Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Dz.U.17.2059
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP", zwaną dalej "odznaką".
2.  Odznaka jest jednostopniowa.
§  2. 
1.  Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom:
1) kopalń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką górniczą,
2) organów administracji państwowej nadzorujących górnictwo lub działających w dziedzinie górnictwa,
3) innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych i społecznych współpracujących z górnictwem

- w uznaniu ich zasług dla rozwoju górnictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń górniczych.

2.  Odznaka może być nadawana również:
1) innym osobom szczególnie zasłużonym dla górnictwa;
2) obywatelom państw obcych, zasłużonym dla rozwoju polskiego górnictwa i umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
3.  Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
§  3. 
1.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego;
4) organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz górnictwa - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.
2.  Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
§  4. 
1.  Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" ma kształt stylizowanego koła o średnicy 37 mm, wykonanego z metalu srebrzonego, którego górną część stanowi wieniec laurowy, a dolną - fragment koła zębatego z umieszczonym napisem "Zasłużony dla Górnictwa RP". W środku koła znajduje się wypukły emblemat zawodu górniczego w postaci zarysu perlika i młotka, ułożonych w kształcie litery X. Przestrzeń między wieńcem laurowym, kołem zębatym i emblematem górniczym nie jest wypełniona. Odznaka jest zawieszona za pomocą kółka na wstążce o szerokości 30 mm, na której dwa pionowe paski o szerokości 16 mm w kolorze zielono-czarnym są oddzielone paskiem o szerokości 4 mm w kolorze biało-czerwonym. Pod wstążką znajduje się płytka usztywniająca z metalu w kolorze odznaki, u góry wywinięta na zewnątrz na wysokość 5 mm na całej szerokości wstążki. Na odwrotnej stronie płytki jest zamocowana agrafka.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Odznakę wręcza minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin lub osoba przez niego upoważniona.
2.  Odznakę wręcza się uroczyście z okazji "Dnia Górnika". Wręczenie odznaki w innym terminie może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3.  Osobie wyróżnionej wręcza się również legitymację stwierdzającą nadanie odznaki.
4.  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.
5.  Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6.  Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.
§  7.  Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.
§  8.  Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony dla Górnictwa RP" na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

Zmiany w prawie

Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020
Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK

W środę, 25 listopada, mija termin złożenia nowych jednolitych plików kontrolnych. Podatnicy zwracają uwagę, że zamiast uproszczeń, resort finansów zafundował im kolejne problemy. Ich źródłem są m.in. kody GTU, które trzeba stosować. Do części transakcji trzeba zastosować kilka kodów, do niektórych – żadnego. O pomyłkę nietrudno. Błąd ma kosztować 500 złotych.

Krzysztof Koślicki 25.11.2020
Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 24.11.2020
Gminy będą liczyć poziom recyklingu za 2020 rok w odniesieniu do czterech frakcji odpadów

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych – zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy zwiększa też udział termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów.

Katarzyna Kubicka-Żach 20.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2017.2059 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Data aktu: 28/11/2001
Data ogłoszenia: 07/11/2017
Data wejścia w życie: 12/12/2001