Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.01.156.1817
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy wykaz i wysokość wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,
2) sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału,
3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
§  2. 
1.  1  Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
2.  2  (utracił moc).
3.  Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.
4.  Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
§  3. 
1.  Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, za wydatek, stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 5, z uwzględnieniem art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2.  Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek, stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 20 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na każdego członka gospodarstwa.
3.  Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego, za wydatek, stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 10 kilowatogodzin energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej i stałych opłat miesięcznych, oraz równowartość 2 kilowatogodzin na każdą dodatkową osobę.
§  4. 
1.  W celu ustalenia wysokości ryczałtu na zakup opału, wydatki wnioskodawcy, o których mowa w § 2 ust. 1, sumuje się z wydatkami, o których mowa w § 3, a następnie oblicza się wskaźnik procentowy odpowiadający udziałowi wydatków, o których mowa w § 3, w łącznej kwocie wydatków.
2.  Kwota ryczałtu na zakup opału będąca częścią dodatku mieszkaniowego, która jest wypłacana do rąk wnioskodawcy, stanowi iloczyn obliczonego dodatku mieszkaniowego i wskaźnika, o którym mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy:
1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania..........................................

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu..............................

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

a) najem |_|

b) podnajem |_|

c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub

własnościowe) |_|

d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej |_|

e) własność innego lokalu mieszkalnego |_|

f) własność domu jednorodzinnego |_|

g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal |_|

h) inny tytuł prawny |_|

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie

przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego |_|

5. Powierzchnia użytkowa lokalu ...............................

w tym:

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni*) .......................

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu

lub podnajmu części lokalu .................................

6. Liczba osób niepełnosprawnych:

a) poruszających się na wózku .................................

b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania

w oddzielnym pokoju ........................................

7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - a) jest

b) brak**)

8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - a) jest

b) brak**)

9. Instalacja gazu przewodowego - a) jest b) brak**)

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym .......................

11. Razem dochody gospodarstwa domowego .......................

(według deklaracji)

12.Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc***)

............................................................

(według okazanych dokumentów)

Potwierdza zarządca domu

pkt 2-5, 7-9,12 ...............................................

(podpis zarządcy)

...................... ........................

(podpis wnioskodawcy) (podpis przyjmującego)

*) W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%,

ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza

60%

**) Niepotrzebne skreślić

***) Miesiąc, w którym składany jest wniosek

ZAŁĄCZNIK Nr  2
.................... ...........

(miejscowość) (data)

.............................

(imię i nazwisko składającego

deklarację)

.............................

(dokładny adres)

Deklaracja o wysokości dochodów

za okres ....................................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się

z następujących osób:

l.Imię i nazwisko ............................... wnioskodawca,

..................... data urodzenia ..........................

2.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa

..................... data urodzenia ..........................

3.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa

..................... data urodzenia ..........................

4.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa

..................... data urodzenia ..........................

5.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa

..................... data urodzenia ..........................

6. ............................................................

...............................................................

7. ............................................................

...............................................................

...............................................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje

i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa

domowego wyniosły:

Lp.1) Miejsce pracy - nauki2) Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł
1 2 3 4
Razem dochody gospodarstwa domowego:

Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi

............... zł, to jest miesięcznie ................... zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi

wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am)

dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat,

a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1

Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych w deklaracji.

.......................... .................................

(podpis przyjmującego) (podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed

tabelą.

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.131.1094) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 sierpnia 2005 r.
2 § 2 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.01.71.734), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. Zgodnie z ust. 2 tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 18 maja 2006 r.

Zmiany w prawie

Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Prezes UOKiK może już kontrolować wrogie przejęcia polskich firm

Od dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał, czy próba przejęcia polskiej firmy przez inwestora spoza UE i krajów OECD zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub zdrowiu. To inwestorzy muszą sami zgłosić się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią zarówno firmom jak członkom zarządu grożą wysokie kary. UOKiK podpowiada już na co mają zwrócić uwagę.

Jolanta Ojczyk 24.07.2020
Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020