Wartość opałowa poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych.

Dz.U.20.1278
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 11 lipca 2020 r.
w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych 2
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wartość opałowa według wagi dla:
1) bioetanolu wynosi 27 MJ/kg;
2) biometanolu wynosi 20 MJ/kg;
3) estru metylowego kwasów tłuszczowych wynosi 37 MJ/kg;
4) estru etylowego kwasów tłuszczowych wynosi 40,1 MJ/kg;
5) bioeteru dimetylowego wynosi 28 MJ/kg;
6) czystego oleju roślinnego wynosi 37 MJ/kg;
7) biowęglowodorów ciekłych:
a) przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem iskrowym, wynosi 43 MJ/kg,
b) przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym, wynosi 44 MJ/kg;
8) benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, wynosi 43 MJ/kg;
9) oleju napędowego bez dodatku biokomponentu, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także w maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, wynosi 43 MJ/kg;
10) biobutanolu wynosi 33 MJ/kg;
11) sprężonego biometanu wynosi 50 MJ/kg;
12) biowodoru wynosi 120 MJ/kg;
13) bio propanu-butanu wynosi 46,10 MJ/kg;
14) bio propanu wynosi 46,36 MJ/kg.
2.  Wartość opałowa według objętości dla:
1) bioetanolu wynosi 21 MJ/l;
2) biometanolu wynosi 16 MJ/l;
3) estru metylowego kwasów tłuszczowych wynosi 33 MJ/l;
4) estru etylowego kwasów tłuszczowych wynosi 35,2 MJ/l;
5) bioeteru dimetylowego wynosi 19 MJ/l;
6) czystego oleju roślinnego wynosi 34 MJ/l;
7) biowęglowodorów ciekłych:
a) przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem iskrowym, wynosi 33,2 MJ/l,
b) przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym, wynosi 34 MJ/l;
8) benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, wynosi 32 MJ/l;
9) oleju napędowego bez dodatku biokomponentu, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także w maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, wynosi 36 MJ/l;
10) biobutanolu wynosi 27 MJ/l;
11) sprężonego biometanu wynosi 0,036 MJ/l;
12) biowodoru wynosi 0,011 MJ/l;
13) bio propanu-butanu wynosi 24,81 MJ/l;
14) bio propanu wynosi 23,55 MJ/l.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1517), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020