Koszty postępowania dyscyplinarnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa sposób ustalania przez przełożonych dyscyplinarnych wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego.
§  2.
Wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego ustala się według faktycznie poniesionych wydatków, chyba że przepisy rozporządzenia ustalają ich wysokość w postaci ryczałtu lub stawek urzędowych.
§  3.
Przy ustalaniu wysokości i sposobu obliczania ryczałtów za doręczenie wezwań i innych pism oraz za sprowadzenie obwinionego i za przechowywanie przedmiotów w postępowaniu dyscyplinarnym mają odpowiednio zastosowanie przepisy o obliczaniu wydatków w postępowaniu karnym.
§  4.
Koszty badań lekarskich, dokonanych dla celów dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, ustala się według stawek przewidzianych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
§  5.
Do obliczania wysokości należności świadków, biegłych i tłumaczy w postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy o należnościach świadków, biegłych i tłumaczy w postępowaniu sądowym.
§  6.
Koszty związane z przejazdami rzecznika dyscyplinarnego i innych osób z powodu czynności postępowania dyscyplinarnego oblicza się według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju.
§  7.
1.
W celu ustalenia wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego prowadzi się ewidencję wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu dyscyplinarnym, zwaną dalej "ewidencją".
2.
Ewidencję prowadzi rzecznik dyscyplinarny.
3.
W przypadku nieuzupełniania materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym przez rzecznika dyscyplinarnego, ewidencję prowadzi osoba wyznaczona przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego.
4.
Wzór ewidencji stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  8.
Przełożony dyscyplinarny określa koszty postępowania dyscyplinarnego w danej instancji na podstawie:
1)
sumy wydatków ustalonej w ewidencji,
2)
udokumentowanych wydatków poniesionych przez obwinionego, gdy podlegają one zwrotowi, przedstawionych do dnia wydania orzeczenia.
§  9.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w stosunku do żołnierzy podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

EWIDENCJA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W ................*

....................................

(nazwa jednostki wojskowej)

w stosunku do ..........................................

Rodzaje wydatków - należności i ich wyszczególnienie Kwota Karta akt Uwagi
Świadkowie
Biegli, tłumacze,

badania lekarskie

do przeniesienia

* Wpisać wyrazy "pierwszej instancji" lub "postępowaniu odwoławczym".

Rodzaje wydatków - należności i ich wyszczególnienie Kwota Karta akt Uwagi
z przeniesienia
Przejazdy rzecznika

dyscyplinarnego

i innych osób

z powodu czynności

postępowania

Sprowadzenie

i przewóz

obwinionego

Doręczenie wezwań

i innych pism

Przechowywanie

przedmiotów

Inne
Razem:

..................., dnia .....................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego

lub innej osoby prowadzącej ewidencję

w postępowaniu odwoławczym)

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024