Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym.

Dz.U.20.1037
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców;
2) tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców niepełnosprawnych, którzy zażądali dostarczenia pakietu w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwanej dalej "ustawą", oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców;
3) tryb dostarczania pakietów wyborczych do pozostałych wyborców;
4) sposób przechowywania kopert zwrotnych odebranych przez operatora wyznaczonego przed dniem głosowania mając na względzie konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania;
5) tryb dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych;
6) tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 8 zdanie drugie ustawy;
7) tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.
§  2. 
1.  W przypadku przesłania przez urząd gminy pakietów wyborczych za pośrednictwem operatora wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku wyborców, o których mowa w art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, urząd gminy dostarcza operatorowi pakiety wyborcze najpóźniej 8 dnia przed dniem wyborów.
2.  W przypadku przesłania przez urząd gminy pakietów wyborczych za pośrednictwem operatora wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku wyborców, o których mowa w art. 5 ust. 1 zdanie drugie ustawy, urząd gminy dostarcza operatorowi wyznaczonemu pakiety wyborcze najpóźniej 4 dnia przed dniem wyborów. Pakiety wyborcze niedostarczone operatorowi w tym terminie są przekazywane do wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
3.  W przypadku wyborców, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, pakiety wyborcze są przekazywane przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego.
4.  Urząd gminy umieszcza na pakietach wyborczych przesyłanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego do wyborców niepełnosprawnych, który zażądali dostarczenia pakietu wyborczego w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy, oraz wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych informację "Do drzwi lokalu".
§  3. 
1.  Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 lub art. 3 ust. 2 ustawy zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w tym zgłoszeniu, przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu czynników chorobotwórczych na inne osoby.
2.  Przekazując pakiet wyborczy operator wyznaczony zawiadamia wyborcę o przybyciu oraz umieszcza pakiet wyborczy przy drzwiach, oczekując na jego odbiór nie dłużej niż 3 minuty, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Jeżeli wyborca odebrał przesyłkę zawierającą pakiet wyborczy, operator wyznaczony potwierdza doręczenie pakietu wyborczego i odnotowuje datę i godzinę doręczenia na karcie doręczeń.
3.  Jeżeli pakiet wyborczy nie został odebrany przez wyborcę od operatora wyznaczonego, operator wyznaczony zabiera pakiet wyborczy i odnotowuje na karcie doręczeń datę podjętej próby doręczenia pakietu wyborczego i przyczynę jego niedoręczenia.
4.  W przypadku odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę, operator wyznaczony informuje ustnie wyborcę o możliwości wrzucenia koperty zwrotnej do mobilnej skrzynki nadawczej operatora wyznaczonego, dostarczonej pod adres wyborcy przez operatora wyznaczonego.
5.  Wyborca, który zamierza skorzystać z możliwości oddania głosu w sposób określony w ust. 4 informuje o tym operatora wyznaczonego.
6.  Operator wyznaczony oczekuje na wrzucenie przez wyborcę koperty zwrotnej do mobilnej skrzynki nadawczej nie dłużej niż 10 minut od momentu odebrania przez niego pakietu wyborczego. Koperty zwrotne odbiera się od wyborcy przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu czynników chorobotwórczych na inne osoby.
7.  W przypadku, gdy wyborca rezygnuje z możliwości oddania głosu w sposób, o którym mowa w ust. 4, albo nie wrzuci koperty zwrotnej do mobilnej skrzynki nadawczej operatora wyznaczonego w czasie, o którym mowa w ust. 6, operator wyznaczony odnotowuje ten fakt na karcie doręczeń.
§  4.  W przypadku doręczenia przez upoważnionego pracownika urzędu gminy pakietu wyborczego wyborcy podlegającemu w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 lub art. 3 ust. 2 ustawy zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
§  5.  W przypadku doręczenia przez operatora wyznaczonego lub upoważnionego pracownika urzędu gminy pakietów wyborczych do wyborcy niepełnosprawnego, który zażądał dostarczenia pakietu wyborczego w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy, oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem postanowień dotyczących obowiązku zachowania środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu czynników chorobotwórczych na inne osoby.
§  6. 
1.  Do wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, z wyłączeniem wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz niepełnosprawnych wyborców głosujących w kraju, którzy zgodnie z art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy zażądali dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w tym zgłoszeniu, operator wyznaczony doręcza pakiety wyborcze w sposób określony w art. 5 ust. 5 i 6 ustawy.
2.  Doręczenie pakietu wyborczego lub pozostawienie zawiadomienia o możliwości jego odbioru jest dokumentowane przez operatora wyznaczonego przez odnotowanie faktu doręczenia lub pozostawienia zawiadomienia na karcie doręczeń.
3.  W przypadku pozostawienia zawiadomienia o możliwości odbioru pakietu wyborczego, odbiór pakietu wyborczego przez wyborcę następuje we wskazanej placówce pocztowej operatora wyznaczonego osobiście, za pokwitowaniem odbioru, w terminie określonym w art. 5 ust. 6 ustawy.
4.  Placówki pocztowe przechowują awizowane pakiety wyborcze w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, dostępem do zawartości, zaginięciem lub kradzieżą.
§  7.  W przypadku doręczenia przez upoważnionego pracownika urzędu gminy pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, z wyjątkiem wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 lub art. 3 ust. 2 ustawy zgłosili

zamiar głosowania korespondencyjnego, oraz niepełnosprawnych wyborców głosujących w kraju, którzy zgodnie z art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy zażądali dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu, przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§  8.  Operator wyznaczony przechowuje koperty zwrotne nadane zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz koperty zwrotne z mobilnych skrzynek nadawczych w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, dostępem do zawartości, zaginięciem lub kradzieżą przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu czynników chorobotwórczych na inne osoby.
§  9. 
1.  Operator wyznaczony lub urząd gminy dostarcza zgromadzone koperty zwrotne do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w godzinach głosowania.
2.  Dostarczenie odebranych od wyborców kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej odbywa się przy zachowaniu środków ochrony osobistej w celu zapobiegania przenoszeniu czynników chorobotwórczych na inne osoby.
3.  Operator wyznaczony dostarcza do właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne z podziałem na:
1) koperty zwrotne wyjęte ze skrzynek nadawczych operatora wyznaczonego;
2) koperty zwrotne odebrane od wyborców przebywających w obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz koperty zwrotne odebrane od wyborców niepełnosprawnych głosujących w kraju, którzy zgodnie z art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy zażądali dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.
4.  Dostarczając właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne odebrane od wyborców operator wyznaczony przekazuje:
1) zbiorcze zestawienie liczby kopert zwrotnych odebranych od wyborców przebywających w obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz kopert zwrotnych odebranych od niepełnosprawnych wyborców głosujących w kraju, którzy zgodnie z art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy zażądali dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu;
2) zbiorcze zestawienie liczby kopert zwrotnych odebranych ze skrzynek nadawczych operatora wyznaczonego.
§  10.  Pakiety wyborcze, o których mowa w art. 5 ust. 8 zdanie drugie ustawy, przedstawiciel operatora wyznaczonego lub urzędu gminy przekazuje niezwłocznie, jednorazowo właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego albo osobie przez niego upoważnionej, za pokwitowaniem odbioru.
§  11.  Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania, przedstawiciel operatora wyznaczonego przekazuje sukcesywnie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego albo osobie przez niego upoważnionej, za pokwitowaniem odbioru.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020