Opłaty za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dz.U.20.1236
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "SKW", czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 oraz art. 50 ust. 1-4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
§  2.  Opłaty za przeprowadzenie przez ABW albo SKW czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:
1) za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych - równowartość 0,1 kwoty bazowej, o której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "kwotą bazową", za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu, ale nie więcej niż równowartość 50-krotności kwoty bazowej;
2) za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochrony elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;
3) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale nie więcej niż równowartość:
a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne",
b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne",
c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne",
d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
4) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale nie więcej niż równowartość:
a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne",
b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne",
c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne",
d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
5) za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - równowartość 0,25 kwoty bazowej.
§  3. 
1.  ABW albo SKW, po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 2 pkt 1-4, wystawia rachunek podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ich przeprowadzenie, zwanemu dalej "podmiotem zainteresowanym".
2.  W rachunku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się łączne koszty poniesione przez ABW albo SKW na przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 pkt 1-4, w szczególności opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1-4.
3.  ABW albo SKW wystawia podmiotowi zainteresowanemu rachunek za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4.  Podmiot zainteresowany wpłaca kwoty wymienione w rachunkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW, w terminie 21 dni od daty doręczenia tych rachunków.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. poz. 949), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 129 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1236

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opłaty za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Data aktu: 09/07/2020
Data ogłoszenia: 13/07/2020
Data wejścia w życie: 28/07/2020