Wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzór legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokość opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych.

Dz.U.2016.1738
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 i 1579) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych;
2) wzór legitymacji rzecznika patentowego;
3) wysokość opłat pobieranych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych.
§  2. 
1.  Lista rzeczników patentowych jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający gromadzenie danych odrębnie dla każdego rzecznika patentowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Adnotacje o odpisach orzeczeń dyscyplinarnych usuwane są z urzędu po zatarciu kary.
3.  Ponownego wpisu na listę rzeczników patentowych osoby, która została uprzednio skreślona z tej listy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje pod nowym numerem.
4.  Akta osobowe rzecznika patentowego, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisów na liście rzeczników patentowych, są przechowywane w odrębnych teczkach.
§  3. 
1.  Legitymacja rzecznika patentowego ma postać spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm wykonanej z tworzywa sztucznego, posiadającej mikroprocesor umożliwiający zakodowanie podpisu elektronicznego.
2.  Wzór legitymacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Opłata od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych jest pobierana w wysokości 2% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).
2.  Opłata od wniosku o zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych jest pobierana w wysokości 1% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.  Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, zaokrągla się w górę z dokładnością do 1 zł.
§  5.  Legitymacje wydane rzecznikom patentowym na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LISTY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

WZÓR LISTY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Imię lub imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Wykształcenie
Data złożenia egzaminu

kwalifikacyjnego1)

Data wydania decyzji w sprawie

uznania kwalifikacji do wykonywania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zawodu rzecznika patentowego2)

Data wpisu na listę rzeczników

patentowych

Numer Wiadomości Urzędu

Patentowego, w którym ogłoszono

o wpisie

Numer wpisu na listę rzeczników

patentowych

Miejsce wykonywania zawodu
Forma wykonywania zawodu
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Adnotacje o odpisach orzeczeń

dyscyplinarnych

Funkcje pełnione w organach

samorządu

Informacje o zawieszeniu prawa do

wykonywania zawodu rzecznika

patentowego

Data skreślenia z listy rzeczników

patentowych

Numer Wiadomości Urzędu

Patentowego, w którym ogłoszono

o skreśleniu

Adnotacja o wydaniu legitymacji

rzecznika patentowego

1) Dotyczy osób spełniających kryteria wymagane do wpisu na listę rzeczników patentowych określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia

11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

2) Dotyczy osób spełniających kryteria wymagane do wpisu na listę rzeczników patentowych określone w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia

11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI RZECZNIKA PATENTOWEGO

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 478), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2016.1738

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzór legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokość opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych.
Data aktu: 11/10/2016
Data ogłoszenia: 21/10/2016
Data wejścia w życie: 05/11/2016