Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.

Dz.U.2020.113
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.
Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Kanada stała się dnia 1 grudnia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 grudnia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Kanada, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. e), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 5 lit. a), art. 16 ust. 5 lit. c), art. 17 ust. 3 lit. a), art. 17 ust. 3 lit. c), art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 3, art. 23 ust. 7 oraz art. 28 ust. 2 lit. a)

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Kanadę notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Kanada planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr Tytuł Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny / Instrument zmieniający Data podpisania Data wejścia w życie
61 3 Konwencja między Kanadą a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Polska Tekst pierwotny 14-05-2012 30-10-2013

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Canada wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No Title Other

Contracting

Jurisdiction

Original / Amending instrument Date

of signature

Date of entry into force
61 Convention between Canada and the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income Poland Original 14-05-2012 30-10-2013

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit, a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Kanada wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 4 ust. 3 i 4

Article 4 - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Canada considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 4(3) and (4)

Notyfikacje zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Kanada wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 10 ust. 6
art. 11 ust. 8
art. 12 ust. 8

Oświadczenie w zakresie stosowania klauzuli PPT (klauzuli głównego celu) jako środka o charakterze tymczasowym

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Kanada niniejszym składa oświadczenie, że akceptuje stosowanie art. 7 ust. 1 samodzielnie jako środka o charakterze tymczasowym, jednakże zamierza tam, gdzie to możliwe, przyjąć w drodze bilateralnych negocjacji postanowienia o ograniczeniu przyznania korzyści umownych, jako dodatkowych uregulowań lub w miejsce ustępu 1.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention Canada considers that the following agreements are not subject to a reservation described in Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 10(6)
Article 11(8)
Article 12(8)

Statement of Acceptance of the PPT as an Interim Measure

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention Canada hereby expresses a statement that while Canada accepts the application of Article 7(1) alone as an interim measure, it intends where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of Article 7(1), through bilateral negotiation.

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Kanada wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 10 ust. 2 lit. a)

Article 8 - Dividend Transfer Transactions Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention Canada considers that the following agreements contain a provision described in Article 8(1) that is not subject to a reservation described in Article 8(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 10(2)(a)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. e)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. e) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają już postanowienie w typie postanowień określonych w art. 9 ust. 1, które stosuje się do przeniesienia własności praw innych niż udziały lub akcje. Następujące umowy zawierają przepisy objęte zakresem niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 13 ust. 4

Article 9 - Capital Gains from the Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(e) of the Convention Canada reserves the right for Article 9(1)(b) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in Article 9(1) that applies to the alienation of interests other than shares. The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 13(4)

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Kanada wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 13 ust. 4

Article 9 - Capital Gains from the Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention Canada considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 13(4)

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Kanada dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9 - Capital Gains from the Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Canada hereby chooses to apply Article 9(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 15 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do których zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) i art. 14 ust. 3 lit. a).

Article 15 - Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

Pursuant to Article 15(2) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreements to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c) and Article 14(3)(a) apply.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust 5 lit a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że zamierza spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów stosownie do Pakietu OECD/G20 BEPS przez zapewnienie, że na podstawie każdej z zawartych Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja (wyłączając Umowę Podatkową, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, która pozwala osobie na przedstawienie swojej sprawy właściwemu organowi którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji), w przypadku gdy osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Jurysdykcji powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Umawiających się Jurysdykcji, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji, na terytorium której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub - w przypadku gdy do sprawy przedstawionej przez tę osobę ma zastosowanie postanowienie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczące równego traktowania z uwagi na obywatelstwo - właściwemu organowi tej z Umawiających się Jurysdykcji, której osoba ta jest obywatelem; wówczas właściwy organ tej Umawiającej się Jurysdykcji dokona dwustronnej notyfikacji lub uzgodnienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w sprawach, w których właściwy organ, któremu przedstawiono sprawę w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, nie uznaje zarzutu podatnika za uzasadniony.

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention Canada reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the taxpayer is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. c)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. c) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 16 ust. 2 zd. 2 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że na potrzeby wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, zamierza spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów zgodnie z Pakietem OECD/G20 BEPS poprzez przyjęcie w drodze prowadzonych przez nią dwustronnych negocjacji umów postanowienia umownego przewidującego, że:

a) Umawiające się Jurysdykcje nie dokonają korekty zysków przypisanych zakładowi przedsiębiorstwa jednej z Umawiających się Jurysdykcji, po upływie okresu wspólnie uzgodnionego przez obie Umawiające się Jurysdykcje, liczonego od końca roku podatkowego, w którym zyski zostałyby przypisane zakładowi (postanowienie to nie będzie miało zastosowania w przypadku oszustwa, rażącego zaniedbania lub umyślnego niewykonania zobowiązania); oraz

b) Umawiające się Jurysdykcje nie będą włączały do zysków przedsiębiorstwa, i następnie odpowiednio opodatkowywały, zysków, które byłyby osiągnięte przez przedsiębiorstwo, ale z powodu warunków, o których mowa w postanowieniu Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczącym przedsiębiorstw powiązanych, nie zostały w ten sposób osiągnięte, po upływie okresu wspólnie uzgodnionego przez obie Umawiające się Jurysdykcje, liczonego od końca roku podatkowego, w którym zyski zostałyby osiągnięte przez to przedsiębiorstwo (postanowienie to nie będzie miało zastosowania w przypadku oszustwa, rażącego zaniedbania lub umyślnego niewykonania zobowiązania).

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Pursuant to Article 16(5)(c) of the Convention Canada reserves the right for the second sentence of Article 16(2) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty provision providing that:

(a) the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and

(b) the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default).

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Kanada wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 23 ust. 1 zd. 2

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Canada considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 23(1), second sentence

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
61 Polska art. 9 ust. 2

Article 17 - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
61 Poland Article 9(2)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. c)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. c) Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, z tego powodu, że w drodze prowadzonych przez nią dwustronnych negocjacji umów przyjmie ona postanowienie umowne w typie przewidzianego w art. 17 ust. 1, pod warunkiem, że Umawiające się Jurysdykcje były w stanie osiągnąć porozumienie w zakresie tego postanowienia oraz postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 5 lit. c) pkt ii).

Article 17 - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(c) of the Convention Canada reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall accept a treaty provision of the type contained in Article 17(1), provided that the Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions described in Article 16(5)(c)(ii).

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Kanada dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Canada hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Kanada zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;

b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention Canada reserves the right for the following rules to apply with respect to its

Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

(a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;

(b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 3

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania art. 23 ust. 1 i 2 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, ze Stronami, które złożyły zastrzeżenie, o którym mowa w art. 23 ust. 2.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(3) of the Convention Canada reserves the right for Article 23(1) and (2) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in Article 23(2).

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Kanada dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention Canada hereby chooses to apply Article 23(5).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 7

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 7 Konwencji Kanada zastrzega prawo do niestosowania Części VI w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do których druga Umawiająca się Jurysdykcja złożyła zastrzeżenie na podstawie art. 23 ust. 6.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(7) of the Convention Canada reserves the right for Part VI not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to Article 23(6).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Kanada składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

1. Kanada zastrzega prawo do ograniczenia zakresu zagadnień kwalifikujących się do arbitrażu zgodnie z Konwencją do następujących:

(a) zagadnienia wynikające z przepisów podobnych do art. 4 (Miejsce zamieszkania lub siedziba) Konwencji Modelowej OECD, ale tylko w takim zakresie, w jakim zagadnienie dotyczy miejsca zamieszkania osoby fizycznej;

(b) zagadnienia wynikające z przepisów podobnych do art. 5 (Zakład) Konwencji Modelowej OECD;

(c) zagadnienia wynikające z przepisów podobnych do art. 7 (Zyski przedsiębiorstw) Konwencji Modelowej OECD;

(d) zagadnienia wynikające z przepisów podobnych do art. 9 (Przedsiębiorstwa powiązane) Konwencji Modelowej OECD;

(e) zagadnienia wynikające z przepisów podobnych do art. 12 (Należności licencyjne) Konwencji Modelowej OECD, ale tylko w takim zakresie, w jakim takie przepisy mogą mieć zastosowanie w transakcjach z udziałem podmiotów powiązanych, do których mogą mieć zastosowanie przepisy podobne do art. 9 Konwencji Modelowej OECD; oraz

(f) wszelkich innych przepisów uzgodnionych później przez Umawiające się Jurysdykcje w drodze wymiany not dyplomatycznych.

2. Kanada zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu postanowień podlegających arbitrażowi postanowień Konwencji dotyczących stosowania przepisów przeciwdziałających nadużyciom zawartych w Konwencji, Umowie Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, lub prawie krajowym Umawiającej się Jurysdykcji.

Article 28 - Reservations

Reservations Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Canada formulates the following reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

1. Canada reserves the right to limit the scope of issues eligible for arbitration under the Convention to the following:

(a) Issues arising under provisions akin to Article 4 (Resident) of the OECD Model Tax Convention, but only insofar as the issue relates to the residence of an individual;

(b) Issues arising under provisions akin to Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax Convention;

(c) Issues arising under provisions akin to Article 7 (Business Profits) of the OECD Model Tax Convention;

(d) Issues arising under provisions akin to Article 9 (Associated Enterprises) of the OECD Model Tax Convention;

(e) Issues arising under provisions akin to Article 12 (Royalties) of the OECD Model Tax Convention, but only insofar as such a provision might apply in transactions involving related persons to which provisions akin to Article 9 of the OECD Model Tax Convention might apply; and

(f) Any other provisions subsequently agreed by the Contracting Jurisdictions through an exchange of diplomatic notes.

2. Canada reserves the right to exclude from the scope of the arbitration provisions of the Convention issues pertaining to the application of anti-abuse provisions whether contained in the Convention, a Covered Tax Agreement, or the domestic law of a Contracting Jurisdiction.

1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.
2 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisane w Ottawie dnia 14 maja 2012 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1371.
3 Numer wskazany przez Kanadę w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.113

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.
Data aktu: 06/12/2019
Data ogłoszenia: 24/01/2020
Data wejścia w życie: 24/01/2020