Wzory wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposób wydawania licencji.

Dz.U.2020.1322
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do:
a) wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
7) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Licencja jest wydawana w odniesieniu do pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", lub wielu materiałów zasobu objętych jednym wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy.
2.  Licencja otrzymuje numer składający się z 3 członów oddzielonych znakiem podkreślenia, z których:
1) pierwszy człon jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu;
2) drugi człon jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej organu udzielającego licencji; w przypadku licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju treścią drugiego członu numeru licencji są litery PL zamiast identyfikatora TERYT;
3) trzeci człon określa oznaczenie zakresu uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, odpowiednio:
a) N - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej w celach i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą",
b) P - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w trybie przepisów wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy,
c) G0 - dla licencji udzielanej w przypadku pierwszego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5 ustawy,
d) G1 - dla licencji udzielanej w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5 ustawy,
e) CL1 - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet, lub gdy dane rejestru cen nieruchomości są udostępniane rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,
f) CL2 - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu podmiotowi dla dowolnych potrzeb,
g) ASG - dla licencji upoważniającej do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 ..............................................

 (miejscowość, data)

Licencja nr ........

1. Nazwa organu wydającego licencję: .....................................................................................

2. Licencjobiorca: ......................................................................................................................

 (imię i nazwisko / nazwa)

................................................................................................................................................

 (adres zamieszkania / siedziby)

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Identyfikator materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Data wykonania kopii Określenie obszaru / obiektu, do którego odnosi się licencja 2

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcę do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3  ...............................

...............................................................................................................................................

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w pkt 4.

 .......................................................................

 (podpis organu lub upoważnionej osoby 4 )

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Załącznik

Lista celów lub zakresów upoważnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1) "dla dowolnych potrzeb";
2) "dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet";
3) "w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego";
4) "w celach edukacyjnych jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom,

podmiotom pożytku publicznego";

5) "w celu prowadzenia badań naukowych / prac rozwojowych";
6) "w celu realizacji zadania publicznego";
7) "w celu realizacji zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego";
8) "w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa".
ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS

 ..............................................

 (miejscowość, data)

Licencja nr ........

1. Nazwa organu wydającego licencję: .....................................................................................

2. Licencjobiorca: ......................................................................................................................

 (imię i nazwisko / nazwa, adres zamieszkania/siedziby)

3. Na podstawie niniejszej licencji licencjobiorca jest uprawniony do korzystania

z następującej usługi systemu ASG-EUPOS 5  ..........................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Korzystanie przez licencjobiorcę z usługi, o której mowa w pkt 3, może odbywać się z wykorzystaniem dowolnej liczby odpowiednich urządzeń pomiarowych, z tym że w tym samym czasie korzystanie z tych usług może odbywać się z wykorzystaniem tylko jednego urządzenia pomiarowego.

 .......................................................................

 (podpis organu lub upoważnionej osoby 6 )

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej; 5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.

Załącznik

Lista zakresów uprawnień do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS:

1) "udostępnianie danych korekcyjnych RTN przez okres ............. począwszy od dnia ...............";
2) "udostępnianie danych korekcyjnych RTK przez okres ............. począwszy od dnia ...............";
3) "udostępnianie danych korekcyjnych DGPS przez okres ............. począwszy od dnia ..............."; ".
ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

Dokument Obliczenia Opłaty

wzór

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
2 Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu godeł mapy, współrzędnych poligonu.
3 Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.
4 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;

2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.

5 Należy wybrać zakres uprawnień z listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.
6 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;

2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1322

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposób wydawania licencji.
Data aktu: 28/07/2020
Data ogłoszenia: 30/07/2020
Data wejścia w życie: 31/07/2020