Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.20.1101
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549, z 2017 r. poz. 107 i 2115 oraz z 2018 r. poz. 2368) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. W przypadku kosztów poniesionych przez partnera KSOW do kosztów kwalifikowalnych, oprócz kosztów wymienionych w ust. 11, nie zalicza się następujących kosztów:

1) utworzenia albo modernizacji strony, aplikacji lub innych narzędzi internetowych, w tym nabycia autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub licencji;

2) nabycia rzeczy, którymi partner KSOW może rozporządzać lub z nich korzystać po zrealizowaniu operacji.";

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty przeznaczonej na realizację zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w ramach którego stwierdzono niezgodność, oraz wskaźnika procentowego przypisanego do stwierdzonej niezgodności, a gdy kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania nie można ustalić - o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pomocy technicznej, która byłaby wypłacona, gdyby nie stwierdzono tej niezgodności, oraz tego wskaźnika, przy czym w przypadku gdy stwierdzono więcej niż jedną niezgodność - o kwotę stanowiącą 1% odpowiednio kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania albo kwoty pomocy technicznej.";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W przypadku gdy tych samych kosztów kwalifikowalnych dotyczy niezgodność w zakresie stosowania przepisów dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określonych w rozporządzeniu nr 808/2014 oraz niezgodność w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o najwyższą z kwot zmniejszeń ustalonych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności.";

4) w § 13 w ust. 2:
a) uchyla się pkt 4,
b) w pkt 5 skreśla się wyrazy ", lub z postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawcy";
5) użyte w § 14 w ust. 3 oraz w § 24 w ust. 2 wyrazy "21 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni";
6) w § 15 w ust. 3 wyrazy "60 dni" zastępuje się wyrazami "40 dni";
7) w § 22 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie;
8) w § 23:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty dotyczące realizacji operacji;",

uchyla się pkt 4,
w pkt 5 skreśla się wyrazy ", lub postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawcy",
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) materiały dokumentujące wypełnienie obowiązku informowania opinii publicznej w sposób określony w części 1 pkt 2.2 lit. a, b oraz c akapit pierwszy załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Na wezwanie Agencji do wniosku o płatność dołącza się inne niż określone w ust. 1 dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, wskazane w tym wezwaniu, w szczególności kopie:

1) faktur lub dokumentów wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodami ich zapłaty w całości;

2) dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

3) dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW.

1b. Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku ubiegania się o refundację kwoty środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, do wniosku o płatność dołącza się również kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, obejmującego zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zatwierdzonego przez beneficjenta.",

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się również w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję tekstu.",

e) w ust. 3a wyrazy "ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1a pkt 1 i 2",
f) ust. 3c otrzymuje brzmienie:

"3c. W przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a, dotyczące tych kosztów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.".

§  2.  Do przyznawania i wypłaty pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów:
1) § 9 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) § 13 ust. 2 pkt 4 oraz § 23 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1101

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 18/06/2020
Data ogłoszenia: 25/06/2020
Data wejścia w życie: 03/07/2020