Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1638
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 983 oraz z 2018 r. poz. 235) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. W legitymacji umieszcza się:

1) aktualny wizerunek twarzy funkcjonariusza, zintegrowany z podłożem, który pokazuje osobę w taki sposób, aby twarz zajmowała 70-80% pola przeznaczonego na wizerunek funkcjonariusza, sporządzony na podstawie zdjęcia o dobrej ostrości wykonanego na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającego osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2) termin ważności legitymacji, nie dłuższy niż 4 lata;

3) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza;

4) nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę;

5) numer ewidencyjny funkcjonariusza - który składa się z pięciu cyfr i dwóch liter;

6) numer legitymacji.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na znaku umieszcza się numer ewidencyjny funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5.";

3) w § 12 uchyla się ust. 2;
4) w § 13 uchyla się ust. 2;
5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

OPIS LEGITYMACJI

Legitymacja ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 x 53,98 mm (ID-1) wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej metodą grawerunku laserowego, składającej się z następujących elementów:

1) twardej strony poliwęglanowej, z podłożem z wielowarstwowej struktury laminatu niewykazującym luminescencji w promieniowaniu UV;
2) układu elektronicznego w technice RFiD umieszczonego w warstwach laminatu;
3) tła reliefowego, zadruku techniką offsetową w technice druku irysowego w kolorze jasnozielonym i oliwkowym;
4) mikrodruków;
5) elementu graficznego wydrukowanego farbą optycznie zmienną;
6) tłoczenia powierzchni z liniami z mikrodrukiem;
7) hologramu transparentnego DOVID w obrębie wizerunku posiadacza legitymacji;
8) nadruków farbami aktywnymi w promieniowaniu UV;
9) wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo oraz jego danych personalnych;
10) numeru legitymacji oraz numeru ewidencyjnego funkcjonariusza, grawerowanych laserowo;
11) powtórzonego na rewersie legitymacji wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo.

Awers:

1) w górnej części legitymacji w lewym górnym rogu znajdują się napisy wykonane w technice druku offsetowego: napis "STRAŻ GRANICZNA" wykonany farbą optycznie zmienną w odcieniu zielonym, poniżej napis w kolorze czarnym "POLISH BORDER GUARD", w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a pod wizerunkiem orła znak graficzny Straży Granicznej oraz napisy w kolorze czarnym:
a) "NR LEGITYMACJI / ID CARD",
b) "WAŻNA DO / VALID TO";
2) po lewej stronie znajduje się prostokątne białe pole przeznaczone na wizerunek funkcjonariusza;
3) pod miejscem przeznaczonym na wizerunek funkcjonariusza znajdują się napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:
a) "STOPIEŃ / RANK",
b) "IMIĘ / FIRST NAME",
c) "NAZWISKO / SURNAME".

Rewers:

W kolejności od góry wyśrodkowane napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:

1) jednostka organizacyjna";
2) "nr ewidencyjny funkcjonariusza";
3) "Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.";
4) z lewej strony w giloszu bez wydzielonego miejsca powtórzony wizerunek posiadacza legitymacji;
5) "KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ";
6) "organ wydający";
7) "W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.".

OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka legitymacji ma kształt prostokąta o wymiarach zewnętrznych 236 x 80 mm z wszytą w środku dodatkową kieszenią wykonaną (z dwóch stron) z przezroczystego tworzywa sztucznego, przeznaczoną do noszenia legitymacji.

Okładka legitymacji jest wykonana z jednolitego kawałka (bez sztukowania) gładkiej skóry w kolorze czarnym.

Na zewnętrznych stronach okładki legitymacji z jednej strony jest naszyta kieszeń wykonana ze skóry z dwoma otworami do przykręcenia znaku, z drugiej strony jest wszyty metalowy klips w kolorze czarnym umożliwiający zakładanie i bezpieczne noszenie okładki.

Wewnątrz okładki są naszyte (po przeciwległych stronach) dwie kieszenie - jedna jest wykonana ze skóry, druga z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Na kieszeni, na której jest przykręcany znak, znajduje się tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczonego na tle słupa granicznego, a pod spodem umieszczony jest tłoczony napis "STRAŻ GRANICZNA". Na grzbiecie okładki legitymacji są wykonane dwa otwory na metalowy łańcuszek kulkowy w kolorze srebrnym.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1638

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 11/09/2020
Data ogłoszenia: 23/09/2020
Data wejścia w życie: 01/07/2021