Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2020.1381
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego1)
Wyszczególnienie rok n rok n +1 rok n+2 rok n+32)
1. Dochody ogółemx
1.1 Dochody bieżące, z x
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.3 z subwencji ogólnej
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżącex 3)
1.1.5 pozostałe dochody bieżące4) , w tym:
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości
1.2 Dochody majątkowex , w tym:
1.2.1 ze sprzedaży majątku
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółemx
2.1 Wydatki bieżącex , w tym:
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancjix , w tym:
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx
2.1.3 wydatki na obsługę długux , w tym:
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx
2.2 Wydatki majątkowex , w tym:
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx
2.2 Wydatki majątkowex , w tym:
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetux
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych5)
4. Przychody budżetux
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx , w tym:
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx 6) , w tym:
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawyx , w tym:
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychx , w tym:
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długux 7) , w tym:
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetux
5. Rozchody budżetux
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx , w tym:
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx , z tego:
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
5.1.1.3.3 innymi środkami
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długux
6. Kwota długux
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
7 W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx , w tym:
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx , w tym:
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
10.1.1 bieżące
________________________________________________________________________

8 Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.1.2 majątkowe
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx
10.7 Wydatki zmniejszające długx , w tym:
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkax , w tym:
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x , w tym:
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącegox
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19x
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty sobowiązań9)
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych10
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszyx
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązańx
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w …. ** ustawy11
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4x
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1x
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

______________________________________________

9 W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10 Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

11 Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020