Wskazanie organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

Dz.U.2020.1454
USTAWA
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim 1
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1) organ właściwy do prowadzenia punktu kontaktowego do spraw produktów, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/515";
2) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 2019/515.
Art.  2.  [Organ prowadzący punkt kontaktowy do spraw produktów]

Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy do spraw produktów, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2019/515.

Art.  3.  [Kara pieniężna za podanie informacji niepełnej lub niezgodnej ze stanem faktycznym lub prawnym]
1.  Podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia 2019/515, który przekazuje w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2019/515, lub w dowodach, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2019/515, lub w dokumentach lub informacjach, o których mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia 2019/515, informację niepełną lub niezgodną ze stanem faktycznym lub prawnym, podlega administracyjnej karze pieniężnej.
2.  Administracyjną karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji, właściwy organ administracji publicznej, który przy ocenie towaru stosuje procedury określone w art. 5 rozporządzenia 2019/515.
3.  Wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi do 100 000 zł.
4.  Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej uwzględnia się:
1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności liczbę towarów udostępnionych na rynku, potrzebę ochrony życia lub zdrowia lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia;
2) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;
3) uprzednie ukaranie administracyjną karą pieniężną, o której mowa w ust. 1;
4) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu usunięcia skutków naruszenia prawa;
5) współpracę z organem prowadzącym postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania;
6) w przypadku osoby fizycznej - warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.
5.  Administracyjna kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).
Art.  4.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1454

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Wskazanie organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.
Data aktu: 14/08/2020
Data ogłoszenia: 26/08/2020
Data wejścia w życie: 10/09/2020