Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Dz.U.2020.1586
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207 i 2532) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w rozporządzeniu w różnej liczbie i przypadku wyrazy "oddział wojewódzki Funduszu" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "Fundusz";
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) podstawowej opieki zdrowotnej - dla każdego badania znajdującego się w wykazie badań diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, oraz w wykazie badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), ";

3) w § 4 w pkt 8 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

" oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a albo ust. 6 ustawy - dane określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia, ";

4) w § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest badanie, świadczeniodawca przekazuje zbiorcze dane o liczbie wykonanych badań według kodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 16 lit. a, w odniesieniu do wykonanych badań znajdujących się w wykazie:

1) świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

2) badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

5. W przypadku świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane zbiorcze o udzielonych świadczeniach, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest wizyta patronażowa oraz porada. Zakres danych o wizytach patronażowych i poradach obejmuje dane wskazane w ust. 3 pkt 1-3 oraz w przypadku porady dodatkowo informację dotyczącą zakresu porady, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia - dla porad pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo w tabeli nr 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia - dla porad położnej podstawowej opieki zdrowotnej.";

5) w § 8:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 6,
b) w ust. 4 uchyla się pkt 3,
c) użyte w ust. 4, 6 i 8 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "Fundusz";
6) w załączniku nr 1 w tabeli "Kody jednostek statystycznych świadczeń":
a) w lp. 4 w kolumnie 4 objaśnienie dla jednostki statystycznej porada otrzymuje brzmienie:

"Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę, psychologa, pielęgniarkę albo położną; w przypadku pielęgniarki oraz położnej - świadczenie musi spełniać warunki realizacji porady pielęgniarki albo położnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane dla danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.",

b) w lp. 6 w kolumnie 4 objaśnienie dla jednostki statystycznej wizyta otrzymuje brzmienie:

"Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, psycholog; w przypadku pielęgniarki oraz położnej są wyłączone świadczenia, które spełniają warunki realizacji porady pielęgniarki albo położnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane dla danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.";

7) w załączniku nr 3:
a) w tabeli nr 11 "Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie":
w kolumnie nr 4 w lp. 1-6 wyrazy "OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy" zastępuje się wyrazami "OSE - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy albo OSP - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy",
w kolumnie nr 5 w lp. 1-6 część odnosząca się do oświadczenia otrzymuje brzmienie:

"data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia - także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia; w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy - dodatkowo informacje dotyczące sposobu, w jaki świadczeniobiorca potwierdził tożsamość, oraz sposobu, w jaki złożył oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, także dane osoby, która złożyła oświadczenie: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz informacja o sposobie, w jaki osoba składająca oświadczenie potwierdziła tożsamość, oraz o sposobie, w jaki złożyła oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia.",

b) w tabeli nr 13 "Kod tytułu uprawnienia dodatkowego" w części "III. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej" dodaje się wiersz w brzmieniu:
art. 47ca ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego w gabinecie dentystycznym w szkole oraz w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie - przez uczniów tej szkoły uczeń 47CA
c) w tabeli m 18 "Kod informacji dotyczącej używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych" wiersz lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1 Osoba niepaląca nigdy niepaląca 1
paląca w przeszłości (osoba, która wypaliła w swoim życiu co najmniej 100 papierosów) 2
d) dodaje się tabelę nr 19 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
e) dodaje się tabelę nr 20 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
f) dodaje się tabelę nr 21 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2-4, 6 i pkt 7 lit. a, b i d-f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Tabela nr 19. Kod informacji dotyczącej zakresu porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Lp. Wyszczególnienie Kod
1 profilaktyka chorób i promocja zdrowia 1
2 dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 2
3 ordynowanie leków zawierających substancje czynne, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 3
4 wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 4
5 ordynowanie wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty 5
6 wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy 6
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Tabela nr 20. Kod informacji dotyczącej zakresu porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Lp. Wyszczególnienie Kod
1 porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej 1
2 dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 2
3 ordynowanie leków zawierających substancje czynne, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 3
4 wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 4
5 ordynowanie wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty 5
6 wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy 6
7 wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety ciężarnej 7
ZAŁĄCZNIK Nr  3
Tabela nr 21. Kod informacji dotyczącej sposobu potwierdzenia tożsamości oraz złożenia oświadczenia w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578)
Lp. Wyszczególnienie Kod
Sposoby potwierdzenia tożsamości
1 na podstawie danych przekazanych przez pacjenta, zweryfikowanych przez świadczeniodawcę danymi z dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493) 1
2 okazanie przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość - wyłącznie przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady 2
3 wykorzystanie elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) 3
4 inny 4
Sposoby złożenia oświadczenia
1 ustne (fakt złożenia odnotowany przez świadczeniodawcę w formie pisemnej, o ile teleporada nie była rejestrowana) 1
2 elektronicznie (na odpowiednim urządzeniu rejestrującym podpis jako grafikę lub w formie wiadomości e-mail) 2
3 wykorzystanie elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 3
4 inny 4
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1586

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
Data aktu: 11/09/2020
Data ogłoszenia: 15/09/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2021, 16/09/2020