Dofinansowanie pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.

Dz.U.20.1633
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana
Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana;
2) dokumenty niezbędne do wydania zaświadczeń o pierwszeństwie w umieszczeniu w Domu Weterana.
§  2. 
1.  Dofinansowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, odbywa się na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a kierownikiem podmiotu leczniczego, w ramach którego funkcjonuje Dom Weterana.
2.  Umowa określa:
1) okres, na jaki ma zostać zawarta;
2) sposób ustalania wysokości dofinansowania w danym roku budżetowym w okresie obowiązywania umowy, uwzględniający:
a) środki finansowe przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578),
b) rzeczywisty koszt pobytu weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana,
c) opłaty wnoszone przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza za pobyt w Domu Weterana;
3) termin przekazywania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu leczniczego, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury przez departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy do spraw zdrowia, za okres rozliczeniowy wynoszący nie więcej niż trzy miesiące;
4) sposób rozstrzygania sporów, które mogą powstać w trakcie realizacji umowy;
5) zestawienie informacji o poniesieniu kosztów związanych z pobytem osób uprawnionych w Domu Weterana, które zawiera:
a) imię, nazwisko i numer PESEL osoby uprawnionej, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz datę urodzenia,
b) podstawę prawną pobytu,
c) okres pobytu,
d) rzeczywisty koszt pobytu,
e) wysokość kwoty dofinansowania otrzymanej na osobę uprawnioną w ramach umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,
f) wysokość opłaty za pobyt wniesionej przez osobę uprawnioną,
g) wysokość należnej kwoty dofinansowania ustalonej zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2,
h) nazwę oraz numer rachunku bankowego podmiotu leczniczego,
i) podpis świadczeniodawcy.
§  3.  Dokumentami niezbędnymi do wydania zaświadczeń o pierwszeństwie w umieszczeniu w Domu Weterana są:
1) legitymacja potwierdzająca nadanie orderu - w przypadku weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Krzyża Wojskowego;
2) akt mianowania na wyższy stopień wojskowy, wydany na podstawie art. 76 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) - w przypadku weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza szczególnie zasłużonych z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz. U. z 2016 r. poz. 1653), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020