Ustanowienie dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych.

Dz.U.92.76.385
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 30 września 1992 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1992 r. dodatkowe kontyngenty na przywóz benzyn i olejów napędowych w wysokości ustalonej w załączniku do rozporządzenia.
§  2.
1. Kontyngenty, o których mowa w § 1, nie dotyczą benzyn i olejów napędowych przywożonych z zagranicy wolnych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na podstawie art. 12 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85).
2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedmiotów, które służyły za granicą osobom przesiedlającym się do użytku zawodowego albo do prowadzenia działalności gospodarczej.
§  3.
1. Wnioski o przydział kontyngentów, o których mowa w § 1, mogą być składane w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Wnioski o przydział kontyngentów, o których mowa w § 1, mogą składać podmioty gospodarcze, które uzyskały koncesje Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na obrót tymi towarami z zagranicą. Rozdysponowanie kontyngentów nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków.
3. W zakresie uregulowanym w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisów § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 60, poz. 352 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 2).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DODATKOWYCH KONTYNGENTÓW NA PRZYWÓZ BENZYN I OLEJÓW NAPĘDOWYCH

Pozycja Kod CN Nazwa Jednostka miary Kontyngent
1 2 3 4 5
2710 2710 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające nie mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, w których te oleje stanowią składniki zasadnicze: tys. ton
- Oleje lekkie:
2710 00 11 - - Do przeprowadzania procesu

specyficznego

2710 00 15 - - Do przeprowadzania przemian

chemicznych w innym procesie niż

wymieniony w podpozycji 2710 00

11

- - Dla innych celów:
- - - Benzyny specjalne:
2710 00 21 - - - - Benzyna lakiernicza 400
2710 00 25 - - - - Pozostałe benzyny
- - - Pozostałe:
- - - - Benzyna silnikowa:
2710 00 31 - - - - - Benzyna lotnicza
- - - - - Pozostałe z zawartością

ołowiu:

2710 00 33 - - - - - - Nie przekraczającą 0,013

g/l

2710 00 35 - - - - - - Przekraczającą 0,013 g/l
2710 00 37 - - - - Paliwo typu benzyny do

silników odrzutowych

2710 00 39 - - - - Pozostałe oleje lekkie
- Oleje średnie: tys. ton 200 olejów napędowych
2710 00 41 - - Do przeprowadzania procesu

specyficznego

2710 00 45 - - Do przeprowadzania przemian

chemicznych w innym procesie niż

wymieniony w podpozycji 2710 00

41

- - Do innych celów:
- - - Nafta:
2710 00 51 - - - - Paliwo do silników

odrzutowych

2710 00 55 - - - - Pozostała
2710 00 59 - - - Pozostałe
- Oleje ciężkie:
- - Oleje napędowe:
2710 00 61 - - - Do przeprowadzania procesu

specyficznego

2710 00 65 - - - Do przeprowadzania przemian

chemicznych w innym procesie

niż wymieniony w podpozycji

2710 00 61

2710 00 69 - - - Do innych celów

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020