Utworzenie Akademii Sztuki Wojennej.

Dz.U.16.906
USTAWA
z dnia 20 maja 2016 r.
o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r.)
Mając na uwadze istotną rolę, jaką Akademia Sztuki Wojennej odgrywać będzie w systemie przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich poziomów dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego, uchwala się niniejszą ustawę przygotowującą Akademię Sztuki Wojennej do realizacji nowych zadań i wyzwań wynikających z potrzeb, wymagań i oczekiwań Wojska Polskiego, uwzględniających osiągnięcia polskiej i światowej sztuki wojennej.
Art.  1. 
1.  Tworzy się z dniem 1 października 2016 r. Akademię Sztuki Wojennej, zwaną dalej "Akademią".
2.  Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Warszawa.
3.  Akademia jest uczelnią wojskową działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
4.  Akademia realizuje zadania określone przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiadające potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek organizacyjnych, stanowiąc ich zaplecze analityczne i eksperckie.
Art.  2. 
1.  Celem działalności Akademii jest kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Rozszerzenie działalności Akademii wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.
2.  Podstawowym zadaniem Akademii jest kształcenie i szkolenie żołnierzy.
3.  Akademia może kształcić również osoby niebędące żołnierzami.
4.  Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
5.  Minister Obrony Narodowej może polecić Akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, a także kursów dokształcających i szkoleń. Przepisu art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.
6.  W przypadku gdy program studiów podyplomowych tworzonych na polecenie Ministra Obrony Narodowej wykracza poza zakres obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Akademię, do prowadzenia studiów podyplomowych wymagana jest opinia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Art.  3. 

Z dniem 30 września 2016 r. znosi się Akademię Obrony Narodowej.

Art.  4. 
1.  Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii Obrony Narodowej staje się mieniem Akademii.
2.  Akademia przejmuje z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Akademii Obrony Narodowej.
3.  Bilans zamknięcia Akademii Obrony Narodowej staje się bilansem otwarcia Akademii.
4.  Pierwszy rok obrotowy Akademii trwa od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Art.  5. 
1.  Z dniem utworzenia Akademii:
1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w Akademii Obrony Narodowej pełnią tę służbę w Akademii;
2) pracownicy Akademii Obrony Narodowej stają się pracownikami Akademii;
3) studenci, doktoranci, słuchacze i kursanci Akademii Obrony Narodowej stają się odpowiednio studentami, doktorantami, słuchaczami i kursantami Akademii;
4) osoby przyjęte na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w Akademii Obrony Narodowej na rok akademicki 2016/2017 stają się odpowiednio osobami przyjętymi na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w Akademii.
2.  Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wygasają po upływie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy. W przypadku zmiany stanowiska nie ma zastosowania art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.  W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 2, którym zaproponowane zostaną nowe warunki pracy i płacy, zatrudnionych na stanowiskach asystenta i adiunkta, a nieposiadających stopnia naukowego - odpowiednio - doktora lub doktora habilitowanego, okresy poprzedniego zatrudnienia w Akademii Obrony Narodowej wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.  W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 2, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji pracodawcy.
Art.  6. 
1.  Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Obrony Narodowej stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.
2.  Jednostki organizacyjne Akademii Obrony Narodowej, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów oraz do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii jako jej jednostki organizacyjne.
3.  Jednostki organizacyjne Akademii Obrony Narodowej posiadające przed dniem wejścia w życie ustawy kategorię naukową przyznaną w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), zachowują tę kategorię po utworzeniu Akademii, jednak nie dłużej niż do czasu przyznania im kategorii naukowej w ramach najbliższej kompleksowej oceny przeprowadzonej po wejściu w życie ustawy.
Art.  7. 
1.  Pierwszy rektor Akademii wyznacza prorektorów, z wyłączeniem prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej, i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych na okres do dnia dokonania wyboru organów Akademii.
2.  Kierownicy, o których mowa w ust. 1, wyznaczają swoich zastępców na okres do dnia dokonania wyboru organów Akademii.
3.  Dotychczasowe organy kolegialne Akademii Obrony Narodowej stają się, z dniem utworzenia Akademii, jej organami.
4.  Do dnia 30 września 2017 r. zostaną przeprowadzone wybory organów Akademii w trybie ustalonym w jej statucie, z wyłączeniem rektora i prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej.
5.  Kadencja organów, o których mowa w ust. 4, trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r. i nie wlicza się jej do kadencji, o których mowa w art. 77 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Art.  8. 

Traci moc ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 496, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365).

Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem 30 września 2016 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020