Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2405) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych oraz zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:
1)
strażników,
2)
osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

- zwanych dalej "osobami badanymi".

§  2. 
Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730).
§  3. 
Badanie psychologiczne osób badanych przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60).
§  4. 
Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§  5. 
1. 
Badanie psychologiczne obejmuje:
1)
określenie sprawności intelektualnej,
2)
ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,
3)
określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

- osoby badanej.

2. 
Psycholog, przeprowadzając badanie psychologiczne, może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.
3. 
Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, zwane dalej "orzeczeniem", zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
§  6. 
W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, psycholog informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.
§  7. 
Orzeczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie listem poleconym pracodawcy, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.
§  8. 
Orzeczenie wpisuje się do rejestru orzeczeń psychologicznych prowadzonego przez psychologa.
§  9. 
1. 
Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
2. 
Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie:
1)
do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy,
2)
w przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

3. 
Psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je, wraz z kopią dokumentacji psychologicznej, do podmiotu odwoławczego. Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania psychologicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, oraz do wydania orzeczenia, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
4. 
Od orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.
§  10. 
Orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności strażnika wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone, w przedmiocie określenia zakresu i trybu przeprowadzania badań psychologicznych strażników i osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz.U.2004.205.2105), które utraciło moc z dniem 25 czerwca 2010 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2009.97.803).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024