Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.

Dz.U.2020.1263
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji
Na podstawie art. 71a ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 1375) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zabezpieczenie organizacyjno-techniczne terenu przed wstępem osób nieuprawnionych, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w przeprowadzeniu szkolenia.";

2) w § 5 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prezentuje lub objaśnia wykonanie ćwiczenia przed jego rozpoczęciem;";

3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku braku możliwości wymiany środków, o których mowa w ust. 2, organizator lub prowadzący odsuwa od udziału w szkoleniu lub jego części uczestnika posiadającego niesprawne lub uszkodzone środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej do czasu:

1) ustania konieczności używania tych środków albo

2) zapewnienia innych środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej gwarantujących poziom bezpieczeństwa nie niższy niż dotychczas używane środki.";

4) w § 12:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) udział prowadzącego, który posiada odpowiednie do zakresu szkolenia uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji policyjnych lub uprawnienia instruktora sportu, o którym mowa w art. 41 lub instruktora, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub inne uprawnienia instruktorskie niezbędne do prowadzenia szkolenia z użyciem środków przymusu bezpośredniego.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie udziału w szkoleniu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, posiadającego uprawnienie co najmniej ratownika, organizator zapewnia udział prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz opiekę medyczną co najmniej ratownika.";

5) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku prowadzenia szkolenia z użyciem broni palnej i ostrej amunicji organizator zapewnia udział co najmniej dwóch prowadzących, którzy posiadają uprawnienia instruktora strzelań policyjnych, z których co najmniej jeden jest ratownikiem.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie udziału w szkoleniu prowadzącego posiadającego jednocześnie uprawnienia instruktora strzelań policyjnych i co najmniej ratownika organizator zapewnia udział prowadzącego, który posiada uprawnienia instruktora strzelań policyjnych, oraz opiekę medyczną co najmniej ratownika.";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Przepisów § 12 i 13 nie stosuje się do szkoleń rozpoczętych przed upływem trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020