Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1462
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami,

działami i rozdziałami budżetu państwa.

§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, określone w ustawie budżetowej na rok 2020:
1) z części 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 2 967 000 zł, do części 35 - Rynki rolne, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
2) z części 85/02 Województwo dolnośląskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 205 000 zł, do części 85/02 Województwo dolnośląskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
3) z części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 163 000 zł, do części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
4) z części 85/06 Województwo lubelskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 186 000 zł, do części 85/06 Województwo lubelskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
5) z części 85/08 Województwo lubuskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 194 000 zł, do części 85/08 Województwo lubuskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
6) z części 85/10 Województwo łódzkie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 262 000 zł, do części 85/10 Województwo łódzkie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
7) z części 85/12 Województwo małopolskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 179 000 zł, do części 85/12 Województwo małopolskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
8) z części 85/14 Województwo mazowieckie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 349 000 zł, do części 85/14 Województwo mazowieckie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
9) z części 85/16 Województwo opolskie, działu 500-Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 90 000 zł, do części 85/16 Województwo opolskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
10) z części 85/18 Województwo podkarpackie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 187 000 zł, do części 85/18 Województwo podkarpackie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
11) z części 85/20 Województwo podlaskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 147 000 zł, do części 85/20 Województwo podlaskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
12) z części 85/22 Województwo pomorskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 205 000 zł, do części 85/22 Województwo pomorskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
13) z części 85/24 Województwo śląskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 262 000 zł, do części 85/24 Województwo śląskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
14) z części 85/26 Województwo świętokrzyskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 96 000 zł, do części 85/26 Województwo świętokrzyskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
15) z części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 160 000 zł, do części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
16) z części 85/30 Województwo wielkopolskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 318 000 zł, do części 85/30 Województwo wielkopolskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
17) z części 85/32 Województwo zachodniopomorskie, działu 500 - Handel, rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa, w kwocie 410 000 zł, do części 85/32 Województwo zachodniopomorskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2, przenosi się także kwoty wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

do rozporządzenia.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM NA WYNAGRODZENIA, OKREŚLONYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2 967
750 Administracja publiczna 2 967
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 967
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 923
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 564
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 32
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4270 Zakup usług remontowych 25
4410 Podróże służbowe krajowe 6
4430 Różne opłaty i składki 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 20
35 Rynki rolne 2 967
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 967
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2 967
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 923
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 564
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 32
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4270 Zakup usług remontowych 25
4410 Podróże służbowe krajowe 6
4430 Różne opłaty i składki 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 20
85/02 Województwo dolnośląskie 205 205
500 Handel 205
50001 Inspekcja Handlowa 205
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 28
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 131
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4
4270 Zakup usług remontowych 5
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4430 Różne opłaty i składki 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6
4480 Podatek od nieruchomości 1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 205
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 205
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 28
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 131
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4
4270 Zakup usług remontowych 5
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4430 Różne opłaty i składki 2
4440 Odpisy na zakładowy 6
fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/04 Województwo kujawsko - pomorskie 163 163
500 Handel 163
50001 Inspekcja Handlowa 163
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 11
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 122
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 163
01023 Inspekcja Jakości 163
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 11
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 122
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
85/06 Województwo lubelskie 186 186
500 Handel 186
50001 Inspekcja Handlowa 186
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 8
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 137
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 186
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 186
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 8
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 137
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5
85/08 Województwo lubuskie 194 194
500 Handel 194
50001 Inspekcja Handlowa 194
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 23
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 137
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4270 Zakup usług remontowych 2
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4430 Różne opłaty i składki 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 194
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 194
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 23
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 137
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4270 Zakup usług remontowych 2
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4430 Różne opłaty i składki 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/10 Województwo łódzkie 262 262
500 Handel 262
50001 Inspekcja Handlowa 262
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 34
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 183
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 5
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 262
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 262
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 34
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 183
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5
4410 Podróże służbowe krajowe 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/12 Województwo małopolskie 179 179
500 Handel 179
50001 Inspekcja Handlowa 179
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 7
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 134
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1
4270 Zakup usług remontowych 1
4410 Podróże służbowe krajowe 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 179
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 179
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 7
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 134
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1
4270 Zakup usług remontowych 1
4410 Podróże służbowe krajowe 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/14 Województwo mazowieckie 349 349
500 Handel 349
50001 Inspekcja Handlowa 349
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 51
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 241
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 349
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 349
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 51
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 241
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8
85/16 Województwo opolskie 90 90
500 Handel 90
50001 Inspekcja Handlowa 90
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 13
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 61
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 90
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 90
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 13
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 61
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3
85/18 Województwo podkarpackie 187 187
500 Handel 187
50001 Inspekcja Handlowa 187
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 19
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 135
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4270 Zakup usług remontowych 1
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 187
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 187
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 19
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 135
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4270 Zakup usług remontowych 1
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/20 Województwo podlaskie 147 147
500 Handel 147
50001 Inspekcja Handlowa 147
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 23
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17
4120 Składki na Fundusz Pracy 3
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4270 Zakup usług remontowych 1
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 147
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 147
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 23
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4270 Zakup usług remontowych 1
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/22 Województwo pomorskie 205 205
500 Handel 205
50001 Inspekcja Handlowa 205
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 46
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 119
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 4
4430 Różne opłaty i składki 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 205
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 205
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 46
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 119
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 4
4430 Różne opłaty i składki 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3
85/24 Województwo śląskie 262 262
500 Handel 262
50001 Inspekcja Handlowa 262
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 6
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 194
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5
4410 Podróże służbowe krajowe 14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11
010 Rolnictwo i łowiectwo 262
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 262
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 6
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 194
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5
4410 Podróże służbowe krajowe 14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11
85/26 Województwo świętokrzyskie 96 96
500 Handel 96
50001 Inspekcja Handlowa 96
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 9
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2
4270 Zakup usług remontowych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4430 Różne opłaty i składki 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2
4480 Podatek od nieruchomości 1
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 96
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 96
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 9
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2
4270 Zakup usług remontowych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4430 Różne opłaty i składki 1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2
4480 Podatek od nieruchomości 1
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
85/28 Województwo warmińsko - mazurskie 160 160
500 Handel 160
50001 Inspekcja Handlowa 160
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 17
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 116
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2
010 Rolnictwo i łowiectwo 160
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 160
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 17
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 116
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3
4410 Podróże służbowe krajowe 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2
85/30 Województwo wielkopolskie 318 318
500 Handel 318
50001 Inspekcja Handlowa 318
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 32
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 226
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6
4410 Podróże służbowe krajowe 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 318
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 318
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 32
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 226
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6
4410 Podróże służbowe krajowe 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3
85/32 Województwo zachodniopomorskie 410 410
500 Handel 410
50001 Inspekcja Handlowa 410
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 47
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 292
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8
4410 Podróże służbowe krajowe 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
010 Rolnictwo i łowiectwo 410
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 410
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 47
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 292
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8
4410 Podróże służbowe krajowe 3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1
ZAŁĄCZNIK Nr  2

KWOTY WYNAGRODZEŃ PRZENOSZONE W RAMACH PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Część Dział Rozdział Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe w tys. zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 652
750 Administracja publiczna 1 652
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 652
Członkowie korpusu służby cywilnej 1 564
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 88
85/02 Województwo dolnośląskie 131
500 Handel 131
50001 Inspekcja Handlowa 131
Członkowie korpusu służby cywilnej 131
85/04 Województwo kujawsko - pomorskie 122
500 Handel 122
50001 Inspekcja Handlowa 122
Członkowie korpusu służby cywilnej 122
85/06 Województwo lubelskie 137
500 Handel 137
50001 Inspekcja Handlowa 137
Członkowie korpusu służby cywilnej 137
85/08 Województwo lubuskie 137
500 Handel 137
50001 Inspekcja Handlowa 137
Członkowie korpusu służby cywilnej 137
85/10 Województwo łódzkie 183
500 Handel 183
50001 Inspekcja Handlowa 183
Członkowie korpusu służby cywilnej 183
85/12 Województwo małopolskie 134
500 Handel 134
50001 Inspekcja Handlowa 134
Członkowie korpusu służby cywilnej 134
85/14 Województwo mazowieckie 241
500 Handel 241
50001 Inspekcja Handlowa 241
Członkowie korpusu służby cywilnej 241
85/16 Województwo opolskie 61
500 Handel 61
50001 Inspekcja Handlowa 61
Członkowie korpusu służby cywilnej 61
85/18 Województwo podkarpackie 135
500 Handel 135
50001 Inspekcja Handlowa 135
Członkowie korpusu służby cywilnej 135
85/20 Województwo podlaskie 95
500 Handel 95
50001 Inspekcja Handlowa 95
Członkowie korpusu służby cywilnej 95
85/22 Województwo pomorskie 119
500 Handel 119
50001 Inspekcja Handlowa 119
Członkowie korpusu służby cywilnej 119
85/24 Województwo śląskie 194
500 Handel 194
50001 Inspekcja Handlowa 194
Członkowie korpusu służby cywilnej 194
85/26 Województwo świętokrzyskie 64
500 Handel 64
50001 Inspekcja Handlowa 64
Członkowie korpusu służby cywilnej 64
85/28 Województwo warmińsko - mazurskie 116
500 Handel 116
50001 Inspekcja Handlowa 116
Członkowie korpusu służby cywilnej 116
85/30 Województwo wielkopolskie 226
500 Handel 226
50001 Inspekcja Handlowa 226
Członkowie korpusu służby cywilnej 226
85/32 Województwo zachodniopomorskie 292
500 Handel 292
50001 Inspekcja Handlowa 292
Członkowie korpusu służby cywilnej 292
35 Rynki rolne 1 652
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 652
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 1 652
Członkowie korpusu służby cywilnej 1 564
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 88
85/02 Województwo dolnośląskie 131
010 Rolnictwo i łowiectwo 131
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 131
Członkowie korpusu służby cywilnej 131
85/04 Województwo kujawsko - pomorskie 122
010 Rolnictwo i łowiectwo 122
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 122
Członkowie korpusu służby cywilnej 122
85/06 Województwo lubelskie 137
010 Rolnictwo i łowiectwo 137
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 137
Członkowie korpusu służby cywilnej 137
85/08 Województwo lubuskie 137
010 Rolnictwo i łowiectwo 137
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 137
Członkowie korpusu służby cywilnej 137
85/10 Województwo łódzkie 183
010 Rolnictwo i łowiectwo 183
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 183
Członkowie korpusu służby cywilnej 183
85/12 Województwo małopolskie 134
010 Rolnictwo i łowiectwo 134
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 134
Członkowie korpusu służby cywilnej 134
85/14 Województwo mazowieckie 241
010 Rolnictwo i łowiectwo 241
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 241
Członkowie korpusu służby cywilnej 241
85/16 Województwo opolskie 61
010 Rolnictwo i łowiectwo 61
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 61
Członkowie korpusu służby cywilnej 61
85/18 Województwo podkarpackie 135
010 Rolnictwo i łowiectwo 135
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 135
Członkowie korpusu służby cywilnej 135
85/20 Województwo podlaskie 95
010 Rolnictwo i łowiectwo 95
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 95
Członkowie korpusu służby cywilnej 95
85/22 Województwo pomorskie 119
010 Rolnictwo i łowiectwo 119
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 119
Członkowie korpusu służby cywilnej 119
85/24 Województwo śląskie 194
010 Rolnictwo i łowiectwo 194
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 194
Członkowie korpusu służby cywilnej 194
85/26 Województwo świętokrzyskie 64
010 Rolnictwo i łowiectwo 64
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 64
Członkowie korpusu służby cywilnej 64
85/28 Województwo warmińsko - mazurskie 116
010 Rolnictwo i łowiectwo 116
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 116
Członkowie korpusu służby cywilnej 116
85/30 Województwo wielkopolskie 226
010 Rolnictwo i łowiectwo 226
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 226
Członkowie korpusu służby cywilnej 226
85/32 Województwo zachodniopomorskie 292
010 Rolnictwo i łowiectwo 292
01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych 292
Członkowie korpusu służby cywilnej 292

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1462

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Data aktu: 21/08/2020
Data ogłoszenia: 27/08/2020
Data wejścia w życie: 01/07/2020, 28/08/2020