Zmiana rozporządzenia w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy.

Dz.U.2020.1306
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 15 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1687) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wysokość wynagrodzenia netto z tytułu umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dla podmiotu, któremu powierza się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, jest ustalana według rodzajów zadań realizowanych przez ten podmiot oraz liczby stawek dziennych za poszczególne rodzaje zadań w poszczególnych okresach realizacji tej umowy:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość stawki dziennej nie może przekroczyć kwoty 436 zł netto.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli instytucja certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy upoważniła do przeprowadzania walidacji inny podmiot, zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są wykonywane także wobec tego podmiotu. W przypadku gdy instytucja certyfikująca upoważniła do przeprowadzania walidacji więcej niż jeden podmiot, umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, może przewidywać wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wobec niektórych z tych podmiotów, wybieranych w określony w tej umowie sposób zapewniający efektywne prowadzenie zewnętrznego zapewniania jakości.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powiększa się za każdy rok, w którym podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wykonywał, zgodnie z umową, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, wobec podmiotów upoważnionych do przeprowadzania walidacji zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, o liczbę stawek dziennych wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 za każdy podmiot upoważniony, wobec którego były wykonywane te zadania.",

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli liczba podmiotów upoważnionych do przeprowadzania walidacji uległa zmianie powodującej, że określony w umowie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, sposób wyboru podmiotów upoważnionych, wobec których będą wykonywane zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, utrudnia efektywne prowadzenie zewnętrznego zapewniania jakości, strony sporządzają aneks do umowy i dokonują zmiany sposobu wyboru takich podmiotów.",

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli miejsce siedziby podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości oraz miejsce wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajdują się w różnych miejscowościach, do wynagrodzenia za dany rok realizacji umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dolicza się, z tytułu poniesionych kosztów podróży służbowych pracowników podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, kwotę 295 zł brutto za każdą dobę podróży służbowej, z tym że liczba dób podróży służbowych nie może przekroczyć:

1) 2 dób podróży służbowej - w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) 21 dób podróży służbowej - w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, zawiera się na czas określony nie dłuższy niż okres wpisu podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy w odniesieniu do danego podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości został przedłużony wpis na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zawarta z tym podmiotem umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, może zostać przedłużona na czas określony nie dłuższy niż okres, na jaki został przedłużony wpis na tę listę.

3. Minister właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, informuje podmiot zewnętrznego zapewniania jakości o możliwości przedłużenia lub nieprzedłużenia tej umowy, w przypadku gdy na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy w odniesieniu do tego podmiotu zostanie przedłużony wpis na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.";

3) w § 6:
a) uchyla się ust. 2,
b) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "wraz z załącznikami, ";
4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  W przypadku umów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1) wysokość wynagrodzenia dla podmiotu, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, za działania zrealizowane:
a) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
b) po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) w przypadku gdy instytucja certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji upoważniła do przeprowadzania walidacji inny podmiot, stosuje się § 4 ust. 2a-3a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
3) stosuje się § 4 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Umowy, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

Umowa nr ...

Umowa nr ...

na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) zawarta w dniu .....................................

w ............................................................. pomiędzy:

Skarbem Państwa – ............................................ z siedzibą w .................................................,

zwanym dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanym przez ..............................................................................................................,

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wpisanym/wpisaną* na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

zwanym dalej "Zleceniobiorcą",

reprezentowanym/reprezentowaną* przez: .............................................................................................................,

zwanymi dalej każda z osobna "Stroną" lub łącznie "Stronami",

następującej treści:

§ 1.

1. Na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie oraz wynikających

z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwanej

dalej "ustawą", Zleceniodawca, działając jako minister właściwy w rozumieniu ustawy,

zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia określonej w ustawie funkcji

podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec .....................................................,

zwanej/zwanego* dalej "instytucją certyfikującą", w zakresie uprawnienia do

certyfikowania kwalifikacji pod nazwą ....................................................,

której włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dotyczy obwieszczenie

wydane przez ............................................. w dniu ............................................................... (M.P. poz. ....).

2. W ramach realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania

następujących czynności zgodnie z wymogami ustawy:

1) monitorowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego

w instytucji certyfikującej;

2) monitorowania spełniania przez instytucję certyfikującą wymagań, o których

mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3 ustawy;

3) ewaluacji zewnętrznej walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez

instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu

zapewniania jakości w instytucji certyfikującej;

4) sporządzenia oraz przekazania raportów, sprawozdań, protokołów

i zawiadomień, o których mowa w ustawie, w szczególności raportu z czynności,

o których mowa w pkt 1-3, zwanego dalej "raportem z zewnętrznego

zapewniania jakości", stosownie do art. 68 ustawy oraz obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, a także sp

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do współpracy z innymi podmiotami, którym

powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości w odniesieniu do instytucji

certyfikujących kwalifikację, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w celu

zapewnienia spójnego standardu jakości certyfikowania tej kwalifikacji.

4. Obowiązki Zleceniobiorcy określone w ust. 1 i 2 dotyczą odpowiednio także każdego

podmiotu upoważnionego przez instytucję certyfikującą do przeprowadzania walidacji

na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym".

§ 2.

1. Zleceniobiorca wykonuje czynności określone w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy

na podstawie analizy:

1) raportów z ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 2 ustawy;
2) informacji, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy;
3) sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 2 i 3 ustawy;
4) zawiadomień, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.

2. Zleceniobiorca wykonuje czynności określone w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy

na podstawie dostępnych informacji, w tym zawartych w ewidencjach i rejestrach

publicznych, a także na podstawie:

1) analizy informacji uzyskanych na podstawie art. 69 ustawy;
2) zawiadomień, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.

3. Zleceniobiorca wykonuje czynności określone w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy

w szczególności na podstawie:

1) przeglądu dokumentacji instytucji certyfikującej, dotyczącej walidacji

i certyfikowania, sporządzonej za okres objęty daną ewaluacją;

2) analizy informacji uzyskiwanych na podstawie art. 69 ustawy, w szczególności

uzyskiwanych w wyniku wykonania uprawnień obserwatora, o których mowa

w art. 69 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy.

4. Zleceniobiorca wykonuje czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Czynności określone w § 1 ust. 2

pkt 2 niniejszej umowy Zleceniobiorca wykonuje na podstawie aktualnych informacji

uzyskiwanych zgodnie z art. 69 ustawy nie rzadziej niż raz w każdym roku realizacji

niniejszej umowy. Terminy wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4

niniejszej umowy, określają art. 68 ust. 1 i art. 71 ust. 1 ustawy oraz obwieszczenie

wydane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy.

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy

w postaci papierowej lub elektronicznej o przekazaniu raportu z zewnętrznego

zapewniania jakości do instytucji certyfikującej oraz do podmiotu prowadzącego

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

§ 3.

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej

Zleceniodawcy o wszelkich okolicznościach mogących zagrozić należytemu

wykonaniu umowy, w szczególności nieotrzymaniu w terminie raportu, o którym

mowa w art. 64 ust. 2 ustawy, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 76 ust. 2 i 3

ustawy.

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy

o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności instytucji certyfikującej

lub odpowiednio podmiotu upoważnionego oraz niespełnianiu przez instytucję

certyfikującą warunków, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego podania Zleceniodawcy

informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wobec Zleceniobiorcy przez instytucję

certyfikującą obowiązku z art. 77 ust. 1 ustawy.

§ 4.

1. Wynagrodzenie, które przysługuje Zleceniobiorcy z tytułu prawidłowego i terminowego

wykonania niniejszej umowy, jest obliczane zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy

komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia

funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu

powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania

wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1687, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2. Wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy oblicza się z uwzględnieniem stawki

dziennej w wysokości ............................................ zł netto.

3. Łączna wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy za okres, na jaki została zawarta

umowa, nie może przekroczyć kwoty ....................... zł (słownie: ..........................................................................................................................) brutto.

4. Łączna wysokość wynagrodzenia obliczona zgodnie z § 4 rozporządzenia może

wzrosnąć ponad kwotę wskazaną w ust. 3, jeżeli po zawarciu umowy instytucja

certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy upoważniła do przeprowadzania

walidacji inny podmiot.

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest wypłacane corocznie za działania wykonane

zgodnie z niniejszą umową. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo

wystawiona faktura/rachunek*, płatna w terminie 21 dni od otrzymania

faktury/rachunku* przez Zleceniodawcę.

6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku* jest protokół przekazany przez

Zleceniobiorcę i podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń, obejmujący działania

zrealizowane zgodnie z niniejszą umową przez Zleceniobiorcę w danym roku

obowiązywania niniejszej umowy. Protokół uwzględnia informacje, o których mowa

w § 4 ust. 5 rozporządzenia.

7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy

nr .....................................................................................................................................

8. Dniem zapłaty jest dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego

Zleceniodawcy.

§ 5.

1. Osobami uprawionymi do podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 6

niniejszej umowy, są:

1) w imieniu Zleceniodawcy:
a) ...............................................................................................................,
b) ...............................................................................................................;
2) w imieniu Zleceniobiorcy:
a) ...............................................................................................................,
b) ................................................................................................................

2. Zmiana osoby upoważnionej w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i wymaga

wyłącznie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zmiana jest skuteczna

od dnia otrzymania informacji przez drugą Stronę niniejszej umowy.

§ 6.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do dnia ....................

2. Jeżeli Zleceniobiorca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wykonuje te obowiązki w sposób nienależyty, w szczególności nie przedstawił w terminie raportu z zewnętrznego zapewniania jakości lub sprawozdania, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, Zleceniodawca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zleceniobiorcy do odszkodowania oraz bez prawa do żądania wynagrodzenia w części nieobjętej protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, a także bez prawa do zwrotu wydatków, które Zleceniobiorca poczynił w celu wykonania zlecenia objętego niniejszą umową.

3. Zleceniobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych powodów

z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

4. Niezależnie od powyższego, niniejsza umowa wygasa w przypadkach określonych

w ustawie.

5. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia niniejszej umowy Zleceniobiorca jest

zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy w terminie miesiąca od dnia rozwiązania

albo wygaśnięcia niniejszej umowy:

1) wszelkich informacji i materiałów dotyczących instytucji certyfikującej

wytworzonych lub pozyskanych w ramach wykonywania zadań objętych

niniejszą umową;

2) protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, obejmującego działania zrealizowane w danym roku obowiązywania niniejszej umowy do dnia jej rozwiązania albo wygaśnięcia.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem nieważności.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,

z późn. zm.) dotyczące umowy zlecenia.

3. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane

przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla Zleceniodawcy.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w .......................... jednobrzmiących egzemplarzach

– w ..................... dla Zleceniodawcy i w ........................ dla Zleceniobiorcy.

.................................................................... ....................................................................

(Zleceniodawca) (Zleceniobiorca)

* Niewłaściwe skreślić.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1306

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy.
Data aktu: 15/07/2020
Data ogłoszenia: 28/07/2020
Data wejścia w życie: 12/08/2020