Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.

Dz.U.95.152.772
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.
Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§  2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie Ilość
2505 2505 Naturalne piaski wszystkich rodzajów, również barwione, inne niż piaski metalonośne z Działu 26:
2505 90 00 0 - Pozostałe
ex 2505 90 00 0 Piasek do szczelinowania złoża z zawartością frakcji podstawowej 90% wagowo o granulacjach: 820 ton
1,7 - 0,85 mm podziarno < 0,6 mm - mniej niż 1%

nadziarno > 2,0 mm - mniej niż 0,1%

1,18 - 0,6 mm podziarno < 0,42 mm - mniej niż 1%

nadziarno > 1,75 mm - mniej niż 0,1%

0,85 - 0,425 mm podziarno < 0,3 mm - mniej niż 1%

nadziarno > 1,18 mm - mniej niż 0,1%

2508 2508 Inne gliny (z wyjątkiem iłów porowatych z pozycji Nr 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet wypalane; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe:
2508 10 00 0 - Bentonit
ex 2508 10 00 0 Bentonit do płuczek wiertniczych o zapiaszczeniu poniżej 1% wagowo 220 ton
3804 3804 00 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej łącznie z ligninosulfanianami, ale wyłączając olej talowy z pozycji nr 3803:
3804 00 90 0 - Pozostały
ex 3804 00 90 0 Bezchromowe lignosulfaniany rozrzedzające płuczkę wiertniczą lub obniżające jej lepkość 2 tony
7304 7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:
- Rura okładzinowa, przewód

rurowy i rura płuczkowa w

rodzaju używanych do wiercenia

ropy naftowej lub gazów:

7304 29 - - Pozostałe:
7304 29 19 0 - - - Z wyłączeniem o średnicy

przekraczającej 406,4 mm

ex 7304 29 19 0 Rury wydobywcze o średnicy 73 mm, ścianka 5,5 mm (2 7/8" OD, 6,5 LB/FT), typ EUE 8RD THD, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT 7 700 m
ex 7304 29 19 0 Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 177,8 mm gwintowane ze złączkami (7" OD) gwintowane ze złączkami ze stali w zakresie od J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT 6 000 m
ex 7304 29 19 0 Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 244,5 mm gwintowane ze złączkami (9 5/8" OD) gwintowane ze złączkami ze stali w zakresie od J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT 1 800 m
ex 7304 29 19 0 Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 339,7 mm gwintowane ze złączkami (13 3/8" OD) gwintowane ze złączkami ze stali w zakresie od J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT 200 m
7326 7326 Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90 - Pozostałe:
- - Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90 97 0 - - - Pozostałe
ex 7326 90 97 0 Żerdzie pompowe o średnicy 25 mm i większej (1" i większej), przenoszące wysoki moment obrotowy, do napędów wgłębnych pomp śrubowych mających zastosowanie w odwiertach na złożach metanu z pokładów węgla 7 700 m
8207 8207 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzi do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:
- Narzędzia do wiercenia w

kamieniu lub do wierceń

ziemnych:

8207 19 - - Pozostałe, łącznie z

częściami:

8207 19 10 0 - - - Z częścią roboczą z

diamentu lub z diamentu

polikrystalicznego

ex 8207 19 10 0 Koronki rdzeniowe skrawające

z wstawkami z diamentu

polikrystalicznego typu Anti -

Whirl, oznaczone symbolem "AR"

lub "AW"

9 szt.
8207 19 90 0 - - - Pozostałe
ex 8207 19 90 0 Świder trójgryzowy o średnicy 17 1/2" z łożyskiem typu O-Ring Sealed Roller Bearing 2 szt.
ex 8207 19 90 0 Świder trójgryzowy o średnicy 12 1/4" zbrojony słupkami z węglika wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatki (Chisel lub Scoop) 3 szt.
ex 8207 19 90 0 Świder trójgryzowy o średnicy 8 1/2" zbrojony słupkami z węglika wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatki (Chisel lub Scoop) 16 szt.
ex 8207 19 90 0 Świder trójgryzowy o średnicy 6 1/8" zbrojony słupkami z węglika wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatki (Chisel lub Scoop) 12 szt.
8413 8413 Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:
8413 60 - Pozostałe obrotowe pompy

wyporowe:

- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
8413 60 60 0 - - - - Pompy śrubowe
ex 8413 60 60 0 Wgłębna pompa śrubowa do płynu złożowego, z przekładnią i z silnikiem napędzana poprzez kolumnę żerdzi pompowych, o wysokości podnoszenia od 1500 do 2000 m 6 szt.
8421 8421 Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:
- Urządzenia i aparatura do

filtrowania lub oczyszczania

gazów:

8421 39 - - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Urządzenia i aparatura do

filtrowania lub

oczyszczania pozostałych

gazów:

8421 39 98 0 - - - - - Pozostałe
ex 8421 39 98 0 Oddzielacz dwufazowy z armaturą i przyrządami pomiarowymi służący do oczyszczania metanu ze znacznych ilości wody 5 szt.
8430 8430 Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia w ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali, pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe:
- Pozostałe maszyny do wierceń

lub głębienia szybów:

8430 41 00 0 - - Samobieżne
ex 8430 41 00 0 Samobieżne urządzenia wiertnicze do wiercenia i rekonstrukcji otworów o zasięgu głębokościowym 2000 m i więcej 1 szt.
8479 8479 Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
- Pozostałe maszyny i urządzenia

mechaniczne:

8479 89 - - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
8479 89 95 0 - - - - Pozostałe
ex 8479 89 95 0 Urządzenia zapinane w otworach wiertniczych za pomocą przewodu wiertniczego lub linowego takie jak uszczelniacze odpinalne (Retrelvable Packers), korki zamykające (Bridge Plugs), korki podtrzymujące słup cementu (Cement Retainers) 6 szt.
8481 8481 Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:
8481 80 - Pozostała armatura:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
8481 80 99 0 - - - - Pozostałe
ex 8481 80 99 0 Połączony system zaworów wysokociśnieniowych stanowiący uzbrojenie wylotu odwiertu jako głowica eksploatacyjna (choinka) 4 szt.
8716 8716 Przyczepy, naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części:
- Pozostałe przyczepy lub naczepy

do przewozu towarów:

8716 31 00 0 - - Przyczepy - cysterny i

naczepy - cysterny

ex 8716 31 00 0 Przyczepy - cysterny i naczepy - cysterny uzbrojone w znaczną ilość zaworów spustowych umożliwiających duży pobór cieczy w czasie zabiegów szczelinowania hydraulicznego otworów wiertniczych 5 szt.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020