Wysokość stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego oraz szczegółowy tryb dokonywania wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne.

Dz.U.20.163
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego oraz szczegółowego trybu dokonywania wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego;
2) szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE L 90 z 02.04.1999, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 271), zwanym dalej "rozporządzeniem 718/1999".
§  2. 
1.  Stawki jednostkowe do obliczania składek specjalnych wpłacanych przez armatorów do Funduszu Rezerwowego wynoszą w przypadku:
1) statków do przewozu ładunków suchych:
a) barek motorowych o nośności:
mniejszej niż 450 ton - 84 euro za tonę,
od 450 ton do 1650 ton - 120 euro za tonę,
większej niż 1650 ton - 138 euro za tonę,
b) barek pchanych o nośności:
mniejszej niż 450 ton - 42 euro za tonę,
od 450 ton do 1650 ton - 60 euro za tonę,
większej niż 1650 ton - 69 euro za tonę,
c) barek holowanych o nośności:
mniejszej niż 450 ton - 30,10 euro za tonę,
od 450 ton do 1650 ton - 43 euro za tonę,
większej niż 1650 ton - 49,45 euro za tonę;
2) zbiornikowców:
a) barek motorowych o nośności:
mniejszej niż 450 ton - 151,20 euro za tonę,
od 450 ton do 1650 ton - 216 euro za tonę,
większej niż 1650 ton - 248,40 euro za tonę,
b) barek pchanych o nośności:
mniejszej niż 450 ton - 75,60 euro za tonę,
od 450 ton do 1650 ton - 108 euro za tonę,
większej niż 1650 ton - 124,20 euro za tonę,
c) barek holowanych o nośności:
mniejszej niż 450 ton - 27,30 euro za tonę,
od 450 ton do 1650 ton - 39 euro za tonę,
większej niż 1650 ton - 44,85 euro za tonę;
3) pchaczy o mocy napędowej:
a) większej niż 300 kW i mniejszej niż 1000 kW - 180 euro za kW,
b) równej bądź większej niż 1000 kW - 240 euro za kW.
2.  Dla statków o nośności od 450 ton do 649 ton stawki jednostkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugim, lit. b tiret drugim i lit. c tiret drugim oraz pkt 2 lit. a tiret drugim, lit. b tiret drugim i lit. c tiret drugim, podlegają zmniejszeniu o 0,15% za każdą tonę, o którą nośność statku jest mniejsza niż 650 ton.
3.  Dla statków o nośności od 651 ton do 1650 ton stawki jednostkowe, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1:
a) lit. a tiret drugim, podlegają zwiększeniu o 0,0180180 euro,
b) lit. b tiret drugim, podlegają zwiększeniu o 0,0090090 euro,
c) lit. c tiret drugim, podlegają zwiększeniu o 0,0064629 euro,
2) pkt 2:
a) lit. a tiret drugim, podlegają zwiększeniu o 0,0324324 euro,
b) lit. b tiret drugim, podlegają zwiększeniu o 0,0162162 euro,
c) lit. c tiret drugim, podlegają zwiększeniu o 0,0058559 euro

- za każdą tonę, o którą nośność statku jest większa niż 650 ton.

4.  Dla pchaczy o mocy napędowej większej niż 300 kW i mniejszej niż 1000 kW stawka, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, podlega zwiększeniu o 0,0859598 euro za każdy kW mocy napędowej powyżej 301 kW.
§  3. 
1.  Wypłaty na ulepszenia strukturalne ze środków Funduszu Rezerwowego, o których mowa w art. 6 rozporządzenia 718/1999, dokonuje się na wniosek armatora.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, armator składa do Banku Gospodarstwa Krajowego.
§  4. 
1.  Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca środki na ulepszenia strukturalne po wykazaniu przez armatora spełnienia warunków, o których mowa w art. 6 rozporządzenia 718/1999.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłaty ze środków Funduszu Rezerwowego w terminie 30 dni od dnia wykazania przez armatora spełnienia warunków, o których mowa w art. 6 rozporządzenia 718/1999.
3.  W przypadku gdy armator nie wykaże spełnienia warunków, o których mowa w art. 6 rozporządzenia 718/1999, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje go, które warunki nie zostały spełnione, wskazując powody uznania ich za niespełnione.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.163

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego oraz szczegółowy tryb dokonywania wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne.
Data aktu: 20/01/2020
Data ogłoszenia: 03/02/2020
Data wejścia w życie: 18/02/2020