Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.20.112
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1223) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Koordynatorowi może być przyznany dodatek specjalny, ustalany zgodnie z warunkami określonymi w § 7.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA KWOT MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO KOORDYNATORA ORAZ DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACOWNIKÓW

Stanowisko Kwota wynagrodzenia w złotych Wymagane kwalifikacje
Koordynator Dyscyplin 5 100-10 000 stopień naukowy doktora
kierownik komórki organizacyjnej 5 100-10 000 wykształcenie wyższe
zastępca kierownika komórki organizacyjnej 4 900-9 500 wykształcenie wyższe
radca prawny 5 100-10 000 według odrębnych przepisów
główny informatyk 5 100-10 000 wykształcenie wyższe
koordynator zespołu/projektu 4 000-8 100 wykształcenie wyższe
główny specjalista 3 400-7 500 wykształcenie wyższe
audytor wewnętrzny 3 400-7 500 według odrębnych przepisów
starszy specjalista 2 800-6 100 wykształcenie wyższe
starszy księgowy 2 800-6 100 wykształcenie wyższe
starszy informatyk 2 800-6 100 wykształcenie wyższe
specjalista 2 600-5 400 wykształcenie wyższe
księgowy 2 600-5 400 wykształcenie wyższe
młodszy specjalista 2 600-4 300 wykształcenie wyższe
informatyk 2 600-4 300 wykształcenie średnie
pracownik obsługi biurowej 2 600-4 300 wykształcenie średnie
recepcjonista 2 600-3 800 wykształcenie średnie
sekretarz/archiwista 2 600-3 800 wykształcenie średnie
kierowca 2 600-4 000 według odrębnych przepisów
portier 2 600-4 000 wykształcenie średnie
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.112

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki.
Data aktu: 21/01/2020
Data ogłoszenia: 24/01/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2020, 25/01/2020