Rodzaje dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposób jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Dokumentacja badań, konsultacji i orzeczeń psychologicznych, zwana dalej "dokumentacją", obejmuje:
1)
dokumentację indywidualną, którą stanowią:
a)
skierowanie na badanie psychologiczne,
b)
skierowanie na konsultację psychologiczną,
c)
karta badania psychologicznego,
d)
orzeczenie psychologiczne;
2)
dokumentację zbiorczą, którą stanowią:
a)
rejestr osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne,
b)
księga przeprowadzonych kontroli.
2. 
Wzór skierowania na badanie psychologiczne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór skierowania na konsultację psychologiczną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Wzór karty badania psychologicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Wzór orzeczenia psychologicznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2. 
Rejestr, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, zawiera:
1)
liczbę porządkową;
2)
dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres miejsca zamieszkania osoby, która zgłosiła się na konsultację lub badanie psychologiczne;
3)
datę wydania skierowania na badanie lub konsultację psychologiczną;
4)
jednostkę kierującą na badanie psychologiczne;
5)
dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwę i adres zakładu pracy, numer identyfikacyjny REGON);
6)
treść orzeczenia psychologicznego wraz z datą jego wydania;
7)
potwierdzenie odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną.
§  3. 
1. 
Księga przeprowadzonych kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, zawiera:
1)
liczbę porządkową;
2)
dane identyfikacyjne jednostki kontrolowanej (nazwę, adres, numer identyfikacyjny REGON);
3)
daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
5)
przedmiot kontroli;
6)
podstawowe ustalenia kontroli;
7)
zalecenia pokontrolne, ich adresatów i terminy realizacji.
2. 
Księgę prowadzi wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na siedzibę jednostki kontrolowanej.
§  4. 
1. 
Dokumentacja jest własnością podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia.
2. 
Jeżeli zadania służby medycyny pracy w zakresie badań i orzeczeń psychologicznych przejmuje inna jednostka, indywidualną dokumentację psychologiczną, o której mowa w § 1, przekazuje się tej jednostce, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, za potwierdzeniem odbioru.
3. 
W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy zatrudniającą psychologa dokumentacja tej jednostki jest przekazywana do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, na którego obszarze działania jednostka ta prowadziła działalność.
4. 
W przypadku zaprzestania wykonywania zadań służby medycyny pracy przez psychologa, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1. 
Dokumentację przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
2. 
Dokumentację przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
§  6. 
1. 
Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 4 i art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, otrzymują dokumenty do wglądu w siedzibie jednostki kontrolowanej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

WZÓR

.............................................................

(nazwa, adres, NIP lub REGON jednostki

kierującej na badanie1))

................................

(miejscowość, data)

SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Działając na podstawie ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 2),

kieruję:

Pana/Panią ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwier-

dzającego tożsamość) .............................................................................................................................................

zam. .........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

na badanie w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na

stanowisku ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Pracownik jest narażony na .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..............................................................

(czytelny podpis osoby kierującej na badanie)

1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.

2) Wpisać podstawę prawną, przy braku podstawy skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3

WZÓR

Część A - wypełnia lekarz
............................................

(nazwa, adres, NIP lub REGON

podmiotu kierującego1))

.......................................

(miejscowość, data)

SKIEROWANIE NA KONSULTACJĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Działając na podstawie ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................2),

kieruję:

Pana/Panią .................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwier-

dzającego tożsamość) ................................................................................................................................................

zam. ............................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

na konsultację psychologiczną w celu ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................

(imię nazwisko, numer

prawa wykonywania

zawodu oraz podpis

lekarza1))

1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.

2) Wpisać podstawę prawną, przy braku podstawy skreślić.

Część B - wypełnia psycholog

......................................................

(nazwa, adres, NIP lub REGON jednostki

przeprowadzającej konsultację psychologiczną1))

................................

(miejscowość, data)

W wyniku przeprowadzonej konsultacji psychologicznej

Pana/Pani ...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwier-

dzającego tożsamość) ................................................................................................................................................

zam. ............................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

stwierdzam ..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

(podpis osoby skierowanej na konsultacje) (imię, nazwisko i podpis psychologa

oraz – jeśli jest wymagany – numer

z ewidencji lub rejestru

uprawnionych psychologów wraz

z nazwą podmiotu prowadzącego

ewidencję lub rejestr1))

1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4

WZÓR

......................................
(nazwa, adres, NIP lub

REGON jednostki

przeprowadzającej badanie1))

Nr rej.
............................
(data badania)
KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO
Imię i nazwisko
Numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej

numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość)

Wiek Płeć2) K/M
Adres
Wykształcenie Zawód wyuczony Zawód wykonywany
Miejsce pracy/szkoła
Stanowisko/wykonywane czynności
Czynniki szkodliwe/uciążliwe
Staż pracy ogółem Staż na obecnym stanowisku
Czy w przebiegu pracy

zawodowej:

Tak Nie Opis
a) stwierdzono chorobę

zawodową?

Kiedy? Z jakiego powodu?
b) przyznano świadczenie

rentowe?

Z jakiego powodu? Od kiedy? Do kiedy?
c) badany(a) uległ(a)

wypadkowi w pracy?

Kiedy? Jakie były skutki zdrowotne?
d) orzeczono

niepełnosprawność?

Z jakiego powodu? Kiedy? Do kiedy?
Podmiot kierujący na badanie
Data ostatniego badania psychologicznego
Cel badania
1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.

2) Niepotrzebne skreślić.

Dane z wywiadu (przebyte urazy, zabiegi operacyjne, przebyte i aktualne choroby, przyjmowane leki, uzale-

żnienia, funkcjonowanie społeczne, zawodowe):

Dane z obserwacji:
Lp. Metoda badań Wynik
Wnioski:
Treść orzeczenia:
Uzasadnienie treści orzeczenia:
Zalecenia:
........................................... ...............................................
(podpis osoby badanej) (imię, nazwisko i podpis psychologa

oraz – jeśli jest wymagany – numer

z ewidencji lub rejestru uprawnionych

psychologów wraz z nazwą podmiotu

prowadzącego ewidencję

lub rejestr1))

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5

WZÓR

...........................................

(nazwa, adres, NIP lub REGON

jednostki przeprowadzającej badanie1))

.................................

(miejscowość, data)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ............

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie ...................................................................

...................................................................................................................................................................................2)

u Pana/Pani ................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwier-

dzającego tożsamość) ................................................................................................................................................

zam. ............................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

orzekam:

brak/istnienie3) przeciwwskazań psychologicznych do ...............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Uwagi: 4)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..............................................

(imię, nazwisko i podpis

psychologa oraz – jeśli jest

wymagany – numer z ewidencji

lub rejestru uprawnionych

psychologów wraz z nazwą

podmiotu prowadzącego

ewidencję lub rejestr1))

Pouczenie:

Od orzeczenia psychologicznego osobie badanej lub pracodawcy3) przysługuje odwołanie/wniosek5) o po-

nowne badanie w terminie ............ od dnia jego otrzymania, do ..................., za pośrednictwem psychologa, który

wydał niniejsze orzeczenie.

1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.
2) Wpisać odpowiednią podstawę prawną.
3) Niepotrzebne skreślić.
4) W tym ewentualny termin następnego badania wraz z uzasadnieniem.
5) Wypełnia się w przypadku, w którym przysługuje odwołanie/wniosek o ponowne badanie.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2019 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2019 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2019 r.
5 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2019 r.

Zmiany w prawie

Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
Ustawa podpisana - automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Krzysztof Koślicki 13.06.2022
Wakacje kredytowe już od sierpnia, potem zmiany w oprocentowaniu

Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych. Dodatkowo, do budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafi 1,4 mld zł. WIBOR z kolei zostanie zastąpiony przez inny, korzystniejszy – zdaniem rządu - dla kredytobiorców wskaźnik.

Krzysztof Koślicki 11.06.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach. Projekt przepisów jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Krzysztof Koślicki 03.06.2022
Ostatni moment na zakup firmowego samochodu i skorzystanie z amortyzacji

Z początkiem 2026 roku zostanie istotnie ograniczona możliwość amortyzowania samochodów firmowych. Oficjalnym uzasadnieniem jest ekologia, jednak eksperci twierdzą, że chodzi o dodatkowe wpływy z podatków. Samochody standardowo amortyzuje się pięć lat. 2022 rok to zatem ostatni dzwonek, by kupić auto i skorzystać z pełnych odpisów – zwłaszcza że przepisy przejściowe nie rozwiązują wszystkich problemów.

Krzysztof Koślicki 30.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2010.131.888

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposób jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów.
Data aktu: 14/07/2010
Data ogłoszenia: 21/07/2010
Data wejścia w życie: 21/07/2010