Badania psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dz.U.14.937
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych;
2) metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";
3) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu, zwaną dalej "dokumentacją badania psychologicznego", oraz wzory stosowanych dokumentów;
4) wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów;
5) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
6) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;
7) wysokość opłat za:
a) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
b) wpis do rejestru przedsiębiorców,
c) wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.
§  2.  Osoby posiadające skierowanie na badanie zgłaszają się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania.
§  3.  Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§  4. 
1.  Zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje:
1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej;
2) badania narzędziami diagnostycznymi;
3) ocenę i opis osoby badanej pod względem:
a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,
c) sprawności psychomotorycznej.
2.  Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadza się w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.
3.  Po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.
§  5. 
1.  Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, jeżeli:
1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu lub
2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, nieprzekraczający 14 dni od daty poprzedniego terminu.
§  6. 
1.  Uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu wydaje orzeczenie psychologiczne, według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.
2.  Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba badana, a kopię dołącza się do dokumentacji badania psychologicznego.
§  7.  Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Pracownia psychologiczna prowadzi dokumentację badania psychologicznego, która obejmuje:
1) rejestr osób badanych;
2) skierowanie na badanie osoby badanej;
3) kartę badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, której wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4) dokumenty z badań testowych lub odpowiednie wydruki komputerowe;
5) kopię wydanego orzeczenia psychologicznego.
2.  Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane:
1) datę i numer wpisu do rejestru;
2) imię i nazwisko osoby badanej;
3) numer PESEL osoby badanej, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4) miejsce zamieszkania osoby badanej;
5) datę i numer wydanego orzeczenia psychologicznego.
§  9. 
1.  Dokumentację badania psychologicznego przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
2.  Dokumentacja badania psychologicznego jest przechowywana w pracowni psychologicznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty są komisyjnie niszczone.
3.  Z komisyjnego niszczenia dokumentacji badania psychologicznego sporządza się protokół zawierający:
1) wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań oraz imiona i nazwiska osób, których te karty dotyczą;
2) listę osób dokonujących niszczenia dokumentacji wraz z ich podpisami.
4.  W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badania psychologicznego przekazywana jest marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
§  10. 
1.  Pracownia psychologiczna posiada:
1) pomieszczenie przeznaczone do badań zbiorowych i pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych, każde o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2;
2) pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 dla uprawnionego psychologa;
3) zestaw narzędzi diagnostycznych.
2.  Dopuszcza się, aby jedno z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, było jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa.
§  11.  Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  12.  Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  13.  Opłata za:
1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu - wynosi 150 zł;
2) ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy - wynosi 150 zł;
3) wpis do:
a) rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - wynosi 400 zł,
b) ewidencji uprawnionych psychologów - wynosi 40 zł.
§  14. 
1.  Postępowania w sprawie wydania orzeczenia psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.  Orzeczenia psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  15.  Pracownie psychologiczne, w których prowadzone są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, mają obowiązek dostosować działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

........................................................................

(określenie pracowni psychologicznej*))

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ...

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

u Pana/Pani**) ............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

......................................................................................................................................................................................................

zamieszkałego(-ej) .....................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)

stwierdzam brak/istnienie**) przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewo-

żącym wartości pieniężne:

a) [ ] A1, A2, A,

b) [ ] B1, B, B+E,

c) [ ] C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E**).

Termin ważności orzeczenia psychologicznego***) .....................................................................................................................

.............................................................................................................................

(data wystawienia) (informacje o uprawnionym psychologu oraz jego podpis****))

POUCZENIE:

1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psycho-

logicznego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego – za pośrednictwem upraw-

nionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego

do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.**)

2. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii

transportu jest ostateczne.**)

Objaśnienia:

*) Należy podać następujące dane:

– nazwa i adres pracowni psychologicznej,

– numer wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, albo do ewidencji jednostek, o której mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy, oraz

oznaczenie podmiotu prowadzącego odpowiednio rejestr albo ewidencję,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Orzeczenie jest wydane na okres, o którym mowa w art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

****) Należy podać:

– imię i nazwisko uprawnionego psychologa,

– numer wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego ewidencję.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

........................................................................

(określenie pracowni psychologicznej*))

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ...

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 1/ pkt 2**) ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

u Pana/Pani**) ............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

......................................................................................................................................................................................................

zamieszkałego(-ej) .....................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)

stwierdzam brak/istnienie**) przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora/

instruktora techniki jazdy.

Termin następnego badania psychologicznego zgodnie z art. 34 ust. 5 pkt 1/ pkt 2**) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

(data wystawienia) (informacje o uprawnionym psychologu oraz jego podpis***))

POUCZENIE:

1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psycho-

logicznego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego – za pośrednictwem upraw-

nionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego

do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.**)

2. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.**)

Objaśnienia:

*) Należy podać następujące dane:

– nazwa i adres pracowni psychologicznej,

– numer wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, albo do ewidencji jednostek, o której mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy, oraz

oznaczenie podmiotu prowadzącego odpowiednio rejestr albo ewidencję,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Należy podać:

– imię i nazwisko uprawnionego psychologa,

– numer wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego ewidencję.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

........................................................................

(określenie pracowni psychologicznej*))

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie art. 39k ust. 1/art. 39m**) ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.)

u Pana/Pani**) ............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

......................................................................................................................................................................................................

zamieszkałego(-ej) .....................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)

stwierdzam brak/istnienie**) przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Termin następnego badania psychologicznego zgodnie z art. 39k ust. 3 pkt 1/pkt 2**) ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

(data wystawienia) (informacje o uprawnionym psychologu oraz jego podpis***))

POUCZENIE:

1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psycho-

logicznego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego – za pośrednictwem upraw-

nionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego

do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.**)

2. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.**)

Objaśnienia:

*) Należy podać następujące dane:

– nazwa i adres pracowni psychologicznej,

– numer wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, albo do ewidencji jednostek, o której mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy, oraz

oznaczenie podmiotu prowadzącego odpowiednio rejestr albo ewidencję,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Należy podać:

– imię i nazwisko uprawnionego psychologa,

– numer wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego ewidencję.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

METODYKA PRZEPROWADZANIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

I. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych.
1. Uprawniony psycholog stosuje w badaniach:
1) procedury diagnostyczne zróżnicowane ze względu na rodzaj i cel badania;
2) metody i narzędzia diagnostyczne weryfikujące cechy i zdolności istotne dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców, osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, instruktora, egzaminatora oraz instruktora techniki jazdy;
3) testy i urządzenia diagnostyczne, spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców;
4) procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, które są wskazane w podręcznikach do testów i urządzeń.
2. Ocena sposobu psychologicznego funkcjonowania badanego, będąca podstawą wydania orzeczenia psychologicznego, musi być rzetelna, kompetentna i obiektywna. Jeżeli występują okoliczności, które uniemożliwiają taką ocenę, psycholog odmawia prowadzenia badania.
3. W przypadku wątpliwości diagnostyczno-orzeczniczych uprawniony psycholog weryfikuje wyniki badań.
4. Uprawniony psycholog stosuje się do standardów etycznych, w tym do zasady bezstronności i należytej staranności prowadzonej diagnozy.
5. Uprawniony psycholog przekazuje dla badanego informacje o wynikach badania i zalecenia w sposób dla niego zrozumiały.
II. Zakres metod i urządzeń badawczych.
1. Uprawniony psycholog dysponuje metodami i urządzeniami badawczymi pozwalającymi ocenić i zweryfikować zmienne mające znaczenie dla celu badania.
2. W zakresie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych uprawniony psycholog dobiera narzędzia i techniki diagnostyczne pozwalające ustalić sprawność spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji oraz antycypacji.
3. W zakresie oceny osobowości uprawniony psycholog dobiera narzędzia i techniki diagnostyczne pozwalające ustalić dojrzałość społeczną (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie) oraz dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania).
4. W zakresie oceny sprawności psychomotorycznej uprawniony psycholog dobiera testy i urządzenia badawcze pozwalające ustalić szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
5. Uprawniony psycholog, jeżeli wymaga tego realizacja celu badania, dokonuje diagnozy:
1) cech osobowości mających wpływ na powstrzymanie się od prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) zaburzeń emocjonalnych pourazowych;
3) deficytów poznawczych;
4) szczególnych predyspozycji wskazanych dla instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i osób wykonujących zawód kierowcy.
ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR
Nr w rejestrze osób badanych

........................................................................

(określenie pracowni psychologicznej*))

KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

OSOBA BADANA
Imię i nazwisko:
Nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa

i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość .....................................

..................................................................................................................

Wiek: Płeć:**)

K/M

Adres miejsca zamieszkania: Wykształcenie:
Data badania: Data poprzedniego badania:
Posiadane kategorie prawa jazdy: Podmiot wydający prawo jazdy:
Cel badania:
Podmiot kierujący na badanie, jeżeli dotyczy:
WYNIK BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO
Treść orzeczenia:
Uzasadnienie treści orzeczenia:
Podpis uprawnionego psychologa***):
Potwierdzam odbiór orzeczenia psychologicznego (data i podpis osoby badanej):
Orzeczenie/kopię orzeczenia wysłano, jeżeli dotyczy

dnia .....................................................................................

do ........................................................................................

PRZEBIEG BADANIA

1. DANE Z WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO I OBSERWACJI OSOBY BADANEJ

2. OCENA I OPIS OSOBY BADANEJ POD WZGLĘDEM SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PROCESÓW

POZNAWCZYCH

Nazwa testu i wyniki

3. OCENA I OPIS OSOBY BADANEJ POD WZGLĘDEM OSOBOWOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJO-

NOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH, A TAKŻE DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ

Nazwa testu i wyniki

4. SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA

Nazwa testu i wyniki

5. WNIOSKI

6. ZALECENIA

.................................................................................................................................

(data badania psychologicznego) (informacje o uprawnionym psychologu

oraz jego podpis***))

*) Należy podać następujące dane:

– nazwa i adres pracowni psychologicznej,

– numer wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, albo do ewidencji jednostek, o której mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy, oraz

oznaczenie podmiotu prowadzącego odpowiednio rejestr albo ewidencję,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Należy podać:

– imię i nazwisko uprawnionego psychologa,

– numer wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego ewidencję.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

........................................................................

(pieczątka urzędu marszałkowskiego)

ZAŚWIADCZENIE

O WPISIE DO EWIDENCJI UPRAWNIONYCH PSYCHOLOGÓW

Na podstawie art. 87 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

stwierdza się, że:

u Pana/Pani**) ............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

......................................................................................................................................................................................................

zamieszkały(-ła) ..........................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)

został(a) wpisany(-na) pod numerem ................................................................... do ewidencji psychologów uprawnionych

do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

.............................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć marszałka województwa)

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

........................................................................

(pieczątka urzędu marszałkowskiego)

ZAŚWIADCZENIE

O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną .....

................................................................................ z siedzibą w ................................................................................................

(firma przedsiębiorcy) (miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, jeżeli taki posiada, ............................................................................. -

............................................................... - ............................................................... - .................................................................

jest upoważniony do prowadzenia pracowni psychologicznej, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600), z siedzibą w ...............................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć marszałka województwa)

)

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622 oraz z 2007 r. Nr 178, poz. 1264), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600).
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1294) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2019 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.937

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Data aktu: 08/07/2014
Data ogłoszenia: 16/07/2014
Data wejścia w życie: 20/07/2014