Zawartość biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia.

Dz.U.2020.1141
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia
Na podstawie art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zawartość biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej;
2) metodykę obliczania stopnia przereagowania biomasy;
3) minimalny poziom przereagowania biomasy.
§  2. 
1.  Zawartość biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej, stanowi sumę zawartości biowęglowodorów ciekłych oraz bio propanu w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.
2.  Zawartość biowęglowodorów ciekłych oblicza się według wzoru:

Zbiow = Ibiow / Iwęgiow × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zbiow - zawartość biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami ciekłymi z przerobu ropy naftowej, wyrażoną w procentach masowych,

Iwęgiow - ilość węglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Ibiow -ilość biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy, obliczaną według wzoru:

lIbiow = Ibiom × Wbiow

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibiom - ilość biomasy wykorzystanej w procesie współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Wbiow - wskaźnik konwersji biomasy do biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami ciekłymi z przerobu ropy naftowej.

3.  Zawartość bio propanu oblicza się według wzoru:

Zbiop = Ibiop / Igaz × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zbiop - zawartość bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami gazowymi z przerobu ropy naftowej, wyrażoną w procentach masowych,

Igaz - ilość węglowodorów gazowych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Ibiop -ilość bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy, obliczaną według wzoru:

Ibiop = Ibiom × Wbiop

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibiom - ilość biomasy wykorzystanej w procesie współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Wbiop - wskaźnik konwersji biomasy do bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami gazowymi z przerobu ropy naftowej.

4.  Przy dokonywaniu obliczeń stosuje się:
1) wartości opałowe dla poszczególnych paliw i biokomponentów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
2) wskaźniki konwersji biomasy, które - w przypadku gdy biomasą poddaną procesowi współuwodornienia jest czysty olej roślinny lub zużyty olej kuchenny o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych nie większej niż 10,0% (m/m) - wynoszą:
a) Wblow - 84% (m/m),
b) Wblop - 5% (m/m).
5.  Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, o których mowa w ust. 4, oblicza się w oparciu o liczbę kwasową wyznaczoną zgodnie z normą PN-EN 660.
§  3. 
1.  Stopień przereagowania biomasy oblicza się w oparciu o akredytowaną metodę badawczą polegającą na oznaczaniu zawartości triacylogliceroli metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną, z zastosowaniem wzorca wewnętrznego lub zewnętrznego.
2.  Zawartość triacylogliceroli oblicza się na podstawie krzywej wzorcowej będącej zależnością ilorazu sumy pól powierzchni pików pochodzących od tych triacylogliceroli i pola powierzchni piku wzorca wewnętrznego lub zewnętrznego od stężenia triacylogliceroli w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.
§  4.  Minimalny poziom przereagowania biomasy określa się za pomocą zawartości triacylogliceroli w produkcie współuwodornienia, która nie może być wyższa niż 10 mg/kg.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020