Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej.

Dz.U.20.1197
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej
Na podstawie art. 31a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 940) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Prośbę oraz dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, funkcjonariusz składa osobiście w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, zwanej dalej "komórką kadrową", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje funkcjonariusza o przebiegu postępowania oraz odbiera od niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o zapoznaniu z zasadami i celem przetwarzania tych danych, informacji o odbiorcach danych, praw, które mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych.";

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej lub posiada stopień policyjny, stopień Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odpowiadający stopniowi służbowemu Straży Granicznej w korpusie oficerów, w rozkazie personalnym o przeniesieniu funkcjonariusza zamieszcza się z urzędu rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej. W pozostałych przypadkach zamieszcza się informację, że rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej podejmie właściwy komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.".

§  2. 
1.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Zachowują ważność czynności podjęte w toku postępowania w sprawie przeniesienia funkcjonariusza Policji, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dalszego pełnienia służby w Straży Granicznej przeprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020