Szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Dz.U.14.325
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) kod resortowy - kod stanowiący odpowiednią część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych;
2) 2  jednostka organizacyjna - wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część zakładu leczniczego;
3) 3  komórka organizacyjna - wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, albo, jeżeli to wynika ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, część zakładu leczniczego tego podmiotu działającą poza jednostką organizacyjną;
4) identyfikator terytorialny - 7-znakowy identyfikator jednostek podziału terytorialnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);
5) akredytacja w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego - akredytację do prowadzenia stażu kierunkowego, stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego albo wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);
6) 4  akredytacja lub certyfikacja w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych - akredytację, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), lub certyfikację w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N18001 lub OHSAS 18001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczącą całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego, oraz certyfikację w zakresie ISO 15189, ISO 17025 Laboratoria medyczne - Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji;
7) certyfikat - certyfikat akredytacyjny wydany na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 6, lub certyfikat jakości ISO wydany w wyniku certyfikacji, o której mowa w pkt 6;
8) 5  specjalistyczna praktyka lekarska - indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym;
9) 6  specjalistyczna praktyka pielęgniarki - indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym.
§  2. 
1.  Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", dotyczący danych zawartych w jednym polu następuje poprzez zmianę całej treści tego pola.
2.  Jeżeli dla danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie występuje okoliczność wymagająca wpisania określonych danych w rubryce albo w polu, rubryki albo pola nie wypełnia się.
§  3.  Wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru zawiera:
1) numer kolejny wpisu;
2) oznaczenie organu dokonującego wpisu;
3) datę dokonania wpisu;
4) rodzaj wpisu: wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru.
§  4. 
1.  Księga rejestrowa podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest oznaczona numerem księgi.
2.  Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest nadawany przez organ prowadzący rejestr i składa się z dwunastu cyfr.
3.  W przypadku gdy praktyka zawodowa będzie wykonywana na obszarze właściwości więcej niż jednej okręgowej izby lekarskiej albo okręgowej izby pielęgniarek i położnych, organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu do rejestru w księdze rejestrowej tej praktyki zawodowej.
§  5. 
1.  W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym - literę "W" oznaczającą wojewodę, jako organ prowadzący rejestr,
b) w polu drugim - kod województwa, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
3) w rubryce trzeciej - firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;
4) w rubryce czwartej - adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej - adres do korespondencji:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer skrytki pocztowej,
g) w polu siódmym - oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
5) w rubryce piątej - numer telefonu podmiotu leczniczego;
6) w rubryce szóstej - adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;
7) w rubryce siódmej - adres strony internetowej podmiotu leczniczego;
8) w rubryce ósmej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;
9) (uchylony);
10) w rubryce dziesiątej - numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy);
11) w rubryce jedenastej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;
12) w rubryce dwunastej - formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego, oznaczoną kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
13) w rubryce trzynastej - nazwę podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej "ustawą",
c) w polu trzecim - okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy;
15) w rubryce piętnastej - datę wpisu do rejestru;
16) w rubryce szesnastej - datę zmiany wpisu do rejestru;
17) w rubryce siedemnastej - informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru:
a) w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę decyzji o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim - numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;
18) w rubryce osiemnastej - informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim - zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
19) w rubryce dziewiętnastej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) w polu pierwszym - datę udzielenia akredytacji,
b) w polu drugim - zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
20) w rubryce dwudziestej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;
21) 7  (uchylony);
22) 8  w rubryce dwudziestej drugiej - nazwę zakładu leczniczego;
23) 9  w rubryce dwudziestej trzeciej - adres i numer telefonu zakładu leczniczego:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer telefonu;
24) 10  w rubryce dwudziestej czwartej - adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego;
25) 11  w rubryce dwudziestej piątej - adres strony internetowej zakładu leczniczego;
26) 12  w rubryce dwudziestej szóstej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy;
27) 13  w rubryce dwudziestej siódmej - numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);
28) 14  w rubryce dwudziestej ósmej - rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
29) 15  w rubryce dwudziestej dziewiątej - datę rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego;
30) 16  w rubryce trzydziestej - datę zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego;
31) 17  w rubryce trzydziestej pierwszej - nazwę i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy;
32) 18  w rubryce trzydziestej drugiej - informację o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).
2.  W przypadku spółki cywilnej w rubryce trzeciej wpisuje się imiona i nazwiska każdego ze wspólników.
§  6. 
1.  W dziale II księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące jednostki organizacyjnej:
1) w rubryce pierwszej - nazwę jednostki organizacyjnej;
2) w rubryce drugiej - adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer telefonu;
3) w rubryce trzeciej - adres poczty elektronicznej;
4) w rubryce czwartej - adres strony internetowej jednostki organizacyjnej;
5) w rubryce piątej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna;
6) 19  w rubryce szóstej - numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);
7) 20  w rubryce siódmej - kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) w rubryce ósmej - zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
b) w polu drugim - kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
9) w rubryce dziewiątej - datę rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną;
10) w rubryce dziesiątej - okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;
11) w rubryce jedenastej - datę zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną.
2.  21  W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego nie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, adres jednostki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
3.  22  W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, rubryki ósmej działu II nie wypełnia się.
4.  W przypadku gdy w jednostce organizacyjnej jest wykonywany więcej niż jeden zakres świadczeń zdrowotnych, wymienia się je w kolejnych punktach w rubryce ósmej działu II.
§  7. 
1.  W dziale III księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące komórki organizacyjnej:
1) w rubryce pierwszej - nazwę komórki organizacyjnej;
2) w rubryce drugiej - adres i numer telefonu komórki organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer telefonu;
3) w rubryce trzeciej - adres poczty elektronicznej;
4) w rubryce czwartej - adres strony internetowej;
5) w rubryce piątej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna;
6) 23  w rubryce szóstej - numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);
7) 24  w rubryce siódmej - kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) w rubryce ósmej - zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
b) w polu drugim - kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
c) w polu trzecim - kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
9) w rubryce dziewiątej - kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
10) w rubryce dziesiątej - datę rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną;
11) w rubryce jedenastej - okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;
12) w rubryce dwunastej - datę zakończenia działalności komórki organizacyjnej;
13) 25  w rubryce trzynastej - liczbę łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej, z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych, o których mowa w pkt 14:
a) 26  w polu pierwszym - liczbę łóżek ogółem, z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych, o których mowa w pkt 14,
b) w polu drugim - liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej,
c) w polu trzecim - liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego,
d) w polu czwartym - liczbę łóżek dla noworodków,
e) w polu piątym - liczbę inkubatorów,
f) 27  w polu szóstym - liczbę łóżek intensywnej terapii,
g) 28  w polu siódmym - liczbę łóżek intensywnej opieki oparzeń,
h) 29  w polu ósmym - liczbę łóżek intensywnej opieki toksykologicznej,
i) 30  w polu dziewiątym - liczbę łóżek intensywnej terapii noworodka,
j) 31  w polu dziesiątym - liczbę łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji,
k) 32  w polu jedenastym - liczbę łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego,
l) 33  w polu dwunastym - liczbę łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;
14) w rubryce czternastej - liczbę stanowisk dializacyjnych;
15) w rubryce piętnastej - liczbę miejsc pobytu dziennego.
2.  Adres komórki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
3.  W przypadku gdy w komórce organizacyjnej jest wykonywany więcej niż jeden zakres świadczeń zdrowotnych, wymienia się je w kolejnych punktach w rubryce ósmej działu III.
4.  W przypadku komórek organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego poza jednostką organizacyjną rubryki dziewiątej działu III nie wypełnia się.
§  8. 
1.  W księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym - literę "L" oznaczającą okręgową radę lekarską, jako organ prowadzący rejestr,
b) w polu drugim - kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) w rubryce trzeciej - firmę oraz formę organizacyjno-prawną, w przypadku grupowej praktyki lekarskiej;
4) w rubryce czwartej - imię i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki zawierającą:
a) w polu pierwszym - numer kolejny na liście,
b) w polu drugim - imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe,
c) w polu trzecim - imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem pełnionej funkcji;
5) w rubryce piątej - numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
6) w rubryce szóstej - numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - numer prawa wykonywania zawodu każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
7) (uchylony);
8) w rubryce ósmej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
9) w rubryce dziewiątej - adres do korespondencji:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer skrytki pocztowej,
h) w polu ósmym - oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
10) w rubryce dziesiątej - numer telefonu;
11) w rubryce jedenastej - adres poczty elektronicznej;
12) w rubryce dwunastej - adres strony internetowej;
13) w rubryce trzynastej - posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - specjalizacje poszczególnych wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy,
c) w polu trzecim - okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
d) w polu czwartym - datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w lit. c;
15) w rubryce piętnastej - rodzaj działalności leczniczej;
16) w rubryce szesnastej - kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
17) w rubryce siedemnastej - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - diagnostycznych,
b) w polu drugim - leczniczych,
c) w polu trzecim - rehabilitacyjnych,
d) w polu czwartym - uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich;
18) w rubryce osiemnastej - adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer telefonu,
h) 34  w polu ósmym - nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym;
19) w rubryce dziewiętnastej - datę wpisu do rejestru;
20) w rubryce dwudziestej - datę zmiany wpisu do rejestru;
21) 35  (uchylony);
22) w rubryce dwudziestej drugiej - informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim - zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
23) w rubryce dwudziestej trzeciej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) w polu pierwszym - datę udzielenia akredytacji,
b) w polu drugim - zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
24) w rubryce dwudziestej czwartej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;
25) w rubryce dwudziestej piątej - informacje dotyczące wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru:
a) w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim - numer uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu z rejestru.
26) w rubryce dwudziestej szóstej - miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.
2.  W przypadku gdy świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej praktyki zawodowej są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, w rubryce osiemnastej wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.
3.  W przypadku gdy lekarz prowadzi więcej niż jeden rodzaj praktyki zawodowej, w rubrykach: szesnastej, siedemnastej i osiemnastej wpisuje się informacje o każdym z nich.
§  9. 
1.  W księdze rejestrowej praktyki zawodowej pielęgniarki wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym - literę "P" oznaczającą okręgową radę pielęgniarek i położnych, jako organ prowadzący rejestr,
b) w polu drugim - kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) w rubryce trzeciej - firmę oraz formę organizacyjno-prawną, w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek;
4) w rubryce czwartej - imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - listę pielęgniarek wspólników albo partnerów spółki zawierającą:
a) w polu pierwszym - numer kolejny na liście,
b) w polu drugim - imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe,
c) w polu trzecim - imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem pełnionej funkcji;
5) w rubryce piątej - numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych - numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
6) w rubryce szóstej - numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - numer prawa wykonywania zawodu każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
7) (uchylony);
8) w rubryce ósmej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
9) w rubryce dziewiątej - adres do korespondencji:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer skrytki pocztowej,
h) w polu ósmym - oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
10) w rubryce dziesiątej - numer telefonu;
11) w rubryce jedenastej - adres poczty elektronicznej;
12) w rubryce dwunastej - adres strony internetowej;
13) w rubryce trzynastej - posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarek, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - specjalizacje poszczególnych wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy,
c) w polu trzecim - okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
d) w polu czwartym - datę podjęcia działalności leczniczej, po upływie okresu, o którym mowa w lit. c;
15) w rubryce piętnastej - rodzaj działalności leczniczej;
16) w rubryce szesnastej - kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarek;
17) w rubryce siedemnastej - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
18) w rubryce osiemnastej - adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania - adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer telefonu,
h) 36  w polu ósmym - nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym;
19) w rubryce dziewiętnastej - datę wpisu do rejestru;
20) w rubryce dwudziestej - datę zmiany wpisu do rejestru;
21) 37  (uchylony);
22) w rubryce dwudziestej drugiej - informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim - zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
23) w rubryce dwudziestej trzeciej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;
24) w rubryce dwudziestej czwartej - informacje dotyczące wykreślenia z rejestru:
a) w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim - numer uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wykreśleniu z rejestru;
25) w rubryce dwudziestej piątej - miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.
2.  W przypadku gdy świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej praktyki zawodowej są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, w rubryce osiemnastej wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.
3.  W przypadku gdy pielęgniarka prowadzi więcej niż jeden rodzaj praktyki zawodowej, w rubrykach: szesnastej, siedemnastej i osiemnastej wpisuje się informacje o każdym z nich.
§  10. 
1.  Podstawę dokonania wpisu w rejestrze stanowi wniosek o:
1) wpis do rejestru;
2) zmianę wpisu do rejestru;
3) wykreślenie z rejestru.
2.  Wpisów w zakresie informacji o przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy, oraz o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej, o którym mowa w art. 34 ustawy, organ prowadzący rejestr dokonuje z urzędu.
3.  38  W przypadku gdy wniosek o czasowe zaprzestanie działalności leczniczej dotyczy jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego działających poza obszarem właściwości organu prowadzącego rejestr, właściwy wojewoda przekazuje organowi prowadzącemu rejestr informację o wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności.
§  11. 
1.  Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "W" oraz kod województwa, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
4) firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;
5) adres zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej lub spółki cywilnej:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
5a) adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej - adres do korespondencji:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość,
f) numer skrytki pocztowej - w przypadku adresu do korespondencji osoby fizycznej,
g) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa, o której mowa w lit. f;
6) numer telefonu podmiotu leczniczego;
7) adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;
8) adres strony internetowej podmiotu leczniczego, jeżeli posiada;
9) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;
10) (uchylony);
11) numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy);
12) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;
13) formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego, oznaczoną kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
14) nazwę podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
15) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
16) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego, jeżeli posiada:
a) datę udzielenia akredytacji,
b) zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
17) 39  (uchylony);
18) 40  nazwę zakładu leczniczego;
19) 41  numer telefonu i adres zakładu leczniczego:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
20) 42  adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego;
21) 43  adres strony internetowej zakładu leczniczego, jeżeli posiada;
22) 44  identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy;
23) 45  numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);
24) 46  określenie rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczonego kodem resortowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
25) 47  datę rozpoczęcia działalności leczniczej w zakładzie leczniczym;
26) 48  wykaz jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego;
27) 49  wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego albo działają poza jednostką organizacyjną tego zakładu leczniczego;
28) 50  datę zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego;
28a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego;
29) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2.  Wykaz jednostek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 26, zawiera:
1) nazwę jednostki organizacyjnej;
2) numer telefonu i adres jednostki organizacyjnej:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
3) adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej;
4) adres strony internetowej jednostki organizacyjnej, jeżeli posiada;
5) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna;
6) 51  numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);
7) 52  kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej, jeżeli w jednostce organizacyjnej nie zostały wydzielone komórki organizacyjne, oznaczony kodem resortowym:
a) funkcji ochrony zdrowia stanowiącym część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
b) dziedziny medycyny stanowiącym część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
9) datę rozpoczęcia działalności leczniczej przez jednostkę organizacyjną;
10) datę zakończenia działalności leczniczej przez jednostkę organizacyjną.
3.  Wykaz komórek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, zawiera:
1) nazwę komórki organizacyjnej;
2) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna;
3) numer telefonu i adres komórki organizacyjnej:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
4) adres poczty elektronicznej komórki organizacyjnej;
5) 53  numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy);
6) kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której jest wyodrębniona komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, jeżeli komórka organizacyjna działa w strukturze jednostki organizacyjnej;
7) kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej, oznaczony kodem resortowym:
a) charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej stanowiącym część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
b) funkcji ochrony zdrowia stanowiącym część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
c) dziedziny medycyny stanowiącym część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
9) 54  liczbę łóżek w komórce organizacyjnej, z wyjątkiem stanowisk dializacyjnych, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej, łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, łóżek dla noworodków i inkubatorów, łóżek intensywnej terapii, łóżek intensywnej opieki oparzeń, łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, łóżek intensywnej terapii noworodka, łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;
10) liczbę stanowisk dializacyjnych w komórce organizacyjnej;
11) liczbę miejsc pobytu dziennego w komórce organizacyjnej;
12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną;
13) datę zakończenia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną.
4.  W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 18-27 i 29, ust. 2 pkt 1-9 oraz ust. 3 pkt 1-12.
5.  W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 29, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.
6.  W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz w pkt 28, 28a i 29.
7.  W przypadku spółki cywilnej we wniosku o wpis do rejestru podaje się imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania każdego ze wspólników.
8.  55  Adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych jest adres komórki organizacyjnej, a w przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego nie są wyodrębnione komórki organizacyjne - adres jednostki organizacyjnej.
9.  56  W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego są wyodrębnione jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, dane dotyczące zakresu świadczeń zdrowotnych oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych podaje się tylko dla komórki organizacyjnej.
10.  57  W przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzi więcej niż jeden zakład leczniczy, wymienia się je w kolejnych punktach.
11.  W przypadku wyodrębnienia więcej niż jednej jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, wymienia się je w kolejnych punktach.
§  12. 
1.  Wniosek o wpis praktyki zawodowej lekarza do rejestru zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "L" oraz kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) imię i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy;
5) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
6) numer prawa wykonywania zawodu;
7) (uchylony);
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
10) numer telefonu;
11) adres poczty elektronicznej;
12) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
13) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
14) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
15) okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
16) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 15;
17) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
18) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;
19) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) 58  nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym;
20) 59  (uchylony);
21) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
22) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) datę udzielenia akredytacji,
b) zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli posiada;
23) datę zakończenia działalności leczniczej;
23a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;
24) datę złożenia wniosku oraz podpis lekarza.
2.  W przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a-f.
3.  W przypadku grupowej praktyki lekarskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch części:
1) część I zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą jako grupowa praktyka lekarska;
2) część II zawiera informacje o wspólniku albo partnerze spółki, o której mowa w pkt 1.
4.  Część I wniosku zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "L" oraz kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) firmę i formę organizacyjno-prawną spółki;
5) (uchylony);
6) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
7) adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
8) numer telefonu;
9) adres poczty elektronicznej;
10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
11) listę lekarzy stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem ich imion i nazwisk, tytułów zawodowych, miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
13) okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
14) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 13;
15) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji;
16) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) datę udzielenia akredytacji,
b) zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli posiada;
17) 60  (uchylony);
18) datę zakończenia działalności leczniczej;
18a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;
19) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5.  Część II wniosku zawiera:
1) numer lekarza na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 11;
2) imię i nazwisko;
3) kod okręgowej izby lekarskiej, której członkiem jest lekarz, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) (uchylony);
7) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
8) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
9) kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką lekarz wykonuje w ramach grupowej praktyki lekarskiej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
10) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;
11) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość;
12) adres poczty elektronicznej;
13) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
14) datę zakończenia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
15) podpis lekarza.
6.  W przypadku gdy świadczenia zdrowotne są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, we wniosku wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.
7.  W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 17-19 i 24 albo w ust. 4 pkt 1, 3-12 i 19 oraz w ust. 5 pkt 1-13 i 15, odrębnie dla każdego ze wspólników albo partnerów spółki.
8.  W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 24 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 19, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.
9.  W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 23-24 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 18-19.
§  13. 
1.  Wniosek o wpis praktyki zawodowej pielęgniarki do rejestru zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "P" oraz kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy;
5) numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych;
6) numer prawa wykonywania zawodu;
7) (uchylony);
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
10) numer telefonu;
11) adres poczty elektronicznej;
12) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
13) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
14) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
15) okres zawieszenia działalności leczniczej, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
16) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 15;
17) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
18) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
19) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) 61  nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym;
20) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
21) 62  (uchylony);
22) datę zakończenia działalności leczniczej;
22a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;
23) datę złożenia wniosku oraz podpis pielęgniarki.
2.  W przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a-f.
3.  W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch części:
1) część I zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą jako grupowa praktyka pielęgniarek;
2) część II zawiera informacje o wspólniku albo partnerze spółki, o której mowa w pkt 1.
4.  Część I wniosku zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "P" oraz kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) firmę i formę organizacyjno-prawną spółki;
5) (uchylony);
6) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
7) adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
8) numer telefonu;
9) adres poczty elektronicznej;
10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
11) listę pielęgniarek wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem ich imion i nazwisk, miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
13) okres zawieszenia działalności leczniczej, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
14) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 13;
15) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
16) 63  (uchylony);
17) datę zakończenia działalności leczniczej;
17a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;
18) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5.  Część II wniosku zawiera:
1) numer pielęgniarki na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 11;
2) imię i nazwisko pielęgniarki;
3) kod okręgowej izby pielęgniarek lub położnych, której pielęgniarka jest członkiem, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) (uchylony);
7) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
8) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
9) kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką pielęgniarka wykonuje w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
10) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
11) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość;
12) adres poczty elektronicznej;
13) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek;
14) datę zakończenia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek;
15) podpis pielęgniarki.
6.  W przypadku gdy świadczenia zdrowotne są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, we wniosku wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.
7.  W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 17-19 i 23 albo w ust. 4 pkt 1, 3-12 i 18 oraz ust. 5 pkt 1-13 i 15, odrębnie dla każdego ze wspólników albo partnerów spółki.
8.  W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 23 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 18, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.
9.  W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 22-23 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 17-18.
§  14.  64  Wniosek, o którym mowa w § 10, składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
§  15. 
1.  Organ prowadzący rejestr sprawdza kompletność wniosku.
2.  Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu wnioskodawca może złożyć korektę wniosku.
§  16. 
1.  Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru zawiera:
1) numer zaświadczenia;
2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
3) numer księgi rejestrowej;
4) firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
5) oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
6) adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
7) datę wystawienia.
2.  Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.
§  17.  Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 16, oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.
§  18. 
1.  W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej.
2.  W przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej wnioskodawca może żądać wydania zaświadczenia w tej postaci.
§  19.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 65
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

KODY WOJEWÓDZTW

Województwo dolnośląskie - 02

Województwo kujawsko-pomorskie - 04

Województwo lubelskie - 06

Województwo lubuskie - 08

Województwo łódzkie - 10

Województwo małopolskie - 12

Województwo mazowieckie - 14

Województwo opolskie - 16

Województwo podkarpackie - 18

Województwo podlaskie - 20

Województwo pomorskie - 22

Województwo śląskie - 24

Województwo świętokrzyskie - 26

Województwo warmińsko-mazurskie - 28

Województwo wielkopolskie - 30

Województwo zachodniopomorskie - 32

ZAŁĄCZNIK Nr  2  66

KODY OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH

50 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

51 Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

52 Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy

53 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

54 Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim

55 Śląska Izba Lekarska

56 Świętokrzyska Izba Lekarska

57 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

58 Lubelska Izba Lekarska

59 Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

60 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

61 Okręgowa Izba Lekarska w Opolu

62 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

63 Wielkopolska Izba Lekarska

64 Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

65 Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

66 Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

67 Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu

68 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

69 Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

70 Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

72 Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie

74 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

75 Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

ZAŁĄCZNIK Nr  3  67

KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

01 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

02 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

03 Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

04 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

05 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

06 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

07 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

08 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

09 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim

11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

12 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

13 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

14 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

15 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

16 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

17 Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

18 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie

20 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

21 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

22 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

23 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

24 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

26 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

27 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w Płocku

28 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

29 Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

31 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego w Siedlcach

33 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu

34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

35 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

36 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

37 Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

38 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

39 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

40 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

41 Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

42 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

43 Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

44 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

45 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

ZAŁĄCZNIK Nr  4  68

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym

94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym

95 - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania

96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania

97 - grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek

98 - indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarki

99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2011.248.1495).
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
3 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
4 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
5 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
6 § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
7 § 5 ust. 1 pkt 21 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
8 § 5 ust. 1 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
9 § 5 ust. 1 pkt 23 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
10 § 5 ust. 1 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
11 § 5 ust. 1 pkt 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
12 § 5 ust. 1 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
13 § 5 ust. 1 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
14 § 5 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
15 § 5 ust. 1 pkt 29 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
16 § 5 ust. 1 pkt 30 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
17 § 5 ust. 1 pkt 31 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
18 § 5 ust. 1 pkt 32 dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
19 § 6 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
20 § 6 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
21 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
22 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
23 § 7 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
24 § 7 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
25 § 7 ust. 1 pkt 13 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
26 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
27 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. f dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
28 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. g dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
29 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. h dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
30 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. i dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
31 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. j dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
32 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. k dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
33 § 7 ust. 1 pkt 13 lit. l dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
34 § 8 ust. 1 pkt 18 lit. h zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
35 § 8 ust. 1 pkt 21 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
36 § 9 ust. 1 pkt 18 lit. h zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
37 § 9 ust. 1 pkt 21 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
38 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
39 § 11 ust. 1 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
40 § 11 ust. 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
41 § 11 ust. 1 pkt 19 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
42 § 11 ust. 1 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
43 § 11 ust. 1 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
44 § 11 ust. 1 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
45 § 11 ust. 1 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
46 § 11 ust. 1 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
47 § 11 ust. 1 pkt 25 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
48 § 11 ust. 1 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
49 § 11 ust. 1 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
50 § 11 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
51 § 11 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
52 § 11 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
53 § 11 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
54 § 11 ust. 3 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
55 § 11 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
56 § 11 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
57 § 11 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
58 § 12 ust. 1 pkt 19 lit. g zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
59 § 12 ust. 1 pkt 20 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
60 § 12 ust. 4 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
61 § 13 ust. 1 pkt 19 lit. g zmieniona przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
62 § 13 ust. 1 pkt 21 uchylony przez § 1 pkt 10 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
63 § 13 ust. 4 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
64 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
65 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.2004.169.1781), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz.U.2007.60.409) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz.U.2007.203.1465), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654).
66 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
67 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.
68 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1540) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 2017 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.325 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
Data aktu: 29/09/2011
Data ogłoszenia: 17/03/2014
Data wejścia w życie: 01/11/2011