Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dz.U.2020.1052
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiąQzków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 2064) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych, sporządzanych zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań miesięcznych dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i bonów skarbowych - skarbowych papierów wartościowych i obrotu tymi papierami, stanowiącą załącznik nr 2a do rozporządzenia.";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za wrzesień 2020 r.
2.  Do sprawozdań sporządzanych za okresy przed dniem 1 września 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

1.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca ......

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL00001

xxxxx

I.2.

...........

I.n......................

1) Wybrać właściwe.

1.2. Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .........

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL00001

xxxxx

I.2.

............

I.n.....................

1) Wybrać właściwe.

1.3. Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ..........

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL00001

xxxxx

1.2.

............

I.n......................

1) Wybrać właściwe.

1.4. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1)' obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL00001

xxxxx

I.2.

..........

I.n..................

1) Wybrać właściwe.

1.5. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu ............

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL00001

xxxxx

I.2.

..........

I.n..................

1) Wybrać właściwe.

1.6. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu ..........

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL0000

1xxxxx

I.2.

...........

I.n..................

1) Wybrać właściwe.

1.7. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu ........

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1.

PL0000

1xxxxx

I.2.

..........

I.n.................

1) Wybrać właściwe.

1.8. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych w posiadaniu nierezydentów i na rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca ........

Wyszczególnienie Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem

(3+14)

nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej:
I.1. PL00001xxxxx
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
II.1. Kraj 1
II.2............
II.k1...........
III. Regiony geograficzne według kodu
III.1. Region geograficzny 1
III.2...........
III.n1.........
I.2. PL0001yyyyy
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
II.1. Kraj 1
II.2.............
II.k2............
III. Regiony geograficzne według kodu
III.1. Region geograficzny 1
III.2
III.n2..........
I.n....................
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
II.1. Kraj 1
II.2..............
II kn...........
III. Regiony geograficzne według kodu
III.1. Region geograficzny 1
III.2...........
III.nn.........

1) Wybrać właściwe.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI BONÓW SKARBOWYCH I OBROTU TYMI BONAMI

2.1. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca .......

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

........................

I.n......................

2.2. Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .............

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

........................

I.n....................

2.3. Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .............

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

..........................

I.n...........................

2.4. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu ..............

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

...........................

I.n..........................

2.5. Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu .................

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

........................

I.n........................

2.6. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu .........

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

.......................

I.n............

2.7. Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu ............

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+12+23) rezydenci nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) banki zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe instytucje rządowe i samorządowe inne podmioty ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2.

.......................

I.n................

2.8. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych w posiadaniu nierezydentów i na rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca ...........

w mln zł
Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem

(3+14)

nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) banki banki centralne instytucje publiczne zakłady ubezpieczeń fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inne podmioty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu:
O.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
II.1. Kraj 1
II.2............
II.k1...............
III. Regiony geograficzne według kodu
III.1. Region geograficzny 1
III.2............
III.n1...........
I.2. PL0001yyyyy; dzień-miesiąc-rok
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
II.1. Kraj 1
II.2..............
II.k2.............
III. Regiony geograficzne według kodu
III.1. Region geograficzny 1
III.2............
III.n2...........
I.n..................
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
II.1. Kraj 1
II.2...............
II.kn.............
III. Regiony geograficzne według kodu
III.1. Region geograficzny 1
III. 2.............
III.nn............
ZAŁĄCZNIK Nr  3

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ MIESIĘCZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I BONÓW SKARBOWYCH - SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I OBROTU TYMI PAPIERAMI

1.1. W sprawozdaniach miesięcznych dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami należy wykazać wobec grupy inwestorów liczbę (w sztukach) albo wartość nominalną obligacji skarbowych (wyrażoną w złotych) według stanu własności na koniec danego miesiąca i obrotów rozrachowanych w danym miesiącu.
1.2. Przez obligacje skarbowe rozumie się obligacje skarbowe emitowane na rynku krajowym oraz skarbowe papiery oszczędnościowe.
1.3. W sprawozdaniach miesięcznych dotyczących stanu własności bonów skarbowych i obrotu tymi bonami należy wykazać wobec grupy inwestorów wartość nominalną bonów skarbowych (wyrażoną w milionach złotych) według stanu własności na koniec danego miesiąca i obrotów rozrachowanych w danym miesiącu.
1.4. Skarbowe papiery wartościowe oznacza się według kodu ISIN nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej "Krajowym Depozytem".
1.5. Krajowy Depozyt wykazuje obligacje skarbowe w sprawozdaniach miesięcznych przekazywanych do ministra właściwego do spraw budżetu oraz Narodowego Banku Polskiego również według nazwy skróconej.
1.6. Bony skarbowe wykazuje się również według terminu wykupu.
1.7. W zakresie stanu własności wykazuje się skarbowe papiery wartościowe, których własność została nabyta również w sposób inny niż w drodze ich sprzedaży.
1.8. W zakresie transakcji rynku wtórnego wykazuje się zbyte i nabyte skarbowe papiery wartościowe w ramach bezwarunkowych transakcji, tj. w ramach sprzedaży oraz innych umów przenoszących własność bez obowiązku ich zwrotu, oraz w ramach warunkowych transakcji typu repo oraz buy/sell back.
1.9. Przez wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych rozumie się kwotę należną z tytułu wykupu głównego świadczenia, z wyłączeniem odsetek. Podmioty przekazujące informacje za pośrednictwem Krajowego Depozytu w sprawozdaniach miesięcznych wykazują obligacje skarbowe, których wartość nominalna jest indeksowana, według ich niezindeksowanej wartości nominalnej. Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania miesięczne, dokonując przeliczeń tak ustalonej wartości nominalnej z uwzględnieniem indeksacji, na koniec danego miesiąca.
1.10. Podmioty przekazujące informacje za pośrednictwem Krajowego Depozytu nie wykazują w swoich sprawozdaniach obligacji skarbowych zapisanych na rachunkach zbiorczych. Informacje o tych obligacjach Krajowy Depozyt uwzględnia w sprawozdaniach miesięcznych przekazywanych do ministra właściwego do spraw budżetu oraz Narodowego Banku Polskiego na podstawie własnych danych.
2.1. Skarbowe papiery wartościowe są prezentowane w układzie podmiotowym, według trzech kategorii inwestorów:
1) rezydenci;
2) nierezydenci;
3) posiadacze rachunków zbiorczych.
2.2. Przez rezydentów rozumie się:
1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów;
2) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
2.3. Przez nierezydentów rozumie się:
1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów;
2) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
2.4. Przez posiadaczy rachunków zbiorczych rozumie się podmioty, dla których są prowadzone rachunki zbiorcze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.).
3.1. W kategorii inwestorów będących rezydentami wyróżnia się następujące grupy inwestorów:
1) banki - przez które rozumie się banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego oraz oddziały utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez banki będące nierezydentami. Do tej grupy inwestorów zalicza się również Narodowy Bank Polski;
2) zakłady ubezpieczeń - przez które rozumie się podmioty prowadzące, za zezwoleniem, działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych lub reasekuracji, które na podstawie umowy zobowiązują się do spełnienia świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Do tej grupy inwestorów zalicza się krajowy zakład ubezpieczeń i krajowy zakład reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895) oraz oddziały utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zakłady ubezpieczeń będące nierezydentami;
3) fundusze emerytalne - przez które rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem lub wymagającą wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, polegającą na gromadzeniu środków finansowych osób fizycznych i ich ochronie przed ryzykiem społecznym, w celu uzyskania przez te osoby odpowiedniego dochodu po zakończeniu aktywności zawodowej w wieku emerytalnym, innym wieku uprawniającym do korzystania z tego dochodu lub w przypadku innych zdarzeń losowych (śmierci lub niepełnosprawności). Do tej grupy inwestorów zalicza się fundusze emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105) oraz fundusze inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.) prowadzące indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, pracownicze programy emerytalne lub pracownicze plany kapitałowe. Do tej grupy inwestorów nie zalicza się banków, zakładów ubezpieczeń i firm inwestycyjnych prowadzących indywidualne konta emerytalne lub indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, zakładów ubezpieczeń prowadzących pracownicze programy emerytalne lub pracownicze plany kapitałowe oraz funduszy ubezpieczenia społecznego: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4) fundusze inwestycyjne - przez które rozumie się instytucje wspólnego inwestowania zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez inwestorów. Instytucje te zajmują się emisją udziałów (certyfikatów inwestycyjnych) lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz dokonują we własnym imieniu inwestycji, przede wszystkim w aktywa finansowe. Do tej grupy inwestorów zalicza się fundusze inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych zaliczonych do grupy funduszy emerytalnych, fundusze rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 8, z późn. zm.) oraz oddziały utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez fundusze inwestycyjne będące nierezydentami;
5) gospodarstwa domowe - przez które rozumie się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, będących konsumentami lub producentami wyrobów i usług. Do tej grupy inwestorów zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, rolników indywidualnych oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, zatrudniające do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego miesiąca. W przypadku braku informacji o liczbie osób zatrudnionych dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;
6) przedsiębiorstwa niefinansowe - przez które rozumie się samodzielne podmioty posiadające zdolność prawną, których działalnością podstawową jest produkcja wyrobów i obrót nimi lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego miesiąca, grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą oraz oddziały przedsiębiorstw niefinansowych będących nierezydentami. W przypadku braku informacji o liczbie osób zatrudnionych dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;
7) instytucje rządowe i samorządowe - przez które rozumie się jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz inne jednostki,

które są finansowane w całości albo w części ze środków publicznych lub których podstawową działalnością jest gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych lub redystrybucja innych składników mienia państwowego. Do tej grupy inwestorów zalicza się:

a) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
b) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
c) związki metropolitalne,
d) jednostki budżetowe,
e) samorządowe zakłady budżetowe,
f) agencje wykonawcze,
g) instytucje gospodarki budżetowej,
h) państwowe fundusze celowe,
i) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
j) Narodowy Fundusz Zdrowia,
k) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
l) uczelnie publiczne,
m) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
n) państwowe i samorządowe instytucje kultury,
o) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego,
p) fundusze utworzone, powierzone lub przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw,
q) Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
r) przedsiębiorstwa publiczne zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
s) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, kontrolowane przez inne instytucje rządowe i samorządowe.

Instytucje rządowe i samorządowe znajdują się na liście publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;

8) inne podmioty - przez które rozumie się podmioty niezaliczane do grupy inwestorów wymienionych w pkt 1-7, w szczególności domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne, spółki prowadzące rynek regulowany, Krajowy Depozyt, przedstawicielstwa banków będących nierezydentami, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, fundacje, stowarzyszenia, izby gospodarcze oraz oddziały utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez grupę inwestorów "inne podmioty" będących nierezydentami.
3.2. W kategorii inwestorów będących nierezydentami wyróżnia się następujące grupy inwestorów:
1) banki - przez które rozumie się banki (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych lub innej formie prawnej właściwej dla państwa siedziby), kasy oszczędnościowo-kredytowe (w formie spółdzielni lub innej formie prawnej właściwej dla państwa siedziby), instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego oraz oddziały utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez banki będące rezydentami;
2) banki centralne - przez które rozumie się banki centralne państw innych niż Rzeczpospolita Polska;
3) instytucje publiczne - przez które rozumie się państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe;
4) zakłady ubezpieczeń - przez które rozumie się podmioty prowadzące, za zezwoleniem, działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych lub reasekuracji, które na podstawie umowy zobowiązują się do spełnienia świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Do tej grupy inwestorów zalicza się zagraniczny zakład ubezpieczeń i zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne równoważne instytucje, a także oddziały utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zakłady ubezpieczeń będące rezydentami;
5) fundusze emerytalne - przez które rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem lub wymagającą wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, polegającą na gromadzeniu środków finansowych osób fizycznych i ich ochronie przed ryzykiem społecznym, w celu uzyskania przez te osoby odpowiedniego dochodu po zakończeniu aktywności zawodowej w wieku emerytalnym, innym wieku uprawniającym do korzystania z tego dochodu lub w przypadku innych zdarzeń losowych (śmierci lub niepełnosprawności);
6) fundusze inwestycyjne - przez które rozumie się instytucje wspólnego inwestowania zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez inwestorów. Instytucje te zajmują się emisją udziałów (certyfikatów inwestycyjnych) lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz dokonują we własnym imieniu inwestycji, przede wszystkim w aktywa finansowe. Do tej grupy inwestorów zalicza się fundusze rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz oddziały funduszy inwestycyjnych będących rezydentami;
7) fundusze hedgingowe - przez które rozumie się podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeń ani funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów, w celu inwestowania tych środków zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, z korzyścią dla inwestorów;
8) gospodarstwa domowe - przez które rozumie się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, będących konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tej grupy inwestorów zalicza się osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, rolników indywidualnych oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, zatrudniające do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego miesiąca. W przypadku braku informacji o liczbie osób zatrudnionych dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;
9) przedsiębiorstwa niefinansowe - przez które rozumie się samodzielne podmioty posiadające zdolność prawną, których działalnością podstawową jest produkcja wyrobów i obrót nimi lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności spółki prawa handlowego, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego miesiąca, grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą oraz oddziały przedsiębiorstw niefinansowych będących rezydentami. W przypadku braku informacji o liczbie osób zatrudnionych dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie;
10) inne podmioty - przez które rozumie się podmioty niezaliczone do grup inwestorów wymienionych w pkt 1-9, w szczególności spółki zarządzające lub zarządzających z UE w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz oddziały utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez grupę inwestorów "inne podmioty" będących rezydentami.

3.3. W kategorii posiadaczy rachunków zbiorczych nie wyróżnia się grup inwestorów.
3.4. W przypadku braku szczegółowych informacji lub dokumentów poświadczających cechy lub status inwestora w grupie inwestorów, pozwalających na dokonanie prawidłowej klasyfikacji inwestora, dokonuje się klasyfikacji inwestora według najlepszej wiedzy i posiadanych informacji, a przy braku możliwości uzyskania takich informacji lub dokumentów bezpośrednio od inwestora - dokonuje się klasyfikacji do grupy inwestorów, w odniesieniu do której inwestor posiada cechy podstawowe lub najbardziej zbliżone. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie przyporządkowania według tych zasad, dokonuje się klasyfikacji inwestora odpowiednio do grupy inwestorów "gospodarstwa domowe" albo grupy inwestorów "inne podmioty".
4. W zakresie sprawozdań miesięcznych dotyczących nabytych lub zbytych skarbowych papierów wartościowych w ramach transakcji warunkowych rynku wtórnego wyróżnia się transakcje:
1) repo - przez którą rozumie się transakcję, w ramach której jedna ze stron (sprzedający) zobowiązuje się wobec drugiej strony (kupującego) do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności. Otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo należy uwzględnić odrębnie;
2) buy/sell back - przez którą rozumie się transakcję, na którą składają się dwie niezależne umowy: umowa kupna i umowa sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu skarbowych papierów wartościowych.
5.1. W ramach informacji określonych w załączniku nr 1 w części 1.8, dotyczących stanu obligacji skarbowych na rachunkach papierów wartościowych będących w posiadaniu nierezydentów i na rachunkach zbiorczych, podmioty sporządzające sprawozdania, inne niż Krajowy Depozyt, wykazują wartość nominalną obligacji albo ich liczbę (w sztukach), w podziale określonym według następujących parametrów: kod ISIN,grupa inwestorów, kraj pochodzenia inwestora, z wyjątkiem banku centralnego, który wykazuje się tylko według regionu geograficznego. Krajowy Depozyt, na podstawie przekazanych sprawozdań oraz danych własnych, wykazuje również nazwę skróconą obligacji skarbowych oraz grupy inwestorów według regionu geograficznego. W odniesieniu do posiadaczy rachunków zbiorczych nie wykazuje się kraju pochodzenia inwestora ani regionów geograficznych.
5.2. W ramach informacji określonych w załączniku nr 2 w części 2.8, dotyczących stanu bonów skarbowych na rachunkach papierów wartościowych będących w posiadaniu nierezydentów i na rachunkach zbiorczych, Narodowy Bank Polski wykazuje wartości nominalne bonów skarbowych, w podziale określonym według następujących parametrów: kod ISIN, termin wykupu bonów skarbowych, grupa inwestorów, kraj pochodzenia inwestora, z wyjątkiem banku centralnego, który wykazuje się tylko według regionu geograficznego, oraz według regionów geograficznych. W zakresie posiadaczy rachunków zbiorczych nie wykazuje się kraju pochodzenia inwestora ani regionów geograficznych.
5.3. Kraj pochodzenia inwestora wykazuje się według kodu ISO 3166-1 Alpha-2, w ramach którego wskazuje się oznaczenie literowe kraju, w którym posiadacz skarbowego papieru wartościowego ma swoją siedzibę, według standardu ISO 3166-1 zgodnie z rubryką: Alpha-2 - kody dwuznakowe alfanumeryczne.
5.4. Oznaczenie inwestorów będących nierezydentami według regionu geograficznego oznacza się kodem regionu geograficznego wskazanym w pkt 5.5.
5.5. Kraje klasyfikuje się według kodów ISO 3166-1 Alpha-2 oraz w ramach następujących regionów geograficznych i kodów regionów geograficznych:
Polska nazwa skrócona Kod

ISO 3166-1 Alpha-2

Region geograficzny Kod

regionu geograficznego

Afganistan AF Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Albania AL Europa - kraje spoza UE JJJ
Algieria DZ Afryka AAA
Andora AD Europa - kraje spoza UE JJJ
Angola Afryka AAA
Anguilla AI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Antarktyda AQ terytoria bez stałych mieszkańców
Antigua i Barbuda AG Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Arabia Saudyjska SA Bliski Wschód FFF
Argentyna AR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Armenia AM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Aruba AW Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Australia AU Australia i Oceania DDD
Austria AT Europa - kraje strefy euro GGG
Azerbejdżan AZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Bahamy BS Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Bahrain BH Bliski Wschód FFF
Bangladesz BD Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Barbados BB Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Belgia BE Europa - kraje strefy euro GGG
Belize BZ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Benin BJ Afryka AAA
Bermudy BM Ameryka Północna CCC
Bhutan ВТ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Białoruś BY Europa - kraje spoza UE JJJ
Boliwia BO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Bonaire BQ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Bośnia i Hercegowina BA Europa - kraje spoza UE JJJ
Botswana BW Afryka AAA
Brazylia BR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Brunei BN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego IO terytoria bez stałych mieszkańców
Brytyjskie Wyspy Dziewicze VG Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Bułgaria BG Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Burkina Faso BF Afryka AAA
Burundi BI Afryka AAA
Chile CL Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Chiny CN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Chorwacja HR Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Curaçao CW Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Cypr CY Europa - kraje strefy euro GGG
Czad TD Afryka AAA
Czarnogóra ME Europa - kraje spoza UE JJJ
Czechy CZ Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych UM Ameryka Północna CCC
Dania DK Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Demokratyczna Republika Konga CD Afryka AAA
Dominika DM Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Dominikana DO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Dżibuti DJ Afryka AAA
Egipt EG Afryka AAA
Ekwador EC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Erytrea ER Afryka AAA
Estonia EE Europa - kraje strefy euro GGG
Eswatini SZ Afryka AAA
Etiopia ET Afryka AAA
Falklandy FK Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Fidżi FJ Australia i Oceania DDD
Filipiny PH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Finlandia FI Europa - kraje strefy euro GGG
Francja FR Europa - kraje strefy euro GGG
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne TF terytoria bez stałych mieszkańców
Gabon GA Afryka AAA
Gambia GM Afryka AAA
Georgia Południowa i Sandwich Południowy GS Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Ghana GH Afryka AAA
Gibraltar GI Europa - kraje spoza UE JJJ
Grecja GR Europa - kraje strefy euro GGG
Grenada GD Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Grenlandia GL Ameryka Północna CCC
Gruzja GE Europa - kraje spoza UE JJJ
Guam GU Australia i Oceania DDD
Guernsey GG Europa - kraje spoza UE JJJ
Gujana GY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Gujana Francuska GF Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Gwadelupa GP Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Gwatemala GT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Gwinea GN Afryka AAA
Gwinea Bissau GW Afryka AAA
Gwinea Równikowa GQ Afryka AAA
Haiti HT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Hiszpania ES Europa - kraje strefy euro GGG
Holandia NL Europa - kraje strefy euro GGG
Honduras HN Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Hongkong HK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Indie IN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Indonezja ID Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Irak IQ Bliski Wschód FFF
Iran IR Bliski Wschód FFF
Irlandia IE Europa - kraje strefy euro GGG
Islandia IS Europa - kraje spoza UE JJJ
Izrael IL Bliski Wschód FFF
Jamajka JM Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Japonia JP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Jemen YE Bliski Wschód FFF
Jersey JE Europa - kraje spoza UE JJJ
Jordania JO Bliski Wschód FFF
Kajmany KY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Kambodża KH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Kamerun CM Afryka AAA
Kanada CA Ameryka Północna CCC
Katar QA Bliski Wschód FFF
Kazachstan KZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Kenia KE Afryka AAA
Kirgistan KG Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Kiribati KI Australia i Oceania DDD
Kolumbia CO Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Komory KM Afryka AAA
Kongo CG Afryka AAA
Korea Południowa KR Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Korea Północna KP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Kostaryka CR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Kuba CU Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Kuwejt KW Bliski Wschód FFF
Laos LA Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Lesotho LS Afryka AAA
Liban LB Bliski Wschód FFF
Liberia LR Afryka AAA
Libia LY Afryka AAA
Liechtenstein LI Europa - kraje spoza UE JJJ
Litwa LT Europa - kraje strefy euro GGG
Luksemburg LU Europa - kraje strefy euro GGG
Łotwa LV Europa - kraje strefy euro GGG
Macedonia Północna MK Europa - kraje spoza UE JJJ
Madagaskar MG Afryka AAA
Majotta YT Afryka AAA
Makau MO Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Malawi MW Afryka AAA
Malediwy MV Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Malezja MY Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Mali ML Afryka AAA
Malta MT Europa - kraje strefy euro GGG
Mariany Północne MP Australia i Oceania DDD
Maroko MA Afryka AAA
Martynika MQ Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Mauretania MR Afryka AAA
Mauritius MU Afryka AAA
Meksyk MX Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Mikronezja FM Australia i Oceania DDD
Mjanma MM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Mołdawia MD Europa - kraje spoza UE JJJ
Monako MC Europa - kraje spoza UE JJJ
Mongolia MN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Montserrat MS Ameryka Północna CCC
Mozambik MZ Afryka AAA
Namibia NA Afryka AAA
Nauru NR Australia i Oceania DDD
Nepal NP Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Niemcy DE Europa - kraje strefy euro GGG
Niger NE Afryka AAA
Nigeria NG Afryka AAA
Nikaragua NI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Niue NU Australia i Oceania DDD
Norfolk NF Australia i Oceania DDD
Norwegia NO Europa - kraje spoza UE JJJ
Nowa Kaledonia NC Australia i Oceania DDD
Nowa Zelandia NZ Australia i Oceania DDD
Oman OM Bliski Wschód FFF
Pakistan PK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Palau PW Australia i Oceania DDD
Palestyna PS Bliski Wschód FFF
Panama PA Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Papua-Nowa Gwinea PG Australia i Oceania DDD
Paragwaj PY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Peru PE Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Pitcairn PN Australia i Oceania DDD
Polinezja Francuska PF Australia i Oceania DDD
Portoryko PR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Portugalia PT Europa - kraje strefy euro GGG
Republika Południowej Afryki ZA Afryka AAA
Republika

Środkowoafrykańska

CF Afryka AAA
Republika Zielonego Przylądka CV Afryka AAA
Reunion RE Afryka AAA
Rosja RU Europa - kraje spoza UE JJJ
Rumunia RO Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Rwanda RW Afryka AAA
Sahara Zachodnia EH Afryka AAA
Saint Kitts i Nevis KN Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Saint Lucia LC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Saint Vincent i Grenadyny VC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Saint-Barthélemy BL Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Saint-Martin MF Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Saint-Pierre i Miquelon PM Ameryka Północna CCC
Salwador SV Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Samoa WS Australia i Oceania DDD
Samoa Amerykańskie AS Australia i Oceania DDD
San Marino SM Europa - kraje spoza UE JJJ
Senegal SN Afryka AAA
Serbia RS Europa - kraje spoza UE JJJ
Seszele SC Afryka AAA
Sierra Leone SL Afryka AAA
Singapur SG Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Sint Maarten SX Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Słowacja SK Europa - kraje strefy euro GGG
Słowenia SI Europa - kraje strefy euro GGG
Somalia SO Afryka AAA
Sri Lanka LK Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Stany Zjednoczone US Ameryka Północna CCC
Sudan SD Afryka AAA
Sudan Południowy SS Afryka AAA
Surinam SR Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Svalbard i Jan Mayen SJ Europa - kraje spoza UE JJJ
Syria SY Bliski Wschód FFF
Szwajcaria CH Europa - kraje spoza UE JJJ
Szwecja SE Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Tadżykistan TJ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Tajlandia TH Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Tajwan TW Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Tanzania TZ Afryka AAA
Timor Wschodni TL Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Togo TG Afryka AAA
Tokelau TK Australia i Oceania DDD
Tonga TO Australia i Oceania DDD
Trynidad i Tobago TT Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Tunezja TN Afryka AAA
Turcja TR Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Turkmenistan TM Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Tuvalu TV Australia i Oceania DDD
Uganda UG Afryka AAA
Ukraina UA Europa - kraje spoza UE JJJ
Urugwaj UY Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Uzbekistan UZ Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Vanuatu VU Australia i Oceania DDD
Wallis i Futuna WF Australia i Oceania DDD
Watykan VA Europa - kraje spoza UE JJJ
Wenezuela VE Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Węgry HU Europa - kraje UE spoza strefy euro HHH
Wielka Brytania GB Europa - kraje spoza UE JJJ
Wietnam VN Azja (bez Bliskiego Wschodu) EEE
Włochy IT Europa - kraje strefy euro GGG
Wybrzeże Kości Słoniowej CI Afryka AAA
Wyspa Bouveta BV terytoria bez stałych mieszkańców
Wyspa Bożego Narodzenia CX Australia i Oceania DDD
Wyspa Man IM Europa - kraje spoza UE JJJ
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha SH Afryka AAA
Wyspy Alandzkie AX Europa - kraje strefy euro GGG
Wyspy Cooka CK Australia i Oceania DDD
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych VI Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Wyspy Heard i McDonalda HM terytoria bez stałych mieszkańców
Wyspy Kokosowe CC Australia i Oceania DDD
Wyspy Marshalla MH Australia i Oceania DDD
Wyspy Owcze FO Europa - kraje spoza UE JJJ
Wyspy Salomona SB Australia i Oceania DDD
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca ST Afryka AAA
Wyspy Turks i Caicos TC Ameryka Południowa (w tym Karaiby) BBB
Zambia ZM Afryka AAA
Zimbabwe ZW Afryka AAA
Zjednoczone Emiraty Arabskie AE Bliski Wschód FFF
5.6. W przypadku wystąpienia państwa z Unii Europejskiej albo przyjęcia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej waluty euro jako prawnego środka płatniczego dokonuje się w sprawozdaniach zmiany zgodnie z przyjętym regionem geograficznym i kodem regionu geograficznego określonym w pkt 5.5.
1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1052

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
Data aktu: 08/06/2020
Data ogłoszenia: 17/06/2020
Data wejścia w życie: 02/07/2020