Użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

Dz.U.2020.1360
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1  ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej
Na podstawie art. 87a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób wyznaczania stref przestrzeni powietrznej wykorzystywanych do żeglugi powietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku;
2) szczegółowe warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w pkt 1;
3) tryb wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w pkt 1;
4) właściwość Ministra Obrony Narodowej oraz instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego w zakresie wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w pkt 1;
5) sposób naniesienia stref, o których mowa w pkt 1, na mapę.
§  2. 
1.  Strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywane do żeglugi powietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku, wyznacza się w następujący sposób:
1) w przypadku lotnisk, dla których zapewnia się służbę kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service) albo lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service), oraz w przypadku lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych, dla których zapewnia się służbę ruchu lotniczego:
a) dla laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) - strefa obejmuje przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 5600 m (3 NM) od punktu odniesienia lotniska i ograniczoną płaszczyznami bocznymi położonymi w odległości 18 500 m (10 NM) wzdłuż linii centralnej przyrządowej drogi lub dróg startowych we wszystkich kierunkach oraz 500 m (1600 ft) po obu jej lub ich stronach, z uwzględnieniem podejścia do lądowania z przesunięciem (offset) w taki sposób, że linia kursu radiolatarni kierunku przecina przedłużoną oś centralną drogi startowej pod kątem nieprzekraczającym 5° w każdą strunę osi centralnej drogi startowej,
b) dla lampionów i balonów z diodami LED - strefa obejmuje przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 18 500 m (10 NM) od punktu odniesienia lotniska,
c) dla ogni sztucznych (fajerwerków) - strefa obejmuje przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 9250 m (5 NM) od punktu odniesienia lotniska;
2) w przypadku lotnisk niekontrolowanych, dla których nie zapewnia się lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service) - strefa obejmuje przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 3700 m (2 NM) od punktu odniesienia lotniska;
3) w przypadku lądowiska przyszpitalnego wpisanego do ewidencji lądowisk, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, na wniosek podmiotu leczniczego wymienionego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) - strefa obejmuje przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lądowiska w promieniu 1850 m (1 NM) od punktu odniesienia lądowiska.
2.  Sposób naniesienia stref, o których mowa w ust. 1, na mapę określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Laser i światło z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) mogą być używane w zakresie czasowym, horyzontalnym, pionowym i odległościowym oraz o natężeniu, zgodnie z warunkami rozpoczęcia, przerwania, wznowienia i zakończenia ich użycia, określonymi w zgodzie na ich użycie, przy czym warunki te określa się dla użycia lasera o natężeniu powyżej 50 nW/cm2.
2.  Lampiony i balony z diodami LED oraz ognie sztuczne (fajerwerki) mogą być używane w zakresie czasowym zgodnie z warunkami rozpoczęcia, przerwania, wznowienia i zakończenia ich użycia określonymi w zgodzie na ich użycie.
§  4. 
1.  Wniosek o wydanie zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę albo adres, a także numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy;
2) informacje o użyciu lasera lub światła z innych źródeł, w tym ich rodzaj, nazwę wydarzenia, miejsce, datę i czas lokalny jego rozpoczęcia i planowany czas zakończenia;
3) lokalizację geograficzną użycia lasera lub światła z innych źródeł w podstawowym układzie odniesienia Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS-84 - World Geodetic System 1984) wraz z:
a) wysokością bezwzględną miejsca wydarzenia w metrach n.p.m.,
b) wysokością osadzenia lasera lub światła z innych źródeł w metrach - jeżeli źródło światła znajduje się na obiekcie,
c) określeniem kierunku i kąta wiązki lasera lub światła z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) w stopniach kątowych;
4) opis użycia lasera lub światła z innych źródeł, w tym informacje o planowanym kolorze, zasięgu i natężeniu wiązki lasera lub światła z innych źródeł oraz liczbie balonów z diodami LED lub wysokości użycia ogni sztucznych (fajerwerków);
5) imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby obsługującej laser lub światło z innych źródeł.
2.  Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  5. 
1.  Zgodę na użycie lasera lub światła z innych źródeł wydaje:
1) właściwa terytorialnie instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Service), wskazana na mapie, o której mowa w § 2 ust. 2 - w przypadku stref w otoczeniu lotnisk innych niż lotniska wpisane do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych;
2) właściwa terytorialnie instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Service), wskazana na mapie, o której mowa w § 2 ust. 2, po zasięgnięciu opinii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - w przypadku stref w otoczeniu lądowisk przyszpitalnych;
3) Minister Obrony Narodowej - w przypadku stref w otoczeniu lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych.
2.  Zgoda na użycie lasera lub światła z innych źródeł określa:
1) warunki rozpoczęcia, przerwania, wznowienia i zakończenia użycia lasera lub światła z innych źródeł;
2) organ zapewniający służbę ruchu lotniczego, z którym dokonuje się uzgodnień przed rozpoczęciem użycia lasera lub światła z innych źródeł - jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
§  6. 
1.  Do wniosków o wydanie zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB NANIESIENIA NA MAPĘ STREF PRZESTRZENI POWIETRZNEJ WYKORZYSTYWANYCH DO ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, W KTÓRYCH EMITOWANIE LUB POWODOWANIE EMISJI WIĄZKI LASERA LUB ŚWIATŁA Z INNYCH ŹRÓDEŁ W KIERUNKU STATKU POWIETRZNEGO W SPOSÓB MOGĄCY SPOWODOWAĆ OLŚNIENIE, OŚLEPIENIE LUB WYSTĄPIENIE POŚWIATY MOŻE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA STATKU POWIETRZNEGO ALBO ŻYCIA LUB ZDROWIA ZAŁOGI LUB PASAŻERÓW NA POKŁADZIE TEGO STATKU

5600 m (3 NM)

wzór

Rys. 1. Użycie laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) w otoczeniu lotnisk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia

18500 m (10 NM)

wzór

Rys. 2. Użycie lampionów i balonów z diodami LED w otoczeniu lotnisk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia

9250 m (5 NM)

wzór

Rys. 3. Użycie ogni sztucznych (fajerwerków) w otoczeniu lotnisk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

3700 m (2 NM)

wzór

Rys. 4. Użycie laserów i światła z innych źródeł w otoczeniu lotnisk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

1850 m(l NM)

wzór

Rys. 5. Użycie laserów i światła z innych źródeł w otoczeniu lądowisk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej (Dz. U. poz. 1816), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020