Szczegółowy sposób realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

Dz.U.2020.1302
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
Na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Dyrektorzy szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub ogólnokształcących szkół baletowych, zwani dalej "dyrektorami szkół", które uczestniczą w programie dla szkół ustanowionym zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zapewniają wykonanie przez szkołę działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.
2.  W ramach działań, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy szkół realizują w danym semestrze roku szkolnego co najmniej dwa z następujących środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym:
1) organizowanie konkursów i festynów tematycznych;
2) organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także wycieczek na lokalne rynki, na których produkty te są oferowane;
3) organizowanie warsztatów kulinarnych;
4) zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach;
5) wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych;
6) stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.
3.  Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:
1) zasad zdrowego żywienia;
2) pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
3) przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.
4.  Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, w zależności od ich rodzaju, może obejmować upowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa ekologicznego, w tym znakowania produktów ekologicznych.
5.  Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, może odbywać się z udziałem rodziców, w zależności od możliwości organizacyjnych.
§  2.  Dyrektorzy szkół na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opracowują informację o zrealizowanych przez szkołę w danym roku szkolnym środkach towarzyszących, o których mowa w § 1 ust. 2, a następnie przekazują ją do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do dnia 30 września w roku szkolnym następującym po roku szkolnym, w którym był realizowany program dla szkół ustanowiony zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
§  2a.  Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym wymienione w § 1 ust. 2 mogą być realizowane przez wnioskodawców, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), spełniających warunki określone w art. 6 tego rozporządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie "Owoce i warzywa w szkole" przekazują informację o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017 dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do dnia 30 września 2017 r., na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dyrektorów szkół uczestniczących w programie "Owoce i warzywa w szkole", którzy informację o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017 przekazali do dnia 31 sierpnia 2017 r. dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1302 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy sposób realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.
Data aktu: 31/08/2017
Data ogłoszenia: 27/07/2020
Data wejścia w życie: 01/09/2017