Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

Dz.U.20.1060
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 17 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1576) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w:
a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 10 lutego 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.;",

b) pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 3 lutego 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.;",

c) pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 24 lutego 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.;",

d) pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 27 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.";

2) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom w okresach wymienionych w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a:

1) owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3,

2) mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3

- składa się po upływie pierwszych sześciu i dwunastu tygodni albo dwunastu tygodni udostępniania tych owoców i warzyw lub mleka.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom, w okresach wymienionych w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b, owoców i warzyw lub mleka, o których mowa w ust. 1, składa się po upływie co najmniej dwóch tygodni udostępniania tych owoców i warzyw lub mleka.";

3) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2 co najmniej w liczbie określonej w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn różnicy liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii owoce i warzywa wymieniony w § 2, określonej w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt, oraz kwoty stanowiącej:

1) 50% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku jabłek, marchwi, papryki słodkiej i kalarepy;

2) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku gruszek, śliwek, truskawek i rzodkiewek;

3) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku pomidorów, soków, przecierów i zagęszczonych przecierów owocowych.

3. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2 co najmniej w liczbie określonej w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn różnicy liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii mleko wymieniony w § 2, określonej w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt, oraz kwoty stanowiącej:

1) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku mleka białego;

2) 120% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku jogurtu naturalnego;

3) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku kefiru naturalnego;

4) 250% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku serka twarogowego.";

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje są udostępniane dzieciom w okresach udostępniania obejmujących:

1) 12 wybranych tygodni - w pierwszym semestrze;

2) co najmniej dwa wybrane tygodnie - w drugim semestrze.",

b) w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w drugim semestrze nie więcej niż:";

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje są udostępniane dzieciom w okresach udostępniania obejmujących:

1) 12 wybranych tygodni - w pierwszym semestrze;

2) co najmniej dwa wybrane tygodnie - w drugim semestrze.",

b) w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w drugim semestrze nie więcej niż:".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 12 marca 2020 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1060

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.
Data aktu: 17/06/2020
Data ogłoszenia: 18/06/2020
Data wejścia w życie: 12/03/2020, 19/06/2020