Dotacja podmiotowa i celowa, opłaty oraz zawartość rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych".

Dz.U.20.1624
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz zawartości rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"
Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania dotacji, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, w tym terminy składania wniosków o dotacje, sposób ustalania wysokości dotacji oraz sposób dokumentowania i rozliczania dotacji;
2) sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz zatwierdzania cennika usług państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych", zwanego dalej "Zakładem";
3) minimalną zawartość rocznego planu finansowo-rzeczowego Zakładu.
Rozdział  2

Dotacja podmiotowa i dotacja celowa

§  2. 
1.  Wniosek o udzielenie dotacji:
1) podmiotowej - składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy;
2) celowej - składa się w przypadku konieczności realizacji inwestycji związanych z wykonywaniem działalności, o której mowa w art. 114 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.
2.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o udzielenie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej minister właściwy do spraw energii, zwany dalej "ministrem", w terminie 7 dni od jego otrzymania, wzywa Zakład do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na jego uzupełnienie.
3.  Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej złożony po terminie albo nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
§  3. 
1.  Wysokość kwoty dotacji podmiotowej ustala minister na podstawie wniosku o udzielenie dotacji podmiotowej po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków przyznanej na kolejny rok budżetowy ministrowi jako dysponentowi określonych części budżetowych na kolejny rok budżetowy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. 2 ).
2.  Wysokość kwoty dotacji celowej ustala minister na podstawie wniosku o udzielenie dotacji celowej po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków przyznanej na kolejny rok budżetowy ministrowi jako dysponentowi określonych części budżetowych na kolejny rok budżetowy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub w ramach środków dostępnych na dany rok budżetowy w określonych częściach budżetowych, których dysponentem jest minister.
§  4.  O udzieleniu i wysokości dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej albo o odmowie ich udzielenia minister informuje Zakład na piśmie.
§  5. 
1.  Zakład dokumentuje wykorzystanie dotacji podmiotowej, sporządzając sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1) informację opisową z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej;
2) informację o wysokości otrzymanej dotacji podmiotowej;
3) zestawienie przychodów i kosztów z tytułu:
a) działalności finansowanej dotacją podmiotową,
b) działalności w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
c) innej działalności określonej w statucie Zakładu,
d) pozostałych przychodów i kosztów;
4) zestawienie kosztów w układzie rodzajowym, sfinansowanych dotacją podmiotową, w podziale na zadania.
§  6. 
1.  Zakład dokumentuje wykorzystanie dotacji celowej, sporządzając sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z dotacji celowej.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informację opisową z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji celowej;
2) informację o zawartych umowach na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej;
3) zestawienie finansowe z określeniem poszczególnych wydatków, które zostały opłacone w całości albo w części ze środków pochodzących z dotacji celowej;
4) kopie faktur, które zostały opłacone w całości albo w części ze środków pochodzących z dotacji celowej;
5) potwierdzenia przelewów;
6) informację o niewykorzystanej dotacji celowej i naliczonych odsetkach od przekazanych środków.
§  7.  Zakład przekazuje ministrowi sprawozdania:
1) kwartalne z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej - do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału;
2) roczne z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej - do końca lutego roku następnego.
§  8. 
1.  Zakład przekazuje ministrowi sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z dotacji celowej w terminie:
1) do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu inwestycji - w przypadku inwestycji o okresie realizacji trwającym maksymalnie 12 miesięcy;
2) do końca lutego każdego roku następnego - w przypadku inwestycji wieloletniej.
2.  Przez zakończenie inwestycji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się datę określoną w umowie o udzielenie dotacji celowej jako termin zakończenia realizacji zadań objętych tą umową.
§  9.  Dotacja jest rozliczana przez zatwierdzenie przez ministra sprawozdania:
1) o którym mowa w § 7 pkt 2 - w przypadku dotacji podmiotowej;
2) o którym mowa w § 8 ust. 1 - w przypadku dotacji celowej.
Rozdział  3

Sposób ustalania opłat z tytułu działalności wykonywanej przez Zakład oraz zatwierdzania cennika usług Zakładu

§  10. 
1.  Opłaty z tytułu działalności prowadzonej przez Zakład ustala się odpowiednio dla każdego rodzaju odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i innych substancji promieniotwórczych, w zależności od ich ilości, sposobu ich przechowywania, przetwarzania i składowania oraz niezbędnych środków ich transportu.
2.  Ustalając opłaty uwzględnia się:
1) dla odpadów promieniotwórczych:
a) koszty:
kwalifikacji odpadów promieniotwórczych,
czynności związanych z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych, uzależnione od ich kategorii, specyficznych własności, stopnia zagrożenia dla środowiska i rodzaju opakowania,
transportu, przechowywania i składowania,
b) ilość odpadów przekazywanych przez dany podmiot rocznie;
2) dla wypalonego paliwa jądrowego:
a) koszty:
kwalifikacji wypalonego paliwa jądrowego,
czynności związanych z przygotowaniem wypalonego paliwa jądrowego do przechowywania i składowania, uzależnione od jego stanu, stopnia wypalenia i masy uranu 235 w paliwie świeżym,
transportu, przechowywania i składowania,
b) ilość wypalonego paliwa jądrowego przekazywanego przez dany podmiot rocznie;
3) dla materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych:
a) koszty:
kwalifikacji materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych,
transportu i konwojowania,
demontażu,
czynności związanych z przygotowaniem materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych do ich przechowywania i składowania,
przechowywania i składowania,
b) ilość przekazywanych materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych przez dany podmiot rocznie;
4) dla innych substancji promieniotwórczych:
a) koszty:
czynności związanych z przygotowaniem innych substancji promieniotwórczych do ich przechowywania i składowania,
transportu, przechowywania i składowania,
b) ilość przekazywanych materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych przez dany podmiot rocznie.
§  11. 
1.  Cennik usług Zakładu na dany rok dyrektor Zakładu przedkłada do zatwierdzenia ministrowi do dnia 30 listopada roku poprzedzającego.
2.  Minister zatwierdza cennik usług Zakładu na dany rok do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.
Rozdział  4

Minimalna zawartość rocznego planu finansowo-rzeczowego Zakładu

§  12.  Roczny plan finansowo-rzeczowy Zakładu zawiera co najmniej:
1) szacunkową wysokość wpływów finansowych, w tym wysokość dotacji celowej i założonych przychodów własnych;
2) zestawienie kosztów działalności w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym, z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
3) rzeczowy wykaz składników aktywów trwałych, których nabycie będzie sfinansowane ze środków własnych i dotacji celowych;
4) roczny zbiorczy plan finansowy;
5) prognozę wyniku finansowego.
Rozdział  5

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§  13.  Do ustalenia wysokości dotacji podmiotowej i dotacji celowej, w przypadku wniosków złożonych, a nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2020 r. 3

Minister Klimatu: M. Kurtyka

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" (Dz. U. poz. 1311, z 2010 r. poz. 1355 oraz z 2013 r. poz. 574), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1624

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dotacja podmiotowa i celowa, opłaty oraz zawartość rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych".
Data aktu: 18/09/2020
Data ogłoszenia: 21/09/2020
Data wejścia w życie: 23/09/2020