Tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego.

Dz.U.2020.1038
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego
Na podstawie art. 145a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) informacje, jakie ma zawierać wniosek o tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego;
2) dokumenty dołączane do wniosku o tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego;
3) wzór tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego.
§  2. 
1.  Wniosek o tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego zawiera:
1) dane wnioskodawcy obejmujące:
a) firmę albo imię i nazwisko, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej albo numer faksu;
2) dane statku powietrznego obejmujące:
a) znak przynależności państwowej i znak rejestracyjny,
b) typ i numer fabryczny,
c) kategorię,
d) maksymalną masę startową (MTOM);
3) dane dotyczące planowanego lotu obejmujące:
a) cel,
b) okres wykonywania,
c) trasę lub rejon wykonywania;
4) imiona i nazwiska członków załogi statku powietrznego;
5) informację o dołączanych do wniosku załącznikach, o których mowa w ust. 2;
6) informacje dotyczące:
a) konfiguracji statku powietrznego,
b) zatwierdzonych warunków lotu,
c) ograniczeń operacyjnych.
2.  Do wniosku o tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego dołącza się kopię:
1) świadectwa zdatności do lotu w przypadku lotu w warunkach w nim nieprzewidzianych albo dokumentu równoważnego wydanego dla statku powietrznego nieposiadającego świadectwa zdatności do lotu;
2) polisy albo innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
3) licencji pilota albo dokumentu równoważnego;
4) dokumentu potwierdzającego wpisanie statku powietrznego do rejestru lub ewidencji statków powietrznych odpowiednio państwa rejestracji albo ewidencji.
§  3.  Wzór tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Do postępowań w sprawie wydania tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  5.  Tymczasowe zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

WZÓR TYMCZASOWEGO ZEZWOLENIA NA LOT DLA OBCEGO STATKU POWIETRZNEGO

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych (Dz. U. poz. 486), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020