Zm.: rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru.

Dz.U.10.109.711
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru (Dz. U. Nr 220, poz. 2172 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej "Centralną Komisją", wchodzą 223 osoby.";

2) w § 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Zgłoszenie kandydatów może nastąpić drogą elektroniczną.

5. Do zgłoszenia jednostka organizacyjna dołącza opis przebiegu kariery naukowej kandydata.";

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja wyborcza sporządza listę wyborców i przesyła im zawiadomienie o wyborach wraz z pouczeniem o sposobie i terminie głosowania oraz warunkach ważności głosu.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Wybory do Centralnej Komisji przeprowadza się drogą korespondencyjną, w głosowaniu tajnym.

2. Wybory mogą być przeprowadzone w drodze elektronicznego oddania głosu, z zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.1)).

3. Wybory przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.

4. Wyborca głosuje na tych kandydatów, których wskaże na karcie wyborczej, stawiając krzyżyk przy nazwisku.

5. Głos jest ważny, jeżeli:

1) został oddany na kandydatów umieszczonych tylko na jednej z kart wyborczych;

2) liczba wskazanych kandydatów nie jest większa niż określona w załączniku do rozporządzenia dla danej dziedziny nauki, dyscypliny naukowej, dziedziny sztuki lub dyscypliny artystycznej;

3) został wysłany w kopercie dostarczonej i oznakowanej przez komisję wyborczą w ustalonym przez nią terminie.";

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

ZAŁĄCZNIK 
Lp. Kod Dziedzina (nauki, sztuki) Dyscyplina (naukowa, artystyczna) Liczba członków Centralnej Komisji reprezentujących
dziedziny nauki, sztuki dyscypliny naukowe/artystyczne
1 2 3 4 5
1 1.00 Nauki biologiczne 10
1.01 Biochemia 1
1.02 Biofizyka 1
1.03 Biologia 4
1.04 Biotechnologia 1
1.05 Ekologia 2
1.06 Mikrobiologia 1
2 2.00 Nauki chemiczne 11
2.01 Biochemia 1
2.02 Biotechnologia 1
2.03 Chemia 7
2.04 Technologia chemiczna 2
3 3.00 Nauki ekonomiczne 14
3.01 Ekonomia 9
3.02 Nauki o zarządzaniu 4
3.03 Towaroznawstwo 1
4 4.00 Nauki farmaceutyczne 3 3
5 5.00 Nauki fizyczne 9
5.01 Astronomia 1
5.02 Biofizyka 1
5.03 Fizyka 6
5.04 Geofizyka 1
6 6.00 Nauki humanistyczne 35
6.01 Archeologia 1
6.02 Bibliologia 1
6.03 Etnologia 1
6.04 Filozofia 2
6.05 Historia 5
6.06 Historia sztuki 1
6.07 Językoznawstwo 4
6.08 Kulturoznawstwo 1
6.09 Literaturoznawstwo 4
6.10 Nauki o polityce 2
6.11 Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 1
6.12 Nauki o sztuce 1
6.13 Nauki o zarządzaniu 1
6.14 Pedagogika 4
6.15 Psychologia 3
6.16 Religioznawstwo 1
6.17 Socjologia 2
7 7.00 Nauki leśne 3
7.01 Drzewnictwo 1
7.02 Leśnictwo 2
8 8.00 Nauki matematyczne 6
8.01 Informatyka 1
8.02 Matematyka 5
9 9.00 Nauki medyczne 27
9.01 Biologia medyczna 5
9.02 Medycyna 20
9.03 Stomatologia 2
10 10.00 Nauki o kulturze fizycznej 3 3
11 11.00 Nauki o zdrowiu 3 3
12 12.00 Nauki o Ziemi 8
12.01 Geofizyka 1
12.02 Geografia 3
12.03 Geologia 3
12.04 Oceanologia 1
13 13.00 Nauki prawne 8
13.01 Nauka o administracji 2
13.02 Prawo 5
13.03 Prawo kanoniczne 1
14 14.00 Nauki rolnicze 18
14.01 Agronomia 5
14.02 Biotechnologia 1
14.03 Inżynieria rolnicza 2
14.04 Kształtowanie środowiska 2
14.05 Ogrodnictwo 2
14.06 Rybactwo 2
14.07 Technologia żywności i żywienia 1
14.08 Zootechnika 3
15 15.00 Nauki techniczne 41
15.01 Architektura i urbanistyka 2
15.02 Automatyka i robotyka 3
15.03 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 1
15.04 Biotechnologia 1
15.05 Budowa i eksploatacja maszyn 4
15.06 Budownictwo 4
15.07 Elektronika 2
15.08 Elektrotechnika 2
15.09 Energetyka 1
15.10 Geodezja i kartografia 2
15.11 Górnictwo i geologia inżynierska 2
15.12 Informatyka 2
15.13 Inżynieria chemiczna 2
15.14 Inżynieria materiałowa 2
15.15 Inżynieria środowiska 2
15.16 Mechanika 3
15.17 Metalurgia 2
15.18 Technologia chemiczna 1
15.19 Telekomunikacja 1
15.20 Transport 1
15.21 Włókiennictwo 1
16 16.00 Nauki teologiczne 3 3
17 17.00 Nauki weterynaryjne 3 3
18 18.00 Nauki wojskowe 3 3
19 19.00 Sztuki filmowe 3 3
20 20.00 Sztuki muzyczne 5
20.01 Dyrygentura 1
20.02 Instrumentalistyka 1
20.03 Kompozycja i teoria muzyki 1
20.04 Reżyseria dźwięku 1
20.05 Wokalistyka 1
21 21.00 Sztuki plastyczne 4
21.01 Sztuki piękne 2
21.02 Sztuki projektowe 1
21.03 Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 1
22 22.00 Sztuki teatralne 3 3
23 Razem 223 223

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2010.109.711

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru.
Data aktu: 01/06/2010
Data ogłoszenia: 22/06/2010
Data wejścia w życie: 07/07/2010