Zasady i warunki, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Dz.U.01.121.1315
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Na podstawie art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zwany dalej "planem", sporządza się dla ubezpieczonych w kasach chorych z obszaru objętego tym planem.
2. Plan ustala zapotrzebowanie na określone rodzaje świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zwane dalej "świadczeniami", oraz zasady ich realizacji, uwzględniając:
1) rodzaj i liczbę świadczeń udzielanych co najmniej w okresie ostatnich 2 lat,
2) istniejącą i niezbędną liczbę osób udzielających świadczeń gwarantujących odpowiednią jakość i kompleksowość świadczeń,
3) strukturę demograficzną i sytuację epidemiologiczną na danym obszarze,
4) infrastrukturę, w tym istniejący system dróg i połączeń komunikacyjnych środkami transportu publicznego,
5) możliwe do zrealizowania formy całodobowego zabezpieczenia świadczeń, w tym dostęp do świadczeń w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.
§  2.
1. Plan, z zastrzeżeniem ust. 3, zapewnia:
1) całodobowy dostęp do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich, w tym realizację tych świadczeń, w razie potrzeby, w domu chorego,
2) ciągłość leczenia ambulatoryjnego osobom przewlekle chorym oraz realizację innych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej, w szczególności:
a) badania diagnostyczne, w tym analityki medycznej,
b) rehabilitację leczniczą,
c) profilaktykę, w tym: szczepienia ochronne, profilaktykę stomatologiczną,
d) opiekę medyczną nad: noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem, młodzieżą, kobietą ciężarną i kobietą w okresie połogu trwającego do 42 dni od dnia porodu oraz osobami niepełnosprawnymi.
2. W zakresie realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia stomatologicznego w planie uwzględnia się:
1) że ubezpieczonemu, w przypadku zachorowania, jeżeli wymaga tego stan zdrowia, świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia,
2) możliwości dojazdu środkami transportu publicznego przez ubezpieczonego do osoby udzielającej świadczeń w czasie nie dłuższym niż 1 godzina,
3) realizację badań określonych w odrębnych przepisach w zakresie opieki nad dziećmi, młodzieżą i kobietami w ciąży oraz kobietami w okresie połogu trwającego do 42 dni od dnia porodu.
3. W zakresie zasad realizacji świadczeń w dni powszednie w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta w planie uwzględnia się pozostawanie świadczeniodawców w gotowości do realizacji świadczeń w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
§  3.
1. W planie określa się liczbę świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lekarzy rodzinnych, lekarzy medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych, lekarzy pediatrów oraz lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, umożliwiającą realizację zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Przy ustalaniu liczby osób udzielających świadczeń, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem osób udzielających świadczeń pozostających w gotowości do realizacji świadczeń w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3, należy uwzględnić następujące parametry:
Osoba udzielająca świadczeń

(co najmniej jeden/jedna):

Liczba osób objętych opieką zdrowotną:
lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 2,5 tys. - 3,0 tys. (±10%)
lekarz stomatolog 3,0 tys. - 4,0 tys. (± 10%)
pielęgniarka środowiskowa/rodzinna 2,5 tys. - 3,0 tys. (±10%)
położna środowiskowa/rodzinna 10,0 tys. (±10%) albo 6,0 tys. kobiet i dziewcząt (±10%)
pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania 800-1.000 uczniów (±10%)
3. Przy ustalaniu liczby osób udzielających świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3, należy uwzględnić pozostawanie w gotowości lekarza dla nie więcej niż 20,0 tys. mieszkańców.
4. Liczba osób udzielających świadczeń, innych niż wymienione w ust. 1, ustalona planem, ma gwarantować realizację zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, określonego w planie danego rodzaju świadczeń, przy spełnieniu zasad i warunków określonych w rozporządzeniu.
§  4. W planie, ustala się, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3, zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu dziedzin medycyny, określonych w przepisach odrębnych, uwzględniając:
1) na poziomie gminy - zabezpieczenie świadczeń z zakresu:
a) podstawowej opieki zdrowotnej,
b) położnictwa i ginekologii,
c) stomatologii,
2) na poziomie powiatu lub powiatów (dla populacji 100,0 tys. ubezpieczonych) - zabezpieczenie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w następujących dziedzinach medycyny:
a) alergologia,
b) chirurgia ogólna,
c) choroby płuc,
d) dermatologia i wenerologia,
e) diabetologia,
f) kardiologia,
g) neurologia,
h) okulistyka,
i) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
j) otolaryngologia,
k) położnictwo i ginekologia,
l) psychiatria,
m) rehabilitacja medyczna,
n) reumatologia,
3) na poziomie województwa - zabezpieczenie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzupełniającym świadczenia, o których mowa w pkt 2, oraz z zakresu pozostałych dziedzin medycyny, które mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
§  5. Aktualizacji planu dokonuje wojewoda co najmniej raz w roku przy uwzględnieniu zasad i warunków określonych w rozporządzeniu.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2001.121.1315

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i warunki, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Data aktu: 10/10/2001
Data ogłoszenia: 18/10/2001
Data wejścia w życie: 02/11/2001