Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni 2

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni, z wyłączeniem ziarna zbóż, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w ziarnie zbóż lub na jego powierzchni, a także stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego lub na ich powierzchni, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w środkach spożywczych przeznaczonych dla niemowląt (do 12. miesiąca życia włącznie) i małych dzieci (w wieku od roku do 3 lat), określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów stosuje się do środków spożywczych określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2006, str. 3).
§  3.
1.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określone w załącznikach do rozporządzenia, mają zastosowanie do środków spożywczych przeznaczonych do wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów określone w załącznikach do rozporządzenia nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej wymaga poddania środka spożywczego pochodzenia roślinnego specjalnej obróbce w celu zapobieżenia wprowadzeniu organizmu szkodliwego na swoje terytorium lub
2)
specjalna obróbka, o której mowa w pkt 1, jest konieczna dla ochrony środków spożywczych pochodzenia roślinnego przed organizmami szkodliwymi podczas składowania lub transportu tego środka spożywczego do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
§  4.
Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów nie stosuje się, jeżeli środki spożywcze, o których mowa w rozporządzeniu, są przeznaczone do:
1)
produkcji artykułów innych niż środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi lub pasz dla zwierząt;
2)
siewu lub sadzenia.
§  5.
1.
W przypadku środków spożywczych suszonych lub przetworzonych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów nie zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, stosuje się dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów ustalone w tych załącznikach, z tym że poziomy te oblicza się, uwzględniając zagęszczenie wynikające z procesu suszenia albo przetwarzania, a także rozcieńczenie spowodowane przetwarzaniem.
2.
W przypadku środków spożywczych wieloskładnikowych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów nie zostały określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia, nie mogą one przekroczyć wartości określonych w tych załącznikach, z tym że poziomy te w środkach spożywczych wieloskładnikowych oblicza się, uwzględniając procentowy udział składników w danym środku spożywczym wieloskładnikowym oraz warunki określone w ust. 1.
§  6.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które nie zostały wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.
§  7.
1.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów określone w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczące substancji:
a)
Abamektyna, Bifentryna, Fenmedifam, Lambda-Cyhalotryna, Linuron, Metomyl, Penkonazol, Pimetrozyna i Tiodikarb stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.,
b)
Oksamyl stosuje się do dnia 29 grudnia 2007 r.,
c)
Chlorfenwinfos i Desmedifam stosuje się do dnia 20 stycznia 2008 r.
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia dotyczące substancji Chlorfenwinfos stosuje się do dnia 20 stycznia 2008 r.
2.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów określone w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczące substancji:
a)
1Abamektyna, 1Bifentryna, 1Fenmedifam, 1Lambda-Cyhalotryna, 1Linuron, 1Metomyl, 1Penkonazol, 1Pimetrozyna i 1Tiodikarb stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.,
b)
1Oksamyl stosuje się od dnia 30 grudnia 2007 r.,
c)
1Chlorfenwinfos i 1Desmedifam stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia dotyczące substancji:
a)
Oksamyl stosuje się od dnia 30 grudnia 2007 r.,
b)
1Chlorfenwinfos, Desmedifam i Fenmedifam stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.;
3)
załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w części A dotyczące substancji Chlorfenwinfos stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.,
b)
w części B dotyczące substancji Fenmedifam stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
§  8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 85, poz. 801, z 2005 r. Nr 48, poz. 460, Nr 108, poz. 907 i Nr 242, poz. 2047 oraz z 2006 r. Nr 106, poz. 718 i Nr 192, poz. 1422).
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO LUB NA ICH POWIERZCHNI, Z WYŁĄCZENIEM ZIARNA ZBÓŻ

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) Nazwa środka spożywczego Uwagi
1 2 3 4
1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylofenylo) etan 0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1,2-dichloroetan 0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1-metylocyklopropen 0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
2,4-DB

kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)butanowy

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* warzywa strączkowe
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
2,4-D

(suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D)

kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy

1,0 owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
2,4,5-T

kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,05* herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ABAMEKTYNA

(suma awermekcyny B1a, awermekcyny B1b i izomeru delta-8,9 awermekcyny B1a) mieszanina w stosunku 4:1:(10E, 14E, 16 E,22Z)-(1 R,4S,5'S, 6S,6'R,8R, 12S,13S,20R,21R,24S)-

6'[(s)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-

trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L,-arabinoheksopiranozylu (i) z (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R, 12S,13S,20R,21R,24S)- 21,24-dihydroksy-6'-izopropylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)- 12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozylo)-3-O-metylo-α- L-arabino-heksopiranozydem (ii)

0,01* owoce cytrusowe Stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.
0,1 truskawki, jeżyny, maliny
0,01* pozostałe owoce
0,02 pomidory, oberżyna
0,02 ogórki i dyniowate z jadalną skórką
0,05 papryka
0,1 sałata i podobne, w tym endywia
0,01* pozostałe warzywa
0,02 orzechy
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,05 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1ABAMEKTYNA

(suma awermekcyny B1a, awermekcyny B1b i izomeru delta-8,9 awermekcyny B1a)

mieszanina w stosunku 4:1: (10E,14E,16E,22Z) -(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S, 13S,

20R, 21R,24S)-6'[(s)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozylo)-3-O-

metylo-α-L-arabinoheksopiranozylu (i) z (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R, 12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6'-izo-propylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]-pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozydem (ii)

0,01* owoce cytrusowe
0,1 truskawki, jeżyny, maliny Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
0,05 papaja
0,01* pozostałe owoce
0,02 pomidory, oberżyna
0,05 papryka
0,02 dyniowate z jadalną skórką
0,1 sałata i podobne, w tym endywia
0,01* pozostałe warzywa
1,0 zioła
0,01* jadalne nasiona roślin strączkowych
0,02* nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,05 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ACEFAT

acetyloamid O,S-dimetylotiofosforowy

0,02* owoce, warzywa
0,02* warzywa strączkowe suszone
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ACETAMIPRYD

(E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano-N1-metyloacetamidyna

1,0 owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
1,0 owoce ziarnkowe
0,1 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami
0,2 wiśnie i czereśnie
0,02 śliwki
0,01* pozostałe owoce pestkowe
0,01* pozostałe owoce
0,1 pomidory, oberżyna
0,3 papryka, dyniowate z jadalną skórką
5,0 roszpunka warzywna, sałata, endywia, pietruszka-nać
0,01* pozostałe warzywa
0,02 nasiona bawełny
0,01* pozostałe nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ACETOCHLOR

2-chloro-2'etylo-6'-metylo-N-(etoksymetylo) acetanilid

0,02N owoce
ACIBENZOLAR-S-METYLU

kwas-S benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

0,02* owoce cytrusowe
0,02* gruszki
0,1 banany
0,5 mango
0,02* pozostałe owoce
1,0 pomidory
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,1 orzechy laskowe
0,02* pozostałe orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 chmiel
0,05 herbata
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ALACHLOR

2,6-dietylo-N-(metoksymetylo)-chloroacetanilid

0,1N warzywa
0,1N rzepak
ALDIKARB

(suma aldikarbu, jego

pochodnych sulfotlenkowych

i sulfonowych wyrażona

jako aldikarb)

O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio) propionaldehydu

0,02* owoce
0,05 warzywa cebulowe
0,02* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ALDRYNA i DIELDRYNA

(łącznie - wyrażone jako dieldryna) 95% rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu i 85% rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2, 3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

0,01* owoce
0,02 pasternak
0,01* pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,02 ogórki
0,03 melon, arbuz
0,01* warzywa owocowe
0,01* warzywa liściowe i łodygowe
0,01* świeże zioła
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ALFAMETRYNA (patrz cypermetryna)
ALOKSYDYM

3-[1-(alliloksyimino)butylo]-4-hydroksy-6,6-dimetylo-2-oksocykloheks-3-enokarboksylan metylu

0,5N buraki ćwikłowe i cukrowe
1,0N pozostałe warzywa
0,5N ziemniaki
0,2N pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AMITRAZ

(suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4-dimetyloanilinę wyrażona jako amitraz)

N-metylo-bis(2,4-ksylilometylo) amina

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona roślin strączkowych
1,0 nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AMITROL

3-amino-1,2,4-triazol

0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce
0,05 oliwki
0,01* pozostałe warzywa
0,05 orzechy
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ARAMIT

2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl-2-chloroetylo siarczan

0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ASULAM

sulfanilokarbaminian metylu

0,5N owoce, warzywa
ATRAZYNA

2-chloro-4-etyloamino-6-izopropylo amino-1,3,5-triazyna

0,05* owoce
0,1 kukurydza cukrowa
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AZOCYKLOTYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylo-cyna

0,2 owoce cytrusowe
0,2 jabłka
0,1 gruszki
0,3 śliwki
0,05* winogrona stołowe
0,3 winogrona winne
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,5 fasola w strąku
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* ziemniaki
0,1 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AZOKSYSTROBINA

metylo (E)-2-2-[6-(2-cyjanofenoksy) pirimidyno- 4-yloksy]fenyl-3-etoksyakrylan

1,0 owoce cytrusowe
0,05* owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
2,0 winogrona, truskawki
3,0 jeżyny, maliny
2,0 banany
0,2 mango, papaja
0,05* pozostałe owoce
0,2 marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń, rzodkiewka, salsefia
0,3 seler
2,0 cebula dymka
2,0 rośliny psiankowate
1,0 dyniowate z jadalną skórką
0,5 dyniowate z niejadalną skórką
0,5 brokuły, kalafiory i inne
0,3 brukselka, kapusta głowiasta i inne
5,0 kapusta pekińska, jarmuż i inne
0,2 kalarepa
3,0 sałata i podobne
0,2 cykoria warzywna
3,0 zioła
1,0 fasola w strąkach
0,2 fasola bez strąków, groch bez strąków
0,5 groch w strąkach
5,0 seler łodygowy, koper włoski
1,0 karczochy kuliste
2,0 por
0,05* pozostałe warzywa
0,05* grzyby
0,1 nasiona roślin strączkowych - suche
0,5 rzepak, ziarna soi
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,1* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
20,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AZYMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-[2-metyl-4-(2-metylo-2H-tetrazol-5-ilo)-2H-pirazol-3-ilosulfonylo]mocznik

0,02* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AZYNOFOS ETYLOWY

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro-4-oksobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

0,02* owoce, warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,02* orzechy
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
AZYNOFOS METYLOWY

ditiofosforan

O,O-dimetylo-S-(3,4-dihydro-4-oksobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu

0,05* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
0,5 owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
0,05* winogrona
0,5 truskawki, owoce leśne (inne niż dzikie)
0,1 żurawina
0,5 porzeczki, agrest
0,05* pozostałe owoce
0,2 ogórki
0,05* pozostałe warzywa
0,2 nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,5 orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia
roślinnego
AZYPROTRYNA

2-azydo-4-izopropyloamino-6-metylo-tio-1,3,5-triazyna

0,2 warzywa
BARBAN

(wyrażony jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BENALAKSYL

DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetyloalaninian metylu

0,05* owoce cytrusowe
0,2 winogrona
0,05* pozostałe owoce
0,2 warzywa owocowe, cebula
0,1 melon
0,5 sałata
0,05* pozostałe warzywa
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BENALAKSYL M

DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetyloalaninian metylu

0,02N ziemniaki
BENAZOLINA

kwas 4-chloro-2,3-dihydro-2-oksobenzotiazol-3-ilooctowy

0,05N rzepak
BENFURAKARB

N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofurano-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-β - alaninian

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
5,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BENOMYL

(suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym)

1-(butylokarbamoilo) benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,5 owoce cytrusowe
0,2 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,5 wiśnie, czereśnie, śliwki
0,3 winogrona stołowe
0,5 winogrona do produkcji wina
0,1* truskawki
0,1* owoce jagodowe
0,2 papaja
0,1* pozostałe owoce
0,5 pomidory, oberżyna
0,5 brukselka
2,0 ketmia jadalna
0,1* pozostałe warzywa
0,2 fasola w strąkach, groch w strąkach
0,1* pozostałe warzywa strączkowe
0,2 ziarna soi
0,1* pozostałe nasiona oleiste
0,1* orzechy
0,1* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BENSULTAP

di(benzenotiosulfonian)-,S',S'-2-dimetyloaminotrimetylenu

0,05N ziemniaki
0,5N owoce, warzywa
BENTAZON

(suma bentazonu i jego koniugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksybentazonu wyrażona jako bentazon) 2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H)benzo -2,1,3-tiadiazin-4-onu

0,1 owoce, warzywa
0,5 groch w strąkach
0,2 groch łuskany
0,1 pozostałe warzywa strączkowe
0,1 ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,1 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BENTIOWALIKARB

kwas [(S)-1-{[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-ilo)etylo]karbamoilo}-2- metylopropylo]karbaminowy

0,2N winogrona
0,3N pomidory
0,01N* ogórki
0,01N* cebula
0,01N* ziemniaki
BIFENAZON

1-metyloetylo 2-(4-metoksy

[1,1'-bifenylo]-3-ylo) hydrazynokarboksylan

0,01* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
2,0 truskawki
0,01* pozostałe owoce
0,5 pomidory, oberżyna
2,0 papryka
0,3 dyniowate z jadalną skórką
0,01* pozostałe warzywa
0,01* nasiona roślin strączkowych - suche
0,02* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BIFENTRYNA

(Z)-(1RS, 3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,1 owoce cytrusowe
0,3 owoce ziarnkowe Stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.
0,2 owoce pestkowe
0,2 winogrona
0,5 truskawki
0,3 jeżyny, maliny
0,5 porzeczki
0,05 pozostałe owoce jagodowe
0,1 banany
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,2 pomidory, papryka, oberżyna i inne psiankowate
0,1 ogórki, korniszony, cukinia i inne dyniowate z jadalną skórką
0,2 brokuły, kalafiory
1,0 kapusta głowiasta, brukselka
2,0 sałata i podobne, w tym endywia
0,5 fasola w strąku
0,1 groch w strąku
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
5,0 herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1BIFENTRYNA

(Z)-(1RS, 3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,1 owoce cytrusowe
0,05* orzechy Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
0,3 owoce ziarnkowe
0,2 owoce pestkowe
0,2 winogrona
0,5 truskawki
0,3 jeżyny, maliny
0,5 porzeczki
0,1 banany
0,3 mango
0,5 papaja
0,05* pozostałe owoce
0,2 pomidory, papryka, oberżyna i inne psiankowate
0,1 dyniowate z jadalną skórką
0,2 brokuły, kalafiory i inne
1,0 kapusta głowiasta, brukselka i inne
2,0 sałata i podobne, w tym endywia
0,05* pozostałe warzywa
0,5 fasola w strąku
0,1 groch w strąku
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,1* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
5,0 herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BINAPAKRYL

3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* warzywa
0,05* pozostałe owoce
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BITERTANOL

1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilo))butan-2-ol

0,05* owoce cytrusowe
2,0 owoce ziarnkowe
1,0 morele, wiśnie, brzoskwinie
2,0 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
3,0 banany
0,05* pozostałe owoce
3,0 pomidory
0,5 ogórki
0,05* pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BOSKALID

2-chloro-N-(4'-chlorobifenyl-2-ilo)nikotinamid

0,5N śliwki
1,0N brzoskwinie, wiśnie
1,0N jabłka
3,0N truskawki
5,0N winogrona, maliny, czarna porzeczka, borówka amerykańska
1,0N pomidory
2,0N papryka
1,0N marchew
3,0N pietruszka - korzeń
1,0N seler
2,0N sałata i podobne, w tym endywia
0,2N ogórek
0,1N melon
0,5N kapusta głowiasta
2,0N kapusta brukselka
10,0N kapusta pekińska
1,0N brokuły, kalafiory
3,0N por
3,0N cebula
2,0N fasola
0,3N groch
0,05N rzepak
15,0N chmiel
BROMEK METYLU

(w przeliczeniu na bromek metylu)

0,05 owoce cytrusowe
0,05 pozostałe owoce, warzywa
0,05 ziemniaki
0,05 herbata
BROMFENWINFOS

fosforan (Z,E)-2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylowinylodietylu)

0,1N warzywa
0,05N ziemniaki
0,05N rzepak
BROMKI NIEORGANICZNE

(w przeliczeniu na jon bromu)

50,0N zioła, herbata
50,0N suszone owoce
BROMOFOS

tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylo-O, O-dimetylu

1,0N owoce
2,0N warzywa
BROMOFOS ETYLOWY

tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylo-O,O-dietylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BROMOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako bromoksynil)

3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BROMOPROPYLAT

4,4'-dibromobenzilan izopropylu

2,0 owoce cytrusowe
2,0 owoce ziarnkowe
0,05* owoce pestkowe
2,0 winogrona
0,05* truskawki
0,05* owoce jagodowe
0,05* pozostałe owoce
1,0 pomidory
0,05* pozostałe warzywa
1,0 fasola w strąku
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 nasiona oleiste
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
BUPIRYMAT

dimetylosulfonian 5-butylo-2-etyloamino-6-metylo-4-pirymidynylu

0,5N owoce
BUPROFEZYNA

2-tert-butylimino-3-izopropylo-5-fenyloperhydro-1,3,5-tiadiazyn-4-on

0,5N owoce, warzywa
0,1N pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHINOKSYFEN

5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksy) chinolina

0,02* owoce cytrusowe
0,05 jabłka
0,02* pozostałe owoce ziarnkowe
0,05 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami
0,3 wiśnie, czereśnie
0,02* pozostałe owoce pestkowe
1,0 winogrona
0,3 truskawki
2,0 borówki czarne, żurawiny i inne
0,02* pozostałe owoce
0,05 dyniowate z niejadalną skórką
0,3 karczochy kuliste
0,02* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
0,5 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHINOMERAK

kwas 7-chloro-3-metylochinolino-8-karboksylowy

0,05N środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHINOMETIONAT

6-metylo-1,3-ditiolano[4,5b]chinoksalin-2-on

0,3 owoce, warzywa
CHLOMAZON

2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksa-zolidyn-3-on

0,01N marchew
0,01N ogórki, dynia, cukinia
0,05N ziemniaki
0,05N warzywa strączkowe
0,02N rzepak
CHLORDAN

(suma cis- i trans-chlordanu) 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLORFENAPYR

4-bromo-2-(4-chlorofenyl) -1-(etoksymetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrol-3-karbonitryl

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
50,0 herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLORFENWINFOS

fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylowinyl-o-dietylu)

1,0 owoce cytrusowe
0,05 pozostałe owoce Stosuje się do dnia 20 stycznia 2008 r.
0,5 warzywa korzeniowe
0,1 pozostałe warzywa
0,05 pieczarki
0,05 ziemniaki
0,2 rzepak
1CHLORFENWINFOS

(suma izomerów E- i Z-) fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylowinyl-o-dietylu)

0,02* owoce
0,5 marchew, pasternak, rzodkiewka, brukiew, rzepa Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
0,02* pozostałe warzywa korzeniowe
0,5 czosnek, cebula szalotka
0,02* pozostałe warzywa cebulowe
0,1 cukinia, brukselka
0,5 kapusta głowiasta
0,3 kalarepa
0,1 rzeżucha, roszpunka jadalna, szpinak, szparagi, por
0,5 pietruszka - nać, seler
0,02* pozostałe warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,05 grzyby uprawne
0,02* grzyby dziko rosnące
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLORMEKWAT (CCC)

chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy

0,05* owoce cytrusowe
0,2 gruszki
0,05* pozostałe owoce ziarnkowe
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,1 oliwki
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
10,0 pieczarki
0,05* grzyby dziko rosnące
0,1 herbata
0,1 orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROBENZYD

sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy

0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,01* herbata
0,1 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROBENZYLAT

4,4'-dichlorobenzilan etylu

0,02* owoce, warzywa
0,02* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROBROMURON

3-(4-bromo-3-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,2N warzywa
CHLOROBUFAM

(wyrażone jako 3-chloroanilina) 3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROFENSON

4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu

0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROKSURON

3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo mocznik

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROPIRYFOS

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ilo-O,O-dietylu

2,0 mandarynki, kiwi
0,3 pozostałe owoce cytrusowe
3,0 banany
0,3 wiśnie
0,05* pozostałe owoce pestkowe
1,0 porzeczki, agrest
0,2 truskawki
0,05* pozostałe owoce jagodowe
0,5 owoce ziarnkowe
0,05* pozostałe owoce
0,5 pomidory, papryka
0,1 marchew
0,2 rzodkiewki, cebula
1,0 kapusta głowiasta
0,5 kapusta pekińska
0,05* pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROPIRYFOS METYLOWY

tiofosforan O-3,5,6-trichloropiryd-2-ilo-O,O-dimetylu

0,3 cytryny
1,0 mandarynki
0,5 pomarańcze
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
0,5 owoce ziarnkowe
0,5 truskawki, brzoskwinie
0,2 winogrona
0,05* pozostałe owoce
0,5 pomidory, papryka
0,05* pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROPROFAM

(chloroprofam i 3-chloroanilona wyrażone jako chloroprofam)*

3-chlorofenylokarbaminian izopropylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* orzechy
0,1 nasiona oleiste
10,0 ziemniaki**
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOROTALONIL

tetrachloroizoftalonitryl

0,01* owoce cytrusowe
1,0 owoce ziarnkowe
1,0 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami
0,01* pozostałe owoce pestkowe
1,0 winogrona stołowe
3,0 winogrona do produkcji wina, truskawki
2,0 żurawiny
10,0 porzeczki, agrest
0,2 banany
20,0 papaja
0,01* pozostałe owoce
1,0 marchew, seler
0,01* pozostałe warzywa korzeniowe
0,5 czosnek, cebula, szalotka
5,0 cebula dymka
0,01* pozostałe warzywa cebulowe
2,0 rośliny psiankowate
1,0 ogórek
5,0 ogórek - korniszon
1,0 dyniowate z niejadalną skórką
3,0 brokuły, kalafiory i inne
3,0 brukselka, kapusta głowiasta
0,01* pozostałe warzywa
5,0 zioła
5,0 fasola w strąkach
2,0 fasola bez strąków, groch w strąkach
0,3 groch bez strąków
10,0 seler łodygowy, por
2,0 grzyby uprawne
0,01* grzyby dziko rosnące
0,05 orzeszki ziemne
0,01* pozostałe nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,1* herbata
50,0 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
CHLORTOLURON

3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,05N warzywa
CHLORYDAZON (patrz pirazon)
CHLOTIANIDYNA

(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna

0,01N* środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CHLOZOLINAT

(RS)-3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-2,4-diokso-1,3-oksazolidyno-5-karboksylan etylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYAZOFAMID

4-chloro-2-cyjano-N,N'-dimetylo-5-(4-metylofenylo)-1H-imidazolo-1-sulfonamid

0,01* owoce cytrusowe
0,5 winogrona
0,01* pozostałe owoce
0,2 pomidory
0,1 dyniowate z jadalną i niejadalną skórką
0,01* pozostałe warzywa
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,01* orzechy
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYFLUTRYNA

(włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów))

mieszanina dwóch par enancjomerów:

[(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu +(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] i [(1S,3R)-3-(2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano- 4-fluoro-3-fenoksybenzylu] (w stosunku ok. 1:2)

0,02* owoce cytrusowe
0,2 owoce ziarnkowe
0,3 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,2 wiśnie, czereśnie, śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,3 winogrona
0,02* truskawki
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa
cebulowe
0,05 pomidory
0,1 ogórki
0,3 papryka
0,02* pozostałe warzywa owocowe
0,05 brokuły, kalafiory i podobne
0,2 kapusta głowiasta, brukselka i podobne
0,3 kapusta pekińska, jarmuż i podobne
0,5 sałata i podobne, w tym endywia
0,02* pozostałe warzywa
0,05 warzywa strączkowe
0,02* zioła
0,05 nasiona rzepaku
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,02* orzechy
0,1 herbata
20,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYHALOFOP BUTYLOWY

(suma cyhalofopu butylowego i jego wolnych kwasów)

kwas (R)-2-[4-(4-cyjano-2-fluorofenoksy)fenoksy] propionowy

0,02* owoce, warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYHALOTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,02* owoce cytrusowe
0,2 morele, brzoskwinie
0,02* truskawki, czarne jagody, maliny
0,1 pozostałe owoce pestkowe, ziarnkowe i jagodowe
0,02* pozostałe owoce
0,2 kapusta
1,0 pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
0,2 warzywa strączkowe
0,02* pozostałe warzywa
0,02* nasiona oleiste
1,0 herbata
10,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYHEKSATYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) wodorotlenek tricykloheksylocyny

0,2 owoce cytrusowe
0,2 jabłka
0,1 gruszki
0,3 śliwki
0,05* winogrona stołowe
0,3 winogrona do produkcji wina
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,5 fasola w strąku
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* ziemniaki
0,1 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYJANAZYNA

2-(4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyn-2-iloamino)-2-metylo-propionitryl

0,1 ziemniaki
0,1 warzywa
CYKLANILID

kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)karbamoilocyklopropanokarboksylowy

0,05* owoce, warzywa
0,2 nasiona bawełny
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYKLOAT

N-cykloheksylo-N-etylo(tio-karbaminian) S-etylu

0,05N buraki
0,1N szpinak
CYKLOKSYDYM

(RS)-2-[1-(etoksyimino)butylo]-3-hydroksy-5-tian-3-ylocykloheks-2-enon

2,0N truskawki
0,1N warzywa korzeniowe
0,2N warzywa liściowe i łodygowe
0,5N marchew
1,0N warzywa cebulowe
1,0N warzywa strączkowe
2,0N rzepak
2,0N ziemniaki
0,05N* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYMOKSANIL

1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik

0,05N* pomidory
0,05N* ogórki
0,05N* cebula
0,05N* sałata, szpinak
0,05N* fasola
0,05N* ziemniaki
2,0N chmiel
0,05N* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYNIDON ETYLOWY

(suma cynidonu etylowego i jego izomeru E) (Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohekso-1-en-1,2-dikarboksyimido)fenylo]akrylan

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYPERMETRYNA

(suma izomerów cypermetryny)

(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklo-propanokarboksylan/RS/-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

2,0 owoce cytrusowe
1,0 owoce ziarnkowe
1,0 wiśnie, śliwki
2,0 brzoskwinie, morele
2,0 czarne jagody
0,5 maliny (uprawiane)
0,5 winogrona
0,05* pozostałe owoce
0,5 warzywa strączkowe
0,5 pomidory
0,2 ogórki
0,1 czosnek, cebula
0,1 szparagi
2,0 warzywa liściowe i łodygowe
0,5 kapusta, szpinak, por
0,05* pozostałe warzywa
0,2 nasiona oleiste
1,0 grzyby dziko rosnące
0,05* ziemniaki
0,5 herbata
30,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
CYPRODYNIL

4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylopirymidyno-2-amina

0,05N owoce ziarnkowe
3,0N truskawki
2,0N maliny
0,5N pomidory
0,5N fasola szparagowa
0,05*N groch
CYPROKONAZOL

α-(4-chlorofenylo)- α-(1-cyklopropyloetylo)-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol

0,5N nasiona rzepaku
CYROMAZYNA

cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
1,0 pomidory, papryka, oberżyna i inne psiankowate
1,0 ogórki, korniszony, cukinia i inne dyniowate z jadalną skórką
1,0 marchew
0,3 melony, arbuzy
0,05* inne dyniowate z niejadalną skórką
15,0 sałata i podobne, w tym endywia
2,0 seler naciowy, karczochy
5,0 fasola w strąku, groch w strąku
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
5,0 grzyby uprawne
0,05 grzyby dziko rosnące
0,05* nasiona oleiste
15,0 zioła
0,05* orzechy
1,0 ziemniaki
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DALAPON

2,2-dichloropropionian sodowy

1,0N owoce, warzywa
DAMINOZYD

kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy

0,02* owoce cytrusowe
0,02* owoce, warzywa
0,02* ziemniaki
0,1 herbata
0,05 nasiona oleiste
0,05 orzechy
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DAZOMET

3,5-dimetylo-perhydro-1,3,5-triazyno-2-tion

0,05N warzywa
DDT

(suma DDT, DDE i DDD)

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,05* ziemniaki
0,05* chmiel
0,2 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DELTAMETRYNA

(cis-deltametryna)

(1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,05* owoce cytrusowe
0,2 jabłka
0,1 pozostałe owoce ziarnkowe
0,2 wiśnie i czereśnie
0,1 pozostałe owoce pestkowe
0,2 winogrona
0,2 truskawki
0,5 jeżyny, maliny, porzeczki
0,2 agrest, kiwi
1,0 oliwki
0,05* pozostałe owoce
0,1 czosnek, cebula, cebula-szalotka, cebula-dymka
0,3 pomidory, oberżyna, ketmia jadalna
0,2 pozostałe warzywa o jadalnych
owocach
0,2 dyniowate z jadalną skórką, dyniowate z niejadalną skórką
0,1 brokuły, kalafiory i inne, brukselka, kapusta głowiasta i inne
0,5 kapusta pekińska, jarmuż i inne
0,5 sałata i podobne, szpinak i podobne, zioła
0,2 warzywa strączkowe
0,1 karczochy kuliste
0,2 por
0,05* pozostałe warzywa
1,0 jadalne nasiona roślin strączkowych
0,1 nasiona rzepaku, nasiona gorczycy
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
5,0 herbata
5,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DEMETON O-(S)METYLOWY

(suma sulfotlenku i sulfonu metylodemetonu wyrażona jako metylodemeton S)

tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu

1,0 owoce
0,05 marchew
0,5 pozostałe warzywa
0,1 ziemniaki
DESMEDIFAM

3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu

0,1N buraki ćwikłowe, cukrowe Stosuje się do dnia 20 stycznia 2008 r.
1DESMEDIFAM

3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu

0,05* owoce, warzywa Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DESMETRYNA

2-izopropyloamino-4-metyloamino-6-metylotio-1,3,5-triazyna

0,1N warzywa
DIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIAZYNON

tiofosforan O,O-dietylo-O-(2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu)

0,01* owoce cytrusowe
0,2 żurawina
0,3 ananasy
0,01* pozostałe owoce
0,1 rzodkiewka
0,05 cebula, papryka
0,02 kukurydza cukrowa
0,5 kapusta głowiasta
0,05 kapusta pekińska
0,2 kalarepa
0,01* pozostałe warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,05 migdały
0,01* pozostałe orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,5 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIBROMOETAN

dibromoetan

0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DICHLOBENIL

2,6-dichlorobenzonitryl

0,1N owoce
DICHLOFLUANID

N-dichlorofluorometylotio-N-fenylo-N',N'-dimetylosulfonoamid

2,0 wiśnie
5,0 pozostałe owoce
0,1 cebula
2,0 warzywa strączkowe
5,0 pozostałe warzywa
DICHLOFOP METYLOWY

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksy) fenoksy]propionian metylu

0,1N buraki ćwikłowe, cukrowe
DICHLORAN

2,6-dichloro-4-nitroanilina

0,1N buraki cukrowe
DICHLORFOS (DDVP)

fosforan 2,2-dichlorowinylodimetylu

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* jadalne nasiona roślin strączkowych
0,01* nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DICHLORPROP

kwas (+)-2-(2,4-dichlorofenoksy)propionowy

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIELDRYNA

patrz ALDRYNA I DIELDRYNA

DIFENOKONAZOL

1-{2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4-metylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo}-1H-1,2,4-triazol

0,2N czarna porzeczka
0,1N pozostałe owoce
0,1N buraki cukrowe
0,05*N rzepak
DIFENOKSURON

3-[4-(4-metoksyfenoksy)fenylo]-1,1- dimetylomocznik

0,05N wszystkie środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIFENYLOAMINA

difenyloamina

5,0 jabłka
10,0 gruszki
0,05 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIFLUBENZURON

1-(4-chlorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik

1,0N owoce, warzywa
0,2N pieczarki
DIKOFOL

(suma izomerów p,p'- i o,p'-)2,2,2-trichloro 1,1-bis(chlorofenylo) etanol

2,0 owoce cytrusowe, banany, winogrona
0,02* pozostałe owoce
0,2 ogórki
1,0 pomidor
0,5 melony
0,02* pozostałe warzywa
0,1 nasiona bawełny
0,05 pozostałe nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
20,0 herbata
0,05 orzechy
50,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIKWAT

dibromek 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenan-trenowy

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,2 nasiona roślin strączkowych
5,0 siemię lniane
0,1 orzeszki ziemne
0,1 mak
0,1 ziarna sezamu
1,0 ziarna słonecznika
2,0 rzepak
0,2 ziarna soi
0,5 ziarna gorczycy
0,1 nasiona bawełny
0,5 nasiona konopi
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIMEFURON

3-[4-(5-tert-butylo-2,3-dihydro-2-okso-1,3,4-oksadiazol-3-ilo)-3-chlorofenylo]-1,1-dimetylomocznik

0,1N rzepak
DIMETACHLOR

2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2',6'-dimetyloacetanilid

0,1N rzepak
DIMETENAMID-P

(włączając inne mieszaniny izomerów) (suma izomerów)

(S)2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo-N(2-metoksy-1-metylo-etylo))acetamid

0,01* owoce, warzywa
0,01* orzechy
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIMETIPIN

2,3-dihydro-5,6-dimetylo-1,4-ditinu 1,1,4,4-tetratlenek

0,1N rzepak
0,05N ziemniaki
DIMETOAT

(suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat)

ditiofosforan O,O-dimetylo-S-metylokarbamoilometylu

1,0 wiśnie
2,0 oliwki
0,02* pozostałe owoce
2,0 cebula dymka
0,2 kalafior
0,3 brukselka
1,0 kapusta głowiasta
0,5 sałata
0,02* pozostałe warzywa
1,0 groch w strąku
0,02* pozostałe warzywa strączkowe
0,05 nasiona oleiste
0,05 orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIMETOMORF

(E,Z)-4-[3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksy-fenylo)akryloilo]morfolina

0,5N pomidory
0,5N ogórki
0,2N cebula
0,05N* ziemniaki
DIMOKSYSTROBINA

(E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[α-(2,5-ksyloksy)-o-tolylo]acetamid

0,05N rzepak
DINOKAP

(izomeryczna mieszanina poreakcyjna) krotonian 2,6-dinitro-4-oktylofenylu i krotonian 2,4-dinitro-6-oktylo-fenylu

0,1N owoce, warzywa
DINOSEB

4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,05 owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
DINOTERB

4,6-dinitro-2-tert-butylofenol

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIOKSATION

bis(ditiofosforan) S,S'-1,4-dioksan-2,3-diylo-O,O,O',O'-tetraetylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DISULFOTON

(suma disulfotonu i sulfotlenku) ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu

0,02* owoce cytrusowe
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DITIANON

2,3-dicyjano-1,4-ditiaantrachinon

3,0N owoce
100,0N chmiel
DITIOKARBAMINIANY

(GRUPA MANEBU): MANEB, MANKOZEB, METIRAM, PROPINEB, TIURAM, ZIRAM*** (suma wyrażona jako CS2)

5,0 (mz) owoce cytrusowe Obowiązuje
5,0 (ma, mz, me, pr, t, z) owoce ziarnkowe od dnia 19 marca 2008 r.
2,0 (mz, t) morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami
2,0 (mz, me, pr, t, z) wiśnie, czereśnie
2,0 (mz, me, t, z) śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
5,0 (ma, mz, me, pr, t) winogrona
10, 0 (t) truskawki
5,0 (mz) porzeczki
2,0 (mz, me) banany
2,0 (mz) mango
5,0 (mz, pr) oliwki
7,0 (mz) papaja
0,05* pozostałe owoce
0,5 (mz) buraki
0,2 (mz) marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń, salsefia
0,3 (ma, me, pr, t) seler - korzeń
0,1 (mz) czosnek
1,0 (ma, mz) cebula, szalotka
1,0 (mz) cebula dymka
3,0 (mz, me, pr) pomidory
5,0 (mz, pr) papryka
3,0 (mz, me) oberżyna
0,5 (mz) ketmia jadalna
2,0 (mz, pr) dyniowate z jadalną skórką
1,0 (mz, pr) dyniowate z niejadalną skórką
1,0 (mz) brokuły, kalafiory i inne
2,0 (mz) brukselka
3,0 (mz) kapusta głowiasta
0,5 (mz) kapusta pekińska, jarmuż i inne
1,0 (mz) kalarepa
5,0 (mz, me, t) sałata i podobne
0,3 (mz) rukiew wodna
0,5 (mz) cykoria warzywna
1,0 (mz) fasola w strąkach
0,1 (mz) fasola bez strąków, groch bez strąków
1,0 (ma, mz) groch w strąkach
0,5 (mz) szparagi
3,0 (ma, mz) por
0,5 (mz) rabarbar
0,05* pozostałe warzywa
5,0 (mz, me) zioła
0,1 (mz) fasola - nasiona, groch - nasiona
0,05* pozostałe nasiona roślin strączkowych - suche
0,5 (ma, mz) nasiona rzepaku
0,1* pozostałe nasiona oleiste
0,3 (ma, mz, me, pr) ziemniaki
0,1 (mz) orzechy włoskie
0,05* pozostałe orzechy
0,1* herbata
25,0 (pr) chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DIURON

3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,1N owoce
0,5N warzywa
DNOK

2-metylo-4,6-dinitrofenol

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
DODYNA

octan 1-dodecyloguanidynowy

1,0 owoce ziarnkowe i pestkowe
0,2 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ENDOSULFAN

(suma izomerów α- i β-endosulfanu oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu

0,05* owoce cytrusowe
0,3 gruszki
0,05* pozostałe owoce ziarnkowe
0,05* owoce pestkowe
0,5 winogrona
0,05* truskawki
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa korzeniowe
0,5 pomidory
1,0 papryka
0,05* pozostałe warzywa
0,5 nasiona soi
5,0 nasiona bawełny
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 orzechy
30,0 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ENDRYNA

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,01* herbata
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
EPOKSYKONAZOL

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol

0,1N buraki cukrowe
EPTC

dipropylotiokarbaminian S-etylu

0,1N ziemniaki
0,1N warzywa strączkowe
ETEFON

kwas 2-chloroetylofosfonowy

0,05* owoce cytrusowe
0,5 jabłka
0,05* pozostałe owoce ziarnkowe
3,0 wiśnie
0,05* pozostałe owoce pestkowe
1,0 winogrona
2,0 ananasy
5,0 porzeczki
0,05* pozostałe owoce
1,0 pomidory
3,0 papryka
0,05* pozostałe warzywa
2,0 nasiona bawełny
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ETIOFENKARB

metylokarbaminian 2-(etylometylo)fenylu

2,0N owoce
0,5N buraki ćwikłowe
0,2N warzywa strączkowe
2,0N pozostałe warzywa
0,5N ziemniaki
ETION

bis(ditiofosforan) O,O,O',O'-tetraetylo-S,S'-metylenu

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce
2,0 pietruszka - nać
0,1 seler łodygowy
0,01* pozostałe warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
3,0 herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ETOFUMESAT

(suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-ilu wyrażone jako etofumesat)metanosulfonian(-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ilu

0,05* owoce
0,1 buraki
0,05* pozostałe warzywa
1,0 zioła
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,5 przyprawy
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ETOKSAZOL

2-(2,6-difluorofenylo)-4-[4-(1,1-dimetyloetylo)-2-etoksyfenylo]-4,5-dihydrooksazol

0,1 owoce cytrusowe
0,02* owoce ziarnkowe
0,1 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,02* winogrona
0,2 truskawki
0,02* pozostałe owoce
0,1 pomidory, oberżyna
0,05 dyniowate z niejadalną skórką
0,02* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ETOKSYSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo-3(2-etoksyfenoksysulfonylo))mocznik

0,05* owoce, warzywa
0,05* warzywa strączkowe
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ETYLENU TLENEK

(suma tlenku etylenu i 2-chloroetylenu wyrażona jako tlenek etylenu)

0,1* owoce
0,1* warzywa
0,1* warzywa strączkowe
0,2 nasiona oleiste
0,1* ziemniaki
0,2 herbata
0,2 chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FAMOKSADON

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksyfenol)-1,3-oksazolidyn-2,4-dion

0,02* owoce cytrusowe
2,0 winogrona
0,02* pozostałe owoce
1,0 pomidory
0,2 oberżyna, ogórki, korniszony, cukinia
0,3 melony
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENAMIDON

(S)-1-anilino-4-metylo-2-metylotio-4-fenyloimidazolin-5-on

0,02* owoce cytrusowe
0,02* owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
0,5 winogrona
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa cebulowe
0,5 pomidory
0,02* pozostałe warzywa owocowe
0,1 melon
2,0 sałata i podobne
0,02* pozostałe warzywa
0,02* orzechy
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENAMIFOS

(suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylotio)fenylu

0,02* owoce cytrusowe
0,05 banany
0,02* pozostałe owoce
0,05 marchew
0,05 pomidory, oberżyna, ogórki, melony, arbuzy, brukselka, kapusta
0,1 papryka
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENARYMOL

alkohol 2,4'-dichloro-α-(5-pirymidynylo)benzhydrylowy

0,02* owoce cytrusowe
0,3 owoce ziarnkowe, winogrona, truskawki, banany
0,5 morele, brzoskwinie
1,0 wiśnie
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,1 maliny
1,0 porzeczki, agrest
0,02* pozostałe owoce
0,5 pomidory, papryka
0,02* pozostałe warzywa owocowe
0,2 ogórki
0,05 melony
0,02* pozostałe warzywa
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,02* orzechy
5,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENAZACHINA

4-{2-[4-(1,1 dimetyloetylo)fenylo]etoksy} chinazolina

0,3N brzoskwinie, morele
0,1N pozostałe owoce pestkowe
0,1N owoce ziarnkowe
0,1N owoce jagodowe
FENBUKONAZOL 4-(4-chlorofenylo)-2-fenylo-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]-butanonitryl 0,1N owoce ziarnkowe
FENBUTATYNY TLENEK

tlenek bis[tris(2-metylo-2-fenylopropylo)]cyny

5,0 owoce cytrusowe
2,0 owoce ziarnkowe
0,05* owoce pestkowe
2,0 winogrona
1,0 truskawki
5,0 jeżyny, maliny
3,0 banany
0,05* pozostałe owoce
1,0 pomidory, oberżyna, papryka
0,5 ogórki, cukinia
0,05* zioła
0,05* warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,05* orzechy
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENCHLORFOS

tiofosforan O,O-dimetylo-O-2,4,5-trichlorofenylu

0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENHEKSAMID

2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-metylocyklo-heksanokarboksanilid

0,05* owoce cytrusowe
5,0 morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
1,0 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
5,0 winogrona
5,0 truskawki
10,0 jeżyny, maliny
5,0 jagody, żurawiny, porzeczki, agrest
10,0 kiwi
0,05* pozostałe owoce
1,0 pomidory, oberżyna, dyniowate z jadalną skórką
2,0 papryka
30,0 sałata i podobne, w tym endywia
30,0 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENITROTION

tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-nitrofenylu

0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,5 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENMEDIFAM

3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksyfenylokarbaminian metylu

0,1N buraki ćwikłowe, cukrowe Stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.
1FENMEDIFAM

3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksyfenylokarbaminian metylu

0,05* owoce cytrusowe Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
0,05* orzechy
0,1 truskawki
0,05* pozostałe owoce
0,1 buraki
0,05* pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,5 szpinak i podobne, w tym endywia
0,05* pozostałe warzywa liściowe
7,0 zioła
0,2 karczochy kuliste
0,05* pozostałe warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENOKSAPROP ETYLOWY

kwas(RS)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy] propionowy

0,1N owoce, warzywa
FENOKSYKARB

2-(4-fenoksyfenoksy)etylo-karbaminian etylu

0,5N owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
FENPIROKSYMAT

(E)-α-(1,3-dimetylo-5-fenoksypirazol-4-ilometylenoaminooksy)-p-toluinian tert-butylu

0,5N owoce
0,2N pomidory, oberżyna, papryka
0,2N ogórki
FENPROPATRYNA

cyjano(3-fenoksyfenylo)metylo 2,2,3,3-tetra-metylocyklopropanokarboksylan

0,3N owoce, warzywa
FENPROPIDYNA

((RS)-1-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo])piperydyna

0,05N buraki cukrowe
FENPROPIMORF

(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

0,05* owoce cytrusowe
1,0 truskawki, maliny, jeżyny, borówki czarne, żurawiny, porzeczki, agrest
2,0 banany
0,05* pozostałe owoce
0,5 brukselka
1,0 por
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENTION

(suma fentionu i jego pochodnej tlenowej, sulfotlenku i sulfonu wyrażone jako fention) tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-metylotiofenylu

3,0 owoce cytrusowe
2,0 wiśnie i czereśnie
1,0 oliwki
0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,02 nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENTYNA OCTAN

kation trifenylocynowy

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENTYNA WODOROTLENEK

kation trifenylocynowy

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FENWALERAT i ESFENWALERAT

(RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaślan (RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

- suma izomerów RR i SS: 0,02* owoce cytrusowe
0,05 owoce ziarnkowe
0,02* owoce pestkowe
0,1 winogrona
0,02* truskawki
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,05 pomidory, brukselka, kapusta głowiasta
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,02* orzechy
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
- suma izomerów RS i SR: 0,02* owoce cytrusowe
0,02* owoce ziarnkowe
0,02* owoce pestkowe
0,02* winogrona
0,02* truskawki
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,02* orzechy
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FIPRONIL

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-trifluorometanosulfinylopirazol-4-ilo-3-karbonitryl

0,02N* ziemniaki
FLAZASULFURON

1-(4-4,6-dimetoksypirimidyn-2-ylo)-3-(3-trifluorometylo-2-pirydylosulfonylo)mocznik

0,02 owoce cytrusowe
0,01* owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
0,02 winogrona
0,01* truskawki, owoce jagodowe
0,02 oliwki
0,01* warzywa
0,02 nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLONIKAMID

N-(cyjanometylo)-4-(trifluorometylo)-3-piridynokarboksamid

0,2N owoce ziarnkowe
0,05N ziemniaki
FLORASULAM

2',6',8-trifluoro-5-metoksy[1,2,4] triazolo[l,5-c] pirimidyn-2-sulfonanilid

0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,1 orzechy
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,01 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLUAZYFOP BUTYLOWY

(RS)-2-[4-(5-trifluorometylo-2-pirydyloksy)-fenoksy]propionian butylu

0,1N truskawki
0,05N* pozostałe owoce
0,5N buraki
0,1N pozostałe warzywa
0,1N ziemniaki
3,0N rzepak
0,05N* chmiel
FLUAZYNAM

N-(3-chloro-5-trifluorometylopiryd-2-ilo)-3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometyloanilina

0,5N owoce ziarnkowe
0,02N* kapusta
0,02N* cebula
0,02N* ziemniaki
FLUCHINKONAZOL

3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-chinazolin-4(3H)-on

1,0N owoce ziarnkowe
FLUCYTRYNAT

(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo(S)-2-(4-difluorometoksyfenylo)maślan

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLUDIOKSONIL

4-(2,2-difluorobenzo [1,3]-dioksol-4-ilo)-1H-pirolo-3-karbonitryl

3,0N truskawki
2,0N maliny
0,5N pomidory
0,2N fasola szparagowa
0,05*N groch
0,05*N rzepak
FLUFENACET

(suma wszystkich związków zawierających N-fluorofenylo-N-izopropyl wyrażona jako flufenacet) 4'-fluoro-N-izopropylo-2-[5-(trifluorometylo)-1,3,4-tiadiazolo-2-iloksy]acetanilid

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona roślin strączkowych
0,05* nasiona oleiste
0,1 ziemniaki
0,05* herbata
0,05* orzechy
0,05* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLUMOKSAZIN

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-2H-1,4-benzoksazino-6-yl)cykloheksa-1-ene-1,2-dikarboksamid

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLUOPIKOLID

2,6-dichloro-N-(3-chloro-5-trifluorometylo-pirydyno-2-yl-metylo)benzamid

0,05N ziemniaki
FLUOROCHLORIDON

3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-(trifluorometylo)fenylo]-2-pyrolidon

0,1N warzywa
0,1N ziemniaki
FLUPYRSULFURON METYLOWY

kwas 2-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilokarbamoilosulfamoilo)-6-trifluorometylonikotynowy

0,02* owoce, warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLUROKSYPYR

(włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr)

kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLURTAMON

(RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(3-trifluorometylofenylo)furan-3-on

0,02* owoce, warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FLUSILAZOL

bis(4-fluorofenylo)(metylo)(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)silan

0,1 banany
0,2 pozostałe owoce
FLUTRIAFOL

(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)benzhydrol

0,05N* jabłka
0,5N rzepak
0,05N* burak cukrowy
FOKSYM

tiofosforan O-α-cyjanobenzylidenoamino-O,O-dietylu

0,1 herbata
FOLPET

N-(trichlorometylotio) ftalimid

0,02* owoce cytrusowe
3,0a owoce ziarnkowe
2,0 wiśnie i czereśnie
0,02* winogrona stołowe
5,0 winogrona do produkcji wina
3,0a truskawki
3,0a jeżyny, maliny, porzeczki, agrest
0,02* pozostałe owoce
0,1 cebula
2,0a pomidory
1,0 dyniowate z niejadalną skórką
0,05 kalarepa
2,0 sałata
10,0 szpinak
2,0a fasola w strąkach, fasola bez strąków
0,02* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,1 ziemniaki
0,05* herbata
150,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FONOFOS

etyloditiofosfonian O-etylo-S-fenylu

0,2N owoce, warzywa
0,05N ziemniaki
0,2N buraki cukrowe
FORAMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypyrimidyn-2-ilo)-3-(2-dimetoksykarbamoilo-5-formamidofenylosulfonylo) mocznik

0,01* owoce, warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,01* nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FORAT

(suma foratu, jego pochodnych tlenowych i sulfonowych wyrażona jako forat) ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,1 ziarna maku
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FORMOTION

ditiofosforan S-(N-formylo-N-metylokarbomoilo) metylo-O,O-dimetylu

0,02* owoce, warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,05 orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FOSALON

ditiofosforan S-(6-chloro-2,3-dihydro-2-oksobenzoksazol-1-ylo)metylo-O,O-dietylu

1,0 owoce cytrusowe
1,0 truskawki
2,0 pozostałe owoce
1,0 warzywa liściowe i łodygowe
0,1 warzywa korzeniowe
0,1 ziemniaki
1,0 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FOSETYL

wodorofosfonian etylu

3,0N owoce
2,0N kapusta
3,0N ogórki, pomidory, cebula
5,0N papryka
1.300,0N chmiel
FOSFAMIDON

fosforan (2-chloro-2-dietylokarbamoilo-1-metylo)winylo-dimetylu

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FOSMET

ditiofosforan S-ftalimidometylo-O,O-dimetylu

0,1 herbata
FOSTIAZAT

(RS)-3-[sec-butylosulfanylo(etoksy)fosfinoilo]-1,3-tiazolidyn-2-on

0,02* owoce cytrusowe
0,02* owoce ziarnkowe
0,02* owoce pestkowe
0,05 banany
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa
0,02* nasiona roślin strączkowych
0,05 nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
FURATIOKARB

N,N'-dimetylo-N,N-tiodikarbaminianbutylo-2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,1 brokuły, kalafior
0,05* pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
5,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
GAMMA-CYHALOTRYNA

(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

0,02N rzepak
0,01N ziemniaki
GLIFOSAT

N-(fosfonometylo)glicyna

0,5 mandarynki - włączając klementynki i podobne mieszańce, pomarańcze
0,1 pozostałe owoce cytrusowe
0,5 winogrona
1,0 oliwki do produkcji oliwy
0,1 pozostałe owoce
0,1 warzywa
0,1 grzyby uprawne
50,0 grzyby dziko rosnące
2,0 fasola - nasiona
10,0 groch - nasiona, łubin - nasiona
0,1 pozostałe nasiona roślin strączkowych
10,0 siemię lniane, nasiona rzepaku, nasiona gorczycy, nasiona bawełny
20,0 ziarna słonecznika, ziarna soi
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,5 ziemniaki
0,1 orzechy
2,0 herbata
0,1 chmiel
0,1 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
GLUFOSYNAT

kwas DL-homoalanin-4-ylo(metylo)fosfinowy

0,2 owoce
3,0 warzywa strączkowe
0,2 pozostałe warzywa
HALOKSYFOP

kwas (RS)2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenoksy] propionowy

0,2 rzepak
0,05 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
HEKSACHLOROBENZEN

(HCB)

0,01* owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,05 nasiona dyni
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN (HCH)

(suma wszystkich izomerów, z wyjątkiem izomeru gamma-)

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
(Gamma-HCH (patrz lindan)
HEKSAFLUMURON

1-[3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksy)fenylo]-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik

0,1N owoce, warzywa
0,05N ziemniaki
HEKSAKONAZOL

(RS)-2-(2,4-dichlorofenylo)-1-(1,2,4-triazol-1-ilo)heksan-2-ol

0,02* owoce cytrusowe
0,1 owoce ziarnkowe, winogrona, banany
0,2 truskawki
0,02* pozostałe owoce
0,1 pomidory
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 orzechy
0,05 chmiel
0,05 herbata
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
HEKSYTIAZOKS

(4RS,5RS)-5-(4-chlorofenylo)-N-cykloheksylo-4-metylo-2-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylokarboksyamid

0,5N owoce, warzywa
HEPTACHLOR

(suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)

l,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
HEPTENOFOS

dimetylofosforan 7-chlorobicyklo-[3,2,0]-hepta-2,6-dien-6-ylu

0,5N owoce
0,1N ziemniaki
HYDRAZYD MALEINOWY

hydrazyd kwasu maleinowego

0,2* owoce cytrusowe
0,2* pozostałe owoce
30,0 marchew, pasternak
15,0 czosnek, cebula, cebula szalotka
0,2* pozostałe warzywa
0,5* nasiona oleiste
0,2* orzechy
50,0 ziemniaki
0,5* herbata
0,5* chmiel
0,2* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
HYMEKSAZOL

5-metyloizoksazol-3-ol

0,1N buraki
IMAZALIL

1-(β-allioksy-2,4-dichlorofenyloetylo) imidazol

5,0 owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 września 2008 r.
2,0 owoce ziarnkowe
2,0 banany
0,05* pozostałe owoce
0,5 pomidory
0,2 dyniowate z jadalną skórką
2,0 melony
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* orzechy
3,0 ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
IMAZAMOKS

kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ylo)-5-metoksymetylonikotynowy

0,05* owoce, warzywa
0,05* warzywa strączkowe
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
IMAZOSULFURON

1-(2-chloroimidazo [1,2-a]pirydyn-3-ilosulfonylo)-3-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo) mocznik

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
IMIDAKLOPRYD

1-((6-chloro-3-pirydynylo)metylo)-4,5-dihydro-N-nitroimidazoloamina

0,5N pomidory, papryka, oberżyna
1,0N ogórki
0,05N* cebula
0,05N* marchew, chrzan
0,05N* kapusta
0,05N* buraki cukrowe
0,05N* warzywa strączkowe
0,05N* rzepak
0,05N* ziemniaki
2,0N chmiel
INDOKSAKARB

(suma izomerów S i R) N[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksykarbonylo) indeno[1,2c] 1,3,4-oksadiazyn-2-ylokarbonylo-4'-(trifluorometksy)karbanilan metylu

0,02* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
0,5 jabłka
0,3 pozostałe owoce ziarnkowe
0,3 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami
0,02* pozostałe owoce pestkowe
2,0 winogrona
0,02* truskawki
1,0 porzeczki, agrest
0,2 banany
0,02* pozostałe owoce
0,2 rzodkiewki
0,5 pomidory, oberżyna
0,3 papryka
0,2 dyniowate z jadalną skórką
0,1 dyniowate z niejadalną skórą
0,3 brokuły, kalafiory i inne
3,0 kapusta głowiasta
0,2 kapusta pekińska, jarmuż
1,0 roszpunka warzywna
2,0 sałata, endywia, szpinak, zioła
0,1 karczochy kuliste
0,02* pozostałe warzywa
0,5 ziarna soi
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
IPRODION

3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-diokso-imidazolidyno-1-karboksyamid

5,0 cytryny
1,0 mandarynki łącznie z klementynkami i innymi mieszańcami
0,02* pozostałe owoce cytrusowe
5,0 owoce ziarnkowe
3,0 owoce pestkowe
10,0 winogrona
15,0 truskawki
10,0 jeżyny, maliny, czarne jagody, żurawiny, porzeczki, agrest
5,0 kiwi
0,02* pozostałe owoce
0,5 marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń
0,3 rzodkiewka
0,2 czosnek, cebula, cebula szalotka
3,0 cebula dymka
5,0 rośliny psiankowate
2,0 dyniowate z jadalną skórką
1,0 dyniowate z niejadalną skórką
0,1 brokuły, kalafiory i inne
0,5 brukselka
5,0 kapusta głowiasta
5,0 kapusta pekińska
10,0 sałata i podobne, w tym endywia
2,0 cykoria warzywna
10,0 zioła
5,0 fasola w strąkach
2,0 groch w strąkach
0,3 groch bez strąków
0,2 rabarbar
0,02* pozostałe warzywa
0,2 nasiona roślin strączkowych - suche
0,5 siemię lniane, ziarna słonecznika, rzepak
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,2 orzechy laskowe
0,02* pozostałe orzechy
0,02* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
IPROWALIKARB

izopropylo-2-metylo-1-[(1-p-tolyletyl)karbamoilo]-(S)-propylokarbaminian

0,05* owoce cytrusowe
0,05* owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
2,0 winogrona
0,05* pozostałe owoce
1,0 pomidory, sałata i podobne, w tym endywia
0,1 ogórki, korniszon, cukinia, cebula
0,2 melony, arbuzy
0,05* pozostałe warzywa
0,05* orzechy
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
IZOFENFOS

(suma izofenfosu i jego tlenowej pochodnej)

0,1N warzywa
izopropyloamidotiofosforan etylo-(2-izopropoksykarbonylo)fenylu 0,05N rzepak
IZOKSAFLUTOL

(suma izoksaflutolu, 2-cyjano-3-cyklopropylo-1-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylofenylo) propan-1,3-dionu, kwasu 2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoesowy wyrażona jako izoksaflutol) 5-cyklopropylo-4-(2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo)izoksazol

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* warzywa strączkowe
0,1 nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
IZOPROTURON

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
JODOSULFURON METYLOWO SODOWY

(jodosulfuron metylowy łącznie z jego solami wyrażony jako jodosulfuron metylowy) 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonylo] benzoesan metylowo sodowy

0,02* owoce
0,02* warzywa
0,02* nasiona roślin strączkowych
0,02* nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,02* orzechy
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
JOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako joksynil) 4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,2 marchew, pasternak, czosnek, cebula, szalotka
3,0 cebula dymka, por
0,05* pozostałe warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KAMFECHLOR

mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67-69 % chloru

0,1* owoce cytrusowe
0,1* owoce, warzywa
0,1* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KAPTAFOL

N-(1,1,2,2-tetrachloroetylotio)-cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

0,02* owoce cytrusowe
0,02* pozostałe owoce, warzywa
0,02* ziemniaki
0,1 herbata
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KAPTAN

N-(trichlorometylotio)cykloheks-4-ene-1,2-dikarboksymid

0,02* owoce cytrusowe
0,3 migdały
0,02* pozostałe orzechy
3,0a owoce ziarnkowe
3,0 morele
5,0 wiśnie i czereśnie
1,0 śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,02* winogrona
3,0a truskawki, jeżyny, maliny
0,02* pozostałe owoce jagodowe
3,0a porzeczki, agrest
2,0 mango
0,02* pozostałe owoce
0,1 marchew, seler - korzeń
0,02* pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
2,0a pomidory
0,1 papryka
0,02* pozostałe warzywa owocowe
0,1 melony
2,0 endywia
0,1 szpinak
0,1 pietruszka - nać
0,02* pozostałe warzywa
2,0a fasola w strąkach, fasola bez strąków
0,02* pozostałe warzywa strączkowe (świeże)
0,1 seler łodygowy
2,0 por
0,02* pozostałe warzywa łodygowe
0,05 ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARBARYL

metylokarbaminian 1-naftylu

0,05* owoce cytrusowe
5,0 oliwki
0,05* pozostałe owoce
0,5 pomidory
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARBENDAZYM

(suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym) benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,5 owoce cytrusowe
0,2 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,5 wiśnie, czereśnie, śliwki
0,3 winogrona stołowe
0,5 winogrona do produkcji wina
0,1* truskawki
0,1* owoce jagodowe
0,2 papaja
0,1* pozostałe owoce
0,5 pomidory, oberżyna
0,5 brukselka
2,0 ketmia jadalna
0,1* pozostałe warzywa
0,2 fasola w strąkach, groch w strąkach
0,1* pozostałe warzywa strączkowe
0,2 ziarna soi
0,1* pozostałe nasiona oleiste
0,1* orzechy
0,1* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARBETAMID

karabanilan-(R)-1-(etylokarbamoilo)etylu

0,1N rzepak
KARBOFURAN

(suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran) metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu

0,3 owoce cytrusowe
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa
0,02* orzechy
0,1 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARBOKSYNA

5,6-dihydro-2-metylo-1,4-oksatiino-3-karboksyanilid

0,2N buraki cukrowe
0,02N pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARBOSULFAN

(suma karbosulfanu, karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu) 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranylo-[(dibutyloamino)tio]metylokarbaminian

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,1 marchew, pasternak
0,05* pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
0,05* nasiona oleiste
0,1 herbata
0,05* orzechy
1,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARFENTRAZON ETYLOWY

(oznaczany jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy) kwas (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorometylo-3-metylo-5-okso-4,5-dihydro-1,2,4-triazol-1-ilo)-4-fluorofenylo]propionowy

0,01* owoce, warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KARTAP

1,3-bis(karbamoilotio)-2-dimetyloaminopropan

20,0 herbata
KLETODYM

(±)-2-{(E)-1-[(E)-chloroalliloksyimino] propylo}-5-(2-etylotio)propylo]-3-hydroksycykloheksan-2-on

0,05N* truskawki
1,0N pomidory
0,5N pozostałe warzywa
0,2N ziemniaki
0,05N* buraki cukrowe
0,05N* rzepak
KLOFENTEZYNA

(suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna) 3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna

0,5 owoce cytrusowe
0,5 owoce ziarnkowe
0,2 śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,02* winogrona stołowe
1,0 winogrona do produkcji wina
2,0 truskawki
3,0 czarne jagody, maliny
0,5 porzeczki
0,02* pozostałe owoce jagodowe
0,02* pozostałe owoce
0,3 pomidory
0,1 melony
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,05 orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KLOPYRALID (3,6-DCP)

kwas 3,6-dichloro-2-pirydynokarboksylowy

0,01N owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
0,5N owoce jagodowe
0,3N buraki ćwikłowe
1,0N buraki cukrowe
0,5N kapusta
0,3N cebula
0,1N nasiona oleiste
KREZOKSYM METYLOWY

(E)-2-metoksyimino-(2-o-toliloksymetylofenylo)-octan metylu

0,05* owoce cytrusowe
0,2 owoce ziarnkowe
0,05* owoce pestkowe
1,0 winogrona
1,0 truskawki
1,0 porzeczki, agrest
0,05* pozostałe owoce
0,2 oliwki
0,5 pomidory, oberżyna
1,0 papryka
0,2 melony i inne dyniowate z niejadalną skórką
5,0 pory
0,05* pozostałe warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KWINALFOS

dietylotiofosforan O-2-chinoksalinylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,1 orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KWINTOCEN

(suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) pentachloronitrobenzen

0,02* owoce, warzywa
0,05 orzeszki ziemne
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KWIZALOFOP

kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-iloksy) fenoksy]propionowy

0,1N ziemniaki
0,5N owoce
0,1N buraki cukrowe, ćwikłowe
0,5N pozostałe warzywa
0,1N rzepak
KWIZALOFOP-P ETYLOWY

pochodna kwasu (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-iloksy) fenoksy]propionowy

0,01N* środki spożywcze pochodzenia roślinnego
KWIZALOFOP-P TEFURYLU

pochodna kwasu (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-iloksy) fenoksy]propionowy

0,01N* środki spożywcze pochodzenia roślinnego
LAMBDA-CYHALOTRYNA 0,1 grejpfruty, pomarańcze, pomelo
produkt reakcji zawierający równe ilości: (Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3,-trifluoro-propenylo)-2,2,-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-α-ocyjano-3-fenoksybenzylu i (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (R)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu 0,2 cytryny, limonki, mandarynki łącznie z klementynkami i innymi mieszańcami
0,02* pozostałe owoce cytrusowe
0,1 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami
0,1 pozostałe owoce pestkowe
0,2 winogrona
0,5 truskawki
0,2 maliny
0,1 porzeczki, agrest
0,2 owoce jagodowe dziko rosnące
0,1 mango
0,5 oliwki
0,02* pozostałe owoce
0,1 rzodkiewka, seler
0,05 cebula dymka
0,1 pomidory, papryka, ketmia jadalna
0,5 oberżyna
0,1 dyniowate z jadalną skórką
0,05 dyniowate z niejadalną skórką
0,05 kukurydza cukrowa
0,1 brokuły, kalafiory i inne
0,05 brukselka
0,2 kapusta głowiasta
1,0 kapusta pekińska, jarmuż i inne
0,5 sałata, szpinak i podobne
1,0 pozostałe sałaty i podobne
1,0 zioła
0,2 fasola w strąkach, groch w strąkach, groch bez strąków
0,3 seler, koper włoski, por
0,02* pozostałe warzywa
0,02* grzyby uprawne
0,5 grzyby dziko rosnące
0,05* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,02* ziemniaki
1,0 herbata
10,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
LENACYL

3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion

0,1N owoce, warzywa
LINDAN (gamma-HCH)

(gamma-heksachlorocykloheksan)

0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
LINURON

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,05* owoce cytrusowe Stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.
0,05* pozostałe owoce
0,2 marchew, pasternak, pietruszka - korzeń
0,5 seler - korzeń
0,1 seler naciowy
1,0 zioła
0,1 fasola bez strąków, groch bez strąków
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1LINURON

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylo-mocznik

0,05* owoce Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
0,2 marchew, pasternak, pietruszka - korzeń
0,5 seler - korzeń
0,05* pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
1,0 zioła
0,1 fasola bez strąków, groch bez strąków
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,1 seler łodygowy, koper włoski
0,05* pozostałe warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MALATION

ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo-O,O-dimetylu

2,0 owoce cytrusowe
0,5 pozostałe owoce
0,5 warzywa
0,5 herbata
MANDIPROPAMID

(RS)-2-(4-chlorofenylo)-N-[3-metoksy-4-(prop-2-ynyloksy) fenetyl]-2-(prop-2-ynyloksy) acetamid

1,0N pomidory
0,3N ogórki
0,01N* ziemniaki
MANEB (patrz ditiokarbaminiany)
MANKOZEB (patrz ditiokarbaminiany)
MCPA 0,05* owoce cytrusowe
(MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy 0,05* pozostałe owoce
0,1 fasola bez strąków, groch w strąkach,
groch bez strąków
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,1 fasola, groch (suche)
0,05* pozostałe nasiona roślin strączkowych
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
MCPB 0,05* owoce cytrusowe
(MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)masłowy 0,05* pozostałe owoce
0,1 fasola bez strąków, groch w strąkach, groch bez strąków
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,1 fasola, groch (suche)
0,05* pozostałe nasiona roślin strączkowych
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEFOSFOLAN

N-(4-metylo-1,3-ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu

5,0N chmiel
0,1N pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEKARBAM

ditiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilo)metylo-O,O-dietylu

0,05* owoce cytrusowe
0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEKOPROP

(suma mekopropu-p i mekopropu wyrażona jako mekoprop)

kwas(±)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy) propionowy

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* warzywa strączkowe
0,05* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEPANIPIRYM

(mepanipirym i jego metabolit (2-anilino-4-2-hydroksypropyl)-6-metylopirymidyna wyrażone jako mepanipirym)

N-(4-metylo-6-prop-1-ynylo-pirymidyn-2-ylo) anilina

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
3,0 winogrona
2,0 truskawki
0,01* pozostałe owoce
1,0 pomidory
0,01* pozostałe warzywa
0,01* orzechy
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEPIKWATU CHLOREK

chlorek 1,1-dimetylopiperydyniowy

3,0N rzepak
MERKAPTODIMETUR

(suma merkaptodimeturu, sulfonu i sulfotlenku wyrażona jako merkaptodimetur) metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-metylotiofenylu

1,0N sałata
0,1N buraki ćwikłowe, cukrowe
METABENZOTIAZURON

1-(2-benzotiazolilo)-1,3-dimetylomocznik

0,2N warzywa
METAFLUMIZON

(EZ)-2'-[2-(cyanofenylo)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolylo)etylideno]-4-(trifluorometoksy) karbanilohydrazyd

0,05N ziemniaki
METAKRIFOS

fosforan (E)-O-2-metoksykarbonylo-prop-1-enylo-O,O-dimetylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 chmiel
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METALAKSYL 0,5 owoce cytrusowe
(w tym inne mieszaniny izomerów metalaksylu z uwzględnieniem metalaksylu-M) (suma izomerów) (±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu 1,0 owoce ziarnkowe
0,05* owoce pestkowe
2,0 winogrona stołowe
1,0 winogrona do produkcji wina
0,5 truskawki
0,05* pozostałe owoce
0,1 marchew, chrzan, pasternak, rzodkiewka
0,5 czosnek, cebula, cebula szalotka
0,2 cebula dymka, pomidory
0,5 papryka, ogórki
0,2 melony, arbuzy
0,2 brokuły, kalafiory i inne, jarmuż
1,0 kapusta głowiasta
0,2 roszpunka warzywna, por
2,0 sałata
1,0 endywia
0,3 cykoria warzywna
2,0 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METAMIDOFOS

amidotiofosforan O,S-dimetylu

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce ziarnkowe
0,1 morele
0,05 brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,01* pozostałe owoce pestkowe
0,01* pozostałe owoce
0,02 brokuły, kalafiory i podobne
0,01* kapusta głowiasta, brukselka i podobne
0,5 fasola w strąku, groch w strąku
0,01* pozostałe warzywa strączkowe
0,1 karczochy kuliste
0,01* pozostałe warzywa
0,2 ziarna soi, nasiona bawełny
0,01* pozostałe nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,01* orzechy
0,02 chmiel
0,02 herbata
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METALDEHYD

r-2,c-4,c-6,c-8,2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan

1,0N truskawki
1,0N warzywa korzeniowe
1,0N rzepak
METAMITRON 0,2N buraki ćwikłowe
4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,3-triazyn-5(4H)-on 0,2N buraki cukrowe
METAZACHLOR

2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid

0,1N rzepak
0,2N kapusta
0,3N pozostałe warzywa
METAZOL

2-(3,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1,2,4-oksadiazolidyno-3,5-dion

0,1N cebula
METIRAM (patrz ditiokarbaminiany)
METKONAZOL

(1RS,5RS; 1/RS,5SK)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilometylo) cyklopentanol

0,1N rzepak
METOBROMURON

3-(4-bromofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

1,0N sałata
0,1N pozostałe warzywa
0,05N ziemniaki
METOKSURON

3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1-dimetylomocznik

0,2N warzywa
METOKSYCHLOR (DMDT)

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan

0,01* owoce, warzywa
0,01* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METOKSYFENOZYD 1,0 owoce cytrusowe
N-tert-butylo-N'-(3-metoksy-o-toluoilo)-3,5-ksylohydrazyd 2,0 owoce ziarnkowe
0,3 brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce
1,0 winogrona
1,0 kiwi
0,02* pozostałe owoce
2,0 pomidory
1,0 papryka
0,5 oberżyna
0,02* pozostałe warzywa
0,2 fasola w strąkach
0,02* pozostałe warzywa strączkowe
2,0 ziarna soi, nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METOLACHLOR 0,05* owoce
suma izomerów, w tym S-metolachlor i mieszanina innych izomerów składowych 2-chloro-6-etylo-N-(2-metoksyacetylo)acet-O-toluid 0,05* warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METOMYL

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid

0,5 grejpfruty, pomarańcze, pomelo Stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.
1,0 cytryny, limonki, mandarynki - włączając klementynki i podobne mieszańce
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
0,2 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i inne hybrydy
0,1 wiśnie i czereśnie
0,5 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
0,05* winogrona stołowe
1,0 winogrona do produkcji wina
0,05* pozostałe owoce
0,5 rzodkiewka
0,2 pomidory, oberżyna
0,2 brokuły
0,3 sałata
0,3 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,1 ziarna soi, orzeszki ziemne, nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1METOMYL

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid

0,5 grejpfruty, pomelo, pomarańcze Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
1,0 cytryny, limonki, mandarynki - włączając klementynki i podobne mieszańce
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
0,05* orzechy
0,2 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,1 wiśnie i czereśnie
0,5 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
0,05* winogrona stołowe
1,0 winogrona do produkcji wina
0,05* truskawki
0,05* pozostałe owoce
0,5 rzodkiewka
0,05* pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,2 pomidory, papryka, oberżyna, brokuły
0,3 sałata
0,05 szpinak
0,3 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,1 orzeszki ziemne, ziarna soi, nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METRYBUZYNA

4-amino-3-metylotio-6-tert-butylo-1,2,4-triazyn-5 (4H)-on

0,1N warzywa
0,1N ziemniaki
METSULFURON METYLOWY

kwas 2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ilo)ureidosulfonylo] benzoesowy

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
METYDATION

ditiofosforan S-(2,3-dihydro-5-metoksy-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ylo)metylo-O,O-dimetylu

2,0 owoce cytrusowe
0,02* owoce ziarnkowe
0,05 brzoskwinie - włączając nektaryny i inne hybrydy
0,2 śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,02* winogrona, truskawki
1,0 oliwki
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa
0,05 nasiona rzepaku
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEWINFOS 0,01* owoce
suma izomerów E- i Z-fosforan (2-metoksykarbonylo-1-metylowinylo-dimetylu) 0,01* warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEZOSULFURON METYLOWY 0,01* owoce cytrusowe
(wyrażony jako mezosulfuron) benzoesan metylo 2-[[[[4,6-dimetoksy-2-pirymidynyl)amino]karbonylo]amino]-sulfonylo]-4-[(metylosulfonylo)amino]-metylowy 0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MEZOTRION

(suma mezotrionu i MNBA (kwasu 4-metylosulfonylo-2-nitrobenzoesowego) wyrażona jako mezotrion)

2-(4-mesylo-2-nitrobenzoilo)cykloheksano-1,3-dion

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona roślin strączkowych
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MILBEMEKTYNA 0,05* owoce cytrusowe
suma MA4 i 8,9Z-MA4 wyrażona jako milbemektyna mieszanina 70 % (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-etylo-21,24-dihydroksy-5', 11, 13,22-tetrametylo (3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2'-(tetrahydropiran)-2-on i 30 %(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R, 8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-5',6',11,13,22-pentametylo-(3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10, 14, 16,22-tetraen)-6-spiro-2'-(tetrahydropiran)-2-on 0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,1* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
MOLINAT

N,N-heksametylenotiokarbaminian S-etylu

0,05N* owoce
0,05N* warzywa
0,05N* nasiona roślin strączkowych
0,05N* nasiona oleiste
0,05N* ziemniaki
0,1N herbata
0,05N* orzechy
0,1N chmiel
0,05N* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MONOKROTOFOS

fosforan-(1-metylo-2-metylokarbamoilo) winylodimetylu

0,1 herbata
MONOLINURON

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
MYCHLOBUTANIL

(α-(3-hydroksybutylo)- α-(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażony jako mychlobutanil)

2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) heksylokarbonitryl

3,0 owoce cytrusowe
0,5 owoce ziarnkowe
0,3 morele
1,0 wiśnie i czereśnie
0,5 brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce, śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
1,0 winogrona, truskawki, porzeczki, agrest, jeżyny, maliny
2,0 banany
0,02* pozostałe owoce
0,2 marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń
0,3 pomidory, oberżyna
0,5 papryka, karczochy kuliste
0,1 ogórki i dyniowate z jadalną skórką
0,2 melony i dyniowate z niejadalną skórką
5,0 roszpunka jadalna
0,3 fasola w strąku
0,02* pozostałe warzywa strączkowe
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,05 orzechy
0,02* ziemniaki
2,0 chmiel
0,05 herbata
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
NAPROPAMID

N,N-dietylo-2-(1-naftyloksy) propionamid

0,05N owoce, warzywa
0,1N rzepak
NAPTALAM

kwas N-1-naftyloftalamowy

0,1N warzywa owocowe
NITROFEN

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
NITROFENOLAN-O SODU

orto-nitrofenolan sodu

0,02N środki spożywcze pochodzenia roślinnego
NITROFENOLAN-P SODU

para-nitrofenolan sodu

0,02N środki spożywcze pochodzenia roślinnego
NITROGWAJAKOLAN SODU

5-nitrogwajakolan sodu

0,01N środki spożywcze pochodzenia roślinnego
NUARYMOL

alkohol (+)-2-chloro-4'-fluoro-α-(pirymidyn-5-ylo) benzyhydrolowy

0,02N środki spożywcze pochodzenia roślinnego
OKSADIARGIL

5-tetra-butylo-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloksy)fenylo]3H-1,3,4-oksadiazol-2-on

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,01* nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,01* orzechy
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
OKSADIKSYL

N-(2,6-dimetylofenylo)-2-metoksy-N-(2-okso-3-oksazolidynylo)acetamid

0,5N pomidory, ogórki
0,1N cebula
0,1N ziemniaki
OKSAMYL 0,02 mandarynki łącznie z klementynkami i innymi mieszańcami
N,N-dimetylo-2-metylokarbamoilo-ksyimino-2-(metylotio)acetamid
0,01* pozostałe owoce cytrusowe
0,01* pozostałe owoce
0,02 pomidory, papryka, oberżyna, ogórek, ogórek - korniszon
0,03 cukinia
0,01* pozostałe warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
OKSASULFURON

2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesan oksetan-3-ylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* warzywa strączkowe
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
OKSYDEMETON METYLOWY

(suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy)

tiofosforan S-(2-etylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu

0,02* owoce
0,05 kapusta głowiasta, brukselka, kalarepa
0,05 sałata
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
OKSYFLUOROFEN 0,05N owoce
eter 2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolilowo-3-etoksy-4-nitrofenylowy 0,05N cebula
0,05N kapusta
0,05N kalafior
OMETOAT

tiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-karbamoiloinetylu

0,4 wiśnie
0,1 owoce jagodowe
0,4 szpinak
0,1 warzywa korzeniowe
0,1 herbata
0,2 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PAKLOBUTRAZOL 0,01N* rzepak
(2RS,3RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)pentan-3-ol
PARAKWAT

chlorek 1,1'-dimetylo-4,4'-bipirydyniowy

0,02* owoce, warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PARATION METYLOWY

(suma parationu metylowego i paraoksonumetylowego wyrażona jako paration metylowy)

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu

0,02* owoce, warzywa
0,2 groch suszony
0,02* pozostałe nasiona warzyw strączkowych
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PENCYKURON

1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylomocznik

0,1N ziemniaki
0,05N pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PENDIMETALINA

N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenzenoamina

0,05* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
0,05* pozostałe owoce
0,2 marchew, chrzan, pasternak, pietruszka-korzeń
0,1 seler-korzeń
0,05* pozostałe warzywa korzeniowe
0,1 seler-nać
0,2 warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,2 jadalne nasiona roślin strączkowych
0,1 nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PENKONAZOL 0,05* owoce cytrusowe
(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentylo]-1H-1,2,4-triazol 0,2 owoce ziarnkowe
0,1 morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,2 winogrona
0,5 truskawki, porzeczki
0,05* pozostałe owoce
0,1 pomidory, oberżyna
0,2 papryka
0,1 dyniowate z jadalną skórką, dyniowate z niejadalną skórką
0,2 karczochy kuliste
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,5 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PERMETRYNA

(suma izomerów permetryny):

(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylocyklo-propanokarboksylan 3-fenoksy-benzylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PETOKSAMID 0,01* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
2-chloro-N-(2-etoksyetylo)-N-(2-metylo-1-fenylo-1-propenylo) acetamid 0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIKLORAM

kwas 4-amino-3,5,6-trichloropirydyno-2-karbo-ksylowy

0,01N* nasiona oleiste
PIKOKSYSTROBINA

(E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenylo]akrylan metylu

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona roślin strączkowych
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIKOLINAFEN

4'-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloksy) pirydyno-2-karboksanilid

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIMETROZYNA

(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-pirydylometyleno-amino)-1,2,4-triazyn-3(2H)-on

0,3 owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
0,05 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,5 truskawki
3,0 jeżyny, maliny
0,5 porzeczki, agrest
0,02* pozostałe owoce
0,5 pomidory, oberżyna
1,0 papryka
0,5 dyniowate z jadalną skórką
0,2 dyniowate z niejadalną skórką
0,05 kapusta głowiasta
0,2 kapusta pekińska, jarmuż i inne
2,0 sałata i podobne
1,0 zioła
1,0 warzywa strączkowe
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona bawełny
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,1* herbata
15,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1PIMETROZYNA

(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-pirydylometyleno-amino)-1,2,4-triazyn-3(2H)-on

0,3 owoce cytrusowe Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
0,02* orzechy
0,02* owoce ziarnkowe
0,05 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,02* winogrona
0,5 truskawki
3,0 jeżyny, maliny
0,1 porzeczki
0,02* pozostałe owoce
0,5 pomidory, oberżyna
1,0 papryka
0,5 dyniowate z jadalną skórką
0,2 dyniowate z niejadalną skórką
0,05 kapusta głowiasta
0,2 jarmuż, kapusta pekińska i podobne
2,0 sałata i podobne, w tym endywia
1,0 zioła
1,0 warzywa strączkowe
0,02* pozostałe warzywa
0,05 nasiona bawełny
0,02* pozostałe nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,1* herbata
15,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIRAZON

5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on

0,5N buraki cukrowe
0,5N pozostałe warzywa
PIRYDABEN

2-tert-butylo-5-(4-tert-butylobenzylotio)-4-chloropirydazin-3(2H)-on

1,0N truskawki
0,5N pozostałe owoce
0,1N ogórki, pomidory, papryka, oberżyna
PIRYDAT

(suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydrolizowanych koniugatów CL 9673 wyrażona jako piridat)

tiokarbaminian S-oktylo-6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu

0,05* owoce
0,2 jarmuż
1,0 por
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIRYMETANIL 10,0 owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)amina 5,0 owoce ziarnkowe
3,0 morele, śliwki
10,0 brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami
0,05* pozostałe owoce pestkowe
5,0 winogrona, truskawki
10,0 jeżyny, maliny
5,0 borówki, żurawiny, porzeczki, agrest i inne owoce jagodowe
0,1 banany
0,05* pozostałe owoce
1,0 marchew
0,1 cebula
1,0 pomidory, oberżyna
2,0 papryka
1,0 dyniowate z jadalną skórką
10,0 sałata
2,0 fasola w strąkach
0,2 groch bez strąków
1,0 por
3,0 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,5 nasiona roślin strączkowych - suche
0,1* nasiona oleiste
0,2 migdały, pistacje
0,05* pozostałe orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIRYMIFOS METYLOWY

dimetylotiofosforan O-2-dietylo amino-6-metylo-4-pirymidynylu

2,0 mandaryny
1,0 pozostałe owoce cytrusowe
2,0 kiwi
0,05* pozostałe owoce
1,0 marchew, brokuły, kalafiory, pomidory, papryka, melony
0,1 ogórki
2,0 brukselka
0,05* pozostałe warzywa
2,0 pieczarki
0,05* grzyby dziko rosnące
0,05* ziemniaki
0,05* herbata
0,05* orzechy
0,05* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PIRYMIKARB 0,5N owoce
(suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimetyloformamidopirymikarbu) dimetylokarbaminian 2-dimetyloamino-5,6-dimety-lopirymidyn-4-ylu 1,0N warzywa liściowe i łodygowe
0,5N pozostałe warzywa
0,01N* orzechy laskowe, orzechy włoskie
0,1N nasiona oleiste
PIRYPROKSYFEN

eter (RS) 4-fenoksyfenylo-2-(2-pirydyloksy) propylowy

0,2N owoce ziarnkowe
0,1N pomidory, ogórki, papryka, oberżyna
PROCHLORAZ

(suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenolową wyrażana jako prochloraz)

N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichloro-fenoksy)]etyloimidazolo-1-karboksyamid

10,0 owoce cytrusowe
5,0 banany, mango, ananas, papaja
0,05* pozostałe owoce
5,0 cebula dymka, sałata
0,05* pozostałe warzywa
5,0 zioła
0,3 groch
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
2,0 grzyby uprawne
0,1 orzechy
0,5 siemię lniane, nasiona słonecznika, rzepak
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROCYMIDON

N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylo-1,2-cyklopropanodikarboksyimid

0,02* owoce cytrusowe
1,0 gruszki
10,0 maliny
5,0 winogrona, truskawki, kiwi
0,02* wiśnie
2,0 pozostałe owoce pestkowe
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa korzeniowe
0,2 cebula, czosnek
1,0 ogórki
2,0 pomidory, papryka
5,0 warzywa liściowe i łodygowe
0,02* pozostałe warzywa
2,0 groch w strąku
1,0 fasola w strąku
0,3 fasola
0,02* pozostałe warzywa strączkowe
1,0 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,1 herbata
0,05 orzechy
0,1 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROFAM

karbanilan izopropylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROFENOFOS

tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo-S-propylu

0,05* owoce
5,0 papryka
0,05* pozostałe warzywa
2,0 nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROHEKSADION

(proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion)

kwas 3,5-diokso-4-propionylocykloheksakarboksylowy

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROMETRYNA

2,4-bis(izopropyloamino)-6-metylo-1,3,5-triazyna

0,5N warzywa
0,1N ziemniaki
PROPACHIZAFOP

(R)-2[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy) fenoksy]-propionian 2-izopropylidenoaminooksyetylu

0,05N* owoce
0,05N* warzywa
0,05N* buraki cukrowe
0,05N* rzepak
0,05N* ziemniaki
PROPACHLOR

N-izopropylochloroacetanilid

0,1N warzywa
PROPAMOKARBU CHLOROWODOREK

chlorowodorek 3-(dimetyloamino)propylokarbaminianu propylu

1,0N pomidory, ogórki
2,0N papryka
15,0N sałata
0,5N kapusta
0,2N cebula
0,2N ziemniaki
PROPARGIT

siarczyn 2-(4-tert-butylofenoksy) cykloheksylo-2-propenylu

3,0 owoce
0,5 ogórki
2,0N pomidory, papryka, oberżyna
5,0 herbata
100,0N chmiel
PROPIKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol

0,05* owoce cytrusowe
0,05* owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,05* pozostałe owoce pestkowe
0,1 banany
0,05* pozostałe owoce
0,1 por
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona roślin strączkowych
0,2 orzechy ziemne
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROPINEB 0,05* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
(wyrażony jako propylenodiamina) spolimeryzowany propyleno-bis (ditiokarbaminian) cynku 0,3 owoce ziarnkowe
0,3 wiśnie, czereśnie
0,05* pozostałe owoce pestkowe
1,0 winogrona
0,3 oliwki
0,05* pozostałe owoce
0,3 seler - korzeń
2,0 pomidory, ogórki
1,0 papryka, melony, arbuzy
0,05* pozostałe warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,2 ziemniaki
0,1* herbata
50,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROPOKSUR

metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

0,3 cytryny, limonki, mandarynki
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
0,2 porzeczki, agrest
0,05* pozostałe owoce
0,5 brokuły, kalafiory, kapusta
1,0 por
0,05* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROPOKSYKARBAZON

(propoksykarbazon, jego sole i 2-hydroksypropoksypropoksykarbazon liczone jako propoksykarbazon)

metylo 2-(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)karboksamidosulfonylobenzen

0,02* owoce, warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROPYZAMID

3,5-dichloro-N-(1,1-dimetylopropynylo)benzamid

0,02* owoce
1,0 sałata i podobne
0,02* pozostałe warzywa
0,02* warzywa strączkowe
0,05 nasiona oleiste
1,0 zioła
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROSULFOKARB

S-benzylo dipropylo(tiokarbaminian)

0,01N ziemniaki
PROSULFURON

1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazino-2-ylo)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropylo)fenylosulfonylo]mocznik

0,02* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PROTIOKONAZOL

(RS)-2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tion

0,05N rzepak
PYRAFLUFEN ETYLOWY

kwas 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorometoksy-1-metylopyrazol-3-ylo)-4-fluorofenoksyoctowy

0,02* owoce cytrusowe
0,02* pozostałe owoce
0,02* warzywa
0,05 nasiona oleiste
0,1 orzechy
0,02* ziemniaki
0,05 chmiel
0,05 herbata
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PYRAKLOSTROBINA

metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)-1H-pyrazol-3- iloksymetylo]fenylo}(N-metoksy)karbaminian

1,0 owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
0,3 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami
0,3 wiśnie i czereśnie
0,1 śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
1,0 winogrona stołowe
2,0 winogrona do produkcji wina
0,5 truskawki
1,0 jeżyny, maliny
2,0 porzeczki
0,5 pozostałe owoce jagodowe
0,05 mango, papaja
0,02* pozostałe owoce
0,1 marchew, pietruszka-korzeń, salsefia
0,3 chrzan, pasternak
0,02* pozostałe warzywa korzeniowe
0,2 czosnek, cebula, cebula szalotka
0,02* pozostałe warzywa cebulowe
0,2 pomidory, oberżyna
0,5 papryka
0,1 brokuły, kalafiory i inne
0,2 brukselka, kapusta głowiasta
10,0 roszpunka
2,0 pozostałe sałaty i podobne
2,0 zioła
0,5 por
0,02* pozostałe warzywa
0,3 jadalne nasiona roślin strączkowych
0,02* nasiona oleiste
1,0 pistacje
0,02* pozostałe orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
10,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
PYRAZOFOS

dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopirazolo[1,5-a]pirymidyn-2-ylu

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
RESMETRYNA

(włączając inne mieszaniny izomerów)

(suma izomerów)

(1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ilo)cyklopropanokarboksylan (5-benzylo-3-furylo)metylu

0,1 owoce, warzywa
0,2 orzechy
0,2 nasiona oleiste
0,1 ziemniaki
0,2 herbata
0,2 chmiel
0,1 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
RIMSULFURON 0,05* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirydynosulfonylo)mocznik 0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
SETOKSYDYM

O-2-(1-etoksyiminobutylo)-5-[2-(etylotio)propylo]-3-hydroksycykloheksen-2-on-1

0,5N ziemniaki
0,5N buraki cukrowe, ćwikłowe
2,0N warzywa liściowe i łodygowe
0,5N pozostałe warzywa
1,0N rzepak
SIARKA 50,0N owoce, warzywa
SILTIOFAM

N-allilo-4,5-dimetylo-2-(trimetylosililo)tiofeno-3-karboksamid

0,05* owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona roślin strączkowych
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
SPINOSAD

mieszanina zawierająca:

50-95%(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16R)-2-(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-α-L-mannopyranosyloksy)-13-(4-dimetyloamino-2,3,4,6-tetradeoksy-β-D-erytropyranosyloksy)-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-14-metylo-1H-8-oksacyklododeka[b]asindacen-7-15-dion i 50-5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-α-L-mannopyranosyloksy)-13-(4-dimetyloamino-2,3,4,6-tetradeoksy-β-D-erytropyranosyloksy)-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-4,14-dimetylo-1H-8-oksacyklododeka[b]asindacen-7-15-dion

0,2N owoce ziarnkowe
0,2N warzywa liściowe i łodygowe
1,0N pomidory, papryka
0,3N ogórki
0,05N kalafior
SPIRODIKLOFEN

3-(2,4-dichlorofenylo)-2-okso-1-oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-ilo 2,2-dimetylomaślan

0,1N owoce jagodowe
0,1N owoce ziarnkowe
SPIROKSAMINA

(RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4.5]dec-2-ylometylo(etylo)propyloamina

0,05* owoce cytrusowe
1,0 winogrona
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
SULFOSULRURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(2-etylosulfonyloimidazol[1,2-a]piridin-3-ylosulfonylo)mocznik

0,05* owoce, warzywa
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
SYMAZYNA

2-chloro-4,6-bis(etyloamino)-1,3,5-triazyna

0,02N truskawki
TAU-FLUWALINAT

(R)-2-[2-chloro-4-(trifuorometylo)anilino]-3-metylobutanian (RS)-cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu

0,2N owoce ziarnkowe
0,02N rzepak
TCA

trichlorooctan sodowy

2,0N buraki ćwikłowe, cukrowe
1,0N pozostałe warzywa
2,0N rzepak
TEBUFENPYRAD

4-chloro-N-[[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]metylo]-3-etylo-1-metylo- 1H-pyrazolo-5-karboksamid

0,5N

0,1N

pomidory, papryka, oberżyna

ogórki, cukinia

TEBUKONAZOL

(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol

0,5N owoce pestkowe
0,5N owoce ziarnkowe
0,05N buraki cukrowe
0,5N pomidory, ogórki
0,05N rzepak
TEBUTAM

N-benzylo-N-izopropylopiwaloamid

0,1N rzepak
TECHNAZEN

2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TEFLUBENZURON

1-(3,5-dichloro-2,4-difluorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik

0,05N ziemniaki
0,5N owoce, warzywa
TEFLUTRYNA 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metylobenzyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylu]-2,2-dimetylocyklopropanekarboksylan 0,02N buraki cukrowe"
TEPP

pirofosforan tetraetylu

0,01* owoce cytrusowe
0,01* owoce, warzywa
0,02 herbata
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TEPRALOKSYDYM

(ZE)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroalliloksyimino] propylo}-3-hydroksy-5-tetra-hydropiran-4-ylocykloheks-2-en-1-on

0,5N marchew
0,5N cebula
0,1N buraki cukrowe
1,0N warzywa strączkowe
0,5N ziemniaki
TERBACYL

3-tert-butylo-5-chloro-6-metylouracyl

0,1N owoce
TERBUFOS

dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu

0,1N buraki cukrowe
TERBUTYLOAZYNA

2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyna

0,1N warzywa strączkowe
0,1N ziemniaki
TETRACHLORWINFOS

fosforan (Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorofenylo)winylodimetylu

1,0N owoce, warzywa
TETRADIFON

sulfon 4-chlorofenylo-2,4,5-trichlorofenylowy

1,0N owoce, warzywa
TETRAKONAZOL

(RS)-2-(2,4-dichlorofenylo)-3(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)propylo 1,1,2,2-tetrafluoroetyloeter

0,5N jabłka
0,2N truskawki
0,01N* buraki cukrowe
0,2N ogórki, marchew, pietruszka -korzeń, buraki ćwikłowe
0,1N pomidory
0,2N rośliny służące do sporządzania naparów ziołowych
0,2N przyprawy
TIABENDAZOL

2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol

5,0 owoce cytrusowe
5,0 jabłka, gruszki
0,05* pozostałe owoce ziarnkowe
5,0 banany, mango
10,0 papaja
15,0 awokado
0,05* pozostałe owoce
5,0 brokuły
15,0 maniok, słodkie ziemniaki, pochrzyn
1,0 cykoria warzywna
0,05* pozostałe warzywa
10,0 grzyby uprawne
0,05* wczesne ziemniaki
15,0 ziemniaki przechowalnicze
0,1 orzechy
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TIACHLOPRYD

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid

0,02* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
0,3 owoce ziarnkowe
0,3 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami, wiśnie i czereśnie
0,1 śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
0,5 truskawki
1,0 owoce jagodowe inne niż dzikie
0,02* owoce jagodowe dzikie
0,5 papaja
0,02* pozostałe owoce
0,5 pomidory, oberżyna
1,0 papryka
0,3 dyniowate z jadalną skórką
0,2 melony, arbuzy
0,02* pozostałe dyniowate z niejadalną skórką
2,0 sałata i podobne
3,0 zioła
1,0 fasola w strąkach
0,02* pozostałe warzywa strączkowe
0,02* pozostałe warzywa
0,3 nasiona rzepaku
0,2 nasiona gorczycy
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TIAMETOKSAM

3-(2-chloro-1,3-triazol-5-ilometylo)-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro)amina

0,1N owoce ziarnkowe
0,05N burak cukrowy
0,05N rzepak
0,1N ziemniaki
TIFENSULFURON METYLOWY

kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowy

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TIODIKARB

(suma tiodikarbu i metomylu wyrażona jako metomyl) 3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetra-azapentadeka-3,12-dien-6,10-dion

0,5 grejpfruty, pomarańcze, pomelo Stosuje się do dnia 15 sierpnia 2007 r.
1,0 cytryny, limonki, mandarynki -włączając klementynki i podobne mieszańce
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
0,2 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i inne hybrydy
0,1 wiśnie i czereśnie
0,5 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
0,05* winogrona stołowe
1,0 winogrona do produkcji wina
0,05* pozostałe owoce
0,5 rzodkiewka
0,2 pomidory, oberżyna
0,2 brokuły
0,3 sałata
0,3 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,1 ziarna soi, orzeszki ziemne, nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,1 herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1TIODIKARB

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetraazapentadeka-3,12-dien-6,10-dion

0,5 grejpfruty, pomelo, pomarańcze Stosuje się od dnia 16 sierpnia 2007 r.
1,0 cytryny, limonki, mandarynki - włączając klementynki i podobne mieszańce
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
0,05* orzechy
0,2 owoce ziarnkowe
0,2 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,1 wiśnie i czereśnie
0,5 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
0,05* winogrona stołowe
1,0 winogrona do produkcji wina
0,05* truskawki
0,05* pozostałe owoce
0,5 rzodkiewka
0,05* pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,2 pomidory, papryka, oberżyna, brokuły
0,3 sałata
0,05 szpinak
0,3 zioła
0,05* pozostałe warzywa
0,1 orzeszki ziemne, ziarna soi, nasiona bawełny
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
10,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TIOFANAT METYLOWY

O-fenyleno-bis[4,4'-(3-tioallofanian)]dimetylu

0,1* owoce cytrusowe
0,5 owoce ziarnkowe
2,0 morele, brzoskwinie - włączając nektaryny i podobne mieszańce
0,3 wiśnie, czereśnie, śliwki
0,1* winogrona stołowe
3,0 winogrona do produkcji wina
0,1* truskawki
0,1* owoce jagodowe
1,0 papaja
0,1* pozostałe owoce
2,0 pomidory, oberżyna
1,0 brukselka, ketmia jadalna
0,3 dyniowate z niejadalną skórką (melony, arbuzy, dynie)
0,1* pozostałe warzywa
0,1* warzywa strączkowe
0,3 ziarna soi
0,1 pozostałe nasiona oleiste
0,2 orzechy
0,1* ziemniaki
0,1* herbata
0,1* chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TIOMETON

(suma tiometonu, sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako tiometon)

ditiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu

0,05N truskawki
0,5N pozostałe owoce
0,05N warzywa
TIURAM 0,1* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
(wyrażony jako tiuram) disulfid tetrametylotiuramowy 5,0 jabłka, gruszki
0,1* pozostałe owoce ziarnkowe
3,0 wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami
2,0 śliwki
0,1* pozostałe owoce pestkowe
0,1* winogrona stołowe
3,0 winogrona do produkcji wina
10,0 truskawki
0,1* pozostałe owoce
2,0 sałata, endywia
0,1* pozostałe warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,1* orzechy
0,1* ziemniaki
0,2* herbata
0,2* chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TOKSAFEN (patrz kamfechlor)
TOLCHLOFOS METYLOWY

tiofosforan O-(2,6-dichloro-4-metylofenylo)-O,O-dimetylu

0,05N ziemniaki
TOLILOFLUANID 0,05* owoce cytrusowe
(suma tolilofluanidu i dimetyloaminosulfotoluidylu wyrażona jako tolilofluanid) N-dichlorofluorometylotio-N',N'-dimetylo-N-p-tolilosulfoamid 3,0 owoce ziarnkowe
1,0 wiśnie i czereśnie
0,5 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
5,0 winogrona
5,0 truskawki
5,0 jeżyny, maliny, czarne jagody, żurawiny, porzeczki, agrest
0,05* pozostałe owoce
0,5 czosnek, cebula, cebula szalotka
3,0 pomidory, oberżyna
2,0 papryka
2,0 dyniowate z jadalną skórką
0,3 dyniowate z niejadalną skórką
1,0 brokuły
20,0 sałata i podobne, w tym endywia
3,0 por
3,0 fasola w strąkach, groch w strąkach
0,05* pozostałe warzywa strączkowe
0,05* pozostałe warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,05* orzechy
0,05* ziemniaki
0,1* herbata
50,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
TRIADIMEFON

(suma triadimefonu i triadimenolu)1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol- 1-ylo)butan-2-on

0,1* owoce cytrusowe
0,2 jabłka
0,1* pozostałe owoce ziarnkowe
0,1* owoce pestkowe
2,0 winogrona
0,5 truskawki
1,0 jagody, żurawiny, porzeczki, agrest
0,2 banany
3,0 ananasy
0,1* pozostałe owoce
0,5 cebula
1,0 cebula dymka
0,3 pomidory
0,5 papryka
1,0 karczochy kuliste
0,1* pozostałe warzywa
0,1* zioła
0,2 nasiona oleiste
0,2 orzechy
0,1* ziemniaki
0,2 herbata
10,0 chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIADIMENOL

(suma triadimefonu i triadimenolu)1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol- 1-ylo)-2-butanol

0,1* owoce cytrusowe
0,2 jabłka
0,1* pozostałe owoce ziarnkowe
0,1* owoce pestkowe
2,0 winogrona
0,5 truskawki
1,0 jagody, żurawiny, porzeczki, agrest
0,2 banany
3,0 ananasy
0,1* pozostałe owoce
0,5 cebula
1,0 cebula dymka
0,3 pomidory
0,5 papryka
1,0 karczochy kuliste
0,1* pozostałe warzywa
0,1* zioła
0,2 nasiona oleiste
0,2 orzechy
0,1* ziemniaki
0,2 herbata
10,0 chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

0,1 owoce, warzywa
TRIASULFURON

1-[2-(2-chloroetoksy)fenylosulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)mocznik

0,05* owoce, warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIAZOFOS

tiofosforan O,O-dietylo-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triaz-ol-3-ylu

0,01* owoce, warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIBENURON METYLOWY 0,01* owoce cytrusowe
kwas 2-[4-metoksy-6-metyl 1,3,5-triazyn-2-ilo (metylo) karbamoilosulfamoilo) benzoesowy 0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRICHLORFON

2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfoniandimetylu

0,5 owoce
0,2 warzywa
TRICHLORONAT

etylotiofosfonian O-etylo-O-2,4,5-trichlorofenylu

0,2N warzywa
TRIDEMORF

mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14

4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny

0,05* owoce, warzywa
0,1 orzechy
0,1 nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
20,0 herbata
0,1 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIFLOKSYSTROBINA

(E)-metoksyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylidenoaminooksy]-o-tolilo}octan metylu

0,3 owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2008 r.
0,5 owoce ziarnkowe
1,0 morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami, wiśnie i czereśnie
0,2 śliwki
0,02* pozostałe owoce pestkowe
5,0 winogrona
0,5 truskawki
1,0 porzeczki, agrest
0,05 banany
0,5 mango
1,0 papaja
0,02* pozostałe owoce
0,05 marchew
0,02* pozostałe warzywa korzeniowe
0,5 pomidory
0,3 papryka
0,2 dyniowate z jadalną skórką
0,3 melony
0,2 arbuzy
0,02* pozostałe dyniowate z niejadalną skórką
0,05 brokuły, kalafiory
0,2 brukselka, kapusta głowiasta i inne
0,5 fasola w strąkach
0,02* pozostałe warzywa strączkowe
0,2 por
0,02* pozostałe warzywa
0,05* nasiona oleiste
0,02* orzechy
0,02* ziemniaki
0,05* herbata
30,0 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIFLUMIZOL

1-[(1E)-1-[[4-chloro-2-(trifluorometylo)fenylo] imino]-2-propoksyetylo]-1H-imidazol

1,0N pomidory
0,2N ogórki
0,05*N pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIFLURALINA 0,5N warzywa
2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-trifluorometylo-anilina 0,01N* truskawki
0,1N rzepak
TRIFLUSULFURON METYLU

kwas 2-[4-dimetyloamino-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfamoilo]-3-metylobenzoesowy

0,05N buraki cukrowe
TRIFORYNA

1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-formamidoetylo)piperazyna

0,05* owoce cytrusowe
2,0 owoce ziarnkowe
2,0 porzeczki, agrest
2,0 wiśnie, morele, brzoskwinie
1,0 śliwki
0,05* pozostałe owoce pestkowe
0,05* pozostałe owoce
0,5 ogórki
0,05* pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
0,1 herbata
0,05* orzechy
30,0 chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRIMETYLOSULFONIUM KATION

(efekt zastosowania glifosatu) kation trimetylosulfonium

0,5 mandarynki - włączając klementynki i podobne mieszańce
0,5 pomarańcze
0,05* pozostałe owoce cytrusowe
1,0 oliwki do produkcji oliwy
0,05* pozostałe owoce
0,05* warzywa
0,05* grzyby uprawne
20,0 grzyby dziko rosnące
0,05* warzywa strączkowe
10,0 ziarna soi
0,05* pozostałe nasiona oleiste
0,05* ziemniaki
0,05* orzechy
0,05* herbata
0,05* chmiel
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
TRITIKONAZOL 0,01* owoce cytrusowe
(RS)-(E)-5-(4chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol 0,01* pozostałe owoce
0,01* warzywa
0,02* nasiona oleiste
0,01* orzechy
0,01* ziemniaki
0,02* herbata
0,02* chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
WAMIDOTION

(suma wamidotionu, sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako wamidotion) tiofosforan O,O-dimetylo-S-2-(1-metylokarbamoiloetylotio)etylu

0,5 owoce ziarnkowe
0,05 pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
WINKLOZOLINA

(suma winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako winklozolina)

3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-5-winylooksazolidyno-2,4-dion

0,05* owoce cytrusowe
1,0 owoce ziarnkowe
0,5 wiśnie
2,0 pozostałe owoce pestkowe
10,0 porzeczki, kiwi
5,0 owoce jagodowe
0,05* pomidory
0,5 marchew
5,0 warzywa liściowe i łodygowe
0,05* chrzan, rzodkiewki, seler
0,5 warzywa strączkowe
1,0 pozostałe warzywa
0,05* ziemniaki
1,0 rzepak
0,1 herbata
0,05* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ZINEB (patrz ditiokarbaminiany)
ZIRAM 0,1* owoce cytrusowe Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
(wyrażony jako ziram) bis (dimetyloditiokarbaminian) cynku 1,0 gruszki
0,1* pozostałe owoce ziarnkowe
5,0 wiśnie, czereśnie
2,0 śliwki
0,1* pozostałe owoce pestkowe
0,1* pozostałe owoce
0,1* warzywa
0,1* nasiona oleiste
0,1* orzechy
0,1* ziemniaki
0,2* herbata
0,2* chmiel
0,1* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ZOKSAMID

3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-etylo-1-metylo-2-oksypropylo)-4-metylobenzamid

0,02* owoce cytrusowe
5,0 winogrona
0,02* pozostałe owoce
0,5 pomidory
0,02* pozostałe warzywa
0,02* warzywa strączkowe
0,02* orzechy
0,05 nasiona oleiste
0,02* ziemniaki
0,05 herbata
0,05 chmiel
0,02* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
ZWIĄZKI MIEDZI (w przeliczeniu na Cu) 5,0N owoce, warzywa
10,0N ziemniaki
1.000,0N chmiel
ZWIĄZKI RTĘCI

(suma związków rtęci wyrażona jako rtęć)

0,01* owoce
0,01* warzywa
0,01* warzywa strączkowe
0,02 nasiona oleiste
0,01* ziemniaki
0,02 herbata
0,02 chmiel
0,01* pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
N Narodowe NDP.

a Wartość podana dla sumy kaptanu i folpetu.

* Granica oznaczalności metody.

** Definicja NDP dla chloroprofamu w ziemniakach obejmuje tylko chloroprofam.

*** Pochodzenie pozostałości oznaczono następująco: ma - maneb, mz - mankozeb, me - metiram, pr - propineb, t - tiuram, z - ziram (wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostateczną pozostałość wyrażoną jako CS2, rozróżnienie ich jest praktycznie niemożliwe. Jednakże w odniesieniu do propinebu, ziramu i tiuramu istnieją indywidualne metody oznaczania pozostałości. Z metod tych należy korzystać w indywidualnych przypadkach, kiedy wymagane jest określenie poziomu stężeń dla propinebu, ziramu i tiuramu. W pozostałych przypadkach należy oznaczać ditiokarbaminiany jako całą grupę i wynik podawać w postaci sumy wyrażonej jako CS2).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZIARNIE ZBÓŻ LUB NA JEGO POWIERZCHNI, A TAKŻE STOSOWANYCH PRZY FUMIGACJI ZIARNA ZBÓŻ

CZĘŚĆ  A

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W LUB NA ZIARNIE ZBÓŻ

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

Uwagi
1 2 3
1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylofenylo-)etan 0,01 ziarno zbóż*
1,2-dibromoetan 0,01 ziarno zbóż*
1-metylocyklopropen 0,01* ziarno zbóż
1,2-dichloroetan 0,01 ziarno zbóż*
2,4-DB

kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy) butanowy

0,05 ziarno zbóż*
2,4-D

kwas 2,4-dichlorofenoksy octowy

0,05 ziarno zbóż*
ABAMEKTYNA

(suma awermekcyny B1a, awermekcyny B1b i izomery delta-8,9 awermekcyny B1a)

mieszanina w stosunku 4:1:

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R, 12S,13S,20R,21R,24S)-6'[(s)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetra-metylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylu (i) z (10E,14E,16E, 22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6'-izopropylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozydem (ii)

0,01 ziarno zbóż*
ACEFAT

acetyloamid O,S-dimetylotiofosforowy

0,02* ziarno zbóż
ACETAMIPRYD

(E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano-N1-metyloacetamidyna

0,01* ziarno zbóż
ACETOCHLOR

2-chloro-2'etylo-6'-metylo-N-(etoksymetylo) acetanilid

0,02N kukurydza
ACIBENZOLAR-S-METYLOWY

kwas-S benzof[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

0,05 ziarno zbóż
ALACHLOR

2,6-dietylo-N-(metoksymetylo)-chloroacetanilid

0,1 kukurydza
ALDIKARB

O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio) propionaldehydu

0,05 ziarno zbóż
ALDRYNA

(łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,01* ziarno zbóż
AMIDOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-metanosulfonylometylo-sulfamoilomocznik

0,01N* ziarno zbóż
AMITRAZ

(suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4-dimetyloanilinę wyrażona jako amitraz)

N-metylo-bis(2,4-ksylilometylo)amina

0,05 ziarno zbóż
AMITROL

3-amino-1,2,4-triazol

0,01* ziarno zbóż
ANILAZYNA

2,4-dichloro-6-(2-chloroanilino)-1,3,5-triazyna

0,2 ziarno zbóż
ARAMIT

2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-chloroetylo siarczan

0,01* ziarno zbóż
ATRAZYNA

2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna

0,1 ziarno zbóż
AZOCYKLOTYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylo-cyna

0,05* ziarno zbóż
AZOKSYSTROBINA

metylo (E)-2-2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirimidyno-4-iloksy] fenyl-3-metoksyakrylan

5,0 ryż

0,3 pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień

0,05* pozostałe ziarno zbóż

AZYMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-[2-metyl-4-(2-metylo-2H-tetrazol-5-ylo)-2H-pirazol-3-ilosulfonylo]mocznik

0,02* ziarno zbóż
AZYNOFOS ETYLOWY

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro-4-okso-benzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo) metylu

0,05 ziarno zbóż
AZYNOFOS METYLOWY

ditiofosforan O,O-dimetylo-S-(3,4-dihydro-4- oksobenzo [d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu

0,05* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
BARBAN

(wyrażony jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

0,05* ziarno zbóż
BENALAKSYL

DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetyloalaninian metylu

0,05* ziarno zbóż
BENFURAKARB

N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylo-benzofurano-7-yloksykarbonylo(metylo)-aminotio]-N-izopropylo-α-alaninian

0,05* ziarno zbóż
BENOMYL

(benomyl i karbendazym wyrażone jako karbendazym) 1-(butylokarbamoilo)benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

2,0 jęczmień, owies

0,1 żyto, pszenica, pszenżyto

0,01* pozostałe ziarno zbóż

BENSULTAP

di(benzenotiosulfonian)-S,S'-2-dimetyloaminotrimetylenu

0,2N ziarno zbóż
BENTAZON

(suma bentazonu i jego koniugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksy-bentazonu wyrażona jako bentazon)

2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H)benzo-2,1,3-tiadiazin-4-onu

0,1 ziarno zbóż
BIFENAZON

1-metyloetylo 2-(4-metoksy [1,1'-bifenylol-3-ylo]hydrazynokarboksylan

0,01* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
BIFENOKS

5-(2,4-dichlorofenoksy)-2-nitrobenzoesan metylu

0,05N* ziarno zbóż
BIFENTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,5 pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto

0,05* pozostałe ziarno zbóż

BINAPAKRYL

3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu

0,01* ziarno zbóż
BITERTANOL

1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

0,05* ziarno zbóż
BOSKALID

2-chloro-N-(4'-chlorobifenyl-2-ilo)nikotinamid

0,1N pszenica, żyto, pszenżyto
0,05N jęczmień, owies
BROMKI NIEORGANICZNE

(w przeliczeniu na jon bromu)

50,0 ziarno zbóż
BROMOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako bromoksynil) 3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl

0,1 kukurydza

0,05* pozostałe ziarno zbóż

BROMOPROPYLAT

4,4'-dibromobenzilan izopropylu

0,05* ziarno zbóż
BUTYLAT

N,N-diizobutylotiokarbaminian S-etylu

0,1N kukurydza
CHINOKSYFEN

5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksy)chinolina

0,02* pszenica, żyto, pszenżyto

0,2 jęczmień, owies

0,02* pozostałe ziarno zbóż

CHLORDAN

1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a tetrahydro-4,7-metanoinden

0,02* ziarno zbóż
CHLORFENAPYR

4-bromo-2-(4-chlorofenyl)-1-(etosymetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitryl

0,05* ziarno zbóż
CHLORFENWINFOS

fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylowinyl-o-dietylu)

0,05N ziarno zbóż Stosuje się do dnia 20 stycznia 2008 r.
CHLORFENWINFOS

(suma izomerów E- i Z-)

fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylowinyl-o-dietylu)

0,02* ziarno zbóż Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
CHLORMEKWAT (CCC)

chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy

5,0 owies

2,0 pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień

0,05* pozostałe ziarno zbóż

CHLOROBENZYD

sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy

0,01* ziarno zbóż
CHLOROBENZYLAT

4,4'-dichlorobenzilan etylu

0,02* ziarno zbóż
CHLOROBUFAM

(wyrażone jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu

0,05* ziarno zbóż
CHLOROFENSON

4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu

0,01* ziarno zbóż
CHLOROKSURON

3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylomocznik

0,05* ziarno zbóż
CHLOROPROFAM

(chloroprofam i 3-chloroanilona wyrażone jako chloroprofam)

3-chlorofenylokarbaminian izopropylu

0,02* ziarno zbóż
CHLOROTALONIL

tetrachloroizoftalonitryl

0,1 pszenica, żyto, owies, pszenżyto

0,01* pozostałe ziarno zbóż

CHLOROPIRYFOS

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dietylu

0,2 jęczmień

0,05* pozostałe ziarno zbóż

CHLORPIRYFOS METYLOWY

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dimetylu

0,05 ryż
CHLORSULFURON

1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo) mocznik

0,1N ziarno zbóż
CHLORTOLURON

3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,1N ziarno zbóż
CHLOZOLINAT

(RS)-3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-2,4-diokso-1,3-oksazolidyno-5-karboksylan etylu

0,05 ziarno zbóż
CYAZOFAMID

4-chloro-2-cyjano-N,N-dimetylo-5-(4-metylofenylo)-1H-imidazolo-1-sulfonamid

0,02* ziarno zbóż
CYFLUFENAMID

(Z)-N-[α-(cyklopropylometoksyimino)-2,3-di-fluoro-6-(trifluorometylo)benzylo]-2-fenylo-acetamid

0,1N jęczmień
0,05N pozostałe ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
CYFLUTRYNA

mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu]

i [(1S,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano- 4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro- 3-fenoksybenzylu] (w stosunku ok. 1:2)

0,05 kukurydza

0,02* pozostałe ziarno zbóż

CYHALOFOP BUTYLOWY

(suma cyhalofopu butylowego i jego wolnych kwasów)

kwas (R)-2-[4-(4-cyjano-2-fluorofenoksy)fenoksy] propionowy

0,02* ziarno zbóż
CYHALOTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocy-klopropanokarbo-ksylan-(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,05 jęczmień

0,02* pozostałe ziarno zbóż

CYHEKSATYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) wodorotlenek tricykloheksylocyny

0,05* ziarno zbóż
CYJANAZYNA

2-(4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyn-2-iloamino)-2-metylopropionitryl

0,1 ziarno zbóż
CYKLANILID

kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)-karbamoilocyklopropano-karboksylowy

0,05* ziarno zbóż
CYKLOKSYDYM

(RS)-2-[1-(etoksyimino)butylo]-3-hydroksy-5-tian-3-ylocykloheks-2-enon

0,05N* kukurydza
CYNIDON ETYLOWY

(suma cynidonu etylowego i jego izomeru E)

(Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohekso-1-en-1, 2-dikarboksymido)fenylo]akrylan

0,1 ziarno zbóż
CYPERMETRYNA

(suma izomerów cypermetryny)

(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan/RS/-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,2 jęczmień, owies

0,05* pozostałe ziarno zbóż

CYPRODYNIL

4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylopirimidyno-2-amina

0,02N ziarno zbóż
CYPROKONAZOL

(2RS,3RS,2SR,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)butan-2-ol

0,1N ziarno zbóż
CYROMAZYNA

cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina

0,05* ziarno zbóż
DAMINOZYD

kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy

0,02* ziarno zbóż
DDT

(suma DDT, DDE i DDD)

1,1,1-tetrachloro-2,2 bis(4-chlorofenylo)etan

0,05* ziarno zbóż
DELTAMETRYNA

(cis-deltametryna)

(1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

2,0 ziarno zbóż
DESMEDIFAM

3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu

0,05* ziarno zbóż Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
DIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat)

diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

0,05* ziarno zbóż
DIAZYNON

tiofosforan O,O-dietylo-O-(2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu)

0,02* ziarno zbóż
DIBROMOETAN

(dibromoetan)

0,01* ziarno zbóż
DICHLOFOP METYLOWY

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksy)fenoksy]propionian metylu

0,1N ziarno zbóż
DICHLORFOS (DDVP)

fosforan 2,2-dichlorowinylo-dimetylu

0,01* ziarno zbóż
DICHLORPROP

kwas (+)-2-(2,4-dichlorofenoksy) propionowy

0,2N ziarno zbóż
DIELDRYNA

(łącznie z aldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 85% rel-(1R,4S, 4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa-chloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

0,01* ziarno zbóż
DIFENOKONAZOL

1-{2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4-metylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo)-1H-1,2,4-triazol

0,02N* ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
DIFENZOKWAT

kation 3,5-difenylo-1,2-dimetylopirazolowy

0,1N ziarno zbóż
DIFLUBENZURON

1-(4-chlorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik

0,1 ziarno zbóż
DIFLUFENIKAN

2',4'-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoiloanilid

0,05N* ziarno zbóż
DIKAMBA

kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy

0,01N* kukurydza

0,3N pozostałe ziarno zbóż

DIKOFOL

(suma izomerów p,p'- i o,p'-)

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol

0,02* ziarno zbóż
DIKWAT

dibromek 9,10-dihydro-8a,-10a-diazoniafenantrenowy

10,0 jęczmień

1,0 kukurydza, proso

2,0 owies

0,05* pozostałe ziarno zbóż

DIMETENAMID-P

(włączając inne mieszaniny izomerów, suma izomerów) (S)-2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo-N-(2-metoksy-1-metyloetylo))acetamid

0,01* ziarno zbóż
DIMETOAT

(suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat)

ditiofosforan O,O-dimetylo-S-metylokarbamoilometylu

0,3 pszenica, żyto, pszenżyto

0,02* pozostałe ziarno zbóż

DIMOKSYSTROBINA

(E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[α-(2,5-ksyloksy)-o-tolylo]acetamid

0,1N pszenica

0,1N żyto

DINOSEB

4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,01* ziarno zbóż
DINOTERB

4,6-dinitro-2-tert-butylofenol

0,05* ziarno zbóż
DISULFOTON

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-erylotio)etylu

0,1 pszenica

0,2 jęczmień, sorgo

0,02* pozostałe ziarno zbóż

DITIOKARBAMINIANY

(GRUPA MANEBU): MANEB, MANKOZEB, METIRAM, PROPINEB, TIURAM, ZIRAM** (suma wyrażona jako CS2)

1,0 pszenica, żyto, pszenżyto, pszenica orkisz (ma, mz) Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
2,0 jęczmień, owies (ma, mz)
0,05* pozostałe ziarno zbóż
DNOK

2-metylo-4,6-dinitrofenol

0,05* ziarno zbóż
ENDOSULFAN

(suma endosulfanu i siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na endosulfan)

S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksa-chloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu

0,05* ziarno zbóż
ENDRYNA

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,01* ziarno zbóż
EPOKSYKONAZOL

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol

0,2N pszenica, żyto, pszenżyto

1,0N jęczmień, owies

EPTC

dipropylotiokarbaminian S-etylu

0,1N kukurydza
ETEFON

kwas 2-chloroetylofosfonowy

0,2 pszenica, pszenżyto

0,5 jęczmień, żyto

0,05* pozostałe ziarno zbóż

ETION

bis(ditiofosforan) O,O,O',O'-tetraetylo-S,S'-metylenu

0,01* ziarno zbóż
ETOFUMESAT

(suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-ilu wyrażona jako etofumesat) metanosulfonian(-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzo-furan-5-ilu

0,05* ziarno zbóż
ETOKSAZOL

2-(2,6-difluorofenylo)-4-[4-(1,1-dimetyloetylo)-2-etoksyfenylo]-4,5-dihydrooksazol

0,02* ziarno zbóż
ETOKSYSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirimidyn)-2-ilo-3-(2-etoksyfenoksysulfonylo) mocznik

0,05* ziarno zbóż
ETYLENU TLENEK

(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażony jako tlenek etylenu)

0,02* ziarno zbóż
FAMOKSADON

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksyfenol)-1,3-oksazolidyn-2,4-dion

0,2 jęczmień

0,02* pozostałe ziarno zbóż

FENAMIDON

(S)-1-anilino-4-metylo-2-metylotio-4-fenyloimidazolin-5-on

0,02* ziarno zbóż
FENAMIFOS

(suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)

izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylotio)fenylu

0,02* ziarno zbóż
FENARYMOL

alkohol 2,4'-dichloro-α-(5- pirymidynylo)benzhydrylowy

0,02* ziarno zbóż
FENBUTATYNY TLENEK

tlenek bis[tris(2-metylo-2-fenylopropylo)]cyny

0,05* ziarno zbóż
FENHEKSAMID

2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-metylocykloheksanokarboksanilid

0,05* ziarno zbóż
FENITROTION

tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-nitrofenu

10,0N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
FENMEDIFAM

3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksyfenylokarbaminian metylu

0,05* ziarno zbóż Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
FENOKSAPROP ETYLOWY

kwas (RS)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-yloksy)fenoksy] propionowy

0,1N ziarno zbóż
FENPROPIDYNA

(RS)-1-[3(tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]piperydyna

1,0 jęczmień

0,2 pozostałe ziarno zbóż

FENPROPIMORF

(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-di-metylomorfolina

0,5 jęczmień, pszenica, pszenica orkisz, owies, żyto, pszenżyto

0,05* pozostałe ziarno zbóż

FENTYNA OCTAN

kation trinenylocyny

0,05* ziarno zbóż
FENTYNA WODOROTLENEK

kation trinenylocyny

0,05* ziarno zbóż
FENWALERAT i ESFENWALERAT

(RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaślan

(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

- suma izomerów RR i SS: 0,2 jęczmień, owies

0,05 żyto, pszenżyto, pszenica

0,02 pozostałe ziarno zbóż

- suma izomerów RS i SR: 0,05 jęczmień, owies

0,02* pozostałe ziarno zbóż

FIPRONIL

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylo-fenylo)-trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl

0,02N* ziarno zbóż
FLAMPROP IZOPROPYLOWY

D,L-N-benzoilo-N-(3-chloro-4-fluoroalaninian izopropylu)

0,2N ziarno zbóż
FLAZASULFURON

1-(4-4,6-dimetoksypirimidyn-2-ylo)-3-(3-trifluorometylo-2-pirydylosulfonylo)mocznik

0,02* ziarno zbóż
FLONIKAMID

N-(cyjanometylo)-4-(trifluorometylo)-3-piridyno-karboksamid

2,0N pszenica
FLORASULAM

2',6',8-trifluoro-5-metoksy [1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidyn-2-sulfona-nilid

0,01* ziarno zbóż
FLUCHINKONAZOL

3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-chinazolin-4(3H)-on

0,05N* ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
FLUCYTRYNAT

(suma izomerów wyrażona jako flucytrynat)

(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo-(S)-2-(4-difluorometoksy-fenylo)maślan

0,05* ziarno zbóż
FLUFENACET

(suma wszystkich związków zawierających N-fluorofenylo-N-izopropyl wyrażona jako flufenacet)

4'-fluoro-N-izopropylo-2-[5-(trifluorometylo)-1,3,4-tiadiazolo-2-iloksy]acetanilid

0,05 ziarno zbóż
FLUDIOKSONIL

4-(2,2-difluorobenzo[1,3]-dioksol-4-ilo)-1H-pirolo-3-karbonitryl

0,05N* ziarno zbóż
FLUMOKSAZIN

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-2H-1,4-benzoksazino-6-il)cykloheksa-1-ene-1,2-dikarboksamid

0,05*ziarno zbóż
FLUOKSASTROBINA

(E)-{2-[6-(2-chlorofenoksy)-5-fluoropyrimidyn-4-iloksy]fenylo} (5,6-dihydro-1,4,2-dioksazyn-3-ilo)metanon O-metylooksym

0,5N jęczmień, owies 0,05N* pszenica, pszenżyto
FLUOROCHLORIDON

3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-(trifluorometylo)fenylo]-2-pyrolidon

0,1N ziarno zbóż
FLUPYRSULFURON METYLOWY

kwas 2-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilokarbamoilosulfamoilo)-6-trifluorometylonikotynowy

0,02* ziarno zbóż
FLURENOL

kwas 9-hydroksyfluoreno-9-karboksylowy

0,05N* ziarno zbóż
FLUROKSYPYR

(włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy

0,1 jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, pszenica

0,05* pozostałe ziarno zbóż

FLURTAMON

(RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(3-trifluorometylofenylo)furan-3-on

0,02* ziarno zbóż
FLUSILAZOL

bis(4-fluorofenylo)(metylo) (1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo)-silan

0,02* ziarno zbóż
FLUTRIAFOL

(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)benzhydrol

0,5N ziarno zbóż
FOLPET

N-(trichlorometylotio)ftalimid

2,0 pszenica, jęczmień

0,02* pozostałe ziarno zbóż

FORAMSULFORON

1-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilo)-3-(2-dimetoksykarbamoilo-5-for-mamidofenylosulfonylo) mocznik

0,01* ziarno zbóż
FORAT

ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu

0,05* ziarno zbóż
FORMOTION

ditiofosforan S-(N-formylo-N- metylokarbomoilo) metylo-O,O-dimetylu

0,02* ziarno zbóż
FOSFAMIDON 0,01* ziarno zbóż
fosforan (2-chloro-2-dietylokarbamoilo-1-metylo)winylo-dimetylu
FOSTIAZAT

(RS)-3-[sec-butylosulfanylo(etoksy)fosfinoilo]-1,3-tiazolidyn-2-on

0,02* ziarno zbóż
FURATIOKARB

N,N-dimetylo-N,N-tiodikarb-aminian butylo-2,3-dihydro-2, 2-dime-tylobenzofuran-7-ylu

0,05* ziarno zbóż
GAMMA-CYHALOTRYNA

(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo-(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

0,02N pszenica

0,05N jęczmień

GLIFOSAT

N-(fosfonometylo)glicyna

10,0 pszenica, żyto, pszenżyto

20,0 jęczmień, owies, sorgo

1,0 kukurydza

0,1 pozostałe ziarno zbóż

GUAZATYNY OCTAN

mieszanina produktów reakcji poliamin, głównie oktametyloenodiaminy, iminodi(oktametyleno)diaminy, oktametylenobis(iminooktametyleno)diaminy oraz karbamonitrylu

0,01N* ziarno zbóż
HCH

Heksachlorocykloheksan

(wyrażone jako suma izomerów α- i β-)

0,02* ziarno zbóż
γ-HCH

γ-heksachlorocykloheksan

(patrz lindan)

HEKSACHLOROBENZEN (HCB)

heksachlorobenzen

0,01* ziarno zbóż
HEKSAKONAZOL

(RS)-2-(2,4-dichlorofenylo)-1-(1,2,4-triazol-1-ylo)heksan-2-ol

0,1 jęczmień, pszenica

0,02* pozostałe ziarno zbóż

HEPTACHLOR

(suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,01* ziarno zbóż
HYDRAZYD KWASU MALEINOWEGO

hydrazyd kwasu maleinowego

0,2* ziarno zbóż
IMAZABETABENZ

produkt reakcji zaw. kwas (±)-6-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ilo)-m-toluilowy i kwas (±)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ilo)-p-toluilowy

0,05N* ziarno zbóż
IMAZALIL

1-(β-allioksy-2,4-dichlorofen-yloetylo)imidazol

0,02* ziarno zbóż
IMAZOSULFURON 0,01* ziarno zbóż
1-(2-chloroimidazo [1,2-a]pirydyn-3-ilosulfonylo)-3-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo) mocznik
IMAZAMOKS

kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ylo)-5-metoksymetylonikotynowy

0,05* ziarno zbóż
IMIDAKLOPRYD

1-((6-chloro-3-pirydynylo)metylo)-4,5-dihydro-N-nitroimidazolo amina

0,05N* kukurydza
INDOKSAKARB

(suma izomerów S i R)

N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksy-karbonylo)indeno [1,2e] 1,3,4-oksadiazyn-2-ylo-karbonylo-4'-(trifluorometoksy)karbanilan metylu

0,02* ziarno zbóż
IPRODION

3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-dioksoimidazolidyno-1-karboksyamid

3,0 ryż

0,5 jęczmień, owies, pszenica

0,02* pozostałe ziarno zbóż

IPROWALIKARB

izopropyle 2-metyl-1-[(1-p-tolyletyl) karbamoilo]-(S)-propylokarbaminian

0,05* ziarno zbóż
IZOKSABEN

N-[3-(1-etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-ilo]-2,6-dimetoksybenzamid

0,1N ziarno zbóż
IZOKSAFLUTOL

(suma izoksaflutolu, 2-cyjano-3-cyklopropylo-1-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylofenylo) propan-1,3-dionu, kwasu 2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoesowy wyrażona jako izoksaflutol)

5-cyklopropylo-4-(2-metano-sulfonylo-4-trifluorometylobenzo-ilo)izoksazol

0,05 ziarno zbóż
IZOPROTURON

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,05* ziarno zbóż
JODOSULFURON METYLOWO SODOWY

(jodosulfuron metylowy zawierający sole, wyrażony jako jodosulfuron metylowy) 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo) ureidosulfonylo]benzoesan metylowo sodowy

0,02* ziarno zbóż
JOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako joksynil)

4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl

0,05* ziarno zbóż
KAMFECHLOR

(mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67-69 % chloru)

0,1* ziarno zbóż
KAPTAN

N-(trichlorometylotio)cykloheks-4-ene-1,2-dikarboksymid

0,02* ziarno zbóż
KARBARYL

metylokarbaminian 1-naftylu

1,0 ryż

0,5 pozostałe ziarna zbóż

KARBENDAZYM

(benomyl i karbendazym wyrażone jako karbendazym)

benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

2,0 jęczmień, owies

0,1 żyto, pszenica, pszenżyto

0,01* pozostałe ziarno zbóż

KARBOFURAN

(suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)

metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-benzofuran-7-ylu

0,02* ziarno zbóż
KARBOKSYNA

5,6-dihydro-2-metylo-1,4-o-ksatiino-3-karboksyanilid

0,2N ziarno zbóż
KARBOSULFAN

(suma karbosulfanu, karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu)

2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranylo[(dibutyloamino)tio]metylokarbaminian

0,05* ziarno zbóż
KARFENTRAZON ETYLOWY

(oznaczany jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy)

kwas (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorometylo-3-metylo-5-okso-4,5-dihydro-1,2,4-triazol-1-ilo)-4-fluorofenylo]propionowy

0,05 ziarno zbóż
KLOFENTEZYNA

(suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna)-3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna

0,02* ziarno zbóż
KLOPYRALID (3,6-DCP)

kwas 3,6-dichloro-2-pirydynokarboksylowy

0,05 kukurydza

2,0 pozostałe ziarno zbóż

KREZOKSYM METYLOWY

(E)-2-metoksyimino-(2-o-toliloksymetylofenylo) octan metylu

0,05* ziarno zbóż
KWINTOCEN

(suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) pentachloronitrobenzen

0,02* ziarno zbóż
LAMBDA-CYHALOTRYNA

Produkt reakcji zawierający równe ilości (Z)-(1R)-cis-3-(2chloro-3,3,3-trifluoropropenylo) -2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu i (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (R)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,1N ziarno zbóż
LINDAN (γ-HCH)

γ-heksachlorocykloheksan

0,01* ziarno zbóż
LINURON

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,05* ziarno zbóż
MANEB

(patrz ditiokarbaminiany)

MANKOZEB

(patrz ditiokarbaminiany)

MALATION

ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo-O,O-dimetylu

8,0 ziarno zbóż
MCPA

(MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy

0,05* ziarno zbóż
MCPB

(MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) masłowy

0,05* ziarno zbóż"
MEKARBAM

ditiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilo) metylo-O,O-dietylu

0,05* ziarno zbóż
MEKOPROP

kwas (±)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy

0,05* ziarno zbóż
MEPANIPIRYM

(mepanipirym i jego metabolit (2-anilino-4-(2-hydroksypropyl)-6-metylopirymidyn wyrażony jako metanipirym)

N-(4-metylo-6-prop-1-ynylopyrymidyn-2-ylo) anilina

0,01* ziarno zbóż
MEPIKWATU CHLOREK

chlorek 1,1-dimetylopiperydynowy

1,0N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
MERKAPTODIMETUR

(suma merkaptodimeturu, sulfonu i sulfotlenku wyrażona jako merkaptodimetur)

metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-metylotiofenylu

0,1N kukurydza
METABENZOTIAZURON

1-(2-benzotiazolilo)-1,3-dimetylomocznik

0,1N ziarno zbóż
METALAKSYL

(w tym inne mieszaniny izomerów metalaksylu z uwzględnieniem metalaksylu-m)

(suma izomerów)

(±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu

0,05* ziarno zbóż
METAKRIFOS

fosforan (E)-O-2-metoksykarbonyloprop-1-enylo O,O-dimetylu

0,05* ziarno zbóż
METALDEHYD

r-2,c-4,c-6,c-8,2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan

1,0N ziarno zbóż
METAMIDOFOS

amidotiofosforan O,S-dimetylu

0,01* ziarno zbóż
METIRAM

(patrz ditiokarbaminiany)

METKONAZOL

(1RS,5RS; 1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilometylo) cyklopentanol

0,05N* ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
METOKSYCHLOR (DMDT)

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan

0,05* ziarno zbóż
METOKSYFENOZYD 0,05* ziarno zbóż
N-tert-butylo-N'-(3-metoksy-o-toluoilo)-3,5-ksylohy-drazyd
METOKSURON

3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1-dimetylomocznik

0,1N ziarno zbóż
METOMYL

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid

0,05* ziarno zbóż
METOLACHLOR 0,05* ziarno zbóż
suma izomerów, w tym S-metolachlor i mieszanina innych izomerów składowych 2-chloro-6-etylo-N-(2-metoksyacetylo) acet-O-toluid
METOSULAM

2',6'-dichloro-5,7-dimetoksy-3'-metylo[1,2,4]-triazolo[1,5]-pirymidyno-2-sulfonoanilid

0,01N* ziarno zbóż
METRAFENON

3'-bromo-2,3,4,6'-tetrametoksy-2',6-dimetylobenzofenon

0,05N* pszenica, żyto, pszenżyto

0,5N jęczmień

METSULFURON METYLOWY

kwas 2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonilo)]benzoesowy

0,05* ziarno zbóż
METYDATION

ditiofosforan S-(2,3-dihydro- 5-metoksy-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ylo)metylo-O,O-dimetylu

0,02* ziarno zbóż
MEWINFOS

suma izomerów E- i Z- fosforan (2-metoksykarbonylo-1-metylowinylodimetylu)

0,01* ziarno zbóż
MEZOSULFURON METYLOWY

(wyrażony jako mezosulfuron)

benzoesan metylo 2-[[[[4,6-dimetoksy-2-pirymidynyl)amino]karbonylo]amino]-sulfonylo]-4-[(metylosulfonylo)amino]-metyowy

0,01* ziarno zbóż
MEZOTRION

(suma mezotrionu i MNBA (kwasu 4-metylosulfonylo-2-nitrobenzoesowego) wyrażona jako mezotrion) 2-(4-mesylo-2-nitrobenzoilo)cykloheksano-1,3-dion

0,05* ziarno zbóż
MILBEMEKTYNA

suma MA4 i 8,9Z-MA4 wyrażona jako milbemektyna mieszanina 70 % (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R, 6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-etylo-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo-(3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14, 16,22-tetraen)-6-spiro-2'-(tetrahydropiran)-2-on i 30 % (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R, 8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-5',6',11,13,22-pentametylo-(3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14, 16,22-tetraen)-6-spiro-2'-(tetrahydropiran)-2-on

0,05* ziarno zbóż
MOLINAT

N,N-heksametylenotiokarbaminian S-etylu

0,05* ziarno zbóż
MONOLINURON

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksymetylomocznik

0,05* ziarno zbóż
MYCHLOBUTANIL

(α-(3-hydroksybutylo)-α-(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażony jako mychlobutanil) 2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)heksylokarbonitryl

0,02* ziarno zbóż
NIKOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2-pirydylosulfonylo)mocznik

0,05N* ziarno zbóż
NITROFEN

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,01* ziarno zbóż
NITROFENOLAN-O SODU

orto-nitrofenolan sodu

0,02N ziarno zbóż
NITROFENOLAN-P SODU

para-nitrofenolan sodu

0,02N ziarno zbóż
NITROGWAJAKOLAN SODU

5-nitrogwajakolan sodu

0,01N ziarno zbóż
NUARYMOL

alkohol (+)-2-chloro-4'-fluoro-α-(pirymidyn-5-ylo)benzyhydrolowy

0,02N* ziarno zbóż
OKSADIARGIL

5-tetra-butylo-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloksy)fenylo]-3H-1,3,4-oksadiazol-2-on

0,01* ziarno zbóż
OKSAMYL

4-chloro-2-cyjano-N,N'-dimetylo-5-(4-metylofenylo)-1H-imidazolo-1-sulfonamid

0,01* ziarno zbóż Stosuje się od dnia 30 grudnia 2007 r.
OKSASULFURON

2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesan oksetan-3-ylu

0,05 ziarno zbóż
OKSYDEMETON METYLOWY

(suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy)

tiofosforan S-(2-etylosulfinylo) etylo-O,O-dimetylu

0,1 jęczmień, owies

0,02* pozostałe ziarno zbóż

PARATION

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4- nitrofenylu

0,05* ziarno zbóż
PARATION METYLOWY

(suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy)

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu

0,02* ziarno zbóż
PENDIMETALIN

N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenzenoamina

0,05* ziarno zbóż
PENKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-1H-1,2,4-triazol

0,05* ziarno zbóż
PERMETRYNA

(suma izomerów permetryny):

(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylocyklo-propanokarboksylan 3-fenoksybenzylu

0,05* ziarno zbóż
PETOKSAMID

2-chloro-N-(2-etoksyetylo)-N-(2-metylo- 1-fenylo-1-propenylo)acetamid

0,01* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
PIKOKSYSTROBINA

(E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenylo] akrylan metylu

0,2 jęczmień, owies

0,05* pozostałe ziarno zbóż

PIKOLINAFEN

4'-fluoro-6-(α, α, α-trifluoro-m-tolyloksy)pirydyno-2-karboksanilid

0,05* ziarno zbóż
PINOKSADEN

8-(2,6-dietyl-4-metylofenylo)-9-okso-1,2,4,5-tetrahydro-9H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin -7-yloester kwasu 2,2-dimetylopropionowego

0,5N ziarno zbóż
PIRYDAT

(suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydrolizowanych koniugatów CL 9673 wyrażona jako piridat)

tiokarbaminian S-oktylo-6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu

0,05* ziarno zbóż
PIRYMETANIL

N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)amina

0,05* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
PIRYMIFOS METYLOWY

dimetylotiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylo-4-pirymidynylu

5,0 ziarno zbóż
PIRYMIKARB

(suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimetyloform-amidopirymikarbu)

dimetylokarbaminian 2-dimetylo-amino-5,6-dimetylopirymidyn-4-ylu

0,1N ziarno zbóż
PROCHLORAZ

(suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trójfenolową wyrażona jako prochloraz)

N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)]etyloimidazolo-1-karboksyamid

1,0 owies, jęczmień, ryż

0,5 pszenżyto, pszenica, żyto

0,05* pozostałe ziarno zbóż

PROCYMIDON

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina)

N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylo-1,2-cyklopropano-dikarboksyimid

0,02* ziarno zbóż
PROFAM

karbanilan izopropylu

0,05* ziarno zbóż
PROFENOFOS

tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo-S-propylu

0,05* ziarno zbóż
PROHEKSADION

(proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion) kwas 3,5-diokso-4-propionylocykloheksakarboksylowy

0,2 pszenica, jęczmień

0,05* pozostałe ziarno zbóż

PROKWINAZID

6-jodo-2-propoksy-3-propylo-3H-kwinazolino-4-on

0,01N* ziarno zbóż
PROPIKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ilometylo]-1H-1,2,4-triazol

0,2 jęczmień, owies

0,05* ziarno zbóż

PROPINEB

(wyrażony jako propylenodiamina) spolimeryzowany propyleno-bis (ditiokarbaminian) cynku

0,05* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
PROPOKSUR

metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

0,05* ziarno zbóż
PROPOKSYKARBAZON

(propoksykarbazon, jego sole i 2-hydroksy-propoksy-propoksykarbazon liczone jako propoksykarbazon)

metylo 2-(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)karboksamidosulfonylobenzen

0,02* ziarno zbóż
PROPYZAMID

3,5-dichloro-N-(1,1-dimetylopropynylo)benzamid

0,02* ziarno zbóż
PROSULFOKARB

S-benzylo dipropylo(tiokarbaminian)

0,01N* ziarno zbóż
PROSULFURON

1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazino-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoro-propylo)fenylosulfonylo] mocznik

0,02* ziarno zbóż
PROTIOKONAZOL

(RS)-2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro- 1,2,4-triazol-3-dion

0,05N jęczmień, owies 0,01N* pszenica, pszenżyto
PYRAZOFOS

dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopipirazolo [1,5-a]pirymidyn-2-ylu

0,05* ziarno zbóż
PYMETROZYNA

(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-pirydylometylenoamino)-1,2,4-trazyn-3(2H)-on

0,02* ziarno zbóż
PYRAFLUFEN ETYLOWY

kwas 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorometoksy-1-metylopyrazol-3-ylo)-4-fluorofenoksy octowy

0,02* ziarno zbóż
PYRAKLOSTROBINA

metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)-1H-pyrazol-3-iloksymetylo]fenylo}(N-metoksy)karbaminian

0,1 pszenica, żyto, pszenżyto

0,3 jęczmień, owies

0,02* pozostałe ziarno zbóż

RESMETRYNA

(włączając inne mieszaniny izomerów)

(suma izomerów)

(1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (5-benzylo-3-furylo)metylu

0,05* ziarno zbóż
RIMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirydynosulfonylo)mocznik

0,05* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.
SILTIOFAM

N-allilo-4,5-dimetylo-2-(trimetylosililo)tiofeno-3-karboksamid

0,05* ziarno zbóż
SPIROKSAMINA

(RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksapiro[4.5]dec-2-ilometylo(etylo)-propyloamina

0,3 jęczmień, owies 0,05* pozostałe ziarno zbóż
SULFOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo)-3-(2-etylosulfonyloimidazol [1,2-a]pirydyn-3-ylosulfonylo)mocznik

0,05* ziarno zbóż
SYMAZYNA

2-chloro-4,6-bis(etyloamino)-1,3,5-triazyna

0,05N* ziarno zbóż
TEBUKONAZOL

(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylometylo)pentan-3-ol

0,2N ziarno zbóż
TECHNAZEN

2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen

0,05* ziarno zbóż
TERBUFOS

dietyloditiofosforan S-tert-butylotiometylu

0,1N ziarno zbóż
TERBUTRYNA

2-tert-butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-1,3,5-triazyna

0,1N ziarno zbóż
TERBUTYLOAZYNA

2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyna

0,05N* kukurydza
TETRAKONAZOL

eter (±)-2-(2,4-dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)propylo-1,1,2,2-tetrafluoroetylu

0,05N* ziarno zbóż
TIABENDAZOL

(suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu)-2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol

0,05* ziarno zbóż
TIACHLOPRYD

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-yli-denocyjanamid

0,02* ziarno zbóż
TIAMETOKSAM

(EZ)-3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro)amina

0,05N* ziarno zbóż
TIFENSULFURON METYLOWY

kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilo-sulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowy

0,05* ziarno zbóż
TIODIKARB

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) 3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8, 14-tritia-4,7,9,12-tetra-azapentadeka-3,12-dieno-6,10-dion

0,05* ziarno zbóż
TIOFANAT METYLOWY

O-fenyleno bis [4,4'-(3-tioallofanian)]dimetylu

0,3 jęczmień, owies

0,05 żyto, pszenica, pszenżyto

0,01* pozostałe ziarno zbóż

TIURAM

(wyrażony jako tiuram)

disulfid tetrametylotiuramowy

0,1* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
TOLILOFLUANID 0,05* ziarno zbóż
(suma tolilofluanidu i dimetyloaminosulfotoluidylu wyrażona jako tolilofluanid)
N-dichlorofluorometylotio-N', N'-dimetylo-N-p-tolilo-sulfoamid
TOPRAMEZON 0,01N* kukurydza
[3-(4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ylo)-4-mesylo-o-tolylo](5-hydroksy-1-metylopirazol-4-ylo)metanon
TRALKOKSYDYM

2-(1-(etoksyimino)propylo)-3-hydroksy-5-(2,4,6-trimetylo-fenylo)cykloheks-2-enon

0,01* ziarno zbóż
TRIADIMEFON

(suma triadimefonu i triadimenolu)

1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ylo)butan-2-on

0,2 pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto

0,1 pozostałe ziarno zbóż

TRIADIMENOL

(suma triadimenolu i triadimefonu)

1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ylo) 2-2-butanol

0,2 pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto

0,1 pozostałe ziarno zbóż

TRIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

0,1N ziarno zbóż
TRIASULFURON

1-[2-(2-chloroetoksy)fenylosulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)mocznik

0,05* ziarno zbóż
TRIAZOFOS

tiofosforan O,O-dietylo-O-1- fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ylu

0,02* ziarno zbóż
TRIBENURON METYLOWY

kwas 2-[4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazyn-2-ilo (metylo)karbamoilosulfamoilo) benzoesowy

0,01* ziarno zbóż
TRICHLORFON

2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfoniandimetylu

0,1 ziarno zbóż
TRIDEMORF

(mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14)

4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny

0,2 pszenica, owies

0,05* pozostałe ziarno zbóż

TRIFLOKSYSTROBINA

(E)-metoksyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylidenoaminooksy]-o-tolilo}octan metylu

0,3 jęczmień

0,05 żyto

0,05 pszenżyto, pszenica

0,02* pozostałe ziarno zbóż

TRIFLURALINA

2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-trifluorometylo anilina

0,01N* ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
TRIFORYNA

1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-for-mamidoetylo) piperazyna

0,1 pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies

0,05* pozostałe ziarno zbóż

TRIMETYLOSULFONIUM KATION

(efekt zastosowania glifosatu)

kation trimetylosulfonium

5,0 pszenica, żyto, pszenżyto

10,0 jęczmień, owies

0,05* pozostałe ziarno zbóż

TRINEKSAPAK ETYLU

kwas 4-cyklopropylo(hydroksyl)metyleno-3,5-dioksocyklo-heksanokarboksylowy

0,3N ziarno zbóż
TRITIKONAZOL

(RS)-(E)-5-(4chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol

0,01* ziarno zbóż
TRITOSULFURON

1-(4-metoksy-6-trifluorometylo-1,3,5-triazyn-2-ilo)-3-(2-trifluorometylobenzenosulfonylo) mocznik

0,01N* ziarno zbóż
WINKLOZOLINA

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina)

3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-5- winylooksazolidyno-2, 4-dion

0,05* ziarno zbóż
ZINEB

(patrz ditiokarbaminiany)

ZIRAM

(wyrażony jako ziram)

bis (dimetyloditiokarbaminian) cynku

0,1* ziarno zbóż Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
ZOKSAMID

3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-etylo-1-metylo-2-oksypropylo)-4-metylobenzamid

0,02* ziarno zbóż
ZWIĄZKI RTĘCI 0,01* ziarno zbóż
N Narodowe NDP.

* Granica oznaczalności metody.

** Pochodzenie pozostałości oznaczono następująco: ma - maneb, mz - mankozeb, me - metiram, pr - propineb, t - tiuram, z - ziram (wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostateczną pozostałość wyrażoną jako CS2, rozróżnienie ich jest praktycznie niemożliwe. Jednakże w odniesieniu do propinebu, ziramu i tiuramu istnieją indywidualne metody oznaczania pozostałości. Z metod tych należy korzystać w indywidualnych przypadkach, kiedy wymagane jest określenie poziomu stężeń dla propinebu, ziramu i tiuramu. W pozostałych przypadkach należy oznaczać ditiokarbaminiany jako całą grupę i wynik podawać w postaci sumy wyrażonej jako CS2).

CZĘŚĆ  B

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI NIEKTÓRYCH PESTYCYDÓW STOSOWANYCH PRZY FUMIGACJI ZIARNA ZBÓŻ

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

1 2
1. BROMEK METYLU

(w przeliczeniu na bromek metylu)

0,1 ziarno zbóż
2. DWUSIARCZEK WĘGLA 0,1 ziarno zbóż
3. CYJANOWODÓR

(cyjanowodór i inne cyjanki wyrażone jako cyjanowodór)

15 ziarno zbóż
4. CZTEROCHLOREK WĘGLA 0,1 ziarno zbóż
5. FOSFOROWODÓR

(fosforowodór i inne fosforki wyrażone jako fosforowodór)

0,1 ziarno zbóż
Uwaga:

Poziomy pozostałości środków chemicznych stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż mogą być przekroczone w chwili wprowadzenia produktu do obrotu pod warunkiem, że produkty te nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia oraz że istnieją odpowiednie gwarancje, że produkty te nie zostaną przeznaczone do konsumpcji lub produkcji innych środków spożywczych do czasu, gdy pozostałości te nie będą przekraczały najwyższych dopuszczalnych poziomów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5 NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB NA ICH POWIERZCHNI

CZĘŚĆ  A

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW MAJĄCYCH POWINOWACTWO DO TŁUSZCZU W LUB NA ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) Uwagi
tłuszcz zawarty

w mięsie i produktach

mięsnych

mleko

i produkty

mleczne

jaja bez

skorup

1 2 3 4 5
1,1-dichloro 2,2-bis(4-etylo-fenylo-)etan 0,01* 0,01* 0,01*
1,2-dichloroetan 0,1 0,1 0,1
ABAMEKTYNA

(suma awermekcyny B1a, awermekcyny B1b i izomery delta-8,9 awermekcyny B1a) mieszanina

w stosunku 4:1:

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S, 5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'[(s)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[ 15.6.1.14,8 O20'24] pentakoza-10,14, 16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksapiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabinohe-ksopiranozylu (i) z (10E,14E,16 E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6'-izopropylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.O20,24]pentakoza- 10, 14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabinoheksopiranozydem (ii)

0,02 wątroba cielęca

0,01* pozostałe produkty

0,005* 0,01*
ACETAMIPRYD 0,05* mięso 0,05* 0,05*
suma acetamiprydu i metabolitu IM-2-1

(E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylol-N2-cyjano-N1-metyloacetamidyna

0,1 wątroba
0,2 nerki
0,05* tłuszcz
0,05* pozostałe produkty
ALDRYNA

(łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,2 0,006 0,02
ARAMIT

2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-chloroetylo siarczan

0,01* 0,01* 0,01*
AZYNOFOS ETYLOWY

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro-4-okso-benzo[d]-1,2,3- triazyn-3-ylo) metylu

0,01* 0,01* 0,01*
AZYNOFOS METYLOWY

ditiofosforan O,O-dimetylo-S-(3,4-dihydro-4- oksobenzo [d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu

0,01* 0,01* 0,01* Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
BARBAN

(wyrażony jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

0,05* 0,05* 0,05*
BIFENTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,1 tłuszcz cielęcy

0,05* pozostałe produkty

0,01* 0,01*
BINAPAKRYL

3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylo-fenylu

0,01* 0,01* 0,01*
BITERTANOL

1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo- 1-(1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

0,05* 0,05* 0,05*
BROMOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako bromoksynil)

3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl

0,05 mięso

0,2 podroby

0,01 -
BROMOPROPYLAT

4,4'-dibromobenzylan izopropylu

0,05* 0,05* 0,05*
CHINOKSYFEN

5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksy) chinolina

0,2 0,05 0,02*
CHLORDAN

1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoidan

0,05 0,002 0,005
CHLORFENWINFOS

(suma izomerów E- i Z-) fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo-winylodietylu)

0,01* 0,01* 0,01* Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
CHLOROBENZYD

sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy

0,05 0,05 0,05
CHLOROBENZYLAT

4,4'-dichlorobenzilan etylu

0,01* 0,01* 0,01*
CHLOROFENSON

4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu

0,05* 0,05* 0,05*
CHLOROKSURON

3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo-mocznik

0,05* 0,05* 0,05*
CHLOROPIRYFOS

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ilo-O,O-dietylu

0,05 drób 0,01* 0,01*
CHLOROPIRYFOS METYLOWY

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dimetylu

0,05 0,01* 0,01*
CHLOROPROFAM

(chloroprofam i kwas 4'-hydroksychloroprofam-O-sulfoniowy (4-HSA) wyrażone jako chloroprofam)

3-chlorofenylokarbaminian izopropylu

0,05 mięso, wątroba

0,2 nerki

0,2 -
CYFLUTRYNA

mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3- fenoksybenzylu] i [(1S,3R)-3-(2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan(R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] (w stosunku ok. 1:2)

0,05 0,02 0,02
CYHALOTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,5 z wyjątkiem drobiu

0,02 drób

0,05 0,02
CYKLANILID

kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)-karbamoilocyklopropanokarboksylowy

0,01* 0,01* 0,01*
CYPERMETRYNA

(suma izomerów cypermetryny) (1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan /RS/-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,05 drób

0,2 pozostałe produkty

0,02 0,05
DDT

(suma DDT, DDE i DDD)

1,1,1-tetrachloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

1,0 0,04 0,05
DELTAMETRYNA

(cis-deltametryna)

(1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,03* wątroba, nerki 0,05 0,05*"
0,1 drób i produkty drobiowe
0,5 pozostałe produkty
DIAZYNON

tiofosforan O,O-dietylo-O-(2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu)

0,01* 0,01* 0,01*
DIELDRYNA

(łącznie z aldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 85% rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

0,2 0,006 0,02
DIKOFOL

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol

0,5 cielęcina, baranina, mięso kozie

0,1 drób

0,05 pozostałe produkty

0,02 0,05
DISULFOTON

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu

0,02 0,02 0,02
ENDOSULFAN

(suma endosulfanu i siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na endosulfan)

S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu

0,1 0,004 0,1
ENDRYNA

rel-(1R,4S,4a5,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-

epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,05 0,001 0,005
ETYLENU TLENEK

(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu)

0,02 0,02 0,02
FENBUTATYNY TLENEK

tlenek bis[tris(2-metylo-2- fenylopropylo)]cyny

0,05 0,05 0,05
FENTION

(suma fentionu i jego pochodnej tlenowej, sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fention) tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-metylo-tiofenylu

0,05 0,01 -
FENTYNA

(suma trójfenylocyny, octanu, chlorku i wodorotlenku trifenylocyny wyrażona jako wodorotlenek trifenylocyny) kation trifenylocynowy

0,05 0,05 0,05
FENWALERAT i ESFENWALERAT

(RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaślan(RS)-α cyjanofenoksybenzylu

- suma izomerów RR i SS: 0,02 mięso drobiowe

0,2 pozostałe produkty

0,02 0,02
- suma izomerów RS i SR: 0,02 mięso drobiowe

0,05 pozostałe produkty

0,02 0,02
FLUCYTRYNAT

(suma izomerów wyrażona jako flucytrynat) (RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo(S)-2-(4-difluorometoksyfenylo)maślan

0,05 0,05 0,05
α-HCH

α-heksachlorocykloheksan

0,2 0,004 0,02
β-HCH

β-heksachlorocykloheksan

0,1 0,003 0,01
γ-HCH (patrz lindan)
HEKSACHLOROBENZEN (HCB)

heksachlorobenzen

0,2N 0,01N 0,02N
HEPTACHLOR

(suma heptachloru i epoksydu

heptachloru wyrażona jako heptachlor)

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,2 0,004 0,02
HYDRAZYD MALEINOWY 0,05 mięso, wątroba (oprócz drobiowych) 0,2 0,1
hydrazyd kwasu maleinowego
0,5 nerki (oprócz drobiowych)
0,02* pozostałe produkty
INDOKSAKARB

(suma izomerów S i R)

N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksy-karbonylo)indeno [1,2e] 1,3,4-oksadiazyn-2-ylo-karbonylo-4'-(trifluorometksy) karbanilan metylu

0,01* mięso, jadalne podroby 0,02 mleko 0,3 śmietana 0,01*
0,3 tłuszcz
JOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako joksynil) 4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl

0,05 mięso,

0,2 podroby

0,01 -
KAMFECHLOR

(mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67-69 % chloru)

0,05 z wyjątkiem drobiu 0,01 -
KAPTAN

N-(trichlorometylotio)cykloheks-4-ene-1,2-dikarboksymid

0,01 0,01 0,01
KARBARYL

metylokarbaminian 1-naftylu

0,05 0,05 0,05
KREZOKSYM METYLOWY

(E)-2-metoksyimino-(2-o-toli-loksymetylofenylo)octan metylu

0,02 mięso, wątroby, tłuszcz 0,05 nerki 0,05 0,02
KWINTOCEN

(suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) pentachloronitrobenzen

0,01* 0,01* 0,01*
LINDAN (γ-HCH)

γ-heksachlorocykloheksan

0,7 mięso drobiowe

0,02 pozostałe produkty

0,001 0,1
MCPA

(MCPA, MCPB i tioetyl MCPA wyrażone jako MCPA)

kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) octowy

0,5* jadalne podroby 0,05* 0,05*
0,1* pozostałe produkty
MCPB

(MCPA, MCPB i tioetyl MCPA wyrażone jako MCPA)

kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) masłowy

0,5* jadalne podroby 0,05* 0,05*
0,1* pozostałe produkty
METAKRIFOS

fosforan (E)-O-2-metoksykarbonyloprop-1-enylo O,O-dimetylu

0,01 0,01 0,01
METOKSYCHLOR (DMDT)

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan

0,01* 0,01* 0,01*
METOKSYFENOZYD 0,01* 0,01* 0,01*
N-tert-butylo-N'-(3-metoksy-o-toluoilo)-3,5-ksylohydrazyd
METYDATION

ditiofosforan S-(2,3-dihydro-5-metoksy-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylo-O,O-dimetylu

0,02 0,02 0,02
NITROFEN

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,01* 0,01* 0,01*
PENDIMETALINA,

N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenzenoamina

0,05* 0,05* 0,05*
PENKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-1H-1,2,4-triazol

0,05 0,01 0,05
PERMETRYNA

(suma izomerów permetryny):

(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu

0,5 0,5 0,05
PIKOKSYSTROBINA

(E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenylo]akrylan metylu

0,05 0,02 0,05
PIRYMIFOS METYLOWY

dimetylotiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylo-4-pirymidynylu

0,05* 0,05* 0,05*
PROCHLORAZ

(suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trójfenolową wyrażona jako prochloraz)

N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)]etylo-imidazolo-1-karboksyamid

0,2 tłuszcz wołowy

2,0 wątroby wołowe

0,5 nerki wołowe

0,1 pozostałe produkty

0,02 0,1
PROFENOFOS

tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo-S-propylu

0,05 0,01 0,05
PYRAKLOSTROBINA

metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)-1H-pyrazol-3-iloksymetylo]fenylo}(N-metoksy) karbaminian

0,05 0,01 0,05
PYRAZOFOS

dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopirazolo [1,5-a]pirymidyn-2-ylu

0,02 0,02 0,1
RESMETRYNA

(włączając inne mieszaniny izomerów) (suma izomerów)

(1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo) cyklopropanokarboksylan(5-benzylo-3-furylo)metylu

0,1 0,1 0,1
TECHNAZEN

2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen

0,05 0,05 0,05
TIACHLOPRYD 0,05 mięso 0,03 0,01*
(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid 0,3 wątroba
0,3 nerki
0,05 tłuszcz
0,01* pozostałe produkty
TOLILOFLUANID

(suma tolilofluanidu i dimetyloaminosulfotoluidylu wyrażona jako tolilofluanid) N'-dichlorofluorometylotio-N', N'-dimetylo-N-p-tolilosulfoamid

0,1* 0,02* 0,1*
TRIADIMEFON

(suma triadimenolu i tradimefonu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-on

0,1* 0,1* 0,1*
TRIADIMENOL

(suma triadimenolu i tradimefonu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ylo-2- butanol

0,1* 0,1* 0,1*
TRIAZOFOS

tiofosforan O,O-dietylo-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ylu

0,01 0,01 0,01
TRIDEMORF

mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14 4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny

0,05 0,05 0,05
TRIMETYLOSULFONIUM KATION

(efekt zastosowania glifosatu) kation trimetylosulfonium

0,2 mięso i nerki cielęce

0,5 wątroba cielęca

0,1 nerki drobiowe

0,05 pozostałe produkty

0,1 0,01
ZWIĄZKI RTĘCI

(suma związków rtęci)

0,01 0,01 0,01
* Granica oznaczalności metody.

Uwagi:

1. Mięso i jego przetwory

W przypadku środków spożywczych o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu 10 % lub mniej, pozostałości odnoszą się do całej masy środka spożywczego wraz z kością. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanowi jedną dziesiątą wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, ale nie może być mniejszy niż 0,01 mg/kg.

2. Mleko i jego przetwory

Mleko: W przypadku oznaczania pozostałości w pełnym mleku krowim jako podstawę do obliczeń należy wziąć 4 % wagową zawartość tłuszczu.

Produkty mleczne: - przy wagowej zawartości tłuszczu mniej niż 2 % - najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanowi połowę wartości ustalonej dla mleka pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu 2 % lub więcej - najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wyraża się w mg/kg tłuszczu. W takich przypadkach najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są 25 razy wyższe od wartości ustalonej dla mleka pełnego.

3. Jaja

W przypadku jaj i produktów jajecznych zawierających więcej niż 10 % tłuszczu najwyższe dopuszczalne pozostałości wraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są 10 razy wyższe od najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

CZĘŚĆ  B

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW NIEMAJĄCYCH POWINOWACTWA DO TŁUSZCZU W LUB NA ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) Uwagi
mięso i produkty mięsne mleko i produkty mleczne jaja bez skorup
1 2 3 4 5
2,4-DB

kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy) butanowy

0,05 mięso

0,1 wątroba, nerki

0,01 0,05
2,4-D

(suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D)

kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy

1,0 wątroby z wyjątkiem drobiowych

0,05 pozostałe produkty

0,01 0,01
ACEFAT

acetyloamid O,S-dimetylotiofosforowy

0,02* 0,02* 0,02*
ACIBENZOLAR-S-METYLOWY

kwas S-benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

0,02 0,02 0,02
ALDIKARB

O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio)pro-pionaldehydu

0,01 0,01 0,01
AMITRAZ

(suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4-dimetyloanilinę wyrażona jako amitraz)

N-metylo-bis(2,4-ksylilometylo) amina

0,05 - 0,01
AZOCYKLOTYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)

tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylocyna

0,2 cielęcina

0,05 pozostałe produkty

0,05 0,05
AZOKSYSTROBINA

metylo (E)-2-2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirimidyno-4-yloksy]fenyl-3-metoksyakrylan

0,05 0,01 0,05
BENALAKSYL

DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetylo-alaninian metylu

0,5 0,05 0,05
BENFURAKARB

N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofurano-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-β-alaninian

0,5 0,05 0,05
BENTAZON

(suma bentazonu i jego koniugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksybentazonu wyrażona jako bentazon)

2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H) benzo-2,1,3-tia-diazin-4-onu

0,05 0,02 0,05
CHLORMEKWAT (CCC)

chlorek 2-chloroetylotri-metyloamoniowy

0,05 wątróbki drobiowe

0,1 nerki cielęce

0,1 wątróbki cielęce

0,05 pozostałe produkty

0,05 0,05
CHLOROBUFAM

(wyrażone jako 3-chloroanilina) 3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu

0,05 0,05 0,05
CHLOROTALONIL

tetrachloroizoftalonitryl

0,01 0,01 0,01
CYHEKSATYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) wodorotlenek tricykloheksylocyny

0,2 cielęcina

0,05 pozostałe produkty

0,05 0,05
CYROMAZYNA

cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina

0,05 wszystkie produkty z wyjątkiem baraniny 0,02 0,2
DAMINOZYD

(suma daminozydu i 1,1-dimetylohydrazydu wyrażone jako daminozyd)

kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy

0,05 0,05 0,05
DIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

0,2 0,2 0,2
DICHLORFOS (DDVP)

fosforan 2,2-dichlorowinylo-dimetylu

0,05N 0,02N 0,05N
DIKOFOL

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol

1,0 wątroby cielęce, baranie i kozie - -
DIKWAT

dibromek 9,10-dihydro-8a,10a-diazonia-fenantrenowy

0,05 0,05 0,05
DINOSEB

4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,01* 0,01* 0,01*
DINOTERB

4,6-dinitro-2-tert-butylofenol

0,05* 0,05* 0,05*
DITIOKARBAMINIANY

(GRUPA MANEBU): MANEB, MANKOZEB, METIRAM PROPINEB, TIURAM, ZIRAM (suma wyrażona jako CS2)

0,05* 0,05* 0,05* Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.
DNOK

2-metylo-4,6-dinitrofenol

0,05* 0,05* 0,05*
ETEFON

kwas 2-chloroetylofosfonowy

0,05* 0,05* 0,05*
ETOFUMESAT

(suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-ilu wyrażona jako etofumesat)

metanosulfonian (-)-2-etoksy -2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ilu

0,1 0,1 0,1
FAMOKSADON

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksy-fenol)-1,3-oksazolidin-2,4-dyon

0,05 0,05 0,05
FENAMIFOS

(suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylotio)fenylu

0,01 0,005 0,01
FENARYMOL

alkohol 2,4'-dichloro-α-(5- pirymidynylo) benzhydrylowy

0,02* 0,02* 0,02*
FENHEKSAMID

2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-metylocykloheksanokarboksanilid

0,05* 0,05* 0,05*
FENMEDIFAM

(N-(3-hydroksyfenylo)karbaminian metylu (MHPC) wyrażony jako fenmedifam) 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksyfenylokarbaminian metylu

0,05 0,05 0,05 Stosuje się od dnia 21 stycznia 2008 r.
FENPROPIMORF

(kwas fenpropimorfkarboksylowy wyrażony jako fenpropimorf)

(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylo-propylo]-2,6-dimetylomorfolina

0,3 wątroby cielęce, kozie, świńskie, owcze

0,05 nerki cielęce, kozie, świńskie, owcze

0,01 drób, tłuszcz, jadalne podroby

0,02 cielęcina,

wieprzowina, baranina, mięso kozie

0,01 pozostałe produkty

0,01 0,01
FLUROKSYPYR

(włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr)

kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy

0,5 nerki

0,05* pozostałe

produkty

0,05* 0,05*
FORAT

ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu

0,05 0,02 0,05
FURATIOKARB

N,N'-dimetylo-N-N-tiodikarbaminian butylo-2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu

0,5 0,05 0,05
GLIFOSAT

N-(fosfonometylo)glicyna

2,0 nerki cielęce

0,2 wątroba cielęca

0,5 nerki wieprzowe

0,1 nerki drobiowe

0,05 pozostałe produkty

0,01 0,01
IMAZALIL

1-(β-allioksy-2,4-dichloro-fenyloetylo)imidazol

0,02* 0,02* 0,02*
IPRODION

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i

wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-

dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-

dichloroanilina)

3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4- dioksoimidazolidyno-1-karboksyamid

0,05 0,05 0,05
IZOPROTURON

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,05* 0,05* 0,05*
KARBENDAZYM

(karbendazym i tiofanat metylowy wyrażone jako

karbendazym)

benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,05* 0,05* 0,05*
KARBOFURAN

(suma karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-

ketokarbofuranu wyrażona jako karbofuran)

metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-

dimetylobenzofuran-7-ylu

0,1 0,1 0,1
KARBOSULFAN

(suma karbosulfanu, karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu)

2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranylo

[(dibutyloamino)tio]metylokarbaminian

0,5 0,05 0,05
KLOFENTEZYNA

(suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna)

3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna

0,1 wątroby cielęce, owcze, kozie

0,05 pozostałe produkty

0,05 0,02
MANEB

(patrz ditiokarbaminiany)

MANKOZEB

(patrz ditiokarbaminiany)

METALAKSYL

(±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu

0,05* 0,05* 0,05*
METAMIDOFOS

amidotiofosforan O,S-dimetylu

0,01* 0,01* 0,01*
METIRAM

(patrz ditiokarbaminiany)

METOMYL

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy) tioacetamid

0,02* 0,02* 0,02*
MONOLINURON

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,05* 0,05* 0,05*
MYCHLOBUTANIL

(α-(3-hydroksybutylo)-α-(4-chlorofenylo)-1α-1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażona jako mychlobutanil)

2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) heksylokarbonitryl

0,01* 0,01* 0,01*
OKSASULFURON

2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo) -ureidosulfonylobenzoesan oksetan-3-ylu

0,05 - -
OKSYDEMETON METYLOWY

(suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy)

tiofosforan S'-(2-etylosulfinylo) etylo-O,O-dimetylu

0,02* 0,02* 0,02*
PARATION

tiofosforan O,O-dietylo-O-4- nitrofenylu

0,05 0,05 0,05
PARATION METYLOWY

(suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu

0,02* 0,02* 0,02*
PIMETROZYNA

(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-piridylometyleneamino)-1,2,4-trazino-3(2H)-on

0,01* 0,01* 0,01*
PIRYDAT

(suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydrol izowanych koniugatów CL 9673 wyrażona jako pirydat)

tiokarbaminian S-oktylo-6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu

0,4 nerki z wyłączeniem drobiu 0,05 0,05
PROCYMIDON

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina)

N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylo-1,2-cyklo-propanodikarboksyimid

0,05N 0,05N 0,05N
PROFAM

karbanilan izopropylu

0,05* 0,05* 0,05*
PROHEKSADION

(proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion)

kwas 3,5-diokso-4-propionylocykloheksa-karboksylowy

0,05 0,01 0,05
PROPIKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-di-oksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol

0,1 wątroby przeżuwaczy 0,01* pozostałe produkty 0,01* 0,01*
PROPINEB

(patrz ditiokarbaminiany)

PROPOKSUR

metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

0,05* 0,05* 0,05*
PROPYZAMID

3,5-dichloro-N-(1,1-dimetylopropynylo)benzamid

0,05 tłuszcz, wątroby i nerki

0,02 pozostałe produkty

0,01 0,02
SPIROKSAMINA

(RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksapiro[4,5]dec-2-ylometylo(etylo)propyloamina

0,2 wątroby, nerki

0,05 pozostałe produkty

0,02 0,05
SULFOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo)-3-(2-etylosulfonyloimidazol [1,2-a]piridin-3-ilosulfonylo)mocznik

0,05* 0,05* 0,05*
TIABENDAZOL

(suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu) 2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol

0,1 - 0,1
TIODIKARB

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetraazapentadeka-3,12-dien-6,10-dion

0,02 0,02 0,02
TIOFANAT METYLOWY

(karbendazym i tiofanat metylowy wyrażone jako karbendazym)

O-fenyleno bis[4,4'-(3-tioallofanian)]dimetylu

0,05 0,05 0,05
TIURAM

(patrz ditiokarbaminiany)

TRICHLORFON

2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfoniandimetylu

0,1N 0,05N -
TRIFORYNA

1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-formamidoetylo) piperazyna

0,05* 0,05* 0,05*
WINKLOZOLINA

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloro-anilina)

3-(3,5-dichloro-fenylo)-5-metylo-5-winylo-oksazolidyno-2,4-dion

0,05* 0,05* 0,05*
ZINEB

(patrz ditiokarbaminiany)

* Granica oznaczalności metody.

N Narodowe NDP.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DLA NIEMOWLĄT (DO 12. MIESIĄCA ŻYCIA WŁĄCZNIE) I MAŁYCH DZIECI (W WIEKU OD ROKU DO 3 LAT)

Podane poniżej najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów określone w tabelach 1 i 2 odnoszą się do przetworzonej, gotowej do spożycia żywności na bazie zbóż lub przygotowanej zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie. Wartości te nie odnoszą się do mleka przeznaczonego dla małych dzieci.

Przetworzone zbożowe środki spożywcze oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci nie mogą zawierać pozostałości poszczególnych pestycydów powyżej 0,01 mg/kg produktu z wyjątkiem pozostałości pestycydów, o których mowa w tabelach 1 i 2.

Tabela 1

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów i ich metabolitów w przetworzonych produktach zbożowych i żywności dla niemowląt i małych dzieci

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

1 2
DEMETON-S-METYLOWY

(demeton-S-metylowy, sulfon demetonu-S-metylowego i oksydemeton metylowy - oddzielnie lub w połączeniu wyrażone jako demeton-S-metylowy)

tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu

0,006
ETOPROFOS

fosforoditian S,S-dipropylu O-etylu

0,008
FIPRONIL

(suma fipronilu i disulfinylu fipronylu wyrażona jako fipronil)

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylo-fenylo)-trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl

0,004
KADUSAFOS

fosforoditian S,S-di-sec-butylu O-etylu

0,006
PROPINEB/PROPYLENOTIOMOCZNIK

(suma propinebu i propylenotiomocznika) (związek z grupy ditiokarbaminianów)

0,006

Tabela 2

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla pestycydów, które nie mogą być stosowane w uprawach surowców przeznaczonych do wyrobu przetworzonych produktów zbożowych i żywności dla niemowląt i małych dzieci

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

1 2
ALDRYNA I DIELDRYNA

(suma aldryny i dieldryny wyrażona jako dieldryna)

95% rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu i

85% rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy- 1,4:5,8-dimetanonaftalen

0,003
DISULFOTON

(suma disulfotonu, sulfotlenku i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu

0,003*
ENDRYNA

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,003
FENSULFOTION

(suma fensulfotionu, jego tlenowych i sulfonowych analogów wyrażona jako fensulfotion)

tiofosforan O,O-dietylo-O-4-metylosulfinylofenylu

0,003*
FENTYNA

(wyrażona jako kation trifenylocynowy) kation trifenylocynowy

0,003*
HALOKSYFOP

(suma haloksyfopu, jego soli i estrów - włączając koniugaty, wyrażona jako haloksyfop)

kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenoksy] propionowy

0,003*
HEKSACHLOROBENZEN

(HCB - heksachlorobenzen)

0,003*
HEPTACHLOR

(suma heptachloru i trans-epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,003*
NITROFEN

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,003*
OMETOAT

tiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-karbamoilo-metylu

0,003*
TERBUFOS

(suma terbufosu, jego sulfotlenków i sulfonów wyrażona jako terbufos)

dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu

0,003*

* Granica oznaczalności metody.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2 Rozporządzenie wdraża postanowienia następujących dyrektyw:

a) w załączniku nr 1:

1) dyrektywy Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 340 z 09.12.1976, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 61),

2) dyrektywy 80/428/EEC z dnia 28 marca 1980 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 102 z 19.04.1980, str. 26),

3) dyrektywy 81/36/EWG z dnia 9 lutego 1981 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1981, str. 33),

4) dyrektywy 82/528/EEC z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 234 z 09.08.1982, str. 1),

5) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja 1988 r. zmieniającej załącznik II do dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz w zbożach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126 z 20.05.1988, str. 53),

6) dyrektywy 89/186/EWG z dnia 6 marca 1989 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 66 z 10.03.1989, str. 36),

7) dyrektywy Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990, str. 71; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 68),

8) dyrektywy 93/58/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni oraz załącznik do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz ustanawiającej pierwszy wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993, str. 6),

9) dyrektywy 94/30/EC z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni, i przewidującej ustanowienie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994, str. 70),

10) dyrektywy 95/38/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki I i II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz przewidującej ustalenie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995, str. 14),

11) dyrektywy 95/61/WE z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 292 z 07.12.1995, str. 27),

12) dyrektywy 96/32/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, oraz załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni, oraz przewidującej ustalanie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996, str. 12),

13) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997, str. 33),

14) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 347 z 18.12.1997, str. 42),

15) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998, str. 25),

16) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio, w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1999, str. 40),

17) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999, str. 36),

18) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000, str. 28),

19) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000, str. 51),

20) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000, str. 26),

21) dyrektywy 2000/57/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000, str. 76),

22) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000, str. 78),

23) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000, str. 56),

24) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001, str. 18),

25) dyrektywy 2001/35/WE z dnia 11 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 136 z 18.05.2001, str. 42),

26) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001, str. 70),

27) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001, str. 26),

28) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001, str. 36),

29) dyrektywy 2002/5/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 34 z 05.02.2002, str. 7),

30) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002, str. 13),

31) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002, str. 29),

32) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 47),

33) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 21),

34) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 września 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (metsulfuronu metylowego) w zbożach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002, str. 45),

35) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002, str. 1),

36) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002, str. 23),

37) dyrektywy 2002/100/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla azoksystrobiny (Dz. Urz. WE L 2 z 07.01.2003, str. 33),

38) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. UE L 155 z 24.06.2003, str. 15),

39) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 70),

40) dyrektywy 2003/69/WE z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla chlormekwatu, lambda-cyhalotryny, krezoksymu metylowego, azoksystrobiny oraz niektórych ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 175 z 15.07.2003, str. 37),

41) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. UE L 324 z 11.12.2003, str. 24),

42) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz. Urz. UE L 327 z 16.12.2003, str. 25),

43) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającej dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2004, str. 10),

44) dyrektywy 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004, str. 30),

45) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki dyrektyw Rady 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych środków ochrony roślin zabronionych do stosowania we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 39),

46) dyrektywy Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004, str. 42),

47) dyrektywy 2004/115/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów (Dz. Urz. UE L 374 z 22.12.2004, str. 64),

48) dyrektywy 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 141 z 04.06.2005, str. 10),

49) dyrektywy 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (Dz. Urz. UE L 177 z 09.07.2005, str. 35),

50) dyrektywy 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 219 z 24.08.2005, str. 29),

51) dyrektywy 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 276 z 21.10.2005, str. 35),

52) dyrektywy 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (Dz. Urz. UE L 282 z 26.10.2005, str. 9),

53) dyrektywy 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości krezoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (Dz. Urz. UE L 293 z 09.11.2005, str. 14),

54) dyrektywy Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2006, str. 69),

55) dyrektywy Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2006, str. 24),

56) dyrektywy Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (Dz. Urz. UE L 75 z 14.03.2006, str. 7),

57) dyrektywy Komisji 2006/53/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tlenku fenbutatinu, fenheksamidu, cyjazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pimetrozyny i pyraklostrobiny (Dz. Urz. UE L 154 z 08.06.2006, str. 11),

58) dyrektywy Komisji 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości karbarylu, deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu, metydationu i oksamylu (Dz. Urz. UE L 175 z 29.06.2006, str. 61),

59) dyrektywy Komisji 2006/60/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości trifloksystrobiny, tiabendazolu, abamektyny, benomylu, karbendazymu, tiofanatu metylowego, mychlobutanilu, glifosatu, trimetylosulfonium, fenpropimorfu i chlormekwatu (Dz. Urz. UE L 206 z 27.07.2006, str. 1),

60) dyrektywy Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i trazofosu (Dz. Urz. UE L 206 z 07.07.2006, str. 12),

61) dyrektywy Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (Dz. Urz. UE L 206 z 07.07.2006, str. 27),

62) dyrektywy Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (Dz. Urz. UE L 311 z 10.11.2006, str. 31),

63) dyrektywy Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (Dz. Urz. UE L 43 z 15.02.2007, str. 19),

64) dyrektywy Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 9),

65) dyrektywy Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 17),

66) dyrektywy Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 26),

67) dyrektywy Komisji 2007/12/WE z dnia 26 lutego 2007 r. wprowadzającej zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2007, str. 75),

68) dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2007, str. 31),

69) dyrektywy Komisji 2007/28/WE z dnia 25 maja 2007 r. wprowadzającej zmiany do niektórych załączników dyrektyw Rady 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazydu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobiny (Dz. Urz. UE L 135 z 26.05.2007, str. 6),

70) dyrektywy Komisji 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 25),

71) dyrektywy Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 41),

72) dyrektywy Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 50),

73) dyrektywy Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 61),

74) dyrektywy Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu (Dz. Urz. UE L 260 z 05.10.2007, str. 4),

75)  dyrektywy Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, atrazyny, deltametryny, imazalilu, indoksakarbu, pendimetaliny, pimetrozyny, piraklostrobiny, tiakloprydu oraz trifloksystrobiny (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 40);

b) w załączniku nr 2:

1) dyrektywy Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986, str. 37),

2) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja 1988 r. zmieniającej załącznik II do dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz w zbożach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126 z 20.05.1988, str. 53),

3) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993, str. 1),

4) dyrektywy 94/29/EC z dnia 23 lipca 1994 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994, str. 67),

5) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995, str. 29),

6) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996, str. 35),

7) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997, str. 33),

8) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 347 z 18.12.1997, str. 42),

9) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998, str. 25),

10) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio, w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1999, str. 40),

11) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999, str. 36),

12) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000, str. 28),

13) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000, str. 51, str. 29),

14) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000, str. 26),

15) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000, str. 78),

16) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000, str. 56),

17) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001, str. 18),

18) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001, str. 70),

19) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001, str. 26),

20) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001, str. 36),

21) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002, str. 13),

22) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002, str. 29),

23) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 47),

24) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 21),

25) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 września 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (metsulfuronu metylowego) w zbożach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002, str. 45),

26) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002, str. 1),

27) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002, str. 23),

28) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. UE L 155 z 24.06.2003, str. 15),

29) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 70),

30) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. UE L 324 z 11.12.2003, str. 24),

31) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz. Urz. UE L 327 z 16.12.2003, str. 25),

32) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającej dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2004, str. 10),

33) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 127 z 29.04.2004, str. 39),

34) dyrektywy 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 141 z 04.06.2005, str. 10),

35) dyrektywy 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (Dz. Urz. UE L 177 z 09.07.2005, str. 35),

36) dyrektywy 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 219 z 24.08.2005, str. 29),

37) dyrektywy 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 276 z 21.10.2005, str. 35),

38) dyrektywy 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości krezoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (Dz. Urz. UE L 293 z 09.11.2005, str. 14),

39) dyrektywy Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2006, str. 69),

40) dyrektywy Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (Dz. Urz. UE L 75 z 14.03.2006, str. 7),

41) dyrektywy Komisji 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości karbarylu, deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu, metydationu i oksamylu (Dz. Urz. UE L 175 z 29.06.2006, str. 61),

42) dyrektywy Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i trazofosu (Dz. Urz. UE L 206 z 07.07.2006, str. 12),

43) dyrektywy Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (Dz. Urz. UE L 206 z 07.07.2006, str. 27),

44) dyrektywy Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (Dz. Urz. UE L 311 z 10.11.2006, str. 31);

45) dyrektywy Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (Dz. Urz. UE L 43 z 15.02.2007, str. 19);

46) dyrektywy Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 9),

47) dyrektywy Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 26),

48) dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2007, str. 31),

49) dyrektywy Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 41),

50) dyrektywy Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 50),

51) dyrektywy Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 61),

52) dyrektywy Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu (Dz. Urz. UE L 260 z 05.10.2007, str. 4),

53) dyrektywy Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, atrazyny, deltametryny, imazalilu, indoksakarbu, pendimetaliny, pimetrozyny, piraklostrobiny, tiakloprydu oraz trifloksystrobiny (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 40);

c) w załączniku nr 3:

1) dyrektywy Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986, str. 43),

2) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993, str. 1),

3) dyrektywy 94/29/EC z dnia 23 lipca 1994 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994, str. 67),

4) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995, str. 29),

5) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996, str. 35),

6) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997, str. 33),

7) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 347 z 18.12.1997, str. 42),

8) dyrektywy 98/82/WE zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998, str. 25),

9) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999, str. 36),

10) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000, str. 28),

11) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000, str. 51),

12) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000, str. 78),

13) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000, str. 56),

14) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001, str. 18),

15) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001, str. 70),

16) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001, str. 36),

17) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002, str. 13),

18) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002, str. 29),

19) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 47),

20) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 21),

21) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002, str. 1),

22) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002, str. 23),

23) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. UE L 155 z 24.06.2003, str. 15),

24) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. UE L 324 z 11.12.2003, str. 24),

25) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz. Urz. UE L 327 z 16.12.2003, str. 25),

26) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającej dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2004, str. 10),

27) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 39),

28) dyrektywy 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (Dz. Urz. UE L 177 z 09.07.2005, str. 35),

29) dyrektywy 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 219 z 24.08.2005, str. 29),

30) dyrektywy 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 276 z 21.10.2005, str. 35),

31) dyrektywy Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (Dz. Urz. UE L 75 z 14.03.2006, str. 7),

32) dyrektywy Komisji 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości karbarylu, deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu, metydationu i oksamylu (Dz. Urz. UE L 175 z 29.06.2006, str. 61),

33) dyrektywy Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i trazofosu (Dz. Urz. UE L 206 z 07.07.2006, str. 12),

34) dyrektywy Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (Dz. Urz. UE L 206 z 07.07.2006, str. 27);

35) dyrektywy Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 26),

36) dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2007, str. 31),

37) dyrektywy Komisji 2007/28/WE z dnia 25 maja 2007 r. wprowadzającej zmiany do niektórych załączników dyrektyw Rady 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazydu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobiny (Dz. Urz. UE L 135 z 26.05.2007, str. 6),

38) dyrektywy Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 41),

39) dyrektywy Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 50),

40) dyrektywy Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 61);

d) w załączniku nr 4:

1) dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UE L 339 z 06.12.2006, str. 16),

2) dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 1).

_____

Odnośnik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz.U.08.8.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.102.655) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.

3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz.U.08.8.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.102.655) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.

4 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz.U.08.8.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.102.655) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.

5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz.U.08.8.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2008 r.

Zmiany w prawie

Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021