Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.00.48.558
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2000 r.
w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Na podstawie art. 71 § 2 w związku z art. 115 § 3 i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
§  2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową":
1) do dnia 30 września 2000 r.:
Lp. Stanowisko Mnożnik
1 Sędzia sądu apelacyjnego 4,0
2 Sędzia sądu okręgowego 3,2
3 Sędzia sądu rejonowego 2,7
4 Asesor sądowy 2,0
5 Aplikant sądowy:
- w pierwszym roku pracy 0,9
- w drugim i następnym roku pracy 1,0
2) od dnia 1 października 2000 r.:
Lp. Stanowisko Mnożnik
1 Sędzia sądu apelacyjnego 4,1
2 Sędzia sądu okręgowego 3,3
3 Sędzia sądu rejonowego 2,8
4 Asesor sądowy 2,0
5 Aplikant sądowy:
- w pierwszym roku pracy 0,9
- w drugim i następnym roku pracy 1,0
§  3. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:
Stawka Mnożnik
1 2
1 0,30
2 0,30 - 0,45
3 0,35 - 0,50
4 0,40 - 0,55
5 0,45 - 0,60
6 0,50 - 0,65
7 0,60 - 0,75
8 0,70 - 0,80
9 0,80 - 1,10
§  4. Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§  5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji określonych w tabeli, o której mowa w § 4, lub której powierzono pełnienie takich funkcji, w okresie ich pełnienia.
2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden, wyższy dodatek.
§  6.
1. Sędziemu, sprawującemu patronat co najmniej nad jednym aplikantem etatowym lub trzema aplikantami pozaetatowymi przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc, przysługuje dodatek w wysokości 0,15 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu.
2. Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta trwające do tygodnia nie powodują utraty prawa do dodatku.
3. Dodatek określony w ust. 1 przysługuje sędziemu niezależnie od dodatku funkcyjnego przysługującego na podstawie § 5 ust. 1.
§  7. Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości zachowuje wynagrodzenie zasadnicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie delegacji sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny określony w niniejszym rozporządzeniu oraz dodatek specjalny określony w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.
§  8. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie patronatu nad aplikantami zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  9. Osoba powołana na stanowisko sędziego otrzymuje wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§  10. Do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatku za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§  11. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 155, poz. 758).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko Stawka dodatku

funkcyjnego

1 2 3
1 Prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu okręgowego 9
2 Wiceprezes sądu apelacyjnego,

wiceprezes sądu okręgowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora

departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

8
3 Przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,

prezes sądu rejonowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wicedyrektora

departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

7
4 Wizytator w sądzie apelacyjnym,

wizytator w sądzie okręgowym

6
5 Wiceprezes sądu rejonowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika

wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości

5
6 Kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,

kierownik sekcji w sądzie okręgowym,

okręgowy kierownik szkolenia,

rzecznik prasowy,

rzecznik dyscyplinarny

4
7 Przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym,

konsultant,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego

specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości

3
8 P.o. przewodniczącego wydziału na stałych rokach

sądowych

2
9 Kierownik sekcji w sądzie rejonowym 1

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020