Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dz.U.2020.1357
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków nie podlegających ochronie.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znakach, rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej.
§  3.  Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.
§  4.  Ochrona znaków polega na:
1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.
§  5. 
1.  Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
1) umieszczenia nowych znaków,
2) stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4 pkt 2, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
3) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków,
4) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
5) umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej,
6) wykonywania czynności, o których mowa w § 4 pkt 3.
2.  Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach, specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty.
3.  Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.
4.  Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  6.  W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.
§  7. 
1.  Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
1) właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
2) starosty.
2.  Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.  Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.
§  8.  Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.
§  9.  Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:
1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych,
2) w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej, przekazuje Głównemu Geodecie Kraju protokół czynności, o których mowa w pkt 1,
3) wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy.
§  10.  Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:
1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
2) okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.
§  11.  Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:
1) Główny Geodeta Kraju - w zakresie podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
2) Minister Obrony Narodowej - w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim,
3) starosta - w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej.
§  12.  Nie podlegają ochronie znaki:
1) umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,
2) stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ZAWIADOMIENIE

.................................................

(wykonawca prac geodezyjnych)

...............................................................

...............................................................

(właściciel lub osoba władająca nieruchomością)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1357)

zawiadamia się, że:

na ......................................................................................................................................................................................

(nazwa nieruchomości, nazwa ulicy, nr budynku, nr oddziału leśnego)

w .......................................................................................................................................................................................

(miejscowość, gmina, powiat, województwo)

został umieszczony (przyjęty jako znak) ...........................................................................................................................

(rodzaj znaku geodezyjnego, grawimetrycznego, magnetycznego lub budowli triangulacyjnej)

...........................................................................................................................................................................................

................................................................................
(data) Szkic sytuacyjny
Osoba kierująca pracami geodezyjnymi:
..............................................................................

(imię i nazwisko)

..............................................................................

(nr uprawnień)

..............................................................................

(podpis)

Właściciel lub władający nieruchomością:

..............................................................................

(podpis)

Starosta*): Nr punktu Oznaczenie arkusza mapy

................................................................................

(pieczęć i podpis)

Uwagi:

1) w związku z umieszczeniem znaków (lub budowli), o których mowa w zawiadomieniu, nie należy dokonywać czynności

powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,

2) w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaków (lub budowli), o których mowa w zawiadomieniu, lub

zagrażania przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia, należy niezwłocznie zawiadomić o tym ...............................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(właściwy organ)

(art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.).

____________________

*) Stosuje się przy doręczeniu zawiadomienia adresatowi.

1 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U.2019.2261).

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020