Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

Na podstawie art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, zwanego dalej "Raportem".
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
wykonawcy - ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów sporządzających raport cząstkowy;
2)
przeglądarka - program komputerowy umożliwiający przeglądanie wytworzonych dokumentów w postaci elektronicznej;
3)
konwerter - program komputerowy zmieniający postać danej informacji, tak aby można ją było przetwarzać za pomocą odpowiedniego programu komputerowego lub na innym komputerze.
§  3.
1.
W celu sporządzenia Raportu wykonawcy, w zakresie zgodnym z ich właściwością, opracowują raporty cząstkowe.
2.
Raport cząstkowy opracowany przez kierownika urzędu centralnego jest włączany do raportu cząstkowego ministra, któremu kierownik podlega lub przez którego jest nadzorowany, chyba że minister ten postanowi inaczej.
3.
Wykonawcy sporządzają raport cząstkowy w postaci papierowej i elektronicznej.
4.
Raport cząstkowy w postaci elektronicznej wykonuje się z wykorzystaniem standardowego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego przenoszenie, kopiowanie i wymianę danych, zgodnego z minimalnymi wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).
5.
W przypadku sporządzenia raportu cząstkowego lub jego części w postaci elektronicznej z wykorzystaniem oprogramowania specjalizowanego, innego niż to, o którym mowa w ust. 4, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanemu dalej "dyrektorem Centrum", konwerter lub przeglądarkę albo wskazać adres w sieci Internet ich nieodpłatnego pobrania.
§  4.
Raport cząstkowy jest dokumentem obejmującym:
1)
wskazanie najważniejszych zagrożeń i skutków ich wystąpienia przez stworzenie mapy ryzyka, o której mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, obejmującej wyszczególnienie rodzajów i charakterystyki zagrożeń:
a)
o istotnym wpływie na funkcjonowanie i możliwości rozwoju państwa, a w szczególności mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji oraz potencjału ekonomicznego i obronnego,
b)
których skutki mogą:
godzić w bezpieczeństwo państwa, jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność, niepodległość i nienaruszalność terytorium,
zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w znacznych rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,
oddziaływać, obok Rzeczypospolitej Polskiej, także na inne państwa,
dotyczyć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, mimo możliwego wystąpienia w innym państwie,
c)
występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa lub których potrzeba monitorowania i eliminacji wynika z podpisanych umów i traktatów międzynarodowych,
d)
o charakterze terrorystycznym mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej;
2)
określenie celów strategicznych, w szczególności:
a)
wskazanie celów, jakie należy osiągnąć, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożenia lub jego skutków,
b)
hierarchizację celów według kryterium ważności lub wskazanie celów priorytetowych;
3)
wnioski zawierające hierarchicznie uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych, a szczególnie tych, których realizacja wymaga działań wykraczających poza posiadane kompetencje;
4)
wskazanie sił i środków niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych;
5)
programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa państwa przez wskazywanie określonych regionalnych i lokalnych inicjatyw, w szczególności:
a)
wyszczególnienie programów krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
b)
wskazanie realizatorów programów:
rządowych,
samorządowych,
pozarządowych,
c)
sposoby finansowania programów,
d)
okresy trwania programów;
6)
określenie priorytetów w reagowaniu na określone zagrożenia, w tym ich wpływ na:
a)
zasady reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b)
hierarchizację działań;
7)
inne informacje, które zdaniem wykonawcy mogą być przydatne przy tworzeniu Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
§  5.
1.
Mapę ryzyka, o której mowa w § 4 pkt 1, przedstawia się w formie:
1)
mapy topograficznej, a w postaci elektronicznej - mapy wektorowej lub rastrowej, przedstawiającej zasięg geograficzny zagrożeń z przypisanym prawdopodobieństwem wystąpienia i oceną skutków wystąpienia dla ludności, gospodarki lub środowiska;
2)
tabeli opisującej parametry zagrożeń oraz ich prognozowane skutki;
3)
opisowej, jeżeli charakter zagrożenia uniemożliwia przedstawienie informacji w sposób określony w pkt 1 i 2.
2.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład Raportu opracowuje się w formie tabelarycznej, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, w formie opisowej.
§  6.
Raport cząstkowy wykonuje się i przekazuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§  7.
1.
Wykonawca sporządza raport cząstkowy i przedkłada go dyrektorowi Centrum oraz w przypadku zagrożenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. d, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej "Szefem ABW".
2.
Dyrektor Centrum, w terminie jednego miesiąca, może wnieść, w postaci papierowej lub elektronicznej, zastrzeżenia i uwagi co do stopnia szczegółowości, zakresu i formy raportu cząstkowego lub jego części oraz wskazać na konieczność uzupełnienia raportu cząstkowego o elementy wynikające z raportów cząstkowych sporządzonych przez innych wykonawców.
3.
Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 2, oraz w razie konieczności skorygować raport cząstkowy w terminie 30 dni, a następnie przesłać go ponownie dyrektorowi Centrum.
4.
Wykonawca powiadamia pisemnie dyrektora Centrum o przyczynach nieuwzględnienia uwag i zastrzeżeń.
5.
Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do Szefa ABW w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. d.
6.
W celu zapewnienia koordynacji procesu sporządzania raportów cząstkowych wykonawcy wskazują osoby upoważnione do kontaktów z dyrektorem Centrum oraz Szefem ABW.
§  8.
1.
Wykonawca raportu cząstkowego dokonuje jego systematycznej aktualizacji.
2.
Zaktualizowany raport cząstkowy wykonawca, nie rzadziej niż raz na dwa lata, przedkłada dyrektorowi Centrum oraz w przypadku zagrożenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. d, Szefowi ABW.
3.
Przepisy § 7 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§  9.
1.
Dyrektor Centrum koordynuje opracowanie Raportu na podstawie raportów cząstkowych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Szefa ABW w zakresie koordynacji opracowania Raportu w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej.
3.
Dyrektor Centrum dokonuje systematycznej aktualizacji Raportu.
4.
Dyrektor Centrum jest zobowiązany przedłożyć Raport Radzie Ministrów raz na dwa lata wraz z informacją o dokonanych zmianach.
§  10.
1.
Wykonawca sporządza raport cząstkowy po raz pierwszy w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia i przedkłada go dyrektorowi Centrum.
2.
Dyrektor Centrum przedkłada Raport po raz pierwszy Radzie Ministrów w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076.

Zmiany w prawie

Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021