Wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.20.145
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;
2) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego;
3) stawki dodatku funkcyjnego;
4) stawki dodatku patronackiego;
5) okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego.
§  2.  Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej "kuratorami", oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, zwanej dalej "kwotą bazową", o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej "ustawą", określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę terenową, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.
§  4. 
1.  Kuratorowi sprawującemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy niż miesiąc przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów - w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.
2.  Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta.
§  5.  Dodatek specjalny, w wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, może być przyznany kuratorowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim, przez właściwego prezesa sądu.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. poz. 930).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp. Mnożnik kwoty bazowej
1 Kurator specjalista 2,56
2 Starszy kurator zawodowy 2,26
3 Kurator zawodowy 1,97
4 Aplikant kuratorski 1,25
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko Procent kwoty bazowej
1 Kurator okręgowy 70-110
2 Zastępca kuratora okręgowego 50-70
3 Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej 30-50

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020