Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w tym:
1)
formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy;
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy.
§  2. 
1. 
Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 39b ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli ten rolnik lub jego małżonek:
1)
według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:
a)
3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, lub
b)
3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
c)
10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
d)
5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
e)
1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

- oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2)
według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
3)
według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
a)
kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
b)
gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
c)
indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

- oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4)
w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
a)
szklarniach ogrzewanych - o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
b)
tunelach foliowych ogrzewanych - o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
2. 
Do obliczania wieku zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
3. 
Posiadacza zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ich liczbę, płeć i typ użytkowy oraz oznakowanie i zarejestrowanie w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustala się na podstawie danych zawartych w tym rejestrze, zgodnie ze stanem aktualizacji tych danych na dzień 15 lipca 2020 r., przy czym, ustalając liczbę zwierząt, nie uwzględnia się zwierząt, które są w posiadaniu posiadacza zwierzęcia występującego jako podmiot prowadzący:
1)
miejsce gromadzenia zwierząt;
2)
działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
3)
działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;
4)
rzeźnię;
5)
zakład przetwórczy lub spalarnię.
4. 
W przypadku gdy, według stanu na dzień 1 marca 2020 r" zgodnie z danymi zamieszczonymi w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do dnia 15 lipca 2020 r. dane zwierzę było w posiadaniu więcej niż jednego posiadacza, zwierzę to uwzględnia się jako będące w posiadaniu pierwszego posiadacza tego zwierzęcia w tym dniu.
5. 
Rodzaj produkcji i jej rozmiar, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz informację o przemieszczeniu zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się na podstawie danych udostępnionych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w ramach współpracy, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy czym rodzaj produkcji i jej rozmiar ustala się na podstawie:
1)
decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), albo
2)
rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

- według stanu na dzień 1 marca 2020 r.

6. 
Główny Lekarz Weterynarii przekaże Prezesowi Agencji w terminie do dnia 1 września 2020 r. dane, o których mowa w ust. 5, zawierające:
1)
weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany;
2)
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu oraz adres prowadzenia działalności;
3)
numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), jeżeli Inspekcja Weterynaryjna jest w jego posiadaniu;
4)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli Inspekcja Weterynaryjna jest w jego posiadaniu;
5)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli Inspekcja Weterynaryjna jest w jego posiadaniu;
6)
informację o prowadzeniu produkcji w odniesieniu do rodzaju produkcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
7)
rodzaj produkcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
8)
maksymalną obsadę zwierząt w odniesieniu do rodzaju produkcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
9)
informację o przynajmniej jednym przemieszczeniu zwierząt do rzeźni w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. w odniesieniu do rodzaju produkcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
7. 
Rodzaj uprawy i jej powierzchnię, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, lub dokumentów określonych w § 6 ust. 2 pkt 5.
§  3. 
1. 
Pomoc przyznaje się w wysokości ustalonej zgodnie ze sposobem obliczania wysokości pomocy określonym w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem stawek pomocy określonych w § 4, jednak nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty 7000 euro.
2. 
Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz.
3. 
Przeliczenia na złote wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się według kursu wymiany złotego do euro ustalonego przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).
§  4. 
1. 
W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:
1)
lit. a, stawka pomocy wynosi:
a)
5100 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b)
10 100 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
c)
16 200 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
d)
20 200 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;
2)
lit. b, stawka pomocy wynosi:
a)
1000 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b)
2200 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
c)
3000 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;
3)
lit. c, stawka pomocy wynosi:
a)
1800 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b)
2800 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
c)
4400 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
d)
5500 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;
4)
lit. d, stawka pomocy wynosi:
a)
1000 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 5 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
b)
1700 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
c)
2700 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
d)
3300 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;
5)
lit. e, stawka pomocy wynosi:
a)
4500 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
b)
14 900 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 51 sztuk zwierząt i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,
c)
23 800 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie więcej niż 200 sztuk zwierząt.
2. 
W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stawka pomocy wynosi:
1)
8600 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 4000 sztuk zwierząt;
2)
30 000 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4000 sztuk zwierząt.
3. 
W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3:
1)
lit. a, stawka pomocy wynosi:
a)
2200 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 5000 sztuk zwierząt,
b)
10 800 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 9000 sztuk zwierząt,
c)
21 500 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,
d)
30 000 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;
2)
lit. b, stawka pomocy wynosi:
a)
4300 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
b)
15 100 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt;
3)
lit. c, stawka pomocy wynosi:
a)
8600 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
b)
30 000 zł - jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt.
4. 
W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, stawka pomocy wynosi:
1)
1400 zł - w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2,
2)
4000 zł - w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2,
3)
7900 zł - w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2,
4)
15 800 zł - w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2,
5)
30 000 zł - w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2

- z tym że, ustalając powierzchnię uprawy, nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i tunelach foliowych ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

§  5. 
1. 
Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.
3. 
Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4. 
Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory załączników dołączanych do tego wniosku nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
§  6. 
1. 
Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:
1)
numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany;
2)
numer identyfikacyjny małżonka, jeżeli został nadany - w przypadku prowadzenia przez rolnika działalności rolniczej wspólnie z małżonkiem;
3)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), natomiast jeżeli ta osoba nie posiada numeru PESEL - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości rolnika;
4)
numer PESEL małżonka, w przypadku prowadzenia przez rolnika działalności rolniczej wspólnie z małżonkiem, natomiast jeżeli małżonek rolnika nie posiada numeru PESEL - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości tego małżonka;
5)
oświadczenie rolnika o powierzchni uprawy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
6)
inne niż wymienione w pkt 5 oświadczenia rolnika związane z wnioskowaną pomocą;
7)
informację o załącznikach dołączanych do wniosku.
2. 
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:
1)
informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję - w przypadku rolnika prowadzącego produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4;
2)
informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych przez małżonka rolnika sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję - w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem produkcji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, prowadzonej przez małżonka;
3)
kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ile został nadany - w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzących produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3, którym został nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny;
4)
dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r. - w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzącego uprawę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
5)
kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki wydanej na podstawie tej deklaracji - w przypadku rolnika lub jego małżonka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, który prowadził co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej - uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych;
6)
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;
7)
oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy - w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka lub produkcji prowadzonej przez małżonka.
3. 
Dokonanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub dołączonych do tego wniosku dokumentach niewynikające z wezwań kierownika biura powiatowego Agencji, po upływie 7 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, nie ma wpływu na przyznanie pomocy i wysokość tej pomocy.
§  7. 
Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie o przyznanie pomocy w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
§  8. 
1. 
Wypłata pomocy następuje w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.
2. 
Pomoc jest wypłacana na rachunek beneficjenta wskazany w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
§  9. 
W sprawach o przyznanie pomocy w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na cel i istotę działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie jest możliwe:
1)
wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego wnioskodawcy albo nabywcę gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części;
2)
przyznanie i wypłata pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB OBLICZANIA WYSOKOŚCI POMOCY FINANSOWEJ NA OPERACJE TYPU "POMOC DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19" W RAMACH DZIAŁANIA "WYJĄTKOWE TYMCZASOWE WSPARCIE DLA ROLNIKÓW, MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM ZWIĄZANYM Z COVID-19" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Obliczenie wysokości pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", następuje dwuetapowo przez:

1) obliczenie wskaźnika korekty kwoty pomocy zgodnie ze wzorem:

2) określenie wysokości przyznawanej pomocy zgodnie ze wzorem:

a) , w przypadku gdy Wk ≥ 1,

b) , w przypadku gdy Wk < 1

gdzie:

Wk - wskaźnik korekty kwoty pomocy;

EFRROW - kwota środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na działanie, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, określona w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomniejszona o 1%;

K - kurs wymiany złotego do euro ustalony przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.), dla przedostatniego dnia roboczego Europejskiego Banku Centralnego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie;

P - wysokość przyznawanej pomocy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

Pp - stawka pomocy lub suma stawek pomocy określonych w § 4 rozporządzenia przysługujących rolnikowi;

ΣPp - suma stawek pomocy określonych w § 4 rozporządzenia przysługujących wszystkim rolnikom;

Pp1 - stawka pomocy lub suma stawek pomocy określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. a, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 rozporządzenia przysługujących rolnikowi;

Pp2 - stawka pomocy lub suma stawek pomocy określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. b i c, pkt 3 lit. b-d, pkt 4 lit. b-d, pkt 5 lit. b i c, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b oraz ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia przysługujących rolnikowi;

ΣΡp1 - suma stawek pomocy określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. a, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 rozporządzenia przysługujących wszystkim rolnikom;

ΣPp2 - suma stawek pomocy określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. b i c, pkt 3 lit. b-d, pkt 4 lit. b-d, pkt 5 lit. b i c, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b oraz ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia przysługujących wszystkim rolnikom.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Slim VAT 3 opublikowany

5 czerwca opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwana Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Krzysztof Koślicki 06.06.2023
Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.

Krzysztof Koślicki 25.05.2023
Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Krzysztof Koślicki 19.05.2023
Za brak zgłoszenia transportu do SENT grożą surowe sankcje

Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów, rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Krzysztof Koślicki 15.05.2023
Podatku od zbiórek i darowizn jednak nie będzie - Senat uchwalił przepisy

W czwartek Senat przyjął zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, zawarte w tzw. pakiecie Slim VAT 3. Dotkną one także podatku od spadków i darowizn. Chodzi tu przede wszystkim o kontrowersyjny podatek od zbiórek charytatywnych, który miał zacząć obowiązywać od lipca br. Obowiązek liczenia darowizn od wielu osób został wykreślony.

Wiesława Moczydłowska 11.05.2023
Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.

Marek Rotkiewicz 26.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1467

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 24/08/2020
Data ogłoszenia: 27/08/2020
Data wejścia w życie: 28/08/2020