Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dz.U.2020.1154
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 17 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w tabeli DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO po pozycji dotyczącej zawodu "Technik rybactwa śródlądowego" o symbolu cyfrowym 314208 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik spawalnictwa" o symbolu cyfrowym 311516 w brzmieniu:
Technik spawalnictwa 311516 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M. 17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG. 17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC. 10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych albo świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC. 10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych albo świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC. 10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
2) w załączniku nr 2 w tabeli DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO:
a) po pozycji dotyczącej zawodu "Technik leśnik" o symbolu cyfrowym 314301 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik logistyk" o symbolu cyfrowym 333107 w brzmieniu:
Technik logistyk 333107 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

b) pozycja dotycząca zawodu "Technik pojazdów samochodowych" otrzymuje brzmienie:
Technik pojazdów samochodowych

311513

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M. 12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG. 12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych albo świadectwo czeladnicze w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1154

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Data aktu: 17/06/2020
Data ogłoszenia: 30/06/2020
Data wejścia w życie: 15/07/2020, 01/09/2020