Sposób informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

Dz.U.2020.1560
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem 2
Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób:
1) formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego umieszczanej:
a) w instrukcji obsługi tego pojazdu,
b) na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub tych gniazd,
c) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych;
2) oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym, w tym urządzeń służących do tankowania lub ładowania.
§  2. 
1.  Do formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa typu gazowego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz do oznakowania miejsc tankowania paliwem tego rodzaju, w tym stacji gazu ziemnego i znajdujących się na nich punktów tankowania, stosuje się identyfikator w kształcie rombu o kącie 90°, w środku którego zamieszcza się symbol w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle, przy czym symbol ten oznacza się w przypadku:
1) gazu płynnego skrótem "LPG";
2) sprężonego gazu ziemnego, w tym pochodzącego z biometanu, skrótem "CNG";
3) skroplonego gazu ziemnego, w tym pochodzącego z biometanu, skrótem "LNG";
4) wodoru skrótem "H2".
2.  Długość boku identyfikatora umieszczonego:
1) w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego, na korku wlewu paliwa lub w jego pobliżu oraz na pistolecie wydawczym wynosi co najmniej 13 mm;
2) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych oraz na urządzeniu, przez które paliwo jest dostarczane do pojazdu samochodowego, zwanym dalej "dystrybutorem", wynosi co najmniej 30 mm.
§  3. 
1.  Do formułowania i udostępniania informacji o energii elektrycznej jako paliwie alternatywnym wykorzystywanym do napędu pojazdu samochodowego oraz do oznakowania ogólnodostępnej stacji ładowania stosuje się identyfikator w kształcie sześciokąta foremnego o kącie wewnętrznym 120°, w środku którego zamieszcza się symbol "C", przy czym symbol ten:
1) w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego, na gnieździe pojazdowym lub w jego pobliżu oznacza się kolorem białym lub srebrnym i zamieszcza na czarnym tle;
2) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych, na gnieździe punktu ładowania lub w jego pobliżu oraz na wtyczce punktu ładowania oznacza się kolorem czarnym i zamieszcza na białym albo srebrnym tle.
2.  Średnica okręgu opisanego na sześciokącie stanowiącym identyfikator umieszczony:
1) w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego, na gnieździe pojazdowym lub w jego pobliżu wynosi co najmniej 13 mm;
2) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych, na gnieździe punktu ładowania lub w jego pobliżu oraz na wtyczce punktu ładowania wynosi co najmniej 30 mm.
§  4. 
1.  Do formułowania i udostępniania informacji o rodzaju biopaliwa ciekłego typu oleju napędowego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz do oznakowania miejsc tankowania biopaliwem ciekłym tego typu stosuje się identyfikator w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol "BX" w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów wyrażoną w procentach objętościowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233).
2.  Długość boku identyfikatora umieszczonego:
1) w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego, na korku wlewu paliwa lub w jego pobliżu oraz na pistolecie wydawczym wynosi co najmniej 13 mm;
2) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych oraz na dystrybutorze wynosi co najmniej 30 mm.
§  5. 
1.  Do formułowania i udostępniania informacji o rodzaju biopaliwa ciekłego typu benzyny silnikowej wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz do oznakowania miejsc tankowania biopaliwami ciekłymi tego typu stosuje się identyfikator w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol "EX" w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów lub eterów wyrażoną w procentach objętościowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
2.  Średnica identyfikatora umieszczonego:
1) w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego, na korku wlewu paliwa lub w jego pobliżu oraz na pistolecie wydawczym wynosi co najmniej 13 mm;
2) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych oraz na dystrybutorze wynosi co najmniej 30 mm.
§  6. 
1.  Do formułowania i udostępniania informacji o parafinowym oleju napędowym pochodzącym z procesów syntezy lub uwodornienia wykorzystywanym do napędu pojazdu samochodowego oraz do oznakowania miejsc tankowania tego rodzaju paliwem stosuje się identyfikator w kształcie kwadratu zawierającego symbol "XTL" w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle.
2.  Długość boku identyfikatora umieszczonego:
1) w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego, na korku wlewu paliwa lub w jego pobliżu oraz na pistolecie wydawczym wynosi co najmniej 13 mm;
2) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych oraz na dystrybutorze wynosi co najmniej 30 mm.
§  7.  Grubość linii zewnętrznej identyfikatora wynosi:
1) 1,4 punktu w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 2 pkt 1;
2) 3,2 punktu w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2 pkt 2 i § 6 ust. 2 pkt 2.
§  8.  Rozmiar czcionki danego symbolu dostosowuje się do wielkości identyfikatora i nie może być mniejszy niż 14 punktów.
§  9.  Wzory identyfikatorów określa załącznik do rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 r. 3
ZAŁĄCZNIK

WZORY IDENTYFIKATORÓW

Lp. RODZAJ PALIWA WZÓR IDENTYFIKATORA
1 Gaz płynny wzór
2 Sprężony gaz ziemny, w tym pochodzący z biometanu wzór
3 Skroplony gaz ziemny, w tym pochodzący z biometanu wzór
4 Wodór wzór
5 Energia elektryczna wzór
6 Biopaliwo ciekle typu oleju napędowego zawierające biokomponenty, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów wzór
7 Biopaliwo ciekle typu benzyny silnikowej zawierające biokomponenty lub etery, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów lub eterów wzór
8 Parafinowy olei napędowy pochodzący z procesów syntezy lub uwodornienia wzór
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/268/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informatycznego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych (Dz. U. poz. 830), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1560

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem.
Data aktu: 27/08/2020
Data ogłoszenia: 10/09/2020
Data wejścia w życie: 11/12/2020, 20/03/2021