Przekazywanie tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.

Dz.U.20.1310
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
Na podstawie art. 27 § 2b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób nadania wierzycielowi dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób sporządzenia, w tym format danych:
a) wniosku egzekucyjnego,
b) tytułu wykonawczego,
c) informacji, o której mowa w art. 26 § 1e ustawy, zwanej dalej "informacją";
3) szczegółowy sposób przekazywania do organu egzekucyjnego wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz informacji;
4) zakres danych zobowiązanego zawartych w tytule wykonawczym przekazanym przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy, zwanego dalej "systemem", weryfikowanych z danymi zawartymi w rejestrach, o których mowa w art. 26 § 1g pkt 1 ustawy;
5) sposób nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;
6) sposób posługiwania się tytułem wykonawczym przekazanym drogą elektroniczną;
7) sposób przekształcenia tytułu wykonawczego z postaci elektronicznej w postać papierową.
§  2.  Wierzycielowi nadaje się dostęp do systemu po uwierzytelnieniu. Uwierzytelnianie wierzyciela w systemie wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).
§  3.  Wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy oraz informacja są sporządzane w formacie XML w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  4.  Wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy oraz informacja sporządzone w postaci elektronicznej są przekazywane do organu egzekucyjnego:
1) niebędącego naczelnikiem urzędu skarbowego, na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu;
2) będącego naczelnikiem urzędu skarbowego:
a) za pośrednictwem systemu,
b) na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów w sposób, o którym mowa w lit. a.
§  5.  Danymi zobowiązanego zawartymi w tytule wykonawczym przekazanym przy wykorzystaniu systemu, weryfikowanymi z danymi zawartymi w rejestrze, o którym mowa w art. 26 § 1g pkt 1:
1) lit. a ustawy, są imię i nazwisko oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zobowiązanego;
2) lit. b ustawy, są imię i nazwisko lub nazwa zobowiązanego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).
§  6.  Klauzula o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej jest nadawana przez:
1) opatrzenie tytułu wykonawczego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną - w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci elektronicznej;
2) podpisanie tytułu wykonawczego oraz jego odpisu przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organu egzekucyjnego wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego - w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci papierowej;
3) podpisanie wydruku tytułu wykonawczego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organu egzekucyjnego wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego - w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci elektronicznej, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe nadanie tej klauzuli w sposób określony w pkt 1.
§  7.  Posługiwanie się tytułem wykonawczym przekazanym drogą elektroniczną wymaga użycia urządzenia podłączonego do Internetu, mającego zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wyświetlenie pliku XML zawierającego ten tytuł, w sposób zgodny ze strukturą logiczną, o której mowa w § 3, oraz weryfikację podpisu bądź pieczęci elektronicznej, którą został opatrzony ten plik.
§  8.  Organ egzekucyjny udostępnia tytuł wykonawczy przekazany drogą elektroniczną w postaci:
1) elektronicznej - jeżeli podmiot, któremu jest udostępniany ten tytuł, spełnia warunki określone w § 7, albo
2) papierowej - przez sporządzenie wydruku.
§  9.  Organ egzekucyjny przekształca tytuł wykonawczy z postaci elektronicznej w postać papierową przez sporządzenie jego wydruku zgodnie z art. 26e § 2 ustawy.
§  10.  Przepisy:
1) § 3, § 4 i § 6-9 stosuje się odpowiednio do zmienionego tytułu wykonawczego;
2) § 3, § 4 i § 7-9 stosuje się odpowiednio do dalszego tytułu wykonawczego oraz kolejnego tytułu wykonawczego.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020