Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dz.U.20.1033
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb:
1) przekazywania wyborcy pakietu wyborczego;
2) odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania;
3) przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania;
4) przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych.
§  2. 
1.  Po przygotowaniu pakietu wyborczego konsul wysyła wyborcy pakiet wyborczy przesyłką nierejestrowaną za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe. W krajach, w których operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe nie realizuje usługi przesyłki nierejestrowanej lub nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej, konsul przekazuje pakiet wyborczy przesyłką rejestrowaną.
2.  Po wysłaniu pakietu wyborczego konsul umieszcza w spisie wyborców, w rubryce "uwagi", adnotację "głosowanie korespondencyjne" oraz datę wysłania.
§  3. 
1.  Wyborcy, który zadeklarował chęć osobistego odbioru pakietu wyborczego w siedzibie urzędu konsularnego, konsul wydaje pakiet wyborczy po ustaleniu tożsamości wyborcy na podstawie ważnego polskiego paszportu, a w sytuacji, o której mowa w art. 3 ust. 5 zdanie trzecie ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, na podstawie dowodu osobistego. Konsul zapewnia możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w godzinach urzędowania urzędu konsularnego, chyba że w państwie przyjmującym nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego.
2.  Po odebraniu przez wyborcę pakietu wyborczego w sytuacji określonej w ust. 1 konsul umieszcza w spisie wyborców, w rubryce "uwagi", adnotację "głosowanie korespondencyjne" oraz datę odbioru.
§  4. 
1.  Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę do konsula są odbierane przez konsula od operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe przed dniem głosowania, w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w godzinach jego urzędowania albo w punkcie odbiorczym operatora wykonującego usługi pocztowe.
2.  Odbieranie kopert zwrotnych dostarczonych do konsula przed dniem głosowania następuje w siedzibie urzędu konsularnego, w godzinach jego urzędowania, chyba że w danym państwie nie istnieją warunki, umożliwiające osobiste lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczenie koperty zwrotnej do właściwego konsula.
§  5. 
1.  Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę przed dniem głosowania, jak również koperty zwrotne dostarczone konsulowi osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, niezwłocznie po ich otrzymaniu konsul przenosi do zamykanego pomieszczenia i przechowuje, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
2.  Konsul przelicza na bieżąco dostarczone koperty zwrotne. Z przeliczenia kopert zwrotnych, każdego dnia przed końcem godzin pracy urzędu konsularnego, konsul sporządza protokół, w którym wskazuje liczbę kopert zwrotnych dostarczonych w danym dniu do urzędu konsularnego oraz sumę liczby kopert zwrotnych dostarczonych do urzędu konsularnego w poszczególnych dniach. Protokół ten przechowuje się razem z kopertami zwrotnymi.
§  6. 
1.  Konsul przekazuje koperty zwrotne właściwej obwodowej komisji wyborczej wskazanej do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego niezwłocznie po rozpoczęciu głosowania.
2.  Koperty zwrotne dostarczone przez wyborcę za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe w dniu głosowania po jego rozpoczęciu konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej wskazanej do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego do zakończenia głosowania.
3.  Przekazanie kopert zwrotnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w którym określa się liczbę przekazanych kopert zwrotnych.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1033

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Data aktu: 10/06/2020
Data ogłoszenia: 12/06/2020
Data wejścia w życie: 13/06/2020