Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Dz.U.2020.1023
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871) w załączniku nr 1 w Instrukcji sporządzenia sprawozdania:
1) w części Kol. 2a - Podstawa prawna - informacje podstawowe w tabeli po wierszu
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 2.32

dodaje się wiersze w brzmieniu:

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 2.33
ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2.34
ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 2.35
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 2.36
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2.37
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 2.38
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2.39
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 2.40
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji 2.41
ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 2.42
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 2.43
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 2.44
ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw 2.45
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 2.46
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 2.47
ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 2.48
ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 2.49
ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2.50
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2.51
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2.52
ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2.53
ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 2.54
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.55
ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń 2.56
ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym 2.57
ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 2.58
2) w części Kol. 14 - Forma pomocy w tabeli:
a) w części ZWOLNIENIA, ULGI, UMORZENIA wiersz
umorzenie kar A2.12

otrzymuje brzmienie:

umorzenie kary lub odstąpienie od nałożenia kary A2.12
b) w części POŻYCZKI PREFERENCYJNE po wierszu
pożyczki warunkowo umorzone C1.4

dodaje się wiersz w brzmieniu:

zaliczka zwrotna C1.5
3) w części Kol. 15 - Przeznaczenie pomocy w tabeli drugiej w części A po wierszu
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym a18

dodaje się wiersze w brzmieniu:

pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę a18.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19 a18.2
pomoc na infrastrukturę badawczą i testy związane z COVID-19 a18.3
pomoc inwestycyjna na produkcję wyrobów związanych z COVID-19 a18.4
pozostała pomoc kryzysowa a18.5
§  2.  Do sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1023

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Data aktu: 04/06/2020
Data ogłoszenia: 10/06/2020
Data wejścia w życie: 11/06/2020