Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2405) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych oraz zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:
1)
strażników,
2)
osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

- zwanych dalej "osobami badanymi".

§  2. 
Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730).
§  3. 
Badanie psychologiczne osób badanych przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60).
§  4. 
Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§  5. 
1. 
Badanie psychologiczne obejmuje:
1)
określenie sprawności intelektualnej,
2)
ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,
3)
określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

- osoby badanej.

2. 
Psycholog, przeprowadzając badanie psychologiczne, może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.
3. 
Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, zwane dalej "orzeczeniem", zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
§  6. 
W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, psycholog informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.
§  7. 
Orzeczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie listem poleconym pracodawcy, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.
§  8. 
Orzeczenie wpisuje się do rejestru orzeczeń psychologicznych prowadzonego przez psychologa.
§  9. 
1. 
Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
2. 
Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie:
1)
do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy,
2)
w przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

3. 
Psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je, wraz z kopią dokumentacji psychologicznej, do podmiotu odwoławczego. Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania psychologicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, oraz do wydania orzeczenia, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
4. 
Od orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.
§  10. 
Orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności strażnika wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone, w przedmiocie określenia zakresu i trybu przeprowadzania badań psychologicznych strażników i osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz.U.2004.205.2105), które utraciło moc z dniem 25 czerwca 2010 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2009.97.803).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2018.903 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).
Data aktu: 05/08/2010
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 17/08/2010