Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży.

Dz.U.2020.1447
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży
Na podstawie art. 43b ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Podstawę rozliczenia wydatków na bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługujące świadczeniobiorcom w ciąży, w części finansowanej ze środków, o których mowa w art. 43b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi sprawozdanie Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane odrębnie za każdy miesiąc oraz narastająco od początku roku.
3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc poprzedni sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatków, o których mowa w ust. 1. Za datę przekazania tych dokumentów uznaje się dzień ich wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zawiera:
1) podstawę prawną bezpłatnego zaopatrzenia w leki świadczeniobiorców w ciąży,
2) liczbę świadczeniobiorców w ciąży zaopatrzonych bezpłatnie w leki,
3) wartość bezpłatnego zaopatrzenia w leki świadczeniobiorców w ciąży w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy

- w odniesieniu do poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za wrzesień zawiera dodatkowo prognozę wydatków Funduszu na bezpłatne zaopatrzenie w leki świadczeniobiorców w ciąży na październik, listopad i grudzień.
3.  Wniosek o uruchomienie dotacji, o którym mowa w § 1 ust. 1, za październik, listopad i grudzień jest składany w terminie określonym dla wniosku o uruchomienie dotacji za wrzesień, na podstawie prognozy, o której mowa w ust. 2.
4.  Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Funduszowi dotację za dany miesiąc w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów określonych w § 1 ust. 1. Za datę przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.  W przypadku konieczności dokonania przez Fundusz korekty lub udzielenia wyjaśnień dotyczących przekazanego sprawozdania termin, o którym mowa w ust. 4, ulega przedłużeniu o czas dokonania korekty lub udzielenia wyjaśnień. Termin na dokonanie korekty lub udzielenia wyjaśnień jest ustalany przez ministra właściwego do spraw zdrowia i nie może przekraczać terminu określonego w § 3 ust. 2.
6.  W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 1, za miesiąc, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy, oraz uwzględnia się we wniosku o uruchomienie dotacji za ten okres.
§  3. 
1.  Prezes Funduszu w terminie do dnia 20 stycznia przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie otrzymanej dotacji za poprzedni rok.
2.  Niewykorzystana część dotacji przekazanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia podlega zwrotowi dokonywanemu przez Fundusz na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji.
3.  W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za rok, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, wysokość środków wynikającą z tej korekty uwzględnia się w dotacji na rok bieżący.
4.  Środki finansowe w wysokości równowartości wydatków na bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługujące świadczeniobiorcom w ciąży, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, o których mowa w art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwrócone przez instytucje państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Fundusz przekazuje na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. Środki finansowe przekazane przez Fundusz do końca roku, w którym Fundusz poniósł wydatek, zmniejszają w danym roku budżetowym wykonanie udzielonej Funduszowi dotacji, o której mowa w § 2 ust. 4, natomiast środki finansowe przekazane po tym terminie stanowią dochód budżetu państwa.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020