Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.20.1616
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zalicza się do kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi powiatowej - ul. Generała Władysława Sikorskiego (od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej), ul. Słowiańska (od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Władysława Cieślaka), ul. Władysława Cieślaka (od ul. Słowiańskiej do ul. Słupskiej) w mieście Szczecinek (w ciągu drogi krajowej nr 20).
2. Odcinek drogi gminnej - Miejska Obwodnica Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w gminie Kluczbork (miejscowość Ligota Dolna) do ul. Byczyńskiej w mieście Kluczbork (w ciągu drogi krajowej nr 42).
3. Odcinek drogi gminnej - Miejska Obwodnica Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w gminie Kluczbork (miejscowość Kuniów) do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Ligota Dolna w gminie Kluczbork (w ciągu drogi krajowej nr 45).
4. Odcinek drogi - obwodnica piastowska (od ul. Powstańców Warszawskich do węzła Niemodlińska), odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Niemodlińska (od węzła Niemodlińska do ul. Wojska Polskiego) w mieście Opole (w ciągu drogi krajowej nr 45).
5. Odcinek drogi gminnej - al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Plac Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Plac Ofiar Katynia, ul. Towarowa (od Placu Ofiar Katynia do ul. Władysława Leonharda), odcinek drogi powiatowej - Plac Powstańców Warszawy oraz odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Towarowa (od ul. Władysława Leonharda do ul. Mariana Bublewicza), ul. Mariana Bublewicza (od ul. Towarowej do granicy miasta) w mieście Olsztyn (w ciągu drogi krajowej nr 51).
6. Odcinek drogi - zachodnia obwodnica miasta (od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego), odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Daszyńskiego (od zachodniej obwodnicy miasta do ul. Słowackiego), odcinek drogi powiatowej - ul. Daszyńskiego (od ul. Słowackiego do ul. Styczyńskiego), ul. Styczyńskiego (od ul. Daszyńskiego do ul. Kozielskiej), ul. Wyspiańskiego (od ul. Kozielskiej do ul. Orlickiego) w mieście Gliwice (w ciągu drogi krajowej nr 78).
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020